divendres, 26 de juny de 2015

Incultes genials

 S’acaba de publicar un llibre dirigit als qui estimin la llengua i el ben parlar. El seu autor és Miguel Sosa i es titula “El petit llibre de les 500 paraules per semblar culte”. Partint de la base que el lèxic popular no utilitza més enllà d’uns 5.000 vocables quan el diccionari de la Real Academia Española conté al voltant de 100.000 veus, l’autor proporciona la possibilitat d’enriquir el repertori quotidià recuperant paraules oblidades.
                Locutors de ràdio i presentadors de televisió serien uns bons candidats a millorar el seu vocabulari, si potser estiguessin interessats en fer-ho. Quelcom poc probable vist que no tenen inconvenient en repetir paraules sense preocupar-se de cercar un sinònim. Verbigràcia, “el discurs va acabar quan l’acte va acabar”. Per a què utilitzar “va concloure”, posem per cas, si la bona qualitat del llenguatge ja no és un valor que es cotitzi?
En aquest panorama, que la gent corrent se sumi a conèixer noves paraules i definicions que enriquirien les seves idees i embellirien les seves expressions no deixa de ser incert. ¿A quantes persones els importaria saber que un palimpsest és un manuscrit antic que conserva empremtes d’una escriptura anterior esborrada artificialment?
                El llibre de Sosa és insòlit i excel·lent, però també il·lusori. Avui dia, gairebé ningú no vol semblar culte. El que tothom vol és ser un inculte genial.       

                                    Incultos geniales

                Acaba de publicarse un libro dirigido a quienes amen la lengua y el bien hablar. Su autor es Miguel Sosa y se titula “El pequeño libro de las 500 palabras para parecer culto”. Partiendo de la base de que el léxico popular no utiliza más allá de unos 5.000 vocablos cuando el diccionario de la Real Academia Española contiene alrededor de 100.000 voces, el autor proporciona la posibilidad de enriquecer el repertorio cotidiano recuperando palabras olvidadas.
                Locutores de radio y presentadores de televisión serían unos buenos candidatos a mejorar su vocabulario, si acaso estuvieran interesados en ello. Algo poco probable visto que no tienen empacho en repetir palabras sin preocuparse de hallar un sinónimo. Verbigracia, “el discurso terminó cuando el acto terminó”. ¿Para qué usar “concluyó”, pongamos por caso, si la buena calidad del lenguaje ya no es un valor que se cotice?
                En este panorama, que la gente corriente se sume a conocer nuevas palabras y definiciones que enriquecerían sus ideas y embellecerían sus expresiones no deja de ser incierto. ¿A cuántas personas les importaría saber que un palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente?

                El libro de Sosa es insólito y excelente, pero también ilusorio. Hoy en día, casi nadie quiere parecer culto. Lo que todo el mundo quiere es ser un inculto genial. 

divendres, 12 de juny de 2015

La Banca ens furta milions d’euros

Segons la majoria dels càlculs, el rescat de la banca espanyola s’ha elevat a més de 100.000 milions d’euros, dels quals només se’n recuperaran una quarta part. Aquest any, però, els guanys dels bancs s’han disparat, convertint la banca espanyola en la més rentable d’Europa. En opinió d’Expansión, aquest 2015 els beneficis augmentaran fins a un 42%. Una pregunta a fer-se és: per què no paguen el que deuen?
La més recent vergonya la protagonitza el BBVA amb la seva compra de Catalunya Banc. La gran entitat financera ha tingut sort. El rescat de la petita li va costar a l’erari públic, als contribuents, 12.000 milions d’euros, i la gran l’ha comprada per només 600 milions. Negoci rodó. Amb tot, el negoci encara ha de ser més voluminós. Cal desprendre’s de personal i de locals. Tancament de 400 oficines i pèrdua de 2.000 llocs de  treball. El més “graciós” és que aquests 2.000 despatxats van contribuir, com tota la gent corrent, al salvament financer.
Per a qui governa el govern? Qui mana en aquest país?


La Banca nos hurta millones de euros

Según la mayoría de cálculos, el rescate de la banca española se ha elevado a más de 100.000 millones de euros, de los cuales sólo se  recuperarán una cuarta parte. Este año, sin embargo, las ganancias de los bancos se han disparado, convirtiendo la banca española en la más rentable de Europa. En opinión de Expansión, este 2015 los beneficios aumentarán hasta un 42%. Una pregunta a hacerse es: ¿por qué no pagan lo que deben?
La más reciente vergüenza la protagoniza el BBVA con su compra de Catalunya Banc. La gran entidad financiera ha tenido suerte. El rescate de la pequeña costó al erario público, a los contribuyentes, 12.000 millones de euro, y la grande la ha comprado por sólo 600 millones. Negocio redondo. No obstante, el negocio todavía ha de ser más voluminoso. Hay que desprenderse de personal y de locales. Cierre de 400 oficinas y pérdida de 2.000 puestos de trabajo. Lo más chusco es que estos 2.000 despedidos contribuyeron, como toda la gente corriente, al salvamento financiero.

¿Para quién gobierna el gobierno? ¿Quién manda en este país?