divendres, 16 de novembre de 2018

China se quita la careta a su pesar - La Xina es treu la careta malgrat tot


                   La Xina es treu la careta malgrat tot

La República Popular de la Xina està detenint activistes comunistes. Més flagrant contradicció és impossible. El sistema polític i econòmic què es fa dir popular, i com a tal es defineix seguidor del marxisme, actua com un pare devorant els seus fills. Fatídic per a aquests, aclaridor a la fi, o una vegada més, de l’autèntic caràcter del règim xinès.
Almenys dotze estudiants acabats de llicenciar i activistes a favor dels drets dels treballadors han desaparegut del mapa. Emetre proclames en defensa de la classe obrera, promoure els sindicats, està essent castigat per un partit que s’autodenomina comunista. Des de fa dècades, és aquesta una de les estafes estatals més enormes. Un sistema autocràtic que reivindica Karl Marx en tant que practica una salvatge economia capitalista. Així és la Xina actual, i així la pateixen els milions de treballadors que no participen en absolut del desenvolupament industrial que ha convertit el país en una potència planetària.
Difícil els resultarà als descontents millorar les seves condicions de vida, com difícil els resultarà desemmascarar de forma fructífera el govern que els explota. De fet, és de comú coneixement que la República Popular de la Xina ostenta una apel·latiu fraudulent, però això no importa als estrats dirigents mundials. Són afers interns, tal com se sol dir. En conseqüència, torçar l’assumpte des de dins pot costar dècades de suor i llàgrimes, de detencions, desaparicions i víctimes mortals.

China se quita la careta a su pesar

La República Popular China está deteniendo a activistas comunistas. Más flagrante contradicción parece imposible. El sistema político y económico que se hace llamar popular, y como a tal se define seguidor del marxismo, actúa como un padre devorando a sus hijos. Fatídico para estos, clarificador al fin, o una vez más, del auténtico carácter del régimen chino.
Al menos doce estudiantes recién licenciados y activistas a favor de los derechos de los trabajadores han desaparecido del mapa. Emitir proclamas en defensa de la clase obrera, promover los sindicatos, está siendo castigado por un partido que se autodenomina comunista. Desde hace décadas, es esta una de las mayores estafas estatales. Un sistema autocrático que reivindica Karl Marx en tanto practica una salvaje economía capitalista. Así es la China actual, y así la padecen los millones de trabajadores que no participan en absoluto del desarrollo industrial que ha convertido el país en una potencia planetaria.
Difícil les resultará a los descontentos mejorar sus condiciones de vida, como difícil les resultará desenmascarar de forma fructífera al gobierno que les explota. De hecho, es de común conocimiento que la República Popular China ostenta un apelativo fraudulento, pero esto no importa en los estratos dirigentes mundiales. Son asuntos internos, tal como suele decirse. En consecuencia, torcer el asunto desde dentro puede costar décadas de sudor y lágrimas, de detenciones, desapariciones y víctimas mortales.

divendres, 9 de novembre de 2018

Por un bocadillo - Per un entrepà


Per un entrepà

Un home catalogat com a persona amb risc d’exclusió social va robar un entrepà en una fleca de Barcelona el mes de març proppassat. Al cap de pocs minuts va ser detingut pels Mossos d’Esquadra, no sabem si després de donar-li temps de gaudir del seu furt. Sigui com sigui, ara està essent jutjat i sembla que les coses continuen pintant malament per a ell. A la Fiscalia li ha disgustat tant la seva acció que demana per a ell ni més ni menys que quatre anys i deu mesos de presó. L’acusat al·lega que ho va fer perquè estava famolenc, però és evident que aquesta circumstància no desperta la misericòrdia dels acusadors.
Un simple entrepà pot portar males conseqüències, mentre que l’associació d’idees condueix a comparar aital fet amb allò de Por un piojo que Luis Coloma va escriure el 1893. Un mer insecte li va reportar a la insignificant Teresa un excel·lent matrimoni, essent així que el ric Condesito només es va fixar en ella al descobrir a la seva mantellina un “feliç poll”, segons descripció del narrador. El que va d’un tros de pa a un insecte, d’una de dissortada a una benaurada oportunitat.
Mentre espera sentència, l’acusat potser cavil·la sobre dos aspectes de l’incident. Si per un entrepà poden caure-li més de quatre anys de presó, quants anys els correspondrien a tots els que han robat per valor de milions d’entrepans i caminen lliures per arreu? I un segon aspecte, plenament pràctic. Si entra a la presó, almenys menjarà cada dia.                                       

Por un bocadillo

Un hombre catalogado como persona con riesgo de exclusión social robó un bocadillo en una panadería de Barcelona el pasado mes de marzo. A los pocos minutos fue detenido por los Mossos d’Esquadra, no sabemos si tras darle tiempo de gozar de su hurto. Sea como fuere, está siendo juzgado y tal parece que las cosas siguen pintando mal para él. A la Fiscalía le ha disgustado tanto su acción que pide para él ni más ni menos que cuatro años y diez meses de cárcel. El acusado alega que lo hizo porque estaba hambriento, pero es evidente que esta circunstancia no despierta la misericordia de los acusadores.
Un simple bocadillo puede acarrear malas consecuencias, en tanto que la asociación de ideas conduce a comparar tal hecho con aquello de Por un piojo que Luis Coloma escribió en 1893. Un mero insecto le reportó a la insignificante Teresa un excelente matrimonio, siendo así que el rico Condesito solo se fijó en ella al descubrir en su mantilla un “feliz piojo”, según descripción del narrador. Lo que va de un pedazo de pan a un insecto, de una desdichada a una bienhadada oportunidad.
Mientras aguarda sentencia, el acusado quizás cavile sobre dos aspectos del incidente. Si por un bocadillo pueden caerle más de cuatro años de cárcel, ¿cuántos años les corresponderían a todos los que han robado por valor de millones de bocadillos y andan libres por ahí? Y un segundo aspecto, plenamente práctico. Si entra en prisión, al menos comerá cada día.

divendres, 2 de novembre de 2018

Mediocridad incluso en el lujo - Mediocritat fins i tot en el luxe


                               
Mediocritat fins i tot en el luxe

A Edimburg es va subhastar una ampolla de whisky del 1986 per 958.000 euros. Han llegit vostès bé la xifra, i va succeir el dia 3 del mes d’octubre proppassat. Antigament la gent rica era més culta, licitava per obres d’art, manuscrits d’autors famosos, peces d’orfebreria. Avui no, avui inverteix en begudes espirituoses. Així doncs, a la casa de subhastes Sotheby’s de Nova York es van adjudicar, el 13 del mateix mes, sengles ampolles de vi del 1945 per 482.490 euros i 429.637 euros respectivament.
Dues preguntes a fer-se. Què té de bonic una ampolla? Que potser els anys transcorreguts l’embelleixen? Tal vegada alguns envasos siguin primorosos, res més. La majoria, comuns. El temps no els fa millors ni pitjors.
Quant al contingut, per exquisit que es vaticini, la seva qualitat resulta erma, atès que els propietaris no tenen pas intenció de tastar-lo. Una ampolla buida perdria tant el líquid físic com el dinerari, ja que s’esfumaria tot el valor tan arbitràriament atorgat. Llavors, si l’exterior no és art i l’interior no es beu, a què ve pagar tant per això? Entre les raons aportades destaca la tan pueril de demostrar en aquestes subhastes el poder econòmic dels licitadors i, al capdavall, de l’adquirent.
Simplicitats i mediocritats també en el luxe, en conjunció amb les immenses simplicitat i mediocritat presents en el dia a dia de la nostra societat.

Mediocridad incluso en el lujo

En Edimburgo se subastó una botella de whisky del 1986 por 958.000 euros. Han leído ustedes bien la cifra, y sucedió el día 3 del pasado mes de octubre. Antaño la gente rica era más culta, pujaba por obras de arte, manuscritos de autores famosos, piezas de orfebrería. Hoy no, hoy invierte en bebidas espirituosas. Así pues, en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York se adjudicaron, el 13 del mismo mes, sendas botellas de vino del 1945 por 482.490 euros y 429.637 euros respectivamente.
Dos preguntas a hacerse. ¿Qué tiene de bello una botella? ¿Acaso los años transcurridos la hermosean? Tal vez algunos envases sean primorosos, nada más. La mayoría, comunes. El tiempo no los hace mejores ni peores.
En cuanto al contenido, por exquisito que se presienta, su calidad es baldía, puesto que los propietarios no tienen intención de catarlo. Una botella vacía perdería tanto el líquido físico como el dinerario, ya que se esfumaría todo el valor tan arbitrariamente otorgado. Entonces, si el exterior no es arte y el interior no se bebe, ¿a qué viene pagar tanto por ello? Entre las razones aportadas destaca la tan pueril de demostrar en estas subastas el poder económico de los licitadores y, a fin de cuentas, del adquirente.
Simplezas y mediocridades también en el lujo, en conjunción con las inmensas simplicidad y mediocridad presentes en el día a día de nuestra sociedad.