diumenge, 27 de març de 2016 
 
 
        
                                     En un país fruiter               
No és solament que cada dia trobem menys varietat de fruites al mercat sinó que gran part del que se’ns ofereix ve de fora. Malgrat que el clima ens és favorable, ningú no ho diria. En el cas concret de les pomes, un recent estudi fructícola observa que procedeixen de la importació en gairebé un 50 per cent. Per què és així, i de quina manera el consumidor pot saber què compra, i per què caldria evitar aquesta invasió? Els pagesos autòctons haurien de ser ¿ho són?, els primers en oposar-se a la introducció forana, mentre que la gent hauríem de parar atenció a les etiquetes, si és que hi estan presents i a més distingim el seu significat, és clar. Potser que hi hagi certa indefinició respecte de la distribució i l’adquisició, tant per part del detallista com de la clientela, però existeix una claredat absoluta pel que fa als beneficis de menjar fruita de proximitat.
La importació creixent -en un any s’ha passat del 38% al 44%-, comporta que el transport llunyà consumeixi més energia, tot contaminant en major grau tan de forma directa –més benzina-, com indirecta –més pol·lució ambiental. Constitueix una pràctica que perjudica tant l’agricultura del territori com l’aire que respirem. Sens dubte, tot plegat ho decideixen els de molt amunt, mes de ben segur que els de baix hi podríem incidir per mitjà de mirar i remirar què comprem, què mengem i quin resultat porta implícit. Això vivint en un país tan fruiter com el nostre.
               
                                     En un país frutal 
No es solo que cada día encontremos menos variedad de frutas en el mercado sino que gran parte de lo que se nos ofrece viene de fuera. Aunque el clima nos es favorable, nadie lo diría. En el caso concreto de las manzanas, un reciente estudio frutícola observa que proceden de la importación en casi un 50 por ciento. ¿Por qué es así, y de qué manera el consumidor puede saber qué compra, y por qué tendría que evitarse tal invasión? Los agricultores autóctonos deberían ser ¿lo son?, los primeros en oponerse a la introducción foránea, mientras que los consumidores tendríamos que fijarnos en las etiquetas, si es que las hay y además distinguimos su significado, claro está. Quizás puede haber cierta indefinición en cuanto a la distribución y la adquisición, tanto por parte del detallista como de la clientela, mas existe una claridad absoluta con respecto a los beneficios de comer fruta de proximidad.
La importación creciente -en un año se ha pasado del 38% al 44%-, comporta que el transporte lejano consuma más energía, contaminando en mayor grado tanto de forma directa –más gasolina-, como indirecta –más polución ambiental. Constituye una práctica que perjudica tanto la agricultura del territorio como el aire que respiramos. Sin duda, todo ello lo deciden los de muy arriba, pero a buen seguro que los de abajo podríamos incidir por medio de mirar y remirar qué compramos, qué comemos y qué resultado lleva implícito. Esto viviendo en un país tan frutal como el nuestro.
 
 
 
 
 

 

divendres, 18 de març de 2016


                                               Un apel·latiu molt enganyós 

                No hi ha apel·latiu més trampós que el de República Popular de la Xina. Ni el sistema polític i econòmic del país té res de popular ni el Partit Comunista Xinés, que reté tot el poder, actua com a comunista. Una mostra, entre moltes altres que es  podrien esmentar, la trobem en la vaga que han encetat els treballadors d’una empresa minera. Longmay és un gegant amb 248.000 empleats, 100.000 dels quals estan pendents d’ésser acomiadats de resultes de les reformes estructurals endegades pel govern. Per altra banda, la protesta també es deu a l’impagament de salaris. Així doncs, capitalisme pur i dur.
                Ja va sent hora que el sistema xinés es conegui pel nom que li correspon, que s’esborrin tant el terme popular com el terme comunista. El capteniment que mostra en el cas en qüestió és calcat al dels països capitalistes occidentals. Per tal d’esmorteir les conseqüències dels generalitzats acomiadaments i deutes salarials s’ha creat un fons de reserva perquè la gent no es mori de gana.
Pedaços que no tenen res de populars ni de comunistes, conceptes entesos primigèniament com a drets del poble i com a repartiment equitatiu de productes i beneficis. A l’Estat xinés li cal un altre epígraf, per racionalitat i per bandejar el cinisme.

Un apelativo muy engañoso 

 No hay apelativo más embaucador que el de República Popular China. Ni el sistema político y económico del país tiene nada de popular ni el Partido Comunista Chino, que detenta todo el poder, actúa como comunista. Una muestra, entre otras muchas que se podrían mencionar, la encontramos en la huelga que han iniciado los trabajadores de una empresa minera. Longmay es un gigante que cuenta con 248.000 empleados, 100.000 de los cuales están pendientes de ser despedidos a consecuencia de las reformas estructurales emprendidas por el gobierno. Por lo demás, la protesta también se debe al impago de salarios. Así pues, capitalismo puro y duro.
 Ya va siendo hora de que al sistema chino se le conozca por el nombre que le corresponde, que se borren tanto el término popular como el término comunista. El comportamiento adoptado en el caso en cuestión viene a ser calcado al de los países capitalistas occidentales. A fin de amortiguar el efecto de los generalizados despidos y deudas salariales se han creado unos fondos de reserva para que la gente no se muera de hambre.
Remiendos que no tienen nada de populares ni de comunistas, unos conceptos entendidos primigeniamente como derechos del pueblo y como reparto equitativo de productos y beneficios. Al Estado chino le urge otro epígrafe, por racionalidad y para desterrar el cinismo.

 

 

divendres, 11 de març de 2016


                                     La milícia a l’escola? 

                Al Saló de l’Ensenyament de Barcelona, l’alcaldessa Ada Colau ha irritat les Forces Armades en dir que l’Ajuntament hagués preferit que no hi haguessin militars al saló. Més enllà de l’anècdota i de l’estand en qüestió, existeix un assumpte molt més crucial. Es tracta del propòsit d’introduir a primària i secundaria, a partir del curs vinent, assignatures sobre l’Exèrcit. Himne, bandera, escut, les forces armades com a transmissores de valors socials i cívics, com a símbol d’ètica, és el que es proclama. Si el govern espanyol no canvia de color, el proper curs la presència dels militars al Saló de l’Ensenyament estarà plenament fonamentada.
                Molt perillosa la intromissió de la cultura castrense entre les criatures. No només ho considera un Consistori, juntament amb altres moltes persones anònimes, sinó que una intel·ligència inqüestionable com va ser Albert Einstein ja ho va sostenir fa prop de cent anys. Al 1930 va subscriure un manifest en que es deia que, “l’entrenament militar és l’educació de la ment i del cos en la tècnica de matar. Frustra el desenvolupament de la voluntat de pau de l’home”. Així doncs, introduir la cultura militar a l’escola esdevindria tan aberrant com maligne. 

¿La milicia en la escuela? 

                En el Salón de la Enseñanza de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha irritado a las Fuerzas Armadas al decir que el Ayuntamiento hubiera preferido que no hubiera militares en el salón. Más allá de la anécdota y del stand en cuestión, existe un asunto mucho más crucial. Se trata del propósito de introducir en primaria y secundaría, a partir del próximo curso, asignaturas sobre el Ejército. Himno, bandera, escudo, las fuerzas armadas como transmisoras de valores sociales y cívicos, como símbolo de ética, es lo que se proclama. Si el gobierno español no cambia de color, el próximo curso la presencia de los militares en el Salón de la Enseñanza estará plenamente fundamentada.
                Muy peligrosa la intromisión de la cultura castrense entre los niños y adolescentes. No sólo lo cree un Consistorio, junto con otras muchas personas anónimas, sino que una inteligencia incuestionable como fue Albert Einstein ya lo sostuvo hace cerca de cien años. En 1930 suscribió un manifiesto en que se decía que, “el entrenamiento militar es la educación de la mente y del cuerpo en la técnica de matar. Frustra el desarrollo de la voluntad de paz del hombre”. Así pues, introducir la cultura militar en la escuela resultaría tan aberrante como maligno.

dissabte, 5 de març de 2016


                           Els enemics del negoci 

A finals de segle XIX,  Henrick Ibsen va escriure l’obra de teatre titulada Un enemic del poble. És ben conegut que tracta d’un metge que descobreix en un balneari de la ciutat que les aigües estan contaminades. És un establiment turístic de primera y el principal impulsor de l’economia local. Fer pública la situació comportava un gran perjudici econòmic, tal com els amos del centre intentaven fer-li entendre. O callava o es convertia en enemic del poble. Un vocable, aquest de poble, usat com a idea reduccionista i com a eufemisme de persones beneficiàries de la empresa.
Actualment hi ha un sector professional molt exposat a que en certes circumstàncies puguin considerar-lo enemic del poble.  Els meteoròlegs que han de pronosticar mal temps durant el cap de setmana sempre corren aquest perill. Va quedar clar amb l’episodi de fortes nevades de fa uns dies. Ells van ser els responsables de les cancel·lacions de reserves i del conseqüent buit dels calaixos, per la qual cosa van merèixer greus retrets d’hotelers i directors d’estacions d’esquí. Es converteixen així en enemics del poble (negoci). També és cert que si no advertissin dels riscos i la gent prengués mal a la carretera, llavors si que serien autèntics enemics del poble. Per fortuna, fan el sord com el doctor d’Ibsen, tot considerant que la vida val més que no pas la bossa. 

Los enemigos del negocio 

A finales de siglo XIX, Henrick Ibsen escribió la obra de teatro titulada Un enemigo del pueblo. Es bien sabido que trata de un médico que descubre en un balneario de la ciudad que las aguas están contaminadas. Es un establecimiento turístico de primera y el principal impulsor de la economía local. Hacer pública la situación comportaba un gran perjuicio económico, algo que los amos del centro intentaban hacerle entender. O callaba o se convertía en enemigo del pueblo. Un vocablo, este de pueblo, usado como idea reduccionista y como eufemismo de personas beneficiarias de la empresa.
Actualmente existe un sector profesional muy expuesto a que en ciertas circunstancias puedan considerarlo enemigo del pueblo. Los meteorólogos que han de pronosticar mal tiempo durante el fin de semana siempre corren semejante peligro. Se hizo evidente con el episodio de fuertes nevadas ocurrido hace unos días. Ellos fueron los responsables de las cancelaciones de reservas y del consecuente vacío en los cajones, ante lo cual merecieron graves reproches de hoteleros y directores de estaciones de esquí. Se convierten así en enemigos del pueblo (negocio). También es cierto que si no advirtieran de los riesgos y la gente se accidentara en la carretera, entonces sí serían auténticos enemigos del pueblo. Por fortuna, hacen oídos sordos como el doctor de Ibsen, considerando que la vida vale más que la bolsa.