divendres, 31 de març de 2017

Bankia, ayudas y dividendos - Bankia, ajuts i dividends

                        Bankia, ajuts i dividends

Es veu que cal entendre de finances per entendre-ho. Ja és històric que l'Estat, és a dir, tots els ciutadans, vàrem injectar a Bankia l’any 2013 tants milions d’euros com 22.424. Arribats al 2017, el banc només n’ ha tornat 1.836. Encara ens en deu, doncs, 20.588, una quantitat que continua essent exorbitant, i que, a més a més, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), també nosaltres, no confiem a recuperar. El novembre de 2019, com a màxim de tard, Bankia ha de ser privatitzada, i el més calent quant a recuperar els diners és a l’aigüera.
Vet aquí la ben coneguda situació, entremig de la qual sorgeix la notícia de que Bankia repartirà dividends als accionistes per valor de 317 milions d’euros. Caram!... Els ignorants en finances creiem que en realitat d’accionistes en som tots els ciutadans i ciutadanes, atès que hem invertit en aquest banc a través de l’erari públic, el qual, com el seu nom indica, ens pertany a tots.
Probablement els entesos en bancs, finances i capital deuen considerar que tot funciona legalment, la qual cosa no significa que sigui legítim.

Bankia, ayudas y dividendos

Por lo visto hay que entender de finanzas para entenderlo. Ya es histórico que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, inyectamos a Bankia en el año 2013 tantos millones de euros como 22.424. Llegados al 2017, el banco tan solo ha devuelto 1.836 millones. Aún nos debe, pues, 20.588, una cantidad que sigue siendo exorbitante, y que, además, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), también nosotros, no confiamos en recuperar. En noviembre de 2019, como máximo de tarde, Bankia tiene que ser privatizada, y la perspectiva de recuperar el dinero invertido brilla por su ausencia.
Esta es la bien conocida situación, en medio de la cual surge la noticia de que Bankia repartirá dividendos a los accionistas por valor de 317 millones de euros. ¡Caramba!... Los ignorantes en finanzas creemos que en realidad accionistas lo somos todos los ciudadanos y ciudadanas, dado que hemos invertido en este banco a través del erario público, el cual, como su nombre indica, nos pertenece a todos.
Probablemente los entendidos en bancos, finanzas y capital deben de considerar que todo funciona legalmente, lo cual no significa que sea legítimo.


dissabte, 25 de març de 2017

Hijos que denuncian a sus padres - Fills que denuncien els pares

                        Fills que denuncien els pares

Una dona sevillana ha passat un mal tràngol. Ha estat a punt de ser condemnada per maltractaments al seu fill de 15 anys. Es veu que el noi  s’havia passat tot el dia de festa enganxat al mòbil i sense fer els deures. La mare, cansada de que fes el sord a les serves advertències, s’hi va atansar per arrabassar-li-ho, i és clar, el va tocar. Intocables els fills i filles!... El xicot, ras i curt, se’n va anar cap a la Guàrdia Civil i va denunciar sa mare per maltractaments. Amb tot, la joia de noi no s’ha sortit amb la seva atès que el jutge ha exonerat la dona tot considerant que va actuar en bé del fill.
Sembla ser que les denúncies contra els progenitors no deixen d’augmentar, sigui per una cleca, un calbot o una paraula gruixuda. En el cas esmentat, per un simple frec. Més enllà  de tenir en compte la feina que donen als òrgans judicials, que prou saturats estan amb altres causes, cal preguntar-se quina mena de relació i convivència pot existir entre uns fills denunciants i uns pares denunciats. Quan el plançó va a la policia, mentre el jutjat decideix, quan ja ho ha fet en un sentit o altre. Tristor, rancúnia, animadversió? Posar menjar a la taula per a un fill que o bé no estima o bé pensa que no l’estimen. O tal vegada passa que ja no viuen junts, que els avis, els oncles, els serveis socials ocupen el lloc que correspon als pares i mares amorosos. Potser aital separació té raó de ser, però tot i això, quina tristesa i quina buidor.

Hijos que denuncian a sus padres

Una mujer sevillana ha pasado un mal trago. Ha estado a punto de ser condenada por maltratos a su hijo de 15 años. Por lo visto, el chico se había pasado todo el día festivo pegado al móvil y sin hacer los deberes. Su madre, cansada de que hiciera el sordo a sus advertencias, se acercó para arrebatárselo, y claro está, le rozó. ¡Intocables los hijos e hijas!... El chico, lisa y llanamente, se fue a la Guardia Civil y denunció a su madre por maltratos. No obstante, la joya de chico no se ha salido con la suya puesto que el juez ha exonerado a la mujer considerando que actuó por bien de su hijo.

Parece ser que las denuncias contra los progenitores no dejan de aumentar, sea por una bofetada, un coscorrón o una palabra gruesa. En el caso mencionado, por un simple roce. Más allá de tener en cuenta el trabajo que dan a los órganos judiciales, que bastante saturados están con otras causas, hay que preguntarse qué tipo de relación y convivencia puede existir entre unos hijos denunciantes y unos padres denunciados. Cuando el vástago va a la policía, mientras el juzgado decide, cuando ya lo ha hecho en un sentido u otro. ¿Tristeza, rencor, animadversión? Poner comida a la mesa para un hijo que o bien no ama o bien piensa que no lo aman. Tal vez ocurre que ya no viven juntos, que los abuelos, los tíos, los servicios sociales ocupan el lugar que corresponde a los padres y madres amorosos. Quizás una tal la separación tiene razón de ser, sin embargo, qué tristeza y qué vacío.

diumenge, 19 de març de 2017

Consortes de políticos o políticas - Consorts de polítics o polítiques

                                Consorts de polítics o polítiques

Les imatges es repeteixen com si no hagués passat el temps. Aquell en què només els homes eren presidents de govern i en què les dones només eren acompanyants, cònjuges, consorts. Elles apareixien públicament tan sols com a accessoris, però no hi podien faltar per tal de completar el personatge principal, el marit. Això continua passant, en qualsevol reunió de mandataris. La fotografia d’ells amb les seves respectives mullers fent-los costat. Donald Trump i Benjamin Netanyahu sense anar més lluny, recentment retratats a la Casa Blanca  flanquejats per les seves esposes com a elegants i mudes secundàries.
Els temps canvien, ja tenim dones mandatàries, caps de govern com per exemple Angela Merkel o Teresa May, però els efectes en les reunions d’alt nivell no són pas simètriques. Mentre que les consorts continuen estant presents vora els marits, observem que els consorts no fan pas de complements. Merkel no se’n duu mai l’espòs de gira pel món ni l’exhibeix al seu país, i tampoc no ho fa May. Tal vegada sabem qui són i quina cara tenen? Potser els hem vist de cua d’ull en algun acte irrellevant, però en absolut acompanyant Merkel a la seva recent visita al Estats Units. Ella i Trump tots dos solets es van dir el que s’havien de dir sense comptar amb la floritura dels seus cònjuges. Ell tornarà a fer servir la seva dona quan un altre mandatari masculí farà el mateix.
No hi ha dubte que queda molt camí per córrer en la igualtat entre gèneres, no sols material i palpable sinó també conceptual.

Consortes de políticos o políticas

Las imágenes se repiten como si no hubiera pasado el tiempo. Aquel en que tan solo los hombres eran presidentes de gobierno y en que las mujeres solo eran acompañantes, cónyuges, consortes. Ellas aparecían públicamente solo como accesorios, mas no podían faltar a fin de completar el personaje principal, el marido. Eso continúa sucediendo, en cualquier reunión de mandatarios. La fotografía de ellos con sus respectivas esposas apoyándoles. Donald Trump y Beniamin Netanyahu sin ir más lejos, recientemente retratados en la Casa Blanca flanqueados por sus esposas como elegantes y mudas secundarias.
Los tiempos cambian, ya tenemos mujeres mandatarias, jefes de gobierno como por ejemplo Angela Merkel o Teresa May, pero los efectos en las reuniones de alto nivel no son simétricos. Mientras que las consortes siguen hallándose presentes cerca de los maridos, observamos que los consortes no hacen de complementos. Merkel no se lleva nunca el esposo de gira por el mundo ni lo exhibe en su país, y tampoco lo hace May. ¿Acaso sabemos quiénes son y qué cara tienen? Quizás los hemos visto de refilón en algún acto irrelevante, pero en absoluto acompañando a Merkel en su reciente viaje a los Estados Unidos. Ella y Trump los dos solitos se dijeron lo que se tenían que decir sin contar con la floritura de sus cónyuges. Él volverá a utilizar a su mujer cuando otro mandatario masculino hará lo mismo.
No hay duda que queda mucho camino por correr en la igualdad entre géneros, no solo material y palpable sino también conceptual.


divendres, 10 de març de 2017

Mentiras en los tribunales de justicia - Mentides als tribunals de justícia

                   Mentides als tribunals de justícia

Ja em va explicar una amiga meva advocada que als tribunals de justícia els únics que estan obligats a dir la veritat, i en cas contrari cometrien delicte de perjuri, són els testimonis. En canvi, els acusats poden mentir a cor que vols sense perjudici per a ells. Ignorant de mi, em vaig quedar bocabadada. Ingènua de mi, confiada en que només la veritat podia formar part de la justícia.
Una vegada sabut del sistema judicial vigent, per poc que una persona rumiï treu la conclusió de que les paraules de qualsevol acusat no tenen solvència. Menteix o diu la veritat? Qui pot saber-ho? El fiscal, el jutge? La policia? Si d’antuvi ja els fets estan comprovats, no cal fer el judici; si no, de què serveix preguntar als acusats si tant poden dir la veritat com no?
Tot plegat té a veure amb l’actual judici sobre el Cas Palau. Si Millet, Montull, la seva filla i Osàcar declaren coses que es contradiuen, que poden ser certes o falses, a qui hem de creure nosaltres, senzills mortals? Si a més a més es parla d’una barata amb la fiscalia per tal d’obtenir una rebaixa en les penes segons es diguin o no es diguin unes determinades coses, on rau la justícia? Cega, se la qualificada des d’antic. Fal·laç també?
D’on prové aquesta Justícia nostra? Del dret romà, del codi napoleònic? De ser així, potser que es faci neteja. Mirem endavant i tirem per un altre camí, pel d’una justícia autèntica.


Mentiras en los tribunales de justicia

Ya me explicó una amiga mía abogada que en los tribunales de justicia los únicos que están obligados a decir la verdad, y en caso contrario cometerían delito de perjurio, son los testigos. En cambio, los acusados pueden mentir cuanto deseen sin perjuicio para ellos. Ignorante de mí, me quedé boquiabierta. Ingenua de mí, confiada en que sólo la verdad podía formar parte de la justicia.
Una vez sabido del sistema judicial vigente, por poco que una persona piense llega a la conclusión de que las palabras de cualquier acusado carecen de solvencia. ¿Miente o dice la verdad? ¿Quién puede saberlo? ¿El fiscal, el juez? ¿La policía? Si de entrada los hechos ya están comprobados, no es necesario el juicio; si no, ¿de qué sirve preguntar a los acusados si tanto pueden decir la verdad cómo no?
Esto viene a cuento del actual juicio sobre el Cas Palau. ¿Si Millet, Montull, su hija y Osàcar declaran cosas que se contradicen, que pueden ser ciertas o falsas, a quien tenemos que creer nosotros, sencillos mortales? ¿Si además se habla de un cambalache con la fiscalía a fin de obtener una rebaja en las penas según se digan o no se digan unas determinadas cosas, donde radica la justicia? Ciega, se la calificada desde antiguo. ¿Falaz también?
¿De dónde proviene esta Justicia nuestra? ¿Del derecho romano, del código napoleónico? De ser así, mejor hacer limpieza. Miremos hacia delante y tiremos por otro camino, por el de una justicia auténtica.divendres, 3 de març de 2017

Donald Trump y las guerras - Donald Trump i les guerres

Donald Trump i les guerres

El president dels Estats Units vol menys despesa social i més armament. Així és aquest home, i per desgràcia té molts votants. Els que segurament estan d’acord amb ell quan diu que “ja va sent hora de que comencem a guanyar guerres una altra vegada”. Però, de quines altres vegades parla? Que recordem, els USA tots solets no n’han guanyat cap, de guerra contemporània. Si de cas es volen posar la medalla d’haver vençut a les Primera i Segona Guerra Mundials han de reconèixer que ho van fer en coalició amb els Aliats. Anys enrere sí, van  derrotar l’Imperi Britànic per independitzar-se, però d’això fa més de dos segles, i llavors eren tretze colònies, no un país.
Els Estats Units del present no van vèncer a la guerra de Corea ni a la de Vietnam, no ho han fet a l’Afganistan ni a l’Iraq, tampoc no són capaços de dur la pau a Síria. De què parla, doncs, Donald Trump? Per què no li tapen la boca els seus paisans, el seus governats? Per què no surten al carrer per impedir que gasti en armes el que hauria de destinar al benestar social? Potser alguns ho faran. Amb tot, si la majoria calla, obtindran allò que insensatament els imposarà  el seu cap d’Estat, alhora que recolzaran la seva gran mentida bel·licista.

Donald Trump y las guerras

El presidente de los Estados Unidos quiere menos gasto social y más armamento. Así es ese hombre, y por desgracia tiene muchos votantes. Los que seguramente están de acuerdo con él cuando dice que “ya va siendo hora de que empezamos a ganar guerras otra vez”. Pero, ¿de qué otras veces habla? Que recordemos, los USA solitos no han ganado ninguna, de guerra contemporánea. Si acaso quieren ponerse la medalla de haber vencido en las Primera y Segunda Guerra Mundiales tienen que reconocer que lo hicieron en coalición con los Aliados. Años atrás sí, derrotaron al Imperio Británico para independizarse, pero de esto hace más de dos siglos, y entonces eran trece colonias, no un país.

Los Estados Unidos del presente no vencieron en la guerra de Corea ni en la de Vietnam, no lo han hecho en Afganistán ni en Iraq, tampoco son capaces de llevar la paz a Siria. ¿De qué habla, pues, Donald Trump? ¿Por qué no le tapan la boca sus paisanos, sus gobernados? ¿Por qué no salen a la calle para impedir que gaste en armas lo que debería destinar al bienestar social?  Quizás algunos lo harán. Sin embargo, si la mayoría calla, obtendrán aquello que insensatamente les impondrá su jefe de Estado, a la vez que apoyarán su gran mentira belicista.