divendres, 23 de febrer de 2018

Estudiad criaturas, estudiad - Estudieu criatures, estudieu


                            Estudieu criatures, estudieu

Estudieu i apreneu mentre aneu a l’escola, l’institut, la universitat, perquè després ja no millorareu en coneixements. No llegireu llibres ni diaris, no us acostareu al pensament d’algunes persones més il·lustrades que vosaltres, interessades en la història, la literatura, les belles arts. Dedicades a la reflexió, a l’estudi més enllà de l’ensenyament reglat. Res d’això no tindreu a l’abast atès que, o bé estareu treballant en una ocupació de la vostra estricta parcel·la o bé us dedicareu intensament al telèfon mòbil.
A tota la munió d’homes i dones abstrets a les seves respectives pantalles els  manca temps per continuar aprenent. Com a màxim, conserven alguna cosa del que ha captat en l’època estudiantil. Després, res. Només compartir impressions en grup o bilateralment des de punts de vista personals, repetitius, fugaços. En algunes ocasions poc respectuosos; la majoria de les vegades, per fortuna, corteses.
Quines opinions i conceptes fonamentats es poden manejar si no es va més enllà de les xerrades virtuals entre amics i coneguts, dels videojocs, de les fotografies? Potser aquesta absència de curiositat intel·lectual explicaria que en alguns països democràtics els votants elegeixin per governar personatges impresentables, als Estats Units o les Filipines, per exemple. Les ments distretes són fàcils d’entabanar.
En fi, que els nois i les noies estudiïn i llegeixin com més millor. Durant uns quants anys obtindran un bon bagatge, que dilapidaran més tard. No obstant això, quan més gran i valuós  sigui, més els durarà.

Estudiad criaturas, estudiad

Estudiad y aprended mientras vayáis a la escuela, el instituto, la universidad, porque luego ya no mejoraréis en conocimientos. No leeréis libros ni periódicos, no os acercaréis al pensamiento de algunas personas más ilustradas que vosotros, interesadas en la historia, la literatura, las bellas artes. Dedicadas a la reflexión, al estudio más allá de la enseñanza reglada. Nada de esto tendréis al alcance puesto que, o bien estaréis trabajando en un empleo de la vuestra estricta parcela o bien os dedicaréis intensamente al teléfono móvil.
Toda la muchedumbre de hombres y mujeres ensimismados en sus respectivas pantallas carece de tiempo para seguir aprendiendo. Como máximo, conserva algo de lo que ha captado en la época estudiantil. Luego, nada. Solo compartir impresiones en grupo o bilateralmente desde puntos de vista personales, repetitivos, fugaces. En algunas ocasiones poco respetuosos; la mayoría de las veces, por fortuna, corteses.
¿Qué opiniones y conceptos fundamentados se pueden manejar si no se va más allá de las charlas virtuales entre amigos y conocidos, de los videojuegos, de las fotografías? Quizás esta ausencia de curiosidad intelectual explicaría que en algunos países democráticos los votantes elijan para gobernar a personajes impresentables, en Estados Unidos o Filipinas, por ejemplo. Las mentes distraídas son fáciles de embaucar.
En fin, que los chicos y las chicas estudien y lean cuanto más mejor. Durante unos pocos años obtendrán un buen bagaje, que dilapidarán más tarde. No obstante, cuanto más grande y valioso sea, más les va a durar.divendres, 16 de febrer de 2018

El honor de las ONG - L’honor de les ONG


L’honor de les ONG

Una patacada, assabentar-se dels abusos sexuals comesos per homes cooperants d’ONG com Oxfam, descobriment que ha conduït a conèixer casos similars en d’altres. Els delictes sempre repugnen, però en gran mesura quan provenen de persones adscrites a organismes dedicats a la protecció de gent vulnerable. ¿Aquest coneixement ha de conduir a la desconfiança i a la proscripció quant a les organitzacions humanitàries? ¿Unes en especial, totes en conjunt?
Oxfam en concret ha perdut donants entre particulars i empreses. El seu gran error ha estat el no haver fet públics immediatament els actes deshonestos comesos per alguns dels seus membres. Va investigar, va expulsar, però va guardar silenci just per no despertar desconfiança entre els donants efectius o possibles. Tard o d’hora, la veritat acaba fluint la major part de les vegades, en tots els àmbits, encara que, per desgràcia, no sempre. Aquesta vegada sí, portant a que també Metges sense Fronteres hagi confessat que fa un any va haver de despatxar alguns dels seus cooperants.
Se’ls pot acusar d’opacitat, no de consentiment. Reserva al cap i a la fi encaminada a preservar el seu bon nom i a poder continuar amb la seva tasca humanitària. I en aquest punt de la reflexió, cal assenyalar la diferència entre la ressonància que els abusos han adquirit en l’opinió pública i la poca que tenen les seves accions d’auxili en regions miserables tant com en països en guerra. Que uns rufians, poquíssims, s’aprofitin de la seva prepotència davant els vulnerables no hauria de fer oblidar que són les ONG les que principalment aporten ajuda i les que sovint pateixen atacs en campaments, bombardejos en hospitals i ambulàncies. 
Resulta còmode jutjar i execrar asseguts còmodament al sofà.                                 

El honor de las ONG

Un mazazo, enterarse de los abusos sexuales cometidos por hombres cooperantes de ONG como Oxfam, descubrimiento que ha conducido a conocer casos similares en otras. Los delitos siempre repugnan, pero en mayor medida cuando provienen de personas adscritas a organismos dedicados a la protección de gente vulnerable. ¿Debe este conocimiento conducir a la desconfianza y a la proscripción en cuanto a las organizaciones humanitarias? ¿Unas en especial, todas en conjunto?
Oxfam en concreto ha perdido donantes entre particulares y empresas. Su gran error ha sido el no haber hecho públicos de inmediato los actos deshonestos cometidos por algunos de sus miembros. Investigó, expulsó, pero guardó silencio justo para no despertar desconfianza entre los donantes efectivos o posibles. Tarde o temprano, la verdad acaba fluyendo la mayor parte de las veces, en todos los ámbitos, aunque, por desgracia, no siempre. Esta vez sí, llevando a que también Médicos sin Fronteras haya confesado que hace un año tuvo que despedir a algunos de sus cooperantes.
Se les puede acusar de opacidad, no de consentimiento. Reserva a fin de cuentas encaminada a preservar su buen nombre y a poder continuar con su labor humanitaria. Y en este punto de la reflexión, hay que señalar la diferencia entre la resonancia que los abusos han adquirido en la opinión pública y la poca que tienen sus acciones de auxilio en regiones miserables tanto como en países en guerra. Que unos rufianes, poquísimos, se aprovechen de su prepotencia frente a los vulnerables no debería hacer olvidar que son las ONG las que principalmente aportan ayuda y las que a menudo sufren ataques en campamentos, bombardeos en hospitales y ambulancias. 
Resulta cómodo juzgar y execrar sentados cómodamente en el sofá.

divendres, 9 de febrer de 2018

¿Qué les ocurre a nuestros niños? - Què els passa als nostres nens?


Què els passa als nostres nens?

                Són nens, tot i que no ho sembli quan els sens pronunciar paraulotes, els veus subjectes al mòbil, els saps espectadors de sèries i pel·lícules que d’antuvi estan adreçades a adults. Són quatre nens d’entre 12 i 14 anys els presumptes violadors d’un altre, aquest de 9 anys. Què hi tenen al cap i al cor?
                Sembla ser que la víctima patia assetjament des de feia temps, al mateix pati de l’escola, sense que ho digués ni als pares ni als mestres perquè estava amenaçat de rebre encara més si ho feia. Ara aquells quatre han estat expulsats de l’escola, i ja es veurà quin càstig se’ls aplica atès que són menors d’edat. Però, més enllà d’això, el que compta són els sentiments d’uns i altres, del nano violat i dels presumptes agressors. L’un es refarà alguna vegada del trauma? El altres se’n penediran per sempre més?
                Per últim, existeix el paper jugat pel centre escolar. Cal preguntar-se si els mestres tenen ulls a la cara o no. Segur que sí, però no deuen mirar, i si ho fan, no hi veuen. Els patis escolars no són una selva embullada on sigui tan difícil detectar situacions i conductes inadequades. Alhora que, també en hores de classe s’hauria de poder observar actituds reveladores. Potser és que les aules estan tan replenes que els professors i las professores prou feina tenen a mantenir l’ordre i a assolir el compliment d’una part de l‘ambiciós currículum escolar.
                Pel que fa als pares i mares d’una i altra banda, la patacada rebuda és molt forta. Cap d’ells no es va adonar de què passava. A l’època de la constant comunicació, succeeix que ningú sap res de ningú, inclosos els propis fills.


¿Qué les ocurre a nuestros niños?

 Son niños, aunque no lo parezca cuando les oyes pronunciar palabrotas, los ves sujetos al móvil, los sabes espectadores de series y películas que de entrada están dirigidas a adultos. Son cuatro niños de entre 12 y 14 años los presuntos violadores de otro, este de 9 años. ¿Qué tienen en la cabeza y en el corazón?
 Parece ser que la víctima sufría acoso desde hacía tiempo, en el mismo patio de la escuela, sin que lo dijera ni a los padres ni a los maestros porque estaba amenazado con sufrir todavía más si lo hacía. Por el momento, aquellos cuatro han sido expulsados de la escuela, y ya se verá qué castigo se les aplica dado que son menores de edad. Pero, más allá de eso, lo que cuenta son los sentimientos de unos y otros, del crío violado y de los presuntos agresores. ¿El primero se repondrá alguna vez del trauma? ¿El otros se arrepentirán por siempre jamás?
 Por último, existe el papel jugado por el centro escolar. Hay que preguntarse si los maestros tienen ojos en la cara o no. Seguro que sí, pero no deben de mirar, y si lo hacen, no ven. Los patios escolares no son una selva enmarañada donde sea tan difícil detectar situaciones y conductas inadecuadas. A la vez que, también en horas de clase se tendría que poder observar actitudes reveladoras. Quizás es que las aulas están tan repletas que los profesores y las profesoras bastante trabajo tienen con mantener el orden y con alcanzar el cumplimiento de una parte del ambicioso currículum escolar.
                Por lo que respecta a los padres y madres de uno y otro lado, el batacazo recibido es muy fuerte. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que ocurría. En la época de la constante comunicación, sucede que nadie sabe nada de nadie, incluidos los propios hijos.

divendres, 2 de febrer de 2018

Asediar a los corruptos - Assetjar els corruptes


Assetjar els corruptes

Segons càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el cost de la corrupció a Espanya s’eleva a l’exorbitant xifra de 90.000 milions d’euros anuals.  A la majoria de corruptes se’ls detecta, denuncia, persegueix, enjudicia i empresona. D’altres continuen immunes, però el que comparteixen ambdós grups és el no-retorn del cabal robat. Els perjudicats, és a dir, el conjunt de la ciutadania, ens preguntem per què no queda mai clar, en els casos enjudiciats, on han anat a parar els diners i per què no han estat tornats mai. Que potser som un país subdesenvolupat, sense mecanismes per assetjar degudament els malfactors en tots els termes? Doncs, ho sembla. Així ho fa patent la comparació amb l’Aràbia Saudita, ni de lluny considerat un Estat democràtic i avançat.
Ve a succeir, que la monarquia absoluta islamista ha posat setge als corruptes no sols empresonant-los sinó obligant-los a rescabalar l’erari públic. Gairebé 400 detinguts i posat preu a la llibertat en forma de devolució del que han furtat. La suma obtinguda fins al moment assoleix els 86.000 milions d’euros. Casualment, una quantitat semblant a l’atribuïda a l’anual desfalc espanyol.
Que la monarquia saudita amagui possibles intencions espúries en aquesta persecució no invalida el resultat final, ni deixa de posar en evidència que fer pagar materialment als corruptes és possible. Constatació capaç d’elevar al quadrat la indignació que experimenta la soferta bona gent.

                            Asediar a los corruptos

Según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el coste de la corrupción en España asciende a la exorbitante cifra de 90.000 millones de euros anuales.  A la mayoría de corruptos se les detecta, denuncia, persigue, enjuicia y encarcela. Otros siguen inmunes, pero lo que comparten ambos grupos es el no retorno del caudal robado. Los perjudicados, es decir, el conjunto de la ciudadanía, nos preguntamos por qué nunca queda claro, en los casos enjuiciados, dónde ha ido a parar el dinero y por qué nunca ha sido devuelto. ¿Acaso somos un país subdesarrollado, sin mecanismos para asediar debidamente a los malhechores en todos los términos? Pues, eso parece. Así lo hace patente la comparación con Arabia Saudita, ni de lejos considerado un Estado democrático y avanzado.
Viene a suceder, que la monarquía absoluta islamista ha puesto cerco a los corruptos no solo encarcelándoles sino obligándoles a resarcir al erario público. Cerca de 400 detenidos y puesto precio a la libertad en forma de devolución de lo que han hurtado. La suma obtenida hasta el momento alcanza los 86.000 millones de euros. Casualmente, una cantidad semejante a la atribuida al anual desfalco español.
Que la monarquía saudí oculte posibles intenciones espurias en esta persecución no invalida el resultado final, ni deja de poner en evidencia que hacer pagar materialmente a los corruptos es posible. Constatación capaz de elevar al cuadrado la indignación que experimenta la sufrida buena gente.