divendres, 24 de febrer de 2017

Niñas sexis - Nenes sexis

                                                Nenes sexis

A moltes persones mai no ens ha semblat bé que les nenes treballin de models. Perquè és una manera de conduir la canalla en general vers una primerenca frivolitat en incentivar la compra d’abillaments com els de les models, i perquè no deixa de ser una feina, quan el treball infantil està prohibit.  Amb tot, al caràcter frívol de l’assumpte s’hi afegeix ara el caràcter sexual. La premsa ha publicat fotografies de nenes models vestint roba sexi i em posats sexis. Criatures de dotze anys maquillades com si fossin adultes, vestides com a tals i amb postures suggeridores. Nord-americanes, russes, una de només set anys que s’exhibeix a Sant Petersburg. Pobre innocent que a qui exigeixen més temps per fer poses i ensenyar polpa que no pas li donen per jugar i desenvolupar-se amb naturalitat.
Com és obvi, moltes veus s’aixequen contra aquesta sexualització de la infantesa, culpant-ne al tipus de societat consumista i obsessionada amb el sexe del nostre present, blasmant la mercantilització de la infància per part de l’alta costura  i les agències de publicitat. No obstant, s’oblida la figura de la mare i del pare, primers i suprems responsables de la vida de les seves filles. Són ells els que les fan treballar, els que manipulen la seva psicologia, els que no dubten a exhibir-les perillosament al exposar-les entre d’altres als ulls d’homes depravats, els que manegen els diners que elles guanyen. Els pares i mares constitueixen els autèntics exemples d’aquest món en el qual l’afany de lucre s’imposa sense límits sobre l’ètica i sobre l’estimació dels fills.

   Niñas sexis

A muchas personas nunca nos ha parecido bien que las niñas trabajen de modelo. Porque es una manera de conducir a las criaturas en general hacia una temprana frivolidad al incentivar la compra de atavíos como los de las modelos, y porque no deja de ser una faena, cuando el trabajo infantil está prohibido. Sin embrago, al carácter frívolo del asunto se añade ahora el carácter sexual. La prensa ha publicado fotografías de niñas modelos vistiendo ropa sexy y con posturas sexis. Chiquillas de doce años maquilladas como si fueran adultas, vestidas como tales y con poses sugerentes. Norteamericanas, rusas, una de sólo siete años que se exhibe en San Petersburgo. Pobre inocente a quien exigen más tiempo para hacer posturas y enseñar chicha del que le dan para jugar y desarrollarse con naturalidad.

Como es obvio, muchas voces se levantan contra esta sexualización de la infancia, culpando al tipo de sociedad consumista y obsesionada con el sexo de nuestro presente, reprobando la mercantilización de la infancia por parte de la alta costura y las agencias de publicidad. No obstante, se olvida la figura de la madre y del padre, primeros y supremos responsables de la vida de sus hijas. Son ellos los que las hacen trabajar, los que manipulan su psicología, los que no dudan en exhibirlas peligrosamente al exponerlas entre otros a los ojos de hombres depravados, los que manejan el dinero que ellas ganan. Los padres y madres constituyen los auténticos ejemplos de este mundo en el cual el afán de lucro se impone sin límites por encima de la ética y del amor hacia los hijos.

dissabte, 18 de febrer de 2017

Comercio electrónico y distribución - Comerç electrònic i distribució

                                Comerç electrònic i distribució

Comprar prop de casa, i en persona? Quina antigalla!... Primer van ser els grans centres comercials, aquests que han anat bandejant les botigues de barri perquè els veïns s’han anat apuntant a fer kilòmetres per comprar qualsevol cosa. Persianes baixades per manca de clientela, i qui no tingui ganes d’agafar el cotxe tampoc no té ocasió  d’anar a les botiga del costat perquè ha deixat d’existir. Ara, però, s’està produint un altre tipus de fenomen, el del comerç electrònic. I de la mateixa manera que en el primer cas els consumidors no es van aturar a calcular cap on conduïa el seu canvi d’hàbits, ara tampoc no s’adonen de les repercussions de comprar a distància i obtenir la mercaderia a casa.
Fa uns dies, i no en hora punta, vaig agafar un taxi a Barcelona. De seguida vaig advertir que hi havia molt trànsit, fins el punt que li ho vaig comentar al taxista. “Això ja és el nostre pa de cada dia. Cotxes i furgonetes amunt i avall a totes hores repartint paquets a particulars”. Ai las, vet aquí l’explicació!...
Insostenible moda, aquesta que s’està implantant, les conseqüències de la qual són una massa de vehicles circulant hores i hores tot fent més dens el trànsit i augmentant la contaminació ambiental. A més a més, capses i bosses; papers, cartrons i plàstics a dojo.  És obvi que es va cap un sistema insuportable. Haurà de prendre mides l’Administració o seran el propis usuaris els que posaran seny, els que tornaran a trobar gust a comprar al costat de casa? Això si per cas les persianes baixades es tornessin a aixecar, si fos possible confiar en la reconversió vers costums més saludables.

Comercio electrónico y distribución

¿Comprar cerca de casa, y en persona? ¡Qué anticuado!... Primero fueron los grandes centros comerciales, estos que han ido desterrando las tiendas de barrio porque los vecinos se han ido apuntando a hacer kilómetros para comprar cualquier cosa. Persianas bajadas por falta de clientela, y quien no tenga ganas de coger el coche tampoco no tiene ocasión de ir a la tienda de al lado porque han dejado de existir. Ahora, sin embargo, se está produciendo otro tipo de fenómeno, el del comercio electrónico. Y de la misma manera que en el primer caso los consumidores no se detuvieron a calcular hacia dónde conducía su cambio de hábitos, ahora tampoco se dan cuenta de las repercusiones de comprar a distancia y obtener la mercancía en casa.
Hace unos días, y no en hora punta, tomé un taxi en Barcelona. Enseguida advertí que había mucho tráfico, hasta el punto que se lo comenté al taxista. “Eso ya es el nuestro pan de cada día. Coches y furgonetas arriba y abajo a todas horas repartiendo paquetes a particulares”. ¡Ah, he aquí la explicación!...
Insostenible moda, esta que se está implantando, cuyas consecuencias son una masa de vehículos circulando horas y horas haciendo más denso el tráfico y aumentando la contaminación ambiental. Además, cajas y bolsas; papeles, cartones y plásticos en abundancia.  Es obvio que se va hacia un sistema insoportable. ¿Deberá tomar medidas la Administración o serán los propios usuarios los que sentarán la cabeza, los que volverán a disfrutar comprando al lado de casa? Esto si acaso las persianas bajadas volvieran a levantarse, si fuera posible confiar en la reconversión hacia costumbres más saludables.


diumenge, 12 de febrer de 2017

El libro de las bestias - El llibre de les bèsties

                                                El llibre de les bèsties

Escriu Ramon Llull al Llibre de les bèsties que un rei convocava cimeres que ocasionaven moltes despeses i per tant ordenava tantes recaptacions que empobria els seus súbdits. “I quina utilitat se segueix de les cimeres que convoca un any i un altre?”, pregunta una de les dues bèsties enviades pel rei Lleó com a missatgers al reialme dels homes. “No cap, sinó que se’n segueix gran dany, car la gent s’empobreix, i com que tothom es pensa que el rei ha de donar alguna nova o té un gran fet a tractar i ell no diu res, tothom està descontent”, contesta l’interpel·lat.
L’endemà, els  missatgers van a palau però no poden entrar sinó després de subornar el porter. Ja davant del rei, aquest honra més el Lleopard que el Linx, fent que aquest tingui enveja i s’aïri contra el rei. Mentrestant, vuit prohoms de quatre ciutats exposen al consell del rei  que pateixen la maldat d’oficials dolents que destrueixen les seves terres, i per això demanen que siguin destituïts.  Amb tot, succeeix que són ells els fortament reprovats, ja que aquells oficials tenen amics al consell i dels diners que malament guanyen en fan una part als membres del consell.
Això va escriure el savi fa 700 anys.

El libro de las bestias

Escribe Ramon Llull en el Libro de las bestias que un rey convocaba cumbres que ocasionaban muchos gastos y por lo tanto ordenaba tantas recaudaciones que empobrecía a sus súbditos. “Y qué utilidad se sigue de las cumbres que convoca un año y otro año?”, pregunta una de las dos bestias enviadas por el rey León como mensajeros al reino de los hombres. “Ninguna, sino que se sigue gran daño ya que la gente se empobrece, y como todo el mundo piensa que el rey ha de dar alguna nueva o tiene un gran hecho a tratar y él no dice nada, todo el mundo está descontento”, contesta el interpelado.
El día siguiente, los mensajeros van al palacio, pero no pueden entrar sino después de sobornar al portero. Ya ante el rey, este honra más al Leopardo que al Lince, haciendo que este sienta envidia y se irrite contra el rey. Mientras tanto, ocho prohombres de cuatro ciudades exponen al consejo del rey que padecen la maldad de oficiales innobles que destruyen sus tierras, y por este motivo piden que sean destituidos. Sin embargo, sucede que son ellos los fuertemente reprobados, dado que aquellos oficiales tienen amigos en el consejo, y del dinero que mal ganan entregan una parte a los miembros del consejo.

Esto escribió al sabio hace 700 años.

diumenge, 5 de febrer de 2017

Quedar embarazada - Quedar embarassada

                                                Quedar embarassada

Veient la pel·lícula Loving, excel·lent, de sobte em va caure la bena dels ulls. La bena mental, vull dir, i em sap greu no haver-ho constatat abans. Va ser al principi del film. Una dona li diu al seu amant, amb molta cura, amb molt de temor, amb expressió de culpabilitat: “estic embarassada”. Es produeix una pausa llarga. Expectant ella, cavil·lós ell. Fins que l’home, al·leluia!... diu que bé, que magnífic, que hi està conforme.
La timidesa de la dona, la seva assumpció de culpabilitat per dur al ventre un possible destorb, de sobte amb va revoltar. Era una escena centenars de vegades repetida a les històries cinematogràfiques, i sens dubte a les històries reals. Les dones queden prenyades quan no toca i sembla que sigui per art de màgia, com si no hi hagués un esperma que provoqués la situació. Crec que ja va sent hora de que el discurs sigui un altre. El d’ella encarada a ell tot dient: “m’has deixat embarassada”. Perquè això és el que ha succeït, oi? I si algú ha de fer cara de culpable a la pantalla que sigui l’home, el fecundador. Ja n’hi ha prou de tergiversar els termes, a la ficció i a la realitat. L’alliberament femení comença al cervell i continua amb el comportament. Si primer no s’hi veu clar, es impossible sortir de la foscor.

Quedar embarazada

Viendo la película Loving, excelente, de repente me cayó la venda de los ojos. La venda mental, quiero decir, y me sabe mal no haberlo constatado con anterioridad. Ocurrió al principio del filme. Una mujer le dice a su amante, con sumo miramiento, con sumo temor, con expresión de culpabilidad: “estoy embarazada”. Se produce una pausa larga. Expectante ella, caviloso él. Hasta que el hombre, ¡aleluya!... dice que bien, que magnífico, que está conforme.

La timidez de la mujer, su asunción de culpabilidad por llevar en el vientre un posible estorbo, de repente me sublevó. Era una escena centenares de veces repetida en las historias cinematográficas, y sin duda en las historias reales. Las mujeres quedan embarazadas cuando no toca y parece que sea por arte de magia, como si no existiera un esperma que provocara la situación. Creo que ya va siendo hora de que el discurso sea otro. El de ella encarada a él diciendo: “me has dejado embarazada”. Porque eso es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Y si alguien ha de tener cara de culpable en la pantalla que sea el hombre, el fecundador. Ya basta de tergiversar los términos, en la ficción y en la realidad. La liberación femenina comienza en el cerebro y continúa con el comportamiento. Si primero no se ve claro, es imposible salir de la oscuridad.