divendres, 29 de desembre de 2017

Jubilados activos - Jubilats actius

                            Jubilats actius

Quan acaba l’any, govern i mitjans de comunicació consideren necessari parlar de les pensions i dels jubilats. Que per part d’aquests la pèrdua de poder adquisitiu és un fet, ningú no ho dubte. Amb números a la mà, esdevé inqüestionable. El que mereix ésser examinat és la imatge que s’ofereix de la gent que ja no pertany a la població activa. Sempre em fa mal als ulls veure que per il·lustrar la vida que porten els pensionistes se’ls presenti jugant al dominó o asseguts en un banc prenent el sol.  
¡Quina aberració!... En primer lloc, de jubilats, com en altres sectors de la població, n’hi ha de diverses edats. No es mouen pel món de la mateixa manera els que tenen 65 anys i els que en tenen 80 o 90. Com no són iguals un adult de 25 anys i un de 50. I en segon lloc, està comprovat que la gran majoria de jubilats, si la salut els ho permet i no són massa vells, porten una vida summament activa. Ajudant en major mesura a fills, nets, nebots i a qui calgui. Alguns assistint a cursos acadèmics, a classes d’idiomes, aprofundint en les noves tecnologies. També viatjant, anant a cines i teatres, a fi de comptes, activant el consum i l’economia de forma significativa.
Ara que s’estila qualificar la perfecció o la imperfecció amb un barem que va de cinc estrelles a fins només una, aquests que caracteritzen tan inadequadament els jubilats mereixen ser enviats al pou de la valoració negativa.

Jubilados activos

Cuando acaba el año, gobierno y medios de comunicación consideran necesario hablar de las pensiones y de los jubilados. Que en lo que concierne a estos la pérdida de poder adquisitivo es un hecho, nadie lo pone en duda. Con números en la mano, se hace incuestionable. Lo que sí merece ser examinado es la imagen que se ofrece de la gente que ya no pertenece a la población activa. Siempre me sienta fatal ver que para ilustrar la vida que llevan los pensionistas se los presente jugando al dominó o sentados en un banco tomando el sol. 
¡Qué aberración!... En primer lugar, de jubilados, como en otros sectores de la población, los hay de varias edades. No se mueven por el mundo de la misma manera los que tienen 65 años y los que tienen 80 o 90. Como no son iguales un adulto de 25 años y uno de 50. Y en segundo lugar, está comprobado que la gran mayoría de jubilados, si la salud se lo permite y no son demasiado viejos, llevan una vida sumamente activa. Ayudando en mayor medida a hijos, nietos, sobrinos y a quien haga falta. Algunos asistiendo a cursos académicos, a clases de idiomas, profundizando en las nuevas tecnologías. También viajando, yendo a cines y teatros, a fin de cuentas, activando el consumo y la economía de forma significativa.
Ahora que se estila calificar la perfección o la imperfección con un baremo que va de cinco estrellas a sólo una, quienes caracterizan tan inadecuadamente a los jubilados merecen ser enviados al pozo de la valoración negativa.


divendres, 22 de desembre de 2017

Con una trabajadora en el autobús - Amb una treballadora a l’autobús

                        Amb una treballadora a l’autobús

Al vespre d’un dia feiner vaig pujar a l’autobús i vaig seure al costat d’una dona grassoneta i amb fesomia de sud-americana que feia capcinades arran de la finestreta. Jo anava llegint el diari quan vaig sentir que deia, tot despertant-se amb un sospir, quin gust tornar a casa per fi!... Vaig girar el cap vers ella i vaig convenir amb un  somriure que sí, que ja era hora. I ella encara va afegir, afable, des de les sis que he sortit per anar a treballar i fins ara!... Eren gairebé les nou, i jo vaig calcular interiorment, quantes hores, pobre dona!...
Quan va fer el gest d’aixecar-se, li vaig advertir que jo també baixava en aquella parada.
Ah, molt bé, senyora!... El mot senyora que em va adreçar va acabar de confirmar el tipus de feina que jo suposava que feia. Quinze hores al dia fora del seu domicili per tal de netejar altres cases o tenir cura de vells o malalts. Una darrera de l’altra vam baixar de l’autobús, tirant una cap aquí, l’altra cap allà. Bona nit!..., vaig fer. Que tingui bona nit, senyora!..., em va correspondre.
                Amb el diari sota el braç, vaig enfilar cap a casa meva. Un periòdic en el qual havia llegit, entre d’altres, dues coses ben curioses: la filla dels ducs de Cambridge, de dos anys i mig d’edat, anirà a una llar d’infants que costa 1.800 euros mensuals; un vaixell de l’armada britànica que ha costat més de 3.500 milions d’euros té perilloses filtracions d’aigua.
                Casualitat que totes dues notícies provinguin del Regne Unit. Però n’hi ha de similars ubicades en altres indrets. Com hi ha moltes altres dones espremudes com la que em vaig trobar a l’autobús.


Con una trabajadora en el autobús

Por la noche de un día laborable subí al autobús y me senté al lado de una mujer más bien gordita y con semblante de sudamericana que echaba cabezadas al lado de la ventanilla. Yo iba leyendo el diario cuando oí que decía, despertándose con un suspiro, ¡qué gusto volver a casa por fin!... Volví la cabeza hacia ella y convine con una sonrisa que sí, que ya era hora. Y ella aún añadió, afable, ¡desde las seis que he salido para ir a trabajar y hasta ahora!... Eran casi las nueve, y yo calculé interiormente, ¡cuántas horas, pobre mujer!...
Cuando hizo el gesto de levantarse, le advertí que yo también me apeaba en aquella parada. ¡Ah, muy bien, señora!... El vocablo señora que me aplicó vino a confirmar el tipo de trabajo que yo había supuesto que hacía. Quince horas al día fuera de su domicilio a fin de limpiar otras casas o de cuidar a viejos o enfermos. Una detrás de la otra bajamos del autobús, tirando una hacia aquí, la otra hacia allá. ¡Buenas noches!... le deseé. ¡Que tenga buenas noches, señora!..., me correspondió.
 Con el diario bajo el brazo, enfilé hacia mi casa. Un periódico en el cual había leído, entre otras, dos cosas curiosas: la hija de los duques de Cambridge, de dos años y medio de edad, irá a un jardín de infancia que cuesta 1.800 euros mensuales; un barco de la armada británica que ha costado más de 3.500 millones de euros tiene peligrosas filtraciones de agua.

 Casual que ambas noticias provengan del Reino Unido. Pero las hay de semejantes ubicadas en otros lugares. Como hay muchas otras mujeres exprimidas como la que conocí en el autobús.  

divendres, 15 de desembre de 2017

El poder unipersonal

                                                El poder unipersonal

Hi ha re més antidemocràtic que el fet que la signatura d’un home valgui per desencadenar violència, ferits i morts? Això ha passat ara mateix, en un segle XXI en què Occident s’omple la boca de civilització i democràcia. Donald Trump va estampar la seva enorme signatura, imatge sens dubte del seu enorme ego, en un full de paper, el 6 de desembre proppassat, i l’Orient Mitjà s’ha incendiat. Els dirigents mundials no hi estan d’acord, però ell decideix que Jerusalem és únicament la capital d’Israel, i passi el que passi. A ell tant se li en dóna. D‘antuvi, enfrontaments entre palestins i jueus, quatre morts i centenars de ferits. Dorm bé cada nit? Com un tronc, segurament. En cas contrari, no faria el que fa.
Les enciclopèdies defineixen la Democràcia com la doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants. Un pel confusa, la definició. Què passa si la intervenció del poble es limita a votar? Quins desastres es poden produir si els electors no l’encerten? Com el poble pot impedir que el president del país més poderós del món signi un document que condueix a la violència? Es fa palès que la democràcia és una altra cosa, hauria de ser-ho. No és democràcia la impotència de milions de persones front el designi d’un home, una sola persona que, portada pels interessos d’una minoria (en aquest cas els d’uns acabalats jueus) i per la seva pròpia ideologia, pren una decisió unipersonal nefasta.
Els drets dels ciutadans, els drets humans a fi de comptes, avancen molt lentament. A pas de tortuga.

El poder unipersonal

¿Hay algo más antidemocrático que el hecho de que la firma de un hombre sirva para desencadenar violencia, heridos y muertos? Esto ha pasado ahora mismo, en un siglo XXI en el que Occidente se llena la boca de civilización y democracia. Donald Trump estampó su enorme firma, imagen sin duda de su enorme ego, en una hoja de papel, el 6 de diciembre pasado, y Oriente Medio se ha incendiado. Los dirigentes mundiales se muestran en contra, pero él decide que Jerusalén es solo la capital de Israel, y pase lo que pase. A él lo mismo le da. De entrada, enfrentamientos entre palestinos y judíos, cuatro muertos y centenares de heridos. ¿Duerme bien cada noche? Como un tronco, seguramente. En caso contrario, no haría lo que hace.
Las enciclopedias definen la Democracia como la doctrina política que defiende la intervención del pueblo en el gobierno y en la elección de los gobernantes. Algo confusa, la definición. ¿Qué sucede si la intervención del pueblo se limita a votar? ¿Qué desastres se pueden producir si los electores no aciertan? ¿Cómo el pueblo puede impedir que el presidente del país más poderoso del mundo firme un documento que conduce a la violencia? Se hace patente que la democracia es otra cosa, debería serlo. No es democracia la impotencia de millones de personas frente el designio de un hombre, una sola persona que, llevada por los intereses de una minoría (en este caso los de unos acaudalados judíos) y por su propia ideología, toma una decisión unipersonal nefasta.

Los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos a fin de cuentas, avanzan muy lentamente. A paso de tortuga.

divendres, 8 de desembre de 2017

El partido que yo votaría - El partit que jo votaria

                                   El partit que jo votaria

He d’utilitzar el condicional per dos motius. Primer, perquè les eleccions catalanes a celebrar el 21 de desembre d’enguany no són normals. Gens normals, atès que estar intervingut deixa de ser una situació normal; atès que haver candidats a la presó no és normal. Segon, perquè en cap dels programes hi figuren, no hi han figurat pràcticament mai, les propostes que jo votaria. Per suposat que, vistes les circumstàncies actuals, encara esdevé més difícil que hi figurin. Al marge de si els vots van cap als espanyolistes o cap als independentistes, elecció  sens dubte transcendental, hi ha una programàtica que cobejo des de fa temps. És la següent:
M’agradarien les llistes obertes. Fa anys i panys que se’n parla, en d’altres països hi són, però no hi ha manera d’introduir-les aquí. També m’agradaria que els programes electorals fossin vinculants, és a dir, que existís el manament imperatiu. Qui no compleixi les seves promeses, fora, expulsat dels parlaments. També m’agradaria, i potser és una extrapolació una mica sorprenent, que algun partit es proposés de denunciar la directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, per haver-se apujat el sou així que va prendre possessió l’any 2011, en plena crisis mundial i mentre exigia retallades per als més pobres. Per què ningú, cap partit ho ha fet? No es tracta pas d’un mal menor. Que torni el que ha cobrat de més en un salari ja de per sí exorbitant, i que sigui un bon exemple front les males conductes.
En fi, tant debò existís un partit que defensés el que esmento. Com que de moment no és així, hauré d’elegir entre els que tinc a l’abast.

El partido que yo votaría

Debo utilizar el condicional por dos motivos. Primero, porque las elecciones catalanas a celebrar el 21 de diciembre de este año no son normales. En absoluto normales, dado que estar intervenido no es una situación normal; dado que haber candidatos en la cárcel no es normal. Segundo, porque en ninguno de los programas figuran, no han figurado prácticamente nunca, las propuestas que yo votaría. Por supuesto que, vistas las circunstancias actuales, todavía resulta más difícil que figuren. Al margen de si los votos van hacia los españolistas o hacia los independentistas, elección sin duda trascendental, tengo en mente una programática que anhelo desde hace tiempo. Es la siguiente:
Me gustarían las listas abiertas. Hace años que se habla de ello, en otros países están vigentes, pero no hay forma de que se introduzcan aquí. También me gustaría que los programas electorales fueran vinculantes, es decir, que existiera el mandato imperativo. Quien no cumpla sus promesas, fuera, expulsado de los parlamentos. También me gustaría, y quizás es una extrapolación algo sorprendente, que algún partido se propusiera denunciar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por haberse subido el sueldo en cuanto tomó posesión el año 2011, en plena crisis mundial y mientras exigía recortes para los más pobres. ¿Por qué nadie, ningún partido lo ha hecho? No se trata de un mal menor. Que devuelva lo que ha cobrado de más en un salario ya de por sí exorbitante, y que sea un buen ejemplo frente a las malas conductas.

En fin, ojalá existiera un partido que defendiera lo mencionado. Y puesto que por ahora no es así, me conformaré con elegir entre los que tengo a mi alcance.

divendres, 1 de desembre de 2017

La venta de esclavos no ha muerto - La venda d'esclaus no ha mort

                            La venda d'esclaus no ha mort

Ens creiem que l’esclavitud havia passat a la història, però no és així. A tocar d’Europa, àrea avançada i democràtica per excel·lència, es venen persones per 200 o 300 dòlars. El preu ve a ésser el de menys, atès que el tràfic de persones és per sí mateix tan repugnant con inimaginable en ple segle XXI. Nogensmenys,  això és el que està passant a Líbia, país escollit per la Unió Europea per confinar a possibles emigrants en centres de detenció. Aquest país del nord d’Àfrica és ara un Estat fallit. Des de l’enderrocament i mort de Gadafi, l’any 2011, hi ha dos governs, dos parlaments i l’Estat Islàmic si ha instal·lat, però res de tot això ha estat obstacle perquè la UE financi la detenció de persones en instal·lacions en què manquen fins i tot els serveis més bàsics.
Si amb aquests arrestos ja n’hi ha prou per posar el crit al cel, com hem d’esgarrifar-nos davant la subhasta de persones? Qui mana a Líbia, per quines lleis es regeix?  I qui mana a la EU, quina és la seva política? Vergonya incommensurable des de la democràcia i des dels mínims sentiments humanitaris. Es tracta d’un acord amb el govern libi (quin?) de 130 milions d’euros per impedir la sortida d’embarcacions cap a les costes europees. Algú ens ha demanat permís per fer-ho? Algú ens ha preguntat si no preferiríem que aquests milions fossin emprats en acollir els que arribessin?  Com gosen no complir amb el nombre de refugiats que s’havia estipulat?
Culpables de practicar l’esclavatge no ho són tan sols els que ho fan directament sinó també els que el causen des de la distància.

La venta de esclavos no ha muerto

Creíamos que la esclavitud había pasado a la historia, pero no es así. Muy cerca de Europa, área adelantada y democrática por excelencia, se venden personas por 200 o 300 dólares. El precio viene a ser lo de menos, ya que el tráfico de personas es por sí mismo tan repugnante como inimaginable en pleno siglo XXI. Sin embargo, eso es lo que está pasando en Libia, país elegido por la Unión Europea para confinar a posibles emigrantes en centros de detención. Este país del norte de África es ahora un Estado fallido. Desde el derribo y muerte de Gadafi, el año 2011, hay dos gobiernos, dos parlamentos y el Estado Islámico se ha instalado, empero, nada de todo esto ha sido obstáculo para que la UE financie la detención de personas en instalaciones en las cuales fallan incluso los servicios más básicos.
¿Si con tales reclusiones ya es suficiente para poner el grito en el cielo, cómo hemos de estremecernos ante la subasta de personas? ¿Quién manda en Libia, por qué leyes se rige?  ¿Y quién manda en la EU, cuál es su política? Vergüenza inconmensurable desde la democracia y desde los mínimos sentimientos humanitarios. Se trata de un acuerdo con el gobierno libio (¿cuál?) de 130 millones de euros para impedir la salida de embarcaciones hacia las costas europeas. ¿Alguien nos ha pedido permiso para hacerlo? ¿Alguien nos ha preguntado si no preferiríamos que estos millones fueran utilizados para acoger a los que llegaran?  ¿Cómo se atreven a no cumplir con el número de refugiados que se había estipulado?

Culpables de practicar la esclavitud no lo son únicamente quienes lo hacen directamente sino también los que la causan desde la distancia.