divendres, 30 de març de 2018

La historia de John Wilkes - La història de John Wilkes


                       La història de John Wilkes


No hi ha res nou sota la capa del sol, diu el proverbi, i tal vegada podem comprovar-ho retrocedint fins al segle XVIII a la Gran Bretanya.
John Wilkes, ocupant un escó al Parlament, va començar a editar el 1762 The North Briton, un diari contrari al govern. Quan al número 45 va criticar un discurs de Jordi III, els advocats de la Corona el van acusar d’un libel sediciós, per la qual cosa va ser empresonat a la Torre de Londres, tot violant per part del rei la seva immunitat parlamentària. Succeïa el 1763, i el maig del mateix any, Wilkes va declarar davant el Tribunal d’Apel·lacions Comunes que, “la llibertat de tots es dirimeix avui per fi en la vista del meu cas, i cal decidir d’una vegada per sempre si la llibertat anglesa és una realitat o una ombra”.
El presoner no sols va guanyar el cas sinó que el govern va haver d’indemnitzar-lo per haver estat arrestat il·legalment. De seguida, Wilkes va tornar a la càrrega i va reimprimir el número 45 del seu diari, amb la qual cosa es va iniciar contra ell un nou procés que el va conduir a creuar el Canal de la Mànega per refugiar-se a França. El Parlament el va expulsar i la Justícia el va declarar fugitiu.
Transcorreguts cinc anys, Wilkes va tornar en secret per presentar-se de nou com a parlamentari. Va guanyar la votació, però va ser empresonat de nou en tant que el Parlament li denegava l’escó. No obstant això, des de la seva cel·la es va presentar a tres noves eleccions, resultant electe, convertit en un heroi popular i mereixent pàgines i més pàgines a la premsa.
Sorprenentment, el 1769 va ser elegit regidor per Londres quan encara estava a la presó, no obtenint la llibertat fins a l’any següent. Com si es tractés d’una pel·lícula amb final feliç, al 1774 John Wilkes va ser elegit alcalde de Londres alhora que tornava a la Cambra dels Comuns. Tot això pot llegir-se als llibres, i també trobar-se resumit a Internet. L’antic i el contemporani hi són, amb paral·lelismes interpretables com a mostres de que res nou hi ha sota la capa del sol.


La historia de John Wilkes

No hay nada nuevo bajo el sol, dice el proverbio, y quizás podamos comprobarlo retrocediendo hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña.
John Wilkes, ocupando un escaño en el Parlamento, comenzó a editar en 1762 The North Briton, un periódico contrario al gobierno. Cuando en el número 45 criticó un discurso de Jorge III, los abogados de la Corona le acusaron de un libelo sedicioso, por lo cual fue encarcelado en la Torre de Londres, siendo violada por parte del rey su inmunidad parlamentaria. Sucedía en 1763, y en mayo del mismo año, Wilkes declaró ante el Tribunal de Apelaciones Comunes que, “la libertad de todos se dirime hoy por fin en la vista de mi caso, y hay que decidir de una vez por todas si la libertad inglesa es una realidad o una sombra”.
El prisionero no solo ganó el caso sino que el gobierno tuvo que indemnizarlo por haber sido arrestado ilegalmente. Al poco, Wilkes volvió a la carga y reimprimió el número 45 de su diario, con lo cual se inició contra él un nuevo proceso que le condujo a cruzar el Canal de la Mancha para refugiarse en Francia. El Parlamento lo expulso y la Justicia lo declaró fugitivo.
Transcurridos cinco años, Wilkes regresó en secreto para presentarse de nuevo como parlamentario. Ganó la votación, pero fue encarcelado de nuevo en tanto que el Parlamento le denegaba el escaño. No obstante, desde su celda se presentó a tres nuevas elecciones, resultando electo, convertido en un héroe popular y mereciendo páginas y más páginas en la prensa.
Sorprendentemente, en 1769 fue elegido concejal por Londres cuando todavía estaba en prisión, no obteniendo la libertad hasta el año siguiente. Como si se tratara de una película con final feliz, en 1774 Wilkes fue elegido alcalde de Londres a la vez que regresaba a la Cámara de los Comunes. Todo esto puede leerse en libros, y también encontrarse resumido en Internet. Lo antiguo y lo contemporáneo están ahí, con paralelismos interpretables como muestras de que nada nuevo hay bajo el sol.

divendres, 23 de març de 2018

¿Los buenos son los malos? - Els bons són els dolents?-


                                                Els bons són els dolents?

Els que salven vides d’immigrants impedint que s’ofeguin al Mediterrani són investigats com a possibles delinqüents, mentre que aquells als quals no els importa que morin al mar o malvisquin a les presons líbies estan lliures de tota culpa. El món al revés, la moral capgirada. Això és el que passa quan el vaixell de l’oenagé catalana Proactiva Open Arms  és immobilitzat al port sicilià de Pozzallo, el proppassat 18 de març, per portar a bord 218 persones que s’havien esgarrifat només de pensar que podien anar a parar als centres de reclusió de Líbia. Llocs en terribles condicions, niu d’abusos contra els detinguts.
La fiscalia de Catània ha ordenat obrir una investigació per un potencial delicte de promoció de la migració il·legal, com si els salvadors de vides humanes fossin els responsables de que la gent vulgui fugir del seu país. Com si les persones ho fessin per caprici, com si emprenguessin uns  viatges d’esbarjo.
A Catània, a la Unió Europea en conjunt, se’ls hauria de caure la cara de vergonya.  S’ha establert un mur contra els refugiats en forma de 130 milions d’euros per un Estat fallit com és Líbia, i en forma de 6.000 milions per un Estat dictatorial com és Turquia, per tal que retinguin els  migrants sigui com sigui. Molts diners per treure’s de sobre els pobres en comptes de gastar-los per rebre’ls, acollir-los i proporcionar-los una vida digna. ¡Quina gran quantitat d’ajuts se’ls podria donar amb tants milions, què fàcilment se’ls podria integrar!... Per contra, s’ha optat per rebutjar-los tot ignorant els drets humans. Aquests dels quals Europa s’ha presentat com a valedora en qualsevol conferència, cimera, certamen... D’ara endavant, però, qualsevulla proclama en aquest sentit serà pur cinisme. Quina infàmia!...

   ¿Los buenos son los malos?

Los que salvan vidas de inmigrantes impidiendo que se ahoguen en el Mediterráneo son investigados como posibles delincuentes, mientras que aquellos a los que no les importa que mueran en el mar o malvivan en las prisiones libias están libres de toda culpa. El mundo al revés, la moral trastornada. Eso es lo que pasa cuando el barco de la oenegé catalana Proactiva Open Arms es inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo, el pasado 18 de marzo, por llevar a bordo 218 personas que se habían horrorizado sólo de pensar que podían ir a parar a los centros de reclusión de Libia. Lugares en terribles condiciones, nido de abusos contra los detenidos.
La fiscalía de Catania ha ordenado abrir una investigación por un potencial delito de promoción de la migración ilegal, como si los salvadores de vidas humanas fueran los responsables de que la gente quiera huir de su país. Como si las personas lo hicieran por capricho, como si emprendieran unos viajes de recreo.
En Catania, en la Unión Europea en conjunto, se les debería caer la cara de vergüenza.  Se ha establecido un muro contra los refugiados en forma de 130 millones de euros para un Estado fallido como es Libia, y en forma de 6.000 millones para un Estado dictatorial como es Turquía, a fin de que retengan a los migrantes sea como sea. Mucho dinero para quitarse de encima los pobres en vez de gastarlos para recibirlos, acogerlos y proporcionarles una vida digna. ¡Qué enorme cantidad de ayudas se les podría dar con tantos millones, qué fácilmente se les podría integrar!... Por el contrario, se ha optado por rechazarlos e ignorar los derechos humanos. Estos de los cuales Europa se ha presentado como valedora en cualquier conferencia, cumbre, certamen... De ahora en adelante, sin embargo, cualquier proclama en este sentido será puro cinismo. ¡Qué infamia!...

divendres, 16 de març de 2018

El poder del mercado - El poder del mercat

                            El poder del mercat

Que el sistema de mercat condiciona el tipus de vida de tots els modestos mortals ja ho tenim assumit. Tot i això, ens agafa de sorpresa comprovar que l’empresariat de productes d’alta gamma no deixi res per verd. És a dir, que pretengui controlar no sols la producció, el consum i l’imaginari social sinó també un sector cultural com és la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituït per propietaris i directius d’indústries de mercaderies d’excel·lència i presidit pel marquès de Griñón, no li agrada gens la definició que la RAE fa del terme “luxe”.
El comú de la gent trobem que qualificar el luxe com a “quelcom reservat als rics”,  i també com a “demesia en l’ornament, en la pompa i al regal”, i com a “abundància de coses no necessàries”, i com a “tot allò que supera els mitjans normal d’algú per aconseguir-ho”, doncs trobem que està molt encertat. I a més ens sembla que els acadèmics espanyols no han escatimat conceptes per determinar què és el luxe. Ara bé, cap d’aquests conceptes plau als que just poden gaudir dels objectes i serveis així definits.
Ignorem què opinen quant a les definicions establertes pel diccionari de l‘Institut d’Estudis Catalans. Potser ni s’hi han fixat, no saben que hi diu, “riquesa que hom desplega en les coses de la vida”, “bé l’adquisició del qual només es fa efectiva en quantitats significatives a partir de determinats nivells d’ingressos relativament elevats”, “cosa supèrflua”. De ben segur que tampoc no els agradaria.
Ensems, no deixa de sorprendre aquesta intervenció del Círculo Fortuny atès que normalment als molt rics els hi agrada l’exclusivitat, “allò que supera els mitjans normals d’algú per aconseguir-ho”. Es veu que, de sobte els ve de gust adoptar un aire més popular, més de companyonia, i per aquest motiu proposen a la RAE que esborri la plana i hi escrigui unes altres paraules:  “una cosa singular en què hi participi l’emoció”. Visca l’ambigüitat. Quina emoció la del coix que corre per agafar l’autobús que se li escapa!...

El poder del mercado

Que el sistema de mercado condiciona el tipo de vida de todos los modestos mortales ya lo tenemos asumido. Sin embargo, nos coge por sorpresa comprobar que el empresariado de productos de alta gama no desperdicia nada. Es decir, que pretende controlar no solo la producción, el consumo y el imaginario social sino también un sector cultural como es la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituido por propietarios y directivos de industrias de mercancías de excelencia y presidido por el marqués de Griñón, no le gusta en absoluto la definición que la RAE hace del término “lujo”.
El común de la gente consideramos que calificar el lujo como “algo reservado a los ricos”, y también como “demasía en el ornamento, en la pompa y en el regalo”, y como “abundancia de cosas no necesarias”, y como “todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”, pues consideramos que es muy acertado. Y además nos parece que los académicos españoles no han escatimado conceptos para determinar qué es el lujo. Ahora bien, ninguno de estos conceptos complace a los que justo pueden disfrutar de los objetos y servicios así definidos.
Ignoramos qué opinan en cuanto a las definiciones establecidas por el diccionario del Institut d’Estudis Catalans. Quizás ni siquiera se han fijado, no saben que dice, “riqueza que se despliega en las cosas de la vida”, “bien la adquisición del cual sólo se hace efectiva en cantidades significativas a partir de determinados niveles de ingresos relativamente elevados”, “cosa superflua”. A buen seguro que tampoco les gustaría.
A la vez, no deja de sorprender esta intervención del Círculo Fortuny dado que normalmente a los muy ricos les gusta la exclusividad, “aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. Por lo visto, de súbito les apetece adoptar un aire más popular, más de compañerismo, y por tal motivo proponen a la RAE que borre la plana y escriba otras palabras: “una cosa singular en la cual participe la emoción”. Viva la ambigüedad. ¡Qué emoción la del cojo que corre para pillar el autobús que se le escapa!...
divendres, 9 de març de 2018

Zancadilla a Donald Trump - Traveta a Donald Trump


                        Traveta a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, estufat, irresponsable se li ha escapant de les mans la seva estratègia  provocadora respecte de Corea del Nord. Un munt d’amenaces i sancions contra el president Kim Jong-un que només han conduït a que, tan boig ell com l’estatunidenc, hagi perseverat en les proves nuclears i respost amb semblants intimidacions. Però vet aquí que el perillós joc se li  ha torçat a Trump. Primer va ser la col·laboració coreana entre el sud i el nord arran dels Jocs Olímpics d’Hivern, i després l’anunci d’una cimera entre el president Moon Jae-in i el líder comunista. Com a objectiu principal, la desnuclearització del nord; i com a consideració colateral, que parlant la gent s’entén més que no pas amb fatxenderia i proves de força.
Des de Pyongyang es diu a Seül que renunciaran a les armes nuclears si es respecta la seguretat del règim. Aquest règim ens agradarà o no, però és el seu, i les intimidacions militaristes de Trump, lluny de servir per esfondrar-lo feien témer un esclat nuclear fatal i definitiu.
Donald Trump no sols ha hagut de fer veure que la distensió entre les dues Corees el fa content, encara que sigui mentida, sinó que ara es veu empès a acceptar la inesperada invitació de Kim Jong-un per a reunir-se ambdós el proper mes de maig. Carall!...  A ell li va la militarització, el negoci de l’armament, i també la fanfarroneria que dissimula la incapacitat de governar amb intel·ligència. El cas és que dos petits Davids han deixat de banda un poderós Goliat i han emprés un camí cap a entendre’s al marge del seu poder comminatori. És un fet engrescador, una bona notícia enmig de tantes altres preocupants, decebedores i, fins i tot, terribles.

Zancadilla a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, ufano, irresponsable se le ha escapado de las manos su estrategia provocadora respecto de Corea del Norte. Un cúmulo de amenazas y sanciones contra el presidente Kim Jong-un que sólo han conducido a que, tan loco él como el estadounidense, haya perseverado en las pruebas nucleares y contestado con similares intimidaciones. Pero he aquí que el peligroso juego se le ha torcido a Trump. Primero fue la colaboración coreana entre el sur y el norte a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahora es el anuncio de una cumbre entre el presidente Mun Jae-in y el líder comunista. El objetivo principal, la desnuclearización del norte; y la consideración colateral, que hablando la gente se entiende mejor que con jactancias y pruebas de fuerza.
Desde Pyongyang se le dice a Seúl que renunciarán a las armas nucleares si se respeta la seguridad del régimen. Ese régimen nos gustará o no, pero es el suyo, y las intimidaciones militaristas de Trump, lejos de servir para derribarlo hacían temer un estallido nuclear fatal y definitivo.
Donald Trump no solo ha debido aparentar que la distensión entre las dos Coreas le satisface, aunque sea mentira, sino que ahora se ve empujado a aceptar la inesperada invitación de Kim Jong-un para reunirse ambos el próximo mes de mayo.  ¡Carajo!... A él le va la militarización, el negocio del armamento, y también la fanfarronería que disimula la incapacidad para gobernar con inteligencia. Lo cierto es que dos pequeños Davids han dejado de lado un poderoso Goliat y han emprendido un camino hacia el entendimiento al margen de su poder conminatorio. Constituye un hecho estimulante, una buena noticia en medio de tantas otras preocupantes, decepcionantes e, incluso, terribles.

divendres, 2 de març de 2018

Tecnología para identificar a los peligrosos - Tecnologia per identificar els perillosos


                        Tecnologia per identificar els perillosos

A la Copa Mundial de Futbol, que tindrà lloc aquest estiu a Rússia, s’utilitzarà la tecnologia GPU per impedir l’accés a qualsevol individu susceptible  d’ésser un malfactor. En concret, es recorrerà a la tecnologia de reconeixement facial Herta, desenvolupada precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’una spin-off que, com es comprova, ha assolit un èxit internacional.
A una velocitat summament ràpida, durant la celebració del Mundial de la FIFA processarà les imatges captades per les càmeres de vigilància i identificarà el rostre de qualsevol sospitós. Alerta malfactors!... Però, sospitosos de què? Carteristes, provocadors, terroristes…? Una altra pregunta a fer-se és si identificarà entre els possibles espectadors a caps de govern amb ànimes infames.
Si el president de Síria, Bashar al-Assad, acudís a la competició futbolera, se l’identificaria com a l’home que ha ordenat bombardejar hospitals i ambulàncies, ha matat i privat de socors mèdics, ha utilitzat armes químiques? En conseqüència, se li negaria l’entrada?
Un altre rostre a detectar per la tecnologia GPU podria ser el de Htin Kyaw, president de Birmània, responsable del genocidi de què són objecte els Roginyes. I així una llarga llista de facinerosos amb patent de cors instal·lats en llurs altíssims càrrecs. Quin gran defecte de forma i de fons en la qualificació dels delictes!... Portes tancades només per a un tipus de delinqüents; obertes a tot l’ample món per a altres amb els més terribles actes al seu historial.


Tecnología para identificar a los peligrosos

En la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar este verano en Rusia, se utilizará la tecnología GPU para impedir el acceso a cualquier individuo susceptible de ser un malhechor. En concreto, se echará mano de la tecnología de reconocimiento facial Herta, desarrollada precisamente en la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de una spin-off que, como se comprueba, ha alcanzado un éxito internacional.
A una velocidad sumamente rápida, durante la celebración del Mundial de la FIFA procesará las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia e identificará el rostro de cualquier sospechoso. ¡Alerta maleantes!... Pero, ¿sospechosos de qué? ¿Carteristas, provocadores, terroristas…? Otra pregunta a hacerse es si identificará entre los posibles espectadores a jefes de gobierno con almas infames.
Si el presidente de Siria, Bashar al-¿Asad, acudiera a la competición futbolera, ¿se le identificaría como el hombre que ha ordenado bombardear hospitales y ambulancias, ha matado y privado de socorro médico, ha utilizado armas químicas? En consecuencia, ¿se le negaría la entrada?
Otro rostro a detectar por la tecnología GPU podría ser el de Htin Kyaw, presidente de Birmania, responsable del genocidio de que son objeto los Roginyas. Y así una larga lista de facinerosos con patente de corso instalados en sus altísimos cargos. ¡Qué gran defecto de forma y de fondo en la calificación de los delitos!... Puertas cerradas solo para un tipo de delincuentes; abiertas en todo el ancho mundo para otros con los más terribles actos en su haber.