divendres, 26 de gener de 2018

”Minijobs” en Alemania - "Minijobs” a Alemanya


                                     "Minijobs” a Alemanya

No és or tot el que lluu. La xifra de només el 5,7% d’atur a Alemanya desperta l’enveja en països com Espanya, tenallada per un atur que assoleix el 16,5%. La matisació arriba quan es gira la mirada cap als set milions d’alemanys que tenen “minijobs”. No és pas un número petit sinó tot el contrari; no són ocupacions desitjables ni de bon tros. La decepció acostuma a emergir quan es grata sota dels titulars.
Els “minijobers” disminueixen la taxa d’atur però augmenten la precarietat laboral. Amb freqüència són empleats que manquen tant de vacances com de subsidi d’atur. Essent que Otto von Bismark va implantar a Alemanya la seguretat social per primera vegada a tot el món, potser s’està removent a la tomba més d’un segle després.
 Desemmascarar el triomfalisme econòmic alemany a Europa condueix a reconèixer la proliferació de treballs a temps parcial, mal pagats i sense cobertura social. Estudiants, immigrants i dones constitueixen la borsa de treball que rebaixa el percentatge d’atur. Es calcula que un 60% dels “minijobs” correspon a mestresses de casa que els concilien amb la seva presència a la llar. És una manera d’aportar uns diners extres, però no representa un medi per a l’avenç professional, com tampoc no proporciona una seguretat a títol personal ni en vistes a una pensió de jubilació.
 Aquest és el panorama laboral al primer país europeu. Cal afegir, tot i això, que és semblant al d’altres països en el mateix context i que pateixen d’un atur més alt. Amb Espanya al cap davant, segons sabem i patim.           


”Minijobs” en Alemania

No es oro todo lo que reluce. La cifra de solo el 5,7% de paro en Alemania despierta la envidia en países como España, atenazada por un desempleo que alcanza el 16,5%. La matización llega cuando se vuelve la mirada hacia los siete millones de alemanes que tienen “minijobs”. No es un número pequeño sino todo lo contrario; no son ocupaciones apetecibles ni mucho menos. La decepción suele emerger cuando se rasca por debajo de los titulares.
Los “minijobers” disminuyen la tasa de paro pero aumentan la precariedad laboral. Con frecuencia son empleados que carecen tanto de vacaciones como de seguro de paro. Siendo que Otto von Bismark implantó en Alemania la seguridad social por primera vez en todo el mundo, tal vez se esté removiendo en la tumba más de un siglo después.
                Desenmascarar el triunfalismo económico alemán en Europa conduce a reconocer la proliferación de trabajos a tiempo parcial, mal pagados y sin cobertura social. Estudiantes, inmigrantes y mujeres constituyen la bolsa de trabajo que rebaja el porcentaje de desempleo. Se calcula que un 60% de los “minijobs” corresponde a amas de casa que los concilian con su presencia en el hogar. Es una forma de aportar un dinero extra, pero no representa un medio para el avance profesional, como tampoco proporciona una seguridad a título personal ni en vistas a una pensión de jubilación.
                Tal es el panorama laboral en el primer país europeo. Falta añadir, sin embargo, que es semejante al de otros países en el mismo contexto y que adolecen de un mayor desempleo. Con España en la vanguardia, según sabemos y padecemos.divendres, 19 de gener de 2018

Maestros poco afortunados - Mestres poc afortunats

Mestres poc afortunats

La professió de mestre, tan indispensable, no ha tingut mai gaire sort. Anys enrere,  molts dels ensenyants passaven gana. Ni als pobles ni a les ciutats estaven suficientment retribuïts, i d’aquí la imatge que se’n donava a pel·lícules, llibres i obres de teatre. Cultes però humils; modestament vestits, prims gairebé sempre. Ara bé, la gent els respectava. Pares i  mares els primers, seguits per l’alumnat, per les autoritats locals, pels analfabets sense pal·liatius. Menjaven poc, però païen bé.
Per fortuna, la misèria se’ls hi ha acabat. La gran majoria són funcionaris, el càrrec no els fa rics però sí que gaudeixen d’una feina acceptablement pagada i endemés segura, quelcom a valorar en un mercat laboral tan precari com l’actual. Amb tot, la felicitat mai no és completa, essent així que ara estan menys reconeguts que no pas abans. No es tracta d’una mera suposició, donat que els propis docents així  ho expressen, de forma espontània o quan se’ls pregunta.
El recent estudi d’un sindicat de mestres ens mostra alguns indicatius. El 75% dels ensenyants desenvolupen la seva tasca en centres escolars on es produeixen greuges, baralles i actes vandàlics, on la seva autoritat és controvertida tant a les aules com per part de les famílies. La manca de respecte de què són objecte els provoca indefensió i fa que sovint la seva tasca a les aules els resulti desagradable. Queda lluny la exagerada disciplina d’antany, i com un pèndul, s’ha passat a l’altre extrem.
S’ha acabat el posar-se dempeus quan els mestres entren a la classe, el dir-los senyor o senyora, el tractar-los de vostè. És com si l’educació només consistís en ensenyar i aprendre assignatures, tot deixant de banda allò que es coneix com a “ser ben educat”.

Maestros poco afortunados

La profesión de maestro, tan indispensable, nunca ha tenido mucha suerte. Años ha, bastantes de los enseñantes pasaban hambre. Ni en los pueblos ni en las ciudades estaban suficientemente retribuidos, y de ahí la imagen que se daba en películas, libros y obras de teatro. Cultos pero humildes; modestamente vestidos, flacuchos casi siempre. En compensación, la gente los respetaba. Padres y madres los primeros, seguidos por el alumnado, por las autoridades locales, por los analfabetos sin paliativos. Comían poco, pero digerían bien.
Por fortuna, la miseria se les ha terminado. La gran mayoría son funcionarios, el cargo no los hace ricos pero sí disfrutan de un trabajo aceptablemente pagado y además seguro, algo a valorar en un mercado laboral tan precario como el actual. Sin embargo, la felicidad nunca es completa, siendo que ahora están menos reconocidos que antes. No se trata de una mera suposición, dado que los propios docentes así lo expresan, de forma espontánea o cuando se les pregunta.
El reciente estudio de un sindicato de maestros nos muestra algunos indicativos. El 75% de los enseñantes desarrollan su tarea en centros escolares donde se producen agravios, peleas y actos vandálicos, donde su autoridad es controvertida tanto en las aulas como por parte de las familias. La falta de respeto de que son objeto les provoca indefensión y hace que a menudo su tarea en las aulas les resulte desagradable. Queda lejos la exagerada disciplina de antaño, y como un péndulo, se ha pasado al otro extremo.
Se ha acabado el ponerse en pie cuando los maestros entran en la clase, el llamarles señor o señora, el tratarles de usted. Es como si la educación sólo consistiera en enseñar y aprender asignaturas, dejando de lado aquello que se conoce como “ser bien educado”.dissabte, 13 de gener de 2018

La catástrofe de la deuda pública - La catàstrofe del deute públic

   La catàstrofe del deute públic

És esgarrifós. El deute públic espanyol ha arribat a un bilió d’euros. Sí, una xifra de deu dígits que genera un pagament d’interessos de 30.000 milions anuals. No té res d’estrany que aquest deute ja equivalgui al 100% del PIB. On anirem a parar?        
Aquesta és una pregunta inevitable, però encara n’hi ha d’altres. A qui se li deuen tants diners? Quins són els creditors? Quins són aquests que en conjunt sobrepassen la riquesa de l’Estat espanyol? Banc Central Europeu (BCE), bancs espanyols, particulars compradors de Bons, Lletres i Obligacions de l’Estat. Tots plegats, els creditors i el deutor, fan allò que se’n diu, “embolica que fa fort”.  Fins a estimbar-se. ¿Es desembocarà en que el deutor ja no podrà continuar demanant préstecs i pagant interessos, demanant préstecs i pagant interessos..., fins a un infinit no factible? Llavors, quins seran els amos de tot un Estat? Manaran els financers més absolutament del que ja ho fan ara?
Mentrestant, la que havia de ser una guardiola garant de les pensions s’ha debolit. Per poder pagar cada mes als que durant anys van estar aportant-hi fons, el govern ja ha de demanar préstecs i ha d’abonar els interessos corresponents.
Quin sistema més injust, més estúpid i més poc transparent!... Perquè encara hi ha més interrogants. En què es gasten tants diners? Ni la sanitat, ni l’educació, ni l’accés a l’habitatge resulten encomiables. On s’entafora, doncs, aquest 100% del PIB? Que ens ho expliquin, exigim que ho facin.

  La catástrofe de la deuda pública

Es escalofriante. La deuda pública española ha ascendido a un billón de euros. Sí, una cifra de diez dígitos que genera un pago de intereses de 30.000 millones anuales. No sorprende que esta deuda ya equivalga al 100% del PIB. ¿Adónde iremos a parar?            
Es esta una pregunta inevitable, pero aún hay otras. ¿A quién se debe tanto dinero? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quiénes son los que en conjunto sobrepasan la riqueza del Estado español? Banco Central Europeo (BCE), bancos españoles, particulares compradores de Bonos, Letras y Obligaciones del Estado. Todos juntos, los acreedores y el deudor, componen aquello de, “menudo lío”.  Hasta despeñarse. ¿Desembocaremos en que el deudor ya no podrá continuar pidiendo préstamos y pagando intereses, pidiendo préstamos y pagando intereses..., hasta un infinito no factible? En este momento, ¿quiénes serán los dueños de todo un Estado? ¿Mandarán los financieros más absolutamente de lo que ya lo hacen?
Mientras tanto, la que debía ser una hucha garante de las pensiones se ha esfumado. Para poder pagar mensualmente a los que durante años estuvieron aportando fondos, el gobierno ya tiene que pedir préstamos y tiene que abonar los intereses correspondientes.

¡Qué sistema más injusto, más estúpido y más poco transparente!... Porque aún hay más interrogantes. ¿En qué se gasta tanto dinero? Ni la sanidad, ni la educación, ni el acceso a la vivienda resultan encomiables. ¿Dónde se agazapa, pues, este 100% del PIB? Que nos lo expliquen, exijamos que lo hagan.

divendres, 5 de gener de 2018

Controlar al máximo a según qué personas - Controlar al màxim segons quines persones

   Controlar al màxim segons quines persones

Els veïns de Girona ja poden controlar que fan en hores de feina... ¿els polítics, els alts càrrecs, els regidors? No pas. Els controlats són els escombraires -peons els hi diuen també-, els quals ja surten a netejar els carrers  equipats amb un GPS que emet cada 30 segons la seva posició. A partir del mes de febrer, els habitants de la ciutat podran consultar el web municipal per saber si els empleats de la neteja pública fan bé o no la seva feina. Saber per quins carrers han passat, quan de temps s’hi han estat, a quina hora han començat la seva tasca i quan l’han acabada.  Algunes persones potser se sentiran importants pel fet de poder vigilar-ne unes altres, potser creuran que augmenten de categoria tot considerant que hi ha algú per sota d’elles. D’altres potser mai no utilitzaran el web fiscalitzador, avergonyides només de pensar-hi. Els que de ben segur no estan gens satisfets són els escombraires. ¡Quina desconfiança, quina humiliació!...
Com a totes les feines, tots els sectors i tots els nivells, deuen haver-hi bons i mals escombriaires. Que hi hagi un encarregat de comprovar qui compleix i qui no, és normal i exigible; que no se’ls tregui l’ull de sobre minut a minut no solament és una exageració sinó una discriminació. Ho és donat que no experimenten un control similar els de més amunt en l’escalafó laboral. Tu neteja a la perfecció i sense aturar-te que jo et miro, però a mi no em mira ningú. Ah, i encara bo!...  Perquè si aquest sistema arribés a estendre’s, ¿què en quedaria de la llibertat individual, de la responsabilitat de cadascú, de la satisfacció de treballar bé sense l’ull vigilant? El GPS de l’ajuntament de Girona pot haver obert una caixa de Pandora que els responsables encara estan a temps de tancar.

Controlar al máximo a según qué personas

Los vecinos de Girona ya pueden controlar qué hacen en horas de trabajo... ¿los políticos, los altos cargos, los concejales? No. Los controlados son los barrenderos -peones los llaman también-, los cuales ya salen a limpiar las calles equipados con un GPS que emite cada 30 segundos su posición. A partir del mes de febrero, los habitantes de la ciudad podrán consultar la web municipal para saber si los empleados de la limpieza pública hacen bien o no su trabajo. Podrán saber por qué calles han pasado, durante cuánto tiempo han estado, a qué hora han empezado su tarea y cuándo la han acabado.  Algunas personas quizás se sentirán importantes por el hecho de poder vigilar a otras, quizás creerán que aumentan de categoría considerando que hay alguien por debajo de ellas. Otras quizás nunca utilizarán la web fiscalizadora, avergonzadas con solo pensarlo. Los que a buen seguro no están nada satisfechos son los barrenderos. ¡Qué desconfianza, qué humillación!...

Como en todos los trabajos, todos los sectores y todos los niveles, debe de haber buenos y malos barrenderos. Que alguien se encargue de comprobar quien cumple y quien no, es normal y exigible; que no se les quite el ojo de encima minuto a minuto no solo es una exageración sino una discriminación. Lo es dado que no experimentan un control similar los de más arriba en el escalafón laboral. Tú limpia a la perfección y sin parar que yo te miro, pero a mí no me mira nadie. ¡Ah, y por suerte!... Porque si este sistema llegara a extenderse, ¿qué quedaría de la libertad individual, de la responsabilidad de cada uno, de la satisfacción de trabajar bien sin el ojo vigilante? El GPS del ayuntamiento de Girona puede haber abierto una caja de Pandora que los responsables todavía están a tiempo de cerrar.