divendres, 18 de maig de 2018

Punto y final a los telegramas - Punt i final als telegrames


Punt i final als telegrames

Fa 139 anys, Samuel Morse va inventar la telegrafia, un avenç substancial en les comunicacions. Durant tot aquest temps, els telegrames han ofert un gran servei, però ara ha arribat el seu final. L’obsolescència els ha estat provocada per sistemes tan ràpids i barats com el WhatsApp o l’e-mail, i a França en concret, han estat desterrats des d’aquest mes de maig.
S’ha acabat l’angoixa d’obrir un telegrama sense saber si portava bones o males notícies. Actualment, totes arriben a gran velocitat, immediatament, siguin positives o negatives. No hi ha temps mort per a l’angoixa, i tampoc no podem ja resistir la més mínima espera. Els invents avancen implacables, convertint allò que ens va meravellar en un estri inservible. Per exemple, el fax.
Què sorprenent va ésser que la còpia d’un full de paper escrit introduït en un artefacte arribés als antípodes en pocs minuts!... En ocasions, fins i tot gaudia de validesa com a document oficial, professional, notarial. El cert és que, a poc a poc, la capacitat de sorprendre’ns va desapareixent. Tot se’ns mostra tan fàcil, tan còmode, però alhora, tan aclaparador, absorbent, exigent.
Els telegrames, com els faxos, aviat seran exhibits als museus. Caducats com l’època de la gent gran; o no tant, simplement madura.                    

Punto y final a los telegramas

Hace 139 años, Samuel Morse inventó la telegrafía, un avance substancial en las comunicaciones. Durante todo este tiempo, los telegramas han prestado un gran servicio, mas ahora ha llegado su final. La obsolescencia les ha sido provocada por sistemas tan rápidos y baratos como el WhatsApp o el e-mail, y en Francia en concreto, han sido desterrados desde el presente mes de mayo.
Se acabó la angustia de abrir un telegrama sin saber si traía buenas o malas noticias. Actualmente, todas llegan a gran velocidad, de inmediato, sean positivas o negativas. No existe tiempo muerto para la inquietud, y tampoco podemos ya resistir la más mínima espera. Los inventos avanzan implacables, convirtiendo aquello que nos maravilló en un cacharro inservible. Por ejemplo, el fax.
¡Qué sorprendente fue que la copia de una hoja de papel escrito introducida en un artilugio llegara a las antípodas en pocos minutos!... En ocasiones, incluso gozaba de validez como documento oficial, profesional, notarial. Lo cierto es que, poco a poco, la capacidad de asombrarnos va desapareciendo. Todo se nos muestra tan fácil, tan cómodo, pero a la vez, tan agobiante, absorbente, exigente.
Los telegramas, como los faxes, pronto serán exhibidos en los museos. Caducados como la época de la gente anciana; o no tanto, simplemente madura.divendres, 11 de maig de 2018

Más interpretaciones sobre “La Manada” - Més interpretacions sobre “La Manada”


                        Més interpretacions sobre “La Manada”

Arran de les meves reflexions sobre el cas de “La Manada” i els seus integrant en concret, m’han arribat diverses opinions al respecte, amb noves interpretacions dignes d’ésser incorporades.
L’alcohol, la seva presència como a desencadenant de l’escomesa i la violació. Acabar begut en anar de festa s’ha convertit en una lacra social. Perdre l’oremus, o la mica de dignitat que hi pugui haver en certs individus, és el que propicia l’alcohol. Aquesta seria una de les interpretacions aplicables al succés de Pamplona, no pas eximent de culpa sinó tan sols explicativa. Peticionària de que s’estableixin unes limitacions sobre la venda de begudes, quelcom difícil de dur a terme però desitjable, indispensable.
La pornografia, l’accés fàcil a tota hora  i a qualsevol edat. Aquest és un altre element exposat com a impulsor de conductes nocives. Allò de què temps enrere se’n parlava d’amagat, amb vergonya, circula ara lliurement per la televisió i per tot tipus de xarxes socials, fins el punt que s’ha arribat a dir que actua com a educació sexual. Total aberració com a mitjà educatiu, sí, però, per altra banda, s’ha convertit en un fet que escapa a la supervisió, pel que fa als adolescents, i que és capaç d’inculcar tant en ells com en els adults una visió nefasta sobre la vàlua de les dones. A les produccions pornogràfiques, elles sempre estan sotmeses al desig masculí.
Si de ben joves, quasi encara nens, xuclen les imatges pornogràfiques, la porta a les desviacions queda oberta. Tan oberta com tancada resta la porta dels escolars quan es tanquen a la seva habitació per estudiar. Un castell d’ivori al qual els progenitors no tenen accés. Quan criatures i adolescents feien deures al menjador, no hi havia ordinadors, ni tauletes, ni mòbils, ni individualitat. Més o menys, es podia saber què feien, i per descomptat que, de mirar pornografia, res de res.
Fins aquí, noves reflexions al voltant del repugnant assalt perpetrat per la “La Manada”.

  Más interpretaciones sobre “La Manada”

A raíz de mis reflexiones sobre el caso de “La Manada” y sus integrantes en concreto, me han llegado varias opiniones al respecto, con nuevas interpretaciones dignas de ser incorporadas.
El alcohol, su presencia como desencadenante del ataque y la violación. Acabar bebido al ir de fiesta se ha convertido en una lacra social. Perder la cabeza, o la pizca de dignidad que pueda haber en ciertos individuos, es lo que propicia el alcohol. Esta sería una de las interpretaciones aplicables al suceso de Pamplona, no eximente de culpa sino tan sólo explicativa. Peticionaria de que se establezcan unas limitaciones sobre la venta de bebidas, algo difícil de llevar a cabo pero deseable, indispensable.
La pornografía, el acceso fácil en todo momento y a cualquier edad. Este es otro elemento expuesto como impulsor de conductas nocivas. Aquello de que tiempo atrás se hablaba a escondidas, con vergüenza, circula ahora libremente por la televisión y por todo tipo de redes sociales, hasta el punto que se ha llegado a decir que actúa como educación sexual. Aberración total como medio educativo, sí, pero, por otra parte, se ha convertido en un hecho que escapa a la supervisión, con respecto a los adolescentes, y que es capaz de inculcar tanto en ellos como en los adultos una visión nefasta sobre la valía de las mujeres. En las producciones pornográficas, ellas siempre están sometidas al deseo masculino.
Si de muy jóvenes, casi todavía niños, chupan las imágenes pornográficas, la puerta a las desviaciones queda abierta. Tan abierta como cerrada permanece la puerta de los escolares cuando se encierran en su habitación para estudiar. Un castillo de marfil al cual los progenitores no tienen acceso. Cuando criaturas y adolescentes hacían sus deberes en el comedor, no había ordenadores, ni tabletas, ni móviles, ni individualidad. Más o menos, era posible saber qué hacían, y por supuesto que, de mirar pornografía, nada de nada.
Hasta aquí, nuevas reflexiones en torno al repugnante asalto perpetrado por la “La Manada”.


divendres, 4 de maig de 2018

Edipo y los dioses - Èdip i els déus


                                                    Èdip i els déus

Al teatre Romea de Barcelona es representa l’Èdip de Sòfocles. És bo que es faci reviure els clàssics, perquè no els oblidem, perquè els recuperem d’un prestatge de la nostra llibreria o els llegim per primera vegada. S’assisteix a l’excel·lent funció, s’aplaudeix els intèrprets, i es treuen conclusions del salvatge argument.
Laios i Iocasta, marit i  muller reis de Tebes, no van fer bé de consultar l’oracle de Delfos, al temple d’Apol·lo, atès que els va predir una cosa terrible. El fill que tindrien seria l’assassí del seu pare i l’espòs de la seva mare. Horroritzats, així que el nadó arriba al món, encarreguen a un servent que el mati, tot gosant enfrontar-se a la predestinació d’Apol·lo. Ingenus!... Com si fos possible modificar un designi suprem!...
Com és lògic, Apol·lo se sortirà amb la seva fent que el criat que havia de matar la criatura no obeeixi sinó que li servi la vida, succeint que l’anomenat Èdip acabi essent afillat pel rei de Corint. I donat que els camins dels deus son inescrutables però precisos a l’hora d’executar-se llurs propòsits, el jove Èdip reprodueix el vici familiar d’adreçar-se a l’inefable oracle de Delfos, el qual, sense contradir-se ni un pel, li pronostica que serà botxí del seu pare i marit de la seva mare.
Per què preguntes, Èdip, si després vols tòrcer la voluntat divina!?... Tan horroritzat com els seus autèntics pare i mare en el seu dia, fuig de Corint. I just en aquesta escapada es compleix la primera part de l’anunciada tragèdia, quan pel camí es baralla amb un vell desconegut, precisament Laios, i el mata. L’horitzó s’eixampla vers Tebes, on es casarà amb la reina vídua.
Uns quants anys de pau, quatre fills, que no són pocs, i de sobte una pesta terrible devasta la ciutat. Morts, collites malmeses, misèria. Què calia fer? Doncs, com sempre, tornar a Delfos, i aquesta vegada sentir que Apol·lo clama que la pesta no s’acabarà fins que l’assassí de Laios no sigui descobert i castigat. Èdip culminarà la seva dissort lliurant-se a cercar el criminal fins a descobrir que és ell mateix.
A Iocasta, aterrida tant pel crim com per l’incest, no li queda altra sortida que el suïcidi. Èdip, tant o més esfereït, es treu els ulls per tal de no veure els seus crims. Intenció fallida, evidentment, perquè la visió està al seu cap i la seva consciència, no pas a les seves pupil·les. Tanmateix, el que compta es l’ensenyança que s’extreu de tot plegat. Les supersticions són nefastes. Atemptar contra els déus és molt perillós. Tant com creure en ells.

      Edipo y los dioses

En el teatro Romea de Barcelona se representa el Edipo de Sófocles. Es bueno que se haga revivir a los clásicos, para que no los olvidemos, para que los recuperemos de un estante de nuestra librería o los leamos por primera vez. Se asiste a la excelente función, se aplaude a los intérpretes, y se sacan conclusiones del salvaje argumento.
Layo e Yocasta, marido y mujer reyes de Tebas, erraron al consultar el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, dado que les predijo una cosa terrible. El hijo que tendrían sería el asesino de su padre y el esposo de su madre. Horrorizados, en cuanto el bebé llega al mundo, encargan a un sirviente que lo mate, osando enfrentarse a la predestinación de Apolo. ¡Ingenuos!... ¡Como si fuera posible modificar un designio supremo!...
Como es lógico, Apolo se saldrá con la suya haciendo que el criado que tenía que matar al niño no obedezca sino que le preserve la vida, sucediendo que el llamado Edipo acabe siendo ahijado por el rey de Corinto. Y dado que los caminos de los dioses son inescrutables pero precisos a la hora de realizarse sus propósitos, el joven Edipo reproduce el vicio familiar de dirigirse al inefable oráculo de Delfos, el cual, sin contradecirse ni un ápice, le pronostica que será verdugo de su padre y marido de su madre.
¿Por qué preguntas, Edipo, si después quieres torcer la voluntad divina!?... Tan horrorizado como sus auténticos padre y madre en su día, huye de Corinto. Y justo en esta escapada se cumple la primera parte de la anunciada tragedia, cuando por el camino se pelea con un viejo desconocido, precisamente Layo, y lo mata. El horizonte se ensancha hacia Tebas, donde se casará con la reina viuda.
Unos cuántos años de paz, cuatro hijos, que no son pocos, y de pronto una peste terrible devasta la ciudad. Muertos, cosechas arruinadas, miseria. ¿Qué era necesario hacer? Pues, como siempre, volver a Delfos, y esta vez oír cómo Apolo clama que la peste no se acabará hasta que el asesino de Layo sea descubierto y castigado. Edipo culminará su desdicha entregándose a buscar al criminal hasta descubrir que es él mismo.
A Yocasta, aterrada tanto por el crimen como por el incesto, no le queda otra salida que el suicidio. Edipo, tanto o más aterrado, se saca los ojos a fin de no ver sus crímenes. Intención fallida, evidentemente, ya que la visión está en su cabeza y su conciencia, no en sus pupilas. Sin embargo, lo que cuenta es la enseñanza que se extrae de todo ello. Las supersticiones son nefastas. Atentar contra los dioses es muy peligroso. Tanto como creer en ellos.


divendres, 27 d’abril de 2018

No hay “manadas” de mujeres - No hi ha “manades” de dones


                        No hi ha “manades” de dones

Us podeu imaginar cinc dones acorralant un home, empentant-lo cap a un racó i agredint-lo sexualment una a una? Bé, imaginar ens podem imaginar qualsevol cosa, atès que la fantasia no té portes, sols que hi ha imaginacions totalment allunyades de la realitat. L’esmentada en seria una, mera fantasia. En canvi, pel que fa als homes no és simple fantasia, com es va fer palès durant els sanfermines  de Pamplona de l’any 2016.
Gran indignació va provocar en el seu dia l’assalt sexual d’una dona per part de cinc homes, i gran indignació ha provocat la recent sentència a només 9 anys de presó per als autoproclamats “La Manada”, fatxendes en quadrilla per delinquir. Tots els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials en primer pla, estan clamant contra el feble càstig  imposat. Alarma social, en efecte, tot i que, més enllà d’aquest episodi en concret cal una reflexió que entronca amb la pregunta de l’inici. Per què els homes sí i les dones no?
Implícitament s’admet que ells, per naturalesa, tenen l’instint sexual més desbocat que no pas elles, de tal manera que, malgrat la socialització que se’ls hi ha aplicat segle darrera segle, encara hi ha mascles que es comporten com els animals dits irracionals. Persegueixen les femelles i, hala, a copular! Malgrat que pot semblar una evidència, no és pas correcte adjudicar el qualificatiu de bèsties als assetjadors i als violadors.
Entre les bèsties, els mascles no copulen si la femella no ho vol; gairebé sempre empren arts de seducció per convèncer-la; si són refusats, acaten i es retiren. Només a l’homo sapiens se li ha hagut d’anar ensenyant que les dones no són de la seva propietat, i alguns dels seus components encara no ho han aprés. Espècie autoproclamada sapiens sense ser-ho.

No hay “manadas” de mujeres

¿Pueden ustedes imaginarse a cinco mujeres acosando a un hombre, empujándolo hacia un rincón y agrediéndolo sexualmente una a una? Bueno, imaginar nos podemos imaginar cualquier cosa, dado que la fantasía no tiene puertas, lo que ocurre es que hay imaginaciones totalmente alejadas de la realidad. La mencionada sería una de ellas, mera fantasía. En cambio, en cuanto a los hombres no es simple fantasía, como se hizo patente durante los sanfermines de Pamplona del año 2016.
Gran indignación provocó en su día el asalto sexual de una mujer por parte de cinco hombres, y gran indignación ha provocado la reciente sentencia a solo 9 años de prisión para los autoproclamados “La Manada”, fachendas en cuadrilla para delinquir. Todos los medios de comunicación, con las redes sociales en primer plano, están clamando contra el flaco castigo impuesto. Alarma social, en efecto, aunque más allá de este episodio en concreto es necesaria una reflexión que entronca con la pregunta del inicio. ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no?
Implícitamente se admite que ellos, por naturaleza, tienen los instintos sexuales más desbocados que ellas, de tal manera que, no obstante la socialización que se les ha aplicado siglo tras siglo, todavía hay machos que se comportan como los animales dichos irracionales. Persiguen a las hembras y ¡hala, a copular! Aunque pueda parecer una evidencia, no es correcto adjudicar el calificativo de bestias a los asediadores y a los violadores.
Entre las bestias, los machos no copulan si la hembra no lo desea; casi siempre utilizan artes de seducción para convencerla; si son rehusados, acatan y se retiran. Tan solo al homo sapiens se le ha debido ir enseñando que las mujeres no son de su propiedad, y algunos de sus componentes todavía no lo han aprendido. Especie autoproclamada sapiens sin serlo.
divendres, 20 d’abril de 2018

Luto por David Buckle - Dol per David Buckle


                            Dol per David Buckle

A Nova York, un home es va cremar amb combustibles fòssils la matinada del proppassat dissabte. Es deia David Buckle i era un reconegut advocat defensor dels que pateixen, o patien, exclusió social. Va lluitar durant dècades a favor dels drets al complet dels homosexuals, i darrerament havia centrat el seu activisme a conscienciar contra el canvi climàtic.
Terrible suïcidi als 60 anys d’edat, i explicacions enviades a diversos mitjans de comunicació: “La pol·lució devasta el nostre planeta, el fa inhabitable a través de l’aire, el sòl, l’aire, l’aigua i el clima. Molts humans respiren ara aire insà, contaminat per combustibles fòssils i molts moren prematurament”, deia en forma de testament. I ell moria també prematurament. Per què? “Tinc l’esperança que aquesta mort pugui servir als altres”, afirmava. Però, ¿serà així?
De ben segur que David Buckler servia molt millor la Humanitat viu que no pas ho pugui fer la seva mort. Per descomptat que al President del seu país, Donald Trump, l’importa un rave la seva immolació. Tan dolorós fet no l’impulsarà a retornar al sí dels acords de la Conferència de París de l’any 2015 sobre el canvi climàtic, dels quals es va retirar el juny de 2017. Quant a la resta de gent, la immensa majoria ni tan sols s’assabentarà del seu sacrifici.
Aflicció per un home bo que va triar una mort abans de temps, innecessària, inoportuna. Hagués pogut seguir ajudant per mitjà de l’ecologisme, empenyent cap a un món millor. Tal vegada ja estava massa cansat.  

Luto por David Buckle

En Nueva York, un hombre se quemó con combustibles fósiles la madrugada del pasado sábado. Se llamaba David Buckle y era un reconocido abogado defensor de los que padecen, o padecían, exclusión social. Luchó durante décadas en favor de los derechos al completo de los homosexuales, y últimamente había centrado su activismo en concienciar contra el cambio climático.
Terrible suicidio a los 60 años de edad, y explicaciones enviadas a varios medios de comunicación: “La polución devasta nuestro planeta, lo hace inhabitable a través del aire, el suelo, el aire, el agua y el clima. Muchos humanos respiran ahora aire insano, contaminado por combustibles fósiles y muchos mueren prematuramente”, decía a modo de testamento. Y él moría también prematuramente. ¿Por qué? “Tengo la esperanza de que esta muerte pueda servir a los otros”, afirmaba. Sin embargo, ¿será así?
A buen seguro que David Buckler servía mucho mejor a la Humanidad vivo que lo pueda hacer su muerte. Por supuesto que al Presidente de su país, Donald Trump, le importa un rábano su inmolación. Tan doloroso trance no le impulsará a regresar al seno de los acuerdos de la Conferencia de París del año 2015 sobre el cambio climàtico, de los cuales se retiró en junio del 2017. En cuanto al resto de la gente, la inmensa mayoría ni siquiera se enterará de su sacrificio.
Aflicción por un hombre bueno que eligió una muerte antes de tiempo, innecesaria, inoportuna. Hubiera podido seguir ayudando por medio del ecologismo, empujando hacia un mundo mejor. Tal vez ya estaba demasiado cansado.

divendres, 13 d’abril de 2018

Lo que la historia enseña - El que la història ensenya


                     El que la història ensenya

La Revolució francesa de 1789 va obrir la porta, però va ser el segle XIX el que va aprofitar aquesta apertura, la va aprofundir i ens va aportar els beneficis socials de què ara gaudim. No va ésser fàcil, ni els activistes van pagar preus baixos per les seves gosadies. Als EUA i a Europa, amb Gran Bretanya al capdavant, potents moviments socials, a vegades amb la col·laboració de parlamentaris reformistes, van empènyer canvis legislatius a favor de les classes subordinades. Res no va ésser, no és, planer, una obvietat que cal tenir present en moments com els actuals, quan els treballadors en general pateixen incessants retallades en els seus drets. La precarietat, els baixos salaris, l’atur s’acarnissen en las capes populars dos-cents anys més tard que els rebesavis es deixessin la pell per tal d’aconseguir una societat més justa.
Valgui esmentar el Cartisme britànic, un moviment social y polític que va quallar amb la publicació de la Carta del Poble. Era l’any 1838, i entre les reivindicacions hi figurava el sufragi universal i no pas censatari; només masculí, és clar, però ja era un pas endavant. També es propugnaven les votacions secretes, que no fos necessari tenir propietats per a ésser parlamentari, la implantació de la jornada laboral de deu hores. Reivindicacions que, tot i no reeixir plenament fins el segle XX, van obrir pas a avenços com el sufragi femení o la separació entre l’Església i l’Estat.
Quan sembla que tornem enrere, recordar les lluites dels avantpassats potser pot  desmoralitzar front les pèrdues que s’estan patint, o tal vegada pot encoratjar.


Lo que la historia enseña

La Revolución francesa de 1789 abrió la puerta, pero fue el siglo XIX el que aprovechó esta apertura, la profundizó y aportó los beneficios sociales de que ahora disfrutamos. No fue fácil, ni los activistas pagaron precios bajos por sus osadías. En EE.UU. y en Europa, con Gran Bretaña al frente, potentes movimientos sociales, a veces con la colaboración de parlamentarios reformistas, empujaron cambios legislativos a favor de las clases subordinadas. Nada fue, nada es, sencillo, una obviedad que hay que tener presente en momentos como los actuales, cuando los trabajadores en general sufren incesantes recortes en sus derechos. La precariedad, los bajos salarios, el paro se ensañan en las capas populares doscientos años más tarde que los tatarabuelos se dejaran la piel a fin de conseguir una sociedad más justa.
Valga mencionar el Cartismo británico, un movimiento social y político que cuajó con la publicación de la Carta del Pueblo. Corría el año 1838, y entre las reivindicaciones figuraba el sufragio universal y no censitario; sólo masculino, claro está, pero ya era un paso adelante. También se propugnaban las votaciones secretas, que no fuera necesario tener propiedades para ser parlamentario, la implantación de la jornada laboral de diez horas. Reivindicaciones que, pese a no triunfar plenamente hasta el siglo XX, condujeron a avances como el sufragio femenino o la separación entre la Iglesia y el Estado.
Cuando sentimos que volvemos atrás, recordar las luchas de los antepasados acaso puede desmoralizar frente las pérdidas que se están sufriendo, o tal vez puede estimular.

divendres, 6 d’abril de 2018

Las multinacionales en el punto de mira - Les multinacionals al punt de mira


                                Les multinacionals al punt de mira

Quan comprem roba o aparells tecnològics, ¿ens preguntem quina mena de treball hi ha darrera? Si ho féssim amb plena consciència, no seriem capaços de comprar-los. Amb la mateixa força amb què ens vam esgarrifar l’any 2013, quan a Bangla Desh es van produir 1.127 morts en l’ensorrament d’un taller tèxtil on es treballava en pèssimes condicions, ens n’oblidem poc després. De manera que tot segueix igual. Mentre que els empresaris transnacionals exploten directament, nosaltres ho fem indirectament amb la nostra indiferència de consumidors.
Des de fa temps, hi ha altes instàncies que intenten establir controls sobre la voracitat lucrativa de moltes companyies. En una data tan llunyana com l’any 1974, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va crear una Comissió per posar-hi límits, endebades atès que el lobby empresarial la va avortar. Quatre dècades més tard,  és el Consell de Drets Humans de les mateixes Nacions Unides el que ha engegat l’aprovació d’un Tractat que obligui les multinacionals a respectar els drets laborals i socials del treballadors. Sous dignes, sindicats, assegurances, locals ben condicionats. Quants governs hi votaran a favor? Vet aquí un element crucial, perquè si al 1974 van ésser les empreses multinacionals les opositores, ara són els països els que prenen partit. Els més poderosos, amb els EUA al capdavant, ja han avisat que qualsevol resolució no esdevindrà vinculant per als governs que hi votin en contra.
Queda tot dit, doncs, per part de les multinacionals i els seus governs acòlits. No pas per part dels consumidors. Ja seria hora de que la reflexió social conduís a boicotejar els productes obtinguts i comercialitzats a costa dels miserables. Sous més elevats, preus més alts  i menys articles a l’armari i a la butxaca. Equilibri a l’economia i a la consciència personal.
  

Las multinacionales en el punto de mira

Cuando compramos ropa o aparatos tecnológicos, ¿nos preguntamos qué tipo de trabajo esconden? Si lo hiciéramos con plena conciencia, no seríamos capaces de comprarlos. Con igual fuerza con que nos estremecimos en el año 2013, cuando en Bangladesh se produjeron 1.127 muertos en el derrumbe de un taller textil donde se trabajaba en pésimas condiciones, nos olvidamos de ello poco después. De forma que todo sigue igual. Mientras que los empresarios transnacionales explotan directamente, nosotros lo hacemos indirectamente con nuestra indiferencia de consumidores.
Desde hace tiempo, hay altas instancias que intentan establecer controles sobre la voracidad lucrativa de muchas compañías. En una fecha tan lejana como el año 1974, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó una Comisión para poner límites, aunque en balde ya que el lobby empresarial la abortó. Cuatro décadas más tarde, es el Consejo de Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas el que ha emprendido la aprobación de un Tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Sueldos dignos, sindicatos, seguros, locales bien acondicionados. ¿Cuántos gobiernos votarán a favor? He aquí un elemento crucial, porque si en 1974 fueron las empresas multinacionales las opositoras, ahora son los países los que toman partido. Los más poderosos, con EE.UU. al frente, ya han avisado de que cualquier resolución no será vinculante para los gobiernos que voten en contra.
Queda todo dicho, pues, por parte de las multinacionales y sus gobiernos acólitos. No por parte de los consumidores. Ya va siendo hora de que la reflexión social conduzca a boicotear los productos obtenidos y comercializados a costa de los miserables. Sueldos más elevados, precios más altos y menos artículos en el armario y en el bolsillo. Equilibrio en la economía y en la conciencia personal.divendres, 30 de març de 2018

La historia de John Wilkes - La història de John Wilkes


                       La història de John Wilkes


No hi ha res nou sota la capa del sol, diu el proverbi, i tal vegada podem comprovar-ho retrocedint fins al segle XVIII a la Gran Bretanya.
John Wilkes, ocupant un escó al Parlament, va començar a editar el 1762 The North Briton, un diari contrari al govern. Quan al número 45 va criticar un discurs de Jordi III, els advocats de la Corona el van acusar d’un libel sediciós, per la qual cosa va ser empresonat a la Torre de Londres, tot violant per part del rei la seva immunitat parlamentària. Succeïa el 1763, i el maig del mateix any, Wilkes va declarar davant el Tribunal d’Apel·lacions Comunes que, “la llibertat de tots es dirimeix avui per fi en la vista del meu cas, i cal decidir d’una vegada per sempre si la llibertat anglesa és una realitat o una ombra”.
El presoner no sols va guanyar el cas sinó que el govern va haver d’indemnitzar-lo per haver estat arrestat il·legalment. De seguida, Wilkes va tornar a la càrrega i va reimprimir el número 45 del seu diari, amb la qual cosa es va iniciar contra ell un nou procés que el va conduir a creuar el Canal de la Mànega per refugiar-se a França. El Parlament el va expulsar i la Justícia el va declarar fugitiu.
Transcorreguts cinc anys, Wilkes va tornar en secret per presentar-se de nou com a parlamentari. Va guanyar la votació, però va ser empresonat de nou en tant que el Parlament li denegava l’escó. No obstant això, des de la seva cel·la es va presentar a tres noves eleccions, resultant electe, convertit en un heroi popular i mereixent pàgines i més pàgines a la premsa.
Sorprenentment, el 1769 va ser elegit regidor per Londres quan encara estava a la presó, no obtenint la llibertat fins a l’any següent. Com si es tractés d’una pel·lícula amb final feliç, al 1774 John Wilkes va ser elegit alcalde de Londres alhora que tornava a la Cambra dels Comuns. Tot això pot llegir-se als llibres, i també trobar-se resumit a Internet. L’antic i el contemporani hi són, amb paral·lelismes interpretables com a mostres de que res nou hi ha sota la capa del sol.


La historia de John Wilkes

No hay nada nuevo bajo el sol, dice el proverbio, y quizás podamos comprobarlo retrocediendo hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña.
John Wilkes, ocupando un escaño en el Parlamento, comenzó a editar en 1762 The North Briton, un periódico contrario al gobierno. Cuando en el número 45 criticó un discurso de Jorge III, los abogados de la Corona le acusaron de un libelo sedicioso, por lo cual fue encarcelado en la Torre de Londres, siendo violada por parte del rey su inmunidad parlamentaria. Sucedía en 1763, y en mayo del mismo año, Wilkes declaró ante el Tribunal de Apelaciones Comunes que, “la libertad de todos se dirime hoy por fin en la vista de mi caso, y hay que decidir de una vez por todas si la libertad inglesa es una realidad o una sombra”.
El prisionero no solo ganó el caso sino que el gobierno tuvo que indemnizarlo por haber sido arrestado ilegalmente. Al poco, Wilkes volvió a la carga y reimprimió el número 45 de su diario, con lo cual se inició contra él un nuevo proceso que le condujo a cruzar el Canal de la Mancha para refugiarse en Francia. El Parlamento lo expulso y la Justicia lo declaró fugitivo.
Transcurridos cinco años, Wilkes regresó en secreto para presentarse de nuevo como parlamentario. Ganó la votación, pero fue encarcelado de nuevo en tanto que el Parlamento le denegaba el escaño. No obstante, desde su celda se presentó a tres nuevas elecciones, resultando electo, convertido en un héroe popular y mereciendo páginas y más páginas en la prensa.
Sorprendentemente, en 1769 fue elegido concejal por Londres cuando todavía estaba en prisión, no obteniendo la libertad hasta el año siguiente. Como si se tratara de una película con final feliz, en 1774 Wilkes fue elegido alcalde de Londres a la vez que regresaba a la Cámara de los Comunes. Todo esto puede leerse en libros, y también encontrarse resumido en Internet. Lo antiguo y lo contemporáneo están ahí, con paralelismos interpretables como muestras de que nada nuevo hay bajo el sol.

divendres, 23 de març de 2018

¿Los buenos son los malos? - Els bons són els dolents?-


                                                Els bons són els dolents?

Els que salven vides d’immigrants impedint que s’ofeguin al Mediterrani són investigats com a possibles delinqüents, mentre que aquells als quals no els importa que morin al mar o malvisquin a les presons líbies estan lliures de tota culpa. El món al revés, la moral capgirada. Això és el que passa quan el vaixell de l’oenagé catalana Proactiva Open Arms  és immobilitzat al port sicilià de Pozzallo, el proppassat 18 de març, per portar a bord 218 persones que s’havien esgarrifat només de pensar que podien anar a parar als centres de reclusió de Líbia. Llocs en terribles condicions, niu d’abusos contra els detinguts.
La fiscalia de Catània ha ordenat obrir una investigació per un potencial delicte de promoció de la migració il·legal, com si els salvadors de vides humanes fossin els responsables de que la gent vulgui fugir del seu país. Com si les persones ho fessin per caprici, com si emprenguessin uns  viatges d’esbarjo.
A Catània, a la Unió Europea en conjunt, se’ls hauria de caure la cara de vergonya.  S’ha establert un mur contra els refugiats en forma de 130 milions d’euros per un Estat fallit com és Líbia, i en forma de 6.000 milions per un Estat dictatorial com és Turquia, per tal que retinguin els  migrants sigui com sigui. Molts diners per treure’s de sobre els pobres en comptes de gastar-los per rebre’ls, acollir-los i proporcionar-los una vida digna. ¡Quina gran quantitat d’ajuts se’ls podria donar amb tants milions, què fàcilment se’ls podria integrar!... Per contra, s’ha optat per rebutjar-los tot ignorant els drets humans. Aquests dels quals Europa s’ha presentat com a valedora en qualsevol conferència, cimera, certamen... D’ara endavant, però, qualsevulla proclama en aquest sentit serà pur cinisme. Quina infàmia!...

   ¿Los buenos son los malos?

Los que salvan vidas de inmigrantes impidiendo que se ahoguen en el Mediterráneo son investigados como posibles delincuentes, mientras que aquellos a los que no les importa que mueran en el mar o malvivan en las prisiones libias están libres de toda culpa. El mundo al revés, la moral trastornada. Eso es lo que pasa cuando el barco de la oenegé catalana Proactiva Open Arms es inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo, el pasado 18 de marzo, por llevar a bordo 218 personas que se habían horrorizado sólo de pensar que podían ir a parar a los centros de reclusión de Libia. Lugares en terribles condiciones, nido de abusos contra los detenidos.
La fiscalía de Catania ha ordenado abrir una investigación por un potencial delito de promoción de la migración ilegal, como si los salvadores de vidas humanas fueran los responsables de que la gente quiera huir de su país. Como si las personas lo hicieran por capricho, como si emprendieran unos viajes de recreo.
En Catania, en la Unión Europea en conjunto, se les debería caer la cara de vergüenza.  Se ha establecido un muro contra los refugiados en forma de 130 millones de euros para un Estado fallido como es Libia, y en forma de 6.000 millones para un Estado dictatorial como es Turquía, a fin de que retengan a los migrantes sea como sea. Mucho dinero para quitarse de encima los pobres en vez de gastarlos para recibirlos, acogerlos y proporcionarles una vida digna. ¡Qué enorme cantidad de ayudas se les podría dar con tantos millones, qué fácilmente se les podría integrar!... Por el contrario, se ha optado por rechazarlos e ignorar los derechos humanos. Estos de los cuales Europa se ha presentado como valedora en cualquier conferencia, cumbre, certamen... De ahora en adelante, sin embargo, cualquier proclama en este sentido será puro cinismo. ¡Qué infamia!...

divendres, 16 de març de 2018

El poder del mercado - El poder del mercat

                            El poder del mercat

Que el sistema de mercat condiciona el tipus de vida de tots els modestos mortals ja ho tenim assumit. Tot i això, ens agafa de sorpresa comprovar que l’empresariat de productes d’alta gamma no deixi res per verd. És a dir, que pretengui controlar no sols la producció, el consum i l’imaginari social sinó també un sector cultural com és la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituït per propietaris i directius d’indústries de mercaderies d’excel·lència i presidit pel marquès de Griñón, no li agrada gens la definició que la RAE fa del terme “luxe”.
El comú de la gent trobem que qualificar el luxe com a “quelcom reservat als rics”,  i també com a “demesia en l’ornament, en la pompa i al regal”, i com a “abundància de coses no necessàries”, i com a “tot allò que supera els mitjans normal d’algú per aconseguir-ho”, doncs trobem que està molt encertat. I a més ens sembla que els acadèmics espanyols no han escatimat conceptes per determinar què és el luxe. Ara bé, cap d’aquests conceptes plau als que just poden gaudir dels objectes i serveis així definits.
Ignorem què opinen quant a les definicions establertes pel diccionari de l‘Institut d’Estudis Catalans. Potser ni s’hi han fixat, no saben que hi diu, “riquesa que hom desplega en les coses de la vida”, “bé l’adquisició del qual només es fa efectiva en quantitats significatives a partir de determinats nivells d’ingressos relativament elevats”, “cosa supèrflua”. De ben segur que tampoc no els agradaria.
Ensems, no deixa de sorprendre aquesta intervenció del Círculo Fortuny atès que normalment als molt rics els hi agrada l’exclusivitat, “allò que supera els mitjans normals d’algú per aconseguir-ho”. Es veu que, de sobte els ve de gust adoptar un aire més popular, més de companyonia, i per aquest motiu proposen a la RAE que esborri la plana i hi escrigui unes altres paraules:  “una cosa singular en què hi participi l’emoció”. Visca l’ambigüitat. Quina emoció la del coix que corre per agafar l’autobús que se li escapa!...

El poder del mercado

Que el sistema de mercado condiciona el tipo de vida de todos los modestos mortales ya lo tenemos asumido. Sin embargo, nos coge por sorpresa comprobar que el empresariado de productos de alta gama no desperdicia nada. Es decir, que pretende controlar no solo la producción, el consumo y el imaginario social sino también un sector cultural como es la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituido por propietarios y directivos de industrias de mercancías de excelencia y presidido por el marqués de Griñón, no le gusta en absoluto la definición que la RAE hace del término “lujo”.
El común de la gente consideramos que calificar el lujo como “algo reservado a los ricos”, y también como “demasía en el ornamento, en la pompa y en el regalo”, y como “abundancia de cosas no necesarias”, y como “todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”, pues consideramos que es muy acertado. Y además nos parece que los académicos españoles no han escatimado conceptos para determinar qué es el lujo. Ahora bien, ninguno de estos conceptos complace a los que justo pueden disfrutar de los objetos y servicios así definidos.
Ignoramos qué opinan en cuanto a las definiciones establecidas por el diccionario del Institut d’Estudis Catalans. Quizás ni siquiera se han fijado, no saben que dice, “riqueza que se despliega en las cosas de la vida”, “bien la adquisición del cual sólo se hace efectiva en cantidades significativas a partir de determinados niveles de ingresos relativamente elevados”, “cosa superflua”. A buen seguro que tampoco les gustaría.
A la vez, no deja de sorprender esta intervención del Círculo Fortuny dado que normalmente a los muy ricos les gusta la exclusividad, “aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. Por lo visto, de súbito les apetece adoptar un aire más popular, más de compañerismo, y por tal motivo proponen a la RAE que borre la plana y escriba otras palabras: “una cosa singular en la cual participe la emoción”. Viva la ambigüedad. ¡Qué emoción la del cojo que corre para pillar el autobús que se le escapa!...
divendres, 9 de març de 2018

Zancadilla a Donald Trump - Traveta a Donald Trump


                        Traveta a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, estufat, irresponsable se li ha escapant de les mans la seva estratègia  provocadora respecte de Corea del Nord. Un munt d’amenaces i sancions contra el president Kim Jong-un que només han conduït a que, tan boig ell com l’estatunidenc, hagi perseverat en les proves nuclears i respost amb semblants intimidacions. Però vet aquí que el perillós joc se li  ha torçat a Trump. Primer va ser la col·laboració coreana entre el sud i el nord arran dels Jocs Olímpics d’Hivern, i després l’anunci d’una cimera entre el president Moon Jae-in i el líder comunista. Com a objectiu principal, la desnuclearització del nord; i com a consideració colateral, que parlant la gent s’entén més que no pas amb fatxenderia i proves de força.
Des de Pyongyang es diu a Seül que renunciaran a les armes nuclears si es respecta la seguretat del règim. Aquest règim ens agradarà o no, però és el seu, i les intimidacions militaristes de Trump, lluny de servir per esfondrar-lo feien témer un esclat nuclear fatal i definitiu.
Donald Trump no sols ha hagut de fer veure que la distensió entre les dues Corees el fa content, encara que sigui mentida, sinó que ara es veu empès a acceptar la inesperada invitació de Kim Jong-un per a reunir-se ambdós el proper mes de maig. Carall!...  A ell li va la militarització, el negoci de l’armament, i també la fanfarroneria que dissimula la incapacitat de governar amb intel·ligència. El cas és que dos petits Davids han deixat de banda un poderós Goliat i han emprés un camí cap a entendre’s al marge del seu poder comminatori. És un fet engrescador, una bona notícia enmig de tantes altres preocupants, decebedores i, fins i tot, terribles.

Zancadilla a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, ufano, irresponsable se le ha escapado de las manos su estrategia provocadora respecto de Corea del Norte. Un cúmulo de amenazas y sanciones contra el presidente Kim Jong-un que sólo han conducido a que, tan loco él como el estadounidense, haya perseverado en las pruebas nucleares y contestado con similares intimidaciones. Pero he aquí que el peligroso juego se le ha torcido a Trump. Primero fue la colaboración coreana entre el sur y el norte a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahora es el anuncio de una cumbre entre el presidente Mun Jae-in y el líder comunista. El objetivo principal, la desnuclearización del norte; y la consideración colateral, que hablando la gente se entiende mejor que con jactancias y pruebas de fuerza.
Desde Pyongyang se le dice a Seúl que renunciarán a las armas nucleares si se respeta la seguridad del régimen. Ese régimen nos gustará o no, pero es el suyo, y las intimidaciones militaristas de Trump, lejos de servir para derribarlo hacían temer un estallido nuclear fatal y definitivo.
Donald Trump no solo ha debido aparentar que la distensión entre las dos Coreas le satisface, aunque sea mentira, sino que ahora se ve empujado a aceptar la inesperada invitación de Kim Jong-un para reunirse ambos el próximo mes de mayo.  ¡Carajo!... A él le va la militarización, el negocio del armamento, y también la fanfarronería que disimula la incapacidad para gobernar con inteligencia. Lo cierto es que dos pequeños Davids han dejado de lado un poderoso Goliat y han emprendido un camino hacia el entendimiento al margen de su poder conminatorio. Constituye un hecho estimulante, una buena noticia en medio de tantas otras preocupantes, decepcionantes e, incluso, terribles.

divendres, 2 de març de 2018

Tecnología para identificar a los peligrosos - Tecnologia per identificar els perillosos


                        Tecnologia per identificar els perillosos

A la Copa Mundial de Futbol, que tindrà lloc aquest estiu a Rússia, s’utilitzarà la tecnologia GPU per impedir l’accés a qualsevol individu susceptible  d’ésser un malfactor. En concret, es recorrerà a la tecnologia de reconeixement facial Herta, desenvolupada precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’una spin-off que, com es comprova, ha assolit un èxit internacional.
A una velocitat summament ràpida, durant la celebració del Mundial de la FIFA processarà les imatges captades per les càmeres de vigilància i identificarà el rostre de qualsevol sospitós. Alerta malfactors!... Però, sospitosos de què? Carteristes, provocadors, terroristes…? Una altra pregunta a fer-se és si identificarà entre els possibles espectadors a caps de govern amb ànimes infames.
Si el president de Síria, Bashar al-Assad, acudís a la competició futbolera, se l’identificaria com a l’home que ha ordenat bombardejar hospitals i ambulàncies, ha matat i privat de socors mèdics, ha utilitzat armes químiques? En conseqüència, se li negaria l’entrada?
Un altre rostre a detectar per la tecnologia GPU podria ser el de Htin Kyaw, president de Birmània, responsable del genocidi de què són objecte els Roginyes. I així una llarga llista de facinerosos amb patent de cors instal·lats en llurs altíssims càrrecs. Quin gran defecte de forma i de fons en la qualificació dels delictes!... Portes tancades només per a un tipus de delinqüents; obertes a tot l’ample món per a altres amb els més terribles actes al seu historial.


Tecnología para identificar a los peligrosos

En la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar este verano en Rusia, se utilizará la tecnología GPU para impedir el acceso a cualquier individuo susceptible de ser un malhechor. En concreto, se echará mano de la tecnología de reconocimiento facial Herta, desarrollada precisamente en la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de una spin-off que, como se comprueba, ha alcanzado un éxito internacional.
A una velocidad sumamente rápida, durante la celebración del Mundial de la FIFA procesará las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia e identificará el rostro de cualquier sospechoso. ¡Alerta maleantes!... Pero, ¿sospechosos de qué? ¿Carteristas, provocadores, terroristas…? Otra pregunta a hacerse es si identificará entre los posibles espectadores a jefes de gobierno con almas infames.
Si el presidente de Siria, Bashar al-¿Asad, acudiera a la competición futbolera, ¿se le identificaría como el hombre que ha ordenado bombardear hospitales y ambulancias, ha matado y privado de socorro médico, ha utilizado armas químicas? En consecuencia, ¿se le negaría la entrada?
Otro rostro a detectar por la tecnología GPU podría ser el de Htin Kyaw, presidente de Birmania, responsable del genocidio de que son objeto los Roginyas. Y así una larga lista de facinerosos con patente de corso instalados en sus altísimos cargos. ¡Qué gran defecto de forma y de fondo en la calificación de los delitos!... Puertas cerradas solo para un tipo de delincuentes; abiertas en todo el ancho mundo para otros con los más terribles actos en su haber.

divendres, 23 de febrer de 2018

Estudiad criaturas, estudiad - Estudieu criatures, estudieu


                            Estudieu criatures, estudieu

Estudieu i apreneu mentre aneu a l’escola, l’institut, la universitat, perquè després ja no millorareu en coneixements. No llegireu llibres ni diaris, no us acostareu al pensament d’algunes persones més il·lustrades que vosaltres, interessades en la història, la literatura, les belles arts. Dedicades a la reflexió, a l’estudi més enllà de l’ensenyament reglat. Res d’això no tindreu a l’abast atès que, o bé estareu treballant en una ocupació de la vostra estricta parcel·la o bé us dedicareu intensament al telèfon mòbil.
A tota la munió d’homes i dones abstrets a les seves respectives pantalles els  manca temps per continuar aprenent. Com a màxim, conserven alguna cosa del que ha captat en l’època estudiantil. Després, res. Només compartir impressions en grup o bilateralment des de punts de vista personals, repetitius, fugaços. En algunes ocasions poc respectuosos; la majoria de les vegades, per fortuna, corteses.
Quines opinions i conceptes fonamentats es poden manejar si no es va més enllà de les xerrades virtuals entre amics i coneguts, dels videojocs, de les fotografies? Potser aquesta absència de curiositat intel·lectual explicaria que en alguns països democràtics els votants elegeixin per governar personatges impresentables, als Estats Units o les Filipines, per exemple. Les ments distretes són fàcils d’entabanar.
En fi, que els nois i les noies estudiïn i llegeixin com més millor. Durant uns quants anys obtindran un bon bagatge, que dilapidaran més tard. No obstant això, quan més gran i valuós  sigui, més els durarà.

Estudiad criaturas, estudiad

Estudiad y aprended mientras vayáis a la escuela, el instituto, la universidad, porque luego ya no mejoraréis en conocimientos. No leeréis libros ni periódicos, no os acercaréis al pensamiento de algunas personas más ilustradas que vosotros, interesadas en la historia, la literatura, las bellas artes. Dedicadas a la reflexión, al estudio más allá de la enseñanza reglada. Nada de esto tendréis al alcance puesto que, o bien estaréis trabajando en un empleo de la vuestra estricta parcela o bien os dedicaréis intensamente al teléfono móvil.
Toda la muchedumbre de hombres y mujeres ensimismados en sus respectivas pantallas carece de tiempo para seguir aprendiendo. Como máximo, conserva algo de lo que ha captado en la época estudiantil. Luego, nada. Solo compartir impresiones en grupo o bilateralmente desde puntos de vista personales, repetitivos, fugaces. En algunas ocasiones poco respetuosos; la mayoría de las veces, por fortuna, corteses.
¿Qué opiniones y conceptos fundamentados se pueden manejar si no se va más allá de las charlas virtuales entre amigos y conocidos, de los videojuegos, de las fotografías? Quizás esta ausencia de curiosidad intelectual explicaría que en algunos países democráticos los votantes elijan para gobernar a personajes impresentables, en Estados Unidos o Filipinas, por ejemplo. Las mentes distraídas son fáciles de embaucar.
En fin, que los chicos y las chicas estudien y lean cuanto más mejor. Durante unos pocos años obtendrán un buen bagaje, que dilapidarán más tarde. No obstante, cuanto más grande y valioso sea, más les va a durar.divendres, 16 de febrer de 2018

El honor de las ONG - L’honor de les ONG


L’honor de les ONG

Una patacada, assabentar-se dels abusos sexuals comesos per homes cooperants d’ONG com Oxfam, descobriment que ha conduït a conèixer casos similars en d’altres. Els delictes sempre repugnen, però en gran mesura quan provenen de persones adscrites a organismes dedicats a la protecció de gent vulnerable. ¿Aquest coneixement ha de conduir a la desconfiança i a la proscripció quant a les organitzacions humanitàries? ¿Unes en especial, totes en conjunt?
Oxfam en concret ha perdut donants entre particulars i empreses. El seu gran error ha estat el no haver fet públics immediatament els actes deshonestos comesos per alguns dels seus membres. Va investigar, va expulsar, però va guardar silenci just per no despertar desconfiança entre els donants efectius o possibles. Tard o d’hora, la veritat acaba fluint la major part de les vegades, en tots els àmbits, encara que, per desgràcia, no sempre. Aquesta vegada sí, portant a que també Metges sense Fronteres hagi confessat que fa un any va haver de despatxar alguns dels seus cooperants.
Se’ls pot acusar d’opacitat, no de consentiment. Reserva al cap i a la fi encaminada a preservar el seu bon nom i a poder continuar amb la seva tasca humanitària. I en aquest punt de la reflexió, cal assenyalar la diferència entre la ressonància que els abusos han adquirit en l’opinió pública i la poca que tenen les seves accions d’auxili en regions miserables tant com en països en guerra. Que uns rufians, poquíssims, s’aprofitin de la seva prepotència davant els vulnerables no hauria de fer oblidar que són les ONG les que principalment aporten ajuda i les que sovint pateixen atacs en campaments, bombardejos en hospitals i ambulàncies. 
Resulta còmode jutjar i execrar asseguts còmodament al sofà.                                 

El honor de las ONG

Un mazazo, enterarse de los abusos sexuales cometidos por hombres cooperantes de ONG como Oxfam, descubrimiento que ha conducido a conocer casos similares en otras. Los delitos siempre repugnan, pero en mayor medida cuando provienen de personas adscritas a organismos dedicados a la protección de gente vulnerable. ¿Debe este conocimiento conducir a la desconfianza y a la proscripción en cuanto a las organizaciones humanitarias? ¿Unas en especial, todas en conjunto?
Oxfam en concreto ha perdido donantes entre particulares y empresas. Su gran error ha sido el no haber hecho públicos de inmediato los actos deshonestos cometidos por algunos de sus miembros. Investigó, expulsó, pero guardó silencio justo para no despertar desconfianza entre los donantes efectivos o posibles. Tarde o temprano, la verdad acaba fluyendo la mayor parte de las veces, en todos los ámbitos, aunque, por desgracia, no siempre. Esta vez sí, llevando a que también Médicos sin Fronteras haya confesado que hace un año tuvo que despedir a algunos de sus cooperantes.
Se les puede acusar de opacidad, no de consentimiento. Reserva a fin de cuentas encaminada a preservar su buen nombre y a poder continuar con su labor humanitaria. Y en este punto de la reflexión, hay que señalar la diferencia entre la resonancia que los abusos han adquirido en la opinión pública y la poca que tienen sus acciones de auxilio en regiones miserables tanto como en países en guerra. Que unos rufianes, poquísimos, se aprovechen de su prepotencia frente a los vulnerables no debería hacer olvidar que son las ONG las que principalmente aportan ayuda y las que a menudo sufren ataques en campamentos, bombardeos en hospitales y ambulancias. 
Resulta cómodo juzgar y execrar sentados cómodamente en el sofá.

divendres, 9 de febrer de 2018

¿Qué les ocurre a nuestros niños? - Què els passa als nostres nens?


Què els passa als nostres nens?

                Són nens, tot i que no ho sembli quan els sens pronunciar paraulotes, els veus subjectes al mòbil, els saps espectadors de sèries i pel·lícules que d’antuvi estan adreçades a adults. Són quatre nens d’entre 12 i 14 anys els presumptes violadors d’un altre, aquest de 9 anys. Què hi tenen al cap i al cor?
                Sembla ser que la víctima patia assetjament des de feia temps, al mateix pati de l’escola, sense que ho digués ni als pares ni als mestres perquè estava amenaçat de rebre encara més si ho feia. Ara aquells quatre han estat expulsats de l’escola, i ja es veurà quin càstig se’ls aplica atès que són menors d’edat. Però, més enllà d’això, el que compta són els sentiments d’uns i altres, del nano violat i dels presumptes agressors. L’un es refarà alguna vegada del trauma? El altres se’n penediran per sempre més?
                Per últim, existeix el paper jugat pel centre escolar. Cal preguntar-se si els mestres tenen ulls a la cara o no. Segur que sí, però no deuen mirar, i si ho fan, no hi veuen. Els patis escolars no són una selva embullada on sigui tan difícil detectar situacions i conductes inadequades. Alhora que, també en hores de classe s’hauria de poder observar actituds reveladores. Potser és que les aules estan tan replenes que els professors i las professores prou feina tenen a mantenir l’ordre i a assolir el compliment d’una part de l‘ambiciós currículum escolar.
                Pel que fa als pares i mares d’una i altra banda, la patacada rebuda és molt forta. Cap d’ells no es va adonar de què passava. A l’època de la constant comunicació, succeeix que ningú sap res de ningú, inclosos els propis fills.


¿Qué les ocurre a nuestros niños?

 Son niños, aunque no lo parezca cuando les oyes pronunciar palabrotas, los ves sujetos al móvil, los sabes espectadores de series y películas que de entrada están dirigidas a adultos. Son cuatro niños de entre 12 y 14 años los presuntos violadores de otro, este de 9 años. ¿Qué tienen en la cabeza y en el corazón?
 Parece ser que la víctima sufría acoso desde hacía tiempo, en el mismo patio de la escuela, sin que lo dijera ni a los padres ni a los maestros porque estaba amenazado con sufrir todavía más si lo hacía. Por el momento, aquellos cuatro han sido expulsados de la escuela, y ya se verá qué castigo se les aplica dado que son menores de edad. Pero, más allá de eso, lo que cuenta son los sentimientos de unos y otros, del crío violado y de los presuntos agresores. ¿El primero se repondrá alguna vez del trauma? ¿El otros se arrepentirán por siempre jamás?
 Por último, existe el papel jugado por el centro escolar. Hay que preguntarse si los maestros tienen ojos en la cara o no. Seguro que sí, pero no deben de mirar, y si lo hacen, no ven. Los patios escolares no son una selva enmarañada donde sea tan difícil detectar situaciones y conductas inadecuadas. A la vez que, también en horas de clase se tendría que poder observar actitudes reveladoras. Quizás es que las aulas están tan repletas que los profesores y las profesoras bastante trabajo tienen con mantener el orden y con alcanzar el cumplimiento de una parte del ambicioso currículum escolar.
                Por lo que respecta a los padres y madres de uno y otro lado, el batacazo recibido es muy fuerte. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que ocurría. En la época de la constante comunicación, sucede que nadie sabe nada de nadie, incluidos los propios hijos.

divendres, 2 de febrer de 2018

Asediar a los corruptos - Assetjar els corruptes


Assetjar els corruptes

Segons càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el cost de la corrupció a Espanya s’eleva a l’exorbitant xifra de 90.000 milions d’euros anuals.  A la majoria de corruptes se’ls detecta, denuncia, persegueix, enjudicia i empresona. D’altres continuen immunes, però el que comparteixen ambdós grups és el no-retorn del cabal robat. Els perjudicats, és a dir, el conjunt de la ciutadania, ens preguntem per què no queda mai clar, en els casos enjudiciats, on han anat a parar els diners i per què no han estat tornats mai. Que potser som un país subdesenvolupat, sense mecanismes per assetjar degudament els malfactors en tots els termes? Doncs, ho sembla. Així ho fa patent la comparació amb l’Aràbia Saudita, ni de lluny considerat un Estat democràtic i avançat.
Ve a succeir, que la monarquia absoluta islamista ha posat setge als corruptes no sols empresonant-los sinó obligant-los a rescabalar l’erari públic. Gairebé 400 detinguts i posat preu a la llibertat en forma de devolució del que han furtat. La suma obtinguda fins al moment assoleix els 86.000 milions d’euros. Casualment, una quantitat semblant a l’atribuïda a l’anual desfalc espanyol.
Que la monarquia saudita amagui possibles intencions espúries en aquesta persecució no invalida el resultat final, ni deixa de posar en evidència que fer pagar materialment als corruptes és possible. Constatació capaç d’elevar al quadrat la indignació que experimenta la soferta bona gent.

                            Asediar a los corruptos

Según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el coste de la corrupción en España asciende a la exorbitante cifra de 90.000 millones de euros anuales.  A la mayoría de corruptos se les detecta, denuncia, persigue, enjuicia y encarcela. Otros siguen inmunes, pero lo que comparten ambos grupos es el no retorno del caudal robado. Los perjudicados, es decir, el conjunto de la ciudadanía, nos preguntamos por qué nunca queda claro, en los casos enjuiciados, dónde ha ido a parar el dinero y por qué nunca ha sido devuelto. ¿Acaso somos un país subdesarrollado, sin mecanismos para asediar debidamente a los malhechores en todos los términos? Pues, eso parece. Así lo hace patente la comparación con Arabia Saudita, ni de lejos considerado un Estado democrático y avanzado.
Viene a suceder, que la monarquía absoluta islamista ha puesto cerco a los corruptos no solo encarcelándoles sino obligándoles a resarcir al erario público. Cerca de 400 detenidos y puesto precio a la libertad en forma de devolución de lo que han hurtado. La suma obtenida hasta el momento alcanza los 86.000 millones de euros. Casualmente, una cantidad semejante a la atribuida al anual desfalco español.
Que la monarquía saudí oculte posibles intenciones espurias en esta persecución no invalida el resultado final, ni deja de poner en evidencia que hacer pagar materialmente a los corruptos es posible. Constatación capaz de elevar al cuadrado la indignación que experimenta la sufrida buena gente.

divendres, 26 de gener de 2018

”Minijobs” en Alemania - "Minijobs” a Alemanya


                                     "Minijobs” a Alemanya

No és or tot el que lluu. La xifra de només el 5,7% d’atur a Alemanya desperta l’enveja en països com Espanya, tenallada per un atur que assoleix el 16,5%. La matisació arriba quan es gira la mirada cap als set milions d’alemanys que tenen “minijobs”. No és pas un número petit sinó tot el contrari; no són ocupacions desitjables ni de bon tros. La decepció acostuma a emergir quan es grata sota dels titulars.
Els “minijobers” disminueixen la taxa d’atur però augmenten la precarietat laboral. Amb freqüència són empleats que manquen tant de vacances com de subsidi d’atur. Essent que Otto von Bismark va implantar a Alemanya la seguretat social per primera vegada a tot el món, potser s’està removent a la tomba més d’un segle després.
 Desemmascarar el triomfalisme econòmic alemany a Europa condueix a reconèixer la proliferació de treballs a temps parcial, mal pagats i sense cobertura social. Estudiants, immigrants i dones constitueixen la borsa de treball que rebaixa el percentatge d’atur. Es calcula que un 60% dels “minijobs” correspon a mestresses de casa que els concilien amb la seva presència a la llar. És una manera d’aportar uns diners extres, però no representa un medi per a l’avenç professional, com tampoc no proporciona una seguretat a títol personal ni en vistes a una pensió de jubilació.
 Aquest és el panorama laboral al primer país europeu. Cal afegir, tot i això, que és semblant al d’altres països en el mateix context i que pateixen d’un atur més alt. Amb Espanya al cap davant, segons sabem i patim.           


”Minijobs” en Alemania

No es oro todo lo que reluce. La cifra de solo el 5,7% de paro en Alemania despierta la envidia en países como España, atenazada por un desempleo que alcanza el 16,5%. La matización llega cuando se vuelve la mirada hacia los siete millones de alemanes que tienen “minijobs”. No es un número pequeño sino todo lo contrario; no son ocupaciones apetecibles ni mucho menos. La decepción suele emerger cuando se rasca por debajo de los titulares.
Los “minijobers” disminuyen la tasa de paro pero aumentan la precariedad laboral. Con frecuencia son empleados que carecen tanto de vacaciones como de seguro de paro. Siendo que Otto von Bismark implantó en Alemania la seguridad social por primera vez en todo el mundo, tal vez se esté removiendo en la tumba más de un siglo después.
                Desenmascarar el triunfalismo económico alemán en Europa conduce a reconocer la proliferación de trabajos a tiempo parcial, mal pagados y sin cobertura social. Estudiantes, inmigrantes y mujeres constituyen la bolsa de trabajo que rebaja el porcentaje de desempleo. Se calcula que un 60% de los “minijobs” corresponde a amas de casa que los concilian con su presencia en el hogar. Es una forma de aportar un dinero extra, pero no representa un medio para el avance profesional, como tampoco proporciona una seguridad a título personal ni en vistas a una pensión de jubilación.
                Tal es el panorama laboral en el primer país europeo. Falta añadir, sin embargo, que es semejante al de otros países en el mismo contexto y que adolecen de un mayor desempleo. Con España en la vanguardia, según sabemos y padecemos.divendres, 19 de gener de 2018

Maestros poco afortunados - Mestres poc afortunats

Mestres poc afortunats

La professió de mestre, tan indispensable, no ha tingut mai gaire sort. Anys enrere,  molts dels ensenyants passaven gana. Ni als pobles ni a les ciutats estaven suficientment retribuïts, i d’aquí la imatge que se’n donava a pel·lícules, llibres i obres de teatre. Cultes però humils; modestament vestits, prims gairebé sempre. Ara bé, la gent els respectava. Pares i  mares els primers, seguits per l’alumnat, per les autoritats locals, pels analfabets sense pal·liatius. Menjaven poc, però païen bé.
Per fortuna, la misèria se’ls hi ha acabat. La gran majoria són funcionaris, el càrrec no els fa rics però sí que gaudeixen d’una feina acceptablement pagada i endemés segura, quelcom a valorar en un mercat laboral tan precari com l’actual. Amb tot, la felicitat mai no és completa, essent així que ara estan menys reconeguts que no pas abans. No es tracta d’una mera suposició, donat que els propis docents així  ho expressen, de forma espontània o quan se’ls pregunta.
El recent estudi d’un sindicat de mestres ens mostra alguns indicatius. El 75% dels ensenyants desenvolupen la seva tasca en centres escolars on es produeixen greuges, baralles i actes vandàlics, on la seva autoritat és controvertida tant a les aules com per part de les famílies. La manca de respecte de què són objecte els provoca indefensió i fa que sovint la seva tasca a les aules els resulti desagradable. Queda lluny la exagerada disciplina d’antany, i com un pèndul, s’ha passat a l’altre extrem.
S’ha acabat el posar-se dempeus quan els mestres entren a la classe, el dir-los senyor o senyora, el tractar-los de vostè. És com si l’educació només consistís en ensenyar i aprendre assignatures, tot deixant de banda allò que es coneix com a “ser ben educat”.

Maestros poco afortunados

La profesión de maestro, tan indispensable, nunca ha tenido mucha suerte. Años ha, bastantes de los enseñantes pasaban hambre. Ni en los pueblos ni en las ciudades estaban suficientemente retribuidos, y de ahí la imagen que se daba en películas, libros y obras de teatro. Cultos pero humildes; modestamente vestidos, flacuchos casi siempre. En compensación, la gente los respetaba. Padres y madres los primeros, seguidos por el alumnado, por las autoridades locales, por los analfabetos sin paliativos. Comían poco, pero digerían bien.
Por fortuna, la miseria se les ha terminado. La gran mayoría son funcionarios, el cargo no los hace ricos pero sí disfrutan de un trabajo aceptablemente pagado y además seguro, algo a valorar en un mercado laboral tan precario como el actual. Sin embargo, la felicidad nunca es completa, siendo que ahora están menos reconocidos que antes. No se trata de una mera suposición, dado que los propios docentes así lo expresan, de forma espontánea o cuando se les pregunta.
El reciente estudio de un sindicato de maestros nos muestra algunos indicativos. El 75% de los enseñantes desarrollan su tarea en centros escolares donde se producen agravios, peleas y actos vandálicos, donde su autoridad es controvertida tanto en las aulas como por parte de las familias. La falta de respeto de que son objeto les provoca indefensión y hace que a menudo su tarea en las aulas les resulte desagradable. Queda lejos la exagerada disciplina de antaño, y como un péndulo, se ha pasado al otro extremo.
Se ha acabado el ponerse en pie cuando los maestros entran en la clase, el llamarles señor o señora, el tratarles de usted. Es como si la educación sólo consistiera en enseñar y aprender asignaturas, dejando de lado aquello que se conoce como “ser bien educado”.