divendres, 23 de febrer de 2018

Estudiad criaturas, estudiad - Estudieu criatures, estudieu


                            Estudieu criatures, estudieu

Estudieu i apreneu mentre aneu a l’escola, l’institut, la universitat, perquè després ja no millorareu en coneixements. No llegireu llibres ni diaris, no us acostareu al pensament d’algunes persones més il·lustrades que vosaltres, interessades en la història, la literatura, les belles arts. Dedicades a la reflexió, a l’estudi més enllà de l’ensenyament reglat. Res d’això no tindreu a l’abast atès que, o bé estareu treballant en una ocupació de la vostra estricta parcel·la o bé us dedicareu intensament al telèfon mòbil.
A tota la munió d’homes i dones abstrets a les seves respectives pantalles els  manca temps per continuar aprenent. Com a màxim, conserven alguna cosa del que ha captat en l’època estudiantil. Després, res. Només compartir impressions en grup o bilateralment des de punts de vista personals, repetitius, fugaços. En algunes ocasions poc respectuosos; la majoria de les vegades, per fortuna, corteses.
Quines opinions i conceptes fonamentats es poden manejar si no es va més enllà de les xerrades virtuals entre amics i coneguts, dels videojocs, de les fotografies? Potser aquesta absència de curiositat intel·lectual explicaria que en alguns països democràtics els votants elegeixin per governar personatges impresentables, als Estats Units o les Filipines, per exemple. Les ments distretes són fàcils d’entabanar.
En fi, que els nois i les noies estudiïn i llegeixin com més millor. Durant uns quants anys obtindran un bon bagatge, que dilapidaran més tard. No obstant això, quan més gran i valuós  sigui, més els durarà.

Estudiad criaturas, estudiad

Estudiad y aprended mientras vayáis a la escuela, el instituto, la universidad, porque luego ya no mejoraréis en conocimientos. No leeréis libros ni periódicos, no os acercaréis al pensamiento de algunas personas más ilustradas que vosotros, interesadas en la historia, la literatura, las bellas artes. Dedicadas a la reflexión, al estudio más allá de la enseñanza reglada. Nada de esto tendréis al alcance puesto que, o bien estaréis trabajando en un empleo de la vuestra estricta parcela o bien os dedicaréis intensamente al teléfono móvil.
Toda la muchedumbre de hombres y mujeres ensimismados en sus respectivas pantallas carece de tiempo para seguir aprendiendo. Como máximo, conserva algo de lo que ha captado en la época estudiantil. Luego, nada. Solo compartir impresiones en grupo o bilateralmente desde puntos de vista personales, repetitivos, fugaces. En algunas ocasiones poco respetuosos; la mayoría de las veces, por fortuna, corteses.
¿Qué opiniones y conceptos fundamentados se pueden manejar si no se va más allá de las charlas virtuales entre amigos y conocidos, de los videojuegos, de las fotografías? Quizás esta ausencia de curiosidad intelectual explicaría que en algunos países democráticos los votantes elijan para gobernar a personajes impresentables, en Estados Unidos o Filipinas, por ejemplo. Las mentes distraídas son fáciles de embaucar.
En fin, que los chicos y las chicas estudien y lean cuanto más mejor. Durante unos pocos años obtendrán un buen bagaje, que dilapidarán más tarde. No obstante, cuanto más grande y valioso sea, más les va a durar.divendres, 16 de febrer de 2018

El honor de las ONG - L’honor de les ONG


L’honor de les ONG

Una patacada, assabentar-se dels abusos sexuals comesos per homes cooperants d’ONG com Oxfam, descobriment que ha conduït a conèixer casos similars en d’altres. Els delictes sempre repugnen, però en gran mesura quan provenen de persones adscrites a organismes dedicats a la protecció de gent vulnerable. ¿Aquest coneixement ha de conduir a la desconfiança i a la proscripció quant a les organitzacions humanitàries? ¿Unes en especial, totes en conjunt?
Oxfam en concret ha perdut donants entre particulars i empreses. El seu gran error ha estat el no haver fet públics immediatament els actes deshonestos comesos per alguns dels seus membres. Va investigar, va expulsar, però va guardar silenci just per no despertar desconfiança entre els donants efectius o possibles. Tard o d’hora, la veritat acaba fluint la major part de les vegades, en tots els àmbits, encara que, per desgràcia, no sempre. Aquesta vegada sí, portant a que també Metges sense Fronteres hagi confessat que fa un any va haver de despatxar alguns dels seus cooperants.
Se’ls pot acusar d’opacitat, no de consentiment. Reserva al cap i a la fi encaminada a preservar el seu bon nom i a poder continuar amb la seva tasca humanitària. I en aquest punt de la reflexió, cal assenyalar la diferència entre la ressonància que els abusos han adquirit en l’opinió pública i la poca que tenen les seves accions d’auxili en regions miserables tant com en països en guerra. Que uns rufians, poquíssims, s’aprofitin de la seva prepotència davant els vulnerables no hauria de fer oblidar que són les ONG les que principalment aporten ajuda i les que sovint pateixen atacs en campaments, bombardejos en hospitals i ambulàncies. 
Resulta còmode jutjar i execrar asseguts còmodament al sofà.                                 

El honor de las ONG

Un mazazo, enterarse de los abusos sexuales cometidos por hombres cooperantes de ONG como Oxfam, descubrimiento que ha conducido a conocer casos similares en otras. Los delitos siempre repugnan, pero en mayor medida cuando provienen de personas adscritas a organismos dedicados a la protección de gente vulnerable. ¿Debe este conocimiento conducir a la desconfianza y a la proscripción en cuanto a las organizaciones humanitarias? ¿Unas en especial, todas en conjunto?
Oxfam en concreto ha perdido donantes entre particulares y empresas. Su gran error ha sido el no haber hecho públicos de inmediato los actos deshonestos cometidos por algunos de sus miembros. Investigó, expulsó, pero guardó silencio justo para no despertar desconfianza entre los donantes efectivos o posibles. Tarde o temprano, la verdad acaba fluyendo la mayor parte de las veces, en todos los ámbitos, aunque, por desgracia, no siempre. Esta vez sí, llevando a que también Médicos sin Fronteras haya confesado que hace un año tuvo que despedir a algunos de sus cooperantes.
Se les puede acusar de opacidad, no de consentimiento. Reserva a fin de cuentas encaminada a preservar su buen nombre y a poder continuar con su labor humanitaria. Y en este punto de la reflexión, hay que señalar la diferencia entre la resonancia que los abusos han adquirido en la opinión pública y la poca que tienen sus acciones de auxilio en regiones miserables tanto como en países en guerra. Que unos rufianes, poquísimos, se aprovechen de su prepotencia frente a los vulnerables no debería hacer olvidar que son las ONG las que principalmente aportan ayuda y las que a menudo sufren ataques en campamentos, bombardeos en hospitales y ambulancias. 
Resulta cómodo juzgar y execrar sentados cómodamente en el sofá.

divendres, 9 de febrer de 2018

¿Qué les ocurre a nuestros niños? - Què els passa als nostres nens?


Què els passa als nostres nens?

                Són nens, tot i que no ho sembli quan els sens pronunciar paraulotes, els veus subjectes al mòbil, els saps espectadors de sèries i pel·lícules que d’antuvi estan adreçades a adults. Són quatre nens d’entre 12 i 14 anys els presumptes violadors d’un altre, aquest de 9 anys. Què hi tenen al cap i al cor?
                Sembla ser que la víctima patia assetjament des de feia temps, al mateix pati de l’escola, sense que ho digués ni als pares ni als mestres perquè estava amenaçat de rebre encara més si ho feia. Ara aquells quatre han estat expulsats de l’escola, i ja es veurà quin càstig se’ls aplica atès que són menors d’edat. Però, més enllà d’això, el que compta són els sentiments d’uns i altres, del nano violat i dels presumptes agressors. L’un es refarà alguna vegada del trauma? El altres se’n penediran per sempre més?
                Per últim, existeix el paper jugat pel centre escolar. Cal preguntar-se si els mestres tenen ulls a la cara o no. Segur que sí, però no deuen mirar, i si ho fan, no hi veuen. Els patis escolars no són una selva embullada on sigui tan difícil detectar situacions i conductes inadequades. Alhora que, també en hores de classe s’hauria de poder observar actituds reveladores. Potser és que les aules estan tan replenes que els professors i las professores prou feina tenen a mantenir l’ordre i a assolir el compliment d’una part de l‘ambiciós currículum escolar.
                Pel que fa als pares i mares d’una i altra banda, la patacada rebuda és molt forta. Cap d’ells no es va adonar de què passava. A l’època de la constant comunicació, succeeix que ningú sap res de ningú, inclosos els propis fills.


¿Qué les ocurre a nuestros niños?

 Son niños, aunque no lo parezca cuando les oyes pronunciar palabrotas, los ves sujetos al móvil, los sabes espectadores de series y películas que de entrada están dirigidas a adultos. Son cuatro niños de entre 12 y 14 años los presuntos violadores de otro, este de 9 años. ¿Qué tienen en la cabeza y en el corazón?
 Parece ser que la víctima sufría acoso desde hacía tiempo, en el mismo patio de la escuela, sin que lo dijera ni a los padres ni a los maestros porque estaba amenazado con sufrir todavía más si lo hacía. Por el momento, aquellos cuatro han sido expulsados de la escuela, y ya se verá qué castigo se les aplica dado que son menores de edad. Pero, más allá de eso, lo que cuenta son los sentimientos de unos y otros, del crío violado y de los presuntos agresores. ¿El primero se repondrá alguna vez del trauma? ¿El otros se arrepentirán por siempre jamás?
 Por último, existe el papel jugado por el centro escolar. Hay que preguntarse si los maestros tienen ojos en la cara o no. Seguro que sí, pero no deben de mirar, y si lo hacen, no ven. Los patios escolares no son una selva enmarañada donde sea tan difícil detectar situaciones y conductas inadecuadas. A la vez que, también en horas de clase se tendría que poder observar actitudes reveladoras. Quizás es que las aulas están tan repletas que los profesores y las profesoras bastante trabajo tienen con mantener el orden y con alcanzar el cumplimiento de una parte del ambicioso currículum escolar.
                Por lo que respecta a los padres y madres de uno y otro lado, el batacazo recibido es muy fuerte. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que ocurría. En la época de la constante comunicación, sucede que nadie sabe nada de nadie, incluidos los propios hijos.

divendres, 2 de febrer de 2018

Asediar a los corruptos - Assetjar els corruptes


Assetjar els corruptes

Segons càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el cost de la corrupció a Espanya s’eleva a l’exorbitant xifra de 90.000 milions d’euros anuals.  A la majoria de corruptes se’ls detecta, denuncia, persegueix, enjudicia i empresona. D’altres continuen immunes, però el que comparteixen ambdós grups és el no-retorn del cabal robat. Els perjudicats, és a dir, el conjunt de la ciutadania, ens preguntem per què no queda mai clar, en els casos enjudiciats, on han anat a parar els diners i per què no han estat tornats mai. Que potser som un país subdesenvolupat, sense mecanismes per assetjar degudament els malfactors en tots els termes? Doncs, ho sembla. Així ho fa patent la comparació amb l’Aràbia Saudita, ni de lluny considerat un Estat democràtic i avançat.
Ve a succeir, que la monarquia absoluta islamista ha posat setge als corruptes no sols empresonant-los sinó obligant-los a rescabalar l’erari públic. Gairebé 400 detinguts i posat preu a la llibertat en forma de devolució del que han furtat. La suma obtinguda fins al moment assoleix els 86.000 milions d’euros. Casualment, una quantitat semblant a l’atribuïda a l’anual desfalc espanyol.
Que la monarquia saudita amagui possibles intencions espúries en aquesta persecució no invalida el resultat final, ni deixa de posar en evidència que fer pagar materialment als corruptes és possible. Constatació capaç d’elevar al quadrat la indignació que experimenta la soferta bona gent.

                            Asediar a los corruptos

Según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el coste de la corrupción en España asciende a la exorbitante cifra de 90.000 millones de euros anuales.  A la mayoría de corruptos se les detecta, denuncia, persigue, enjuicia y encarcela. Otros siguen inmunes, pero lo que comparten ambos grupos es el no retorno del caudal robado. Los perjudicados, es decir, el conjunto de la ciudadanía, nos preguntamos por qué nunca queda claro, en los casos enjuiciados, dónde ha ido a parar el dinero y por qué nunca ha sido devuelto. ¿Acaso somos un país subdesarrollado, sin mecanismos para asediar debidamente a los malhechores en todos los términos? Pues, eso parece. Así lo hace patente la comparación con Arabia Saudita, ni de lejos considerado un Estado democrático y avanzado.
Viene a suceder, que la monarquía absoluta islamista ha puesto cerco a los corruptos no solo encarcelándoles sino obligándoles a resarcir al erario público. Cerca de 400 detenidos y puesto precio a la libertad en forma de devolución de lo que han hurtado. La suma obtenida hasta el momento alcanza los 86.000 millones de euros. Casualmente, una cantidad semejante a la atribuida al anual desfalco español.
Que la monarquía saudí oculte posibles intenciones espurias en esta persecución no invalida el resultado final, ni deja de poner en evidencia que hacer pagar materialmente a los corruptos es posible. Constatación capaz de elevar al cuadrado la indignación que experimenta la sufrida buena gente.

divendres, 26 de gener de 2018

”Minijobs” en Alemania - "Minijobs” a Alemanya


                                     "Minijobs” a Alemanya

No és or tot el que lluu. La xifra de només el 5,7% d’atur a Alemanya desperta l’enveja en països com Espanya, tenallada per un atur que assoleix el 16,5%. La matisació arriba quan es gira la mirada cap als set milions d’alemanys que tenen “minijobs”. No és pas un número petit sinó tot el contrari; no són ocupacions desitjables ni de bon tros. La decepció acostuma a emergir quan es grata sota dels titulars.
Els “minijobers” disminueixen la taxa d’atur però augmenten la precarietat laboral. Amb freqüència són empleats que manquen tant de vacances com de subsidi d’atur. Essent que Otto von Bismark va implantar a Alemanya la seguretat social per primera vegada a tot el món, potser s’està removent a la tomba més d’un segle després.
 Desemmascarar el triomfalisme econòmic alemany a Europa condueix a reconèixer la proliferació de treballs a temps parcial, mal pagats i sense cobertura social. Estudiants, immigrants i dones constitueixen la borsa de treball que rebaixa el percentatge d’atur. Es calcula que un 60% dels “minijobs” correspon a mestresses de casa que els concilien amb la seva presència a la llar. És una manera d’aportar uns diners extres, però no representa un medi per a l’avenç professional, com tampoc no proporciona una seguretat a títol personal ni en vistes a una pensió de jubilació.
 Aquest és el panorama laboral al primer país europeu. Cal afegir, tot i això, que és semblant al d’altres països en el mateix context i que pateixen d’un atur més alt. Amb Espanya al cap davant, segons sabem i patim.           


”Minijobs” en Alemania

No es oro todo lo que reluce. La cifra de solo el 5,7% de paro en Alemania despierta la envidia en países como España, atenazada por un desempleo que alcanza el 16,5%. La matización llega cuando se vuelve la mirada hacia los siete millones de alemanes que tienen “minijobs”. No es un número pequeño sino todo lo contrario; no son ocupaciones apetecibles ni mucho menos. La decepción suele emerger cuando se rasca por debajo de los titulares.
Los “minijobers” disminuyen la tasa de paro pero aumentan la precariedad laboral. Con frecuencia son empleados que carecen tanto de vacaciones como de seguro de paro. Siendo que Otto von Bismark implantó en Alemania la seguridad social por primera vez en todo el mundo, tal vez se esté removiendo en la tumba más de un siglo después.
                Desenmascarar el triunfalismo económico alemán en Europa conduce a reconocer la proliferación de trabajos a tiempo parcial, mal pagados y sin cobertura social. Estudiantes, inmigrantes y mujeres constituyen la bolsa de trabajo que rebaja el porcentaje de desempleo. Se calcula que un 60% de los “minijobs” corresponde a amas de casa que los concilian con su presencia en el hogar. Es una forma de aportar un dinero extra, pero no representa un medio para el avance profesional, como tampoco proporciona una seguridad a título personal ni en vistas a una pensión de jubilación.
                Tal es el panorama laboral en el primer país europeo. Falta añadir, sin embargo, que es semejante al de otros países en el mismo contexto y que adolecen de un mayor desempleo. Con España en la vanguardia, según sabemos y padecemos.divendres, 19 de gener de 2018

Maestros poco afortunados - Mestres poc afortunats

Mestres poc afortunats

La professió de mestre, tan indispensable, no ha tingut mai gaire sort. Anys enrere,  molts dels ensenyants passaven gana. Ni als pobles ni a les ciutats estaven suficientment retribuïts, i d’aquí la imatge que se’n donava a pel·lícules, llibres i obres de teatre. Cultes però humils; modestament vestits, prims gairebé sempre. Ara bé, la gent els respectava. Pares i  mares els primers, seguits per l’alumnat, per les autoritats locals, pels analfabets sense pal·liatius. Menjaven poc, però païen bé.
Per fortuna, la misèria se’ls hi ha acabat. La gran majoria són funcionaris, el càrrec no els fa rics però sí que gaudeixen d’una feina acceptablement pagada i endemés segura, quelcom a valorar en un mercat laboral tan precari com l’actual. Amb tot, la felicitat mai no és completa, essent així que ara estan menys reconeguts que no pas abans. No es tracta d’una mera suposició, donat que els propis docents així  ho expressen, de forma espontània o quan se’ls pregunta.
El recent estudi d’un sindicat de mestres ens mostra alguns indicatius. El 75% dels ensenyants desenvolupen la seva tasca en centres escolars on es produeixen greuges, baralles i actes vandàlics, on la seva autoritat és controvertida tant a les aules com per part de les famílies. La manca de respecte de què són objecte els provoca indefensió i fa que sovint la seva tasca a les aules els resulti desagradable. Queda lluny la exagerada disciplina d’antany, i com un pèndul, s’ha passat a l’altre extrem.
S’ha acabat el posar-se dempeus quan els mestres entren a la classe, el dir-los senyor o senyora, el tractar-los de vostè. És com si l’educació només consistís en ensenyar i aprendre assignatures, tot deixant de banda allò que es coneix com a “ser ben educat”.

Maestros poco afortunados

La profesión de maestro, tan indispensable, nunca ha tenido mucha suerte. Años ha, bastantes de los enseñantes pasaban hambre. Ni en los pueblos ni en las ciudades estaban suficientemente retribuidos, y de ahí la imagen que se daba en películas, libros y obras de teatro. Cultos pero humildes; modestamente vestidos, flacuchos casi siempre. En compensación, la gente los respetaba. Padres y madres los primeros, seguidos por el alumnado, por las autoridades locales, por los analfabetos sin paliativos. Comían poco, pero digerían bien.
Por fortuna, la miseria se les ha terminado. La gran mayoría son funcionarios, el cargo no los hace ricos pero sí disfrutan de un trabajo aceptablemente pagado y además seguro, algo a valorar en un mercado laboral tan precario como el actual. Sin embargo, la felicidad nunca es completa, siendo que ahora están menos reconocidos que antes. No se trata de una mera suposición, dado que los propios docentes así lo expresan, de forma espontánea o cuando se les pregunta.
El reciente estudio de un sindicato de maestros nos muestra algunos indicativos. El 75% de los enseñantes desarrollan su tarea en centros escolares donde se producen agravios, peleas y actos vandálicos, donde su autoridad es controvertida tanto en las aulas como por parte de las familias. La falta de respeto de que son objeto les provoca indefensión y hace que a menudo su tarea en las aulas les resulte desagradable. Queda lejos la exagerada disciplina de antaño, y como un péndulo, se ha pasado al otro extremo.
Se ha acabado el ponerse en pie cuando los maestros entran en la clase, el llamarles señor o señora, el tratarles de usted. Es como si la educación sólo consistiera en enseñar y aprender asignaturas, dejando de lado aquello que se conoce como “ser bien educado”.dissabte, 13 de gener de 2018

La catástrofe de la deuda pública - La catàstrofe del deute públic

   La catàstrofe del deute públic

És esgarrifós. El deute públic espanyol ha arribat a un bilió d’euros. Sí, una xifra de deu dígits que genera un pagament d’interessos de 30.000 milions anuals. No té res d’estrany que aquest deute ja equivalgui al 100% del PIB. On anirem a parar?        
Aquesta és una pregunta inevitable, però encara n’hi ha d’altres. A qui se li deuen tants diners? Quins són els creditors? Quins són aquests que en conjunt sobrepassen la riquesa de l’Estat espanyol? Banc Central Europeu (BCE), bancs espanyols, particulars compradors de Bons, Lletres i Obligacions de l’Estat. Tots plegats, els creditors i el deutor, fan allò que se’n diu, “embolica que fa fort”.  Fins a estimbar-se. ¿Es desembocarà en que el deutor ja no podrà continuar demanant préstecs i pagant interessos, demanant préstecs i pagant interessos..., fins a un infinit no factible? Llavors, quins seran els amos de tot un Estat? Manaran els financers més absolutament del que ja ho fan ara?
Mentrestant, la que havia de ser una guardiola garant de les pensions s’ha debolit. Per poder pagar cada mes als que durant anys van estar aportant-hi fons, el govern ja ha de demanar préstecs i ha d’abonar els interessos corresponents.
Quin sistema més injust, més estúpid i més poc transparent!... Perquè encara hi ha més interrogants. En què es gasten tants diners? Ni la sanitat, ni l’educació, ni l’accés a l’habitatge resulten encomiables. On s’entafora, doncs, aquest 100% del PIB? Que ens ho expliquin, exigim que ho facin.

  La catástrofe de la deuda pública

Es escalofriante. La deuda pública española ha ascendido a un billón de euros. Sí, una cifra de diez dígitos que genera un pago de intereses de 30.000 millones anuales. No sorprende que esta deuda ya equivalga al 100% del PIB. ¿Adónde iremos a parar?            
Es esta una pregunta inevitable, pero aún hay otras. ¿A quién se debe tanto dinero? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quiénes son los que en conjunto sobrepasan la riqueza del Estado español? Banco Central Europeo (BCE), bancos españoles, particulares compradores de Bonos, Letras y Obligaciones del Estado. Todos juntos, los acreedores y el deudor, componen aquello de, “menudo lío”.  Hasta despeñarse. ¿Desembocaremos en que el deudor ya no podrá continuar pidiendo préstamos y pagando intereses, pidiendo préstamos y pagando intereses..., hasta un infinito no factible? En este momento, ¿quiénes serán los dueños de todo un Estado? ¿Mandarán los financieros más absolutamente de lo que ya lo hacen?
Mientras tanto, la que debía ser una hucha garante de las pensiones se ha esfumado. Para poder pagar mensualmente a los que durante años estuvieron aportando fondos, el gobierno ya tiene que pedir préstamos y tiene que abonar los intereses correspondientes.

¡Qué sistema más injusto, más estúpido y más poco transparente!... Porque aún hay más interrogantes. ¿En qué se gasta tanto dinero? Ni la sanidad, ni la educación, ni el acceso a la vivienda resultan encomiables. ¿Dónde se agazapa, pues, este 100% del PIB? Que nos lo expliquen, exijamos que lo hagan.

divendres, 5 de gener de 2018

Controlar al máximo a según qué personas - Controlar al màxim segons quines persones

   Controlar al màxim segons quines persones

Els veïns de Girona ja poden controlar que fan en hores de feina... ¿els polítics, els alts càrrecs, els regidors? No pas. Els controlats són els escombraires -peons els hi diuen també-, els quals ja surten a netejar els carrers  equipats amb un GPS que emet cada 30 segons la seva posició. A partir del mes de febrer, els habitants de la ciutat podran consultar el web municipal per saber si els empleats de la neteja pública fan bé o no la seva feina. Saber per quins carrers han passat, quan de temps s’hi han estat, a quina hora han començat la seva tasca i quan l’han acabada.  Algunes persones potser se sentiran importants pel fet de poder vigilar-ne unes altres, potser creuran que augmenten de categoria tot considerant que hi ha algú per sota d’elles. D’altres potser mai no utilitzaran el web fiscalitzador, avergonyides només de pensar-hi. Els que de ben segur no estan gens satisfets són els escombraires. ¡Quina desconfiança, quina humiliació!...
Com a totes les feines, tots els sectors i tots els nivells, deuen haver-hi bons i mals escombriaires. Que hi hagi un encarregat de comprovar qui compleix i qui no, és normal i exigible; que no se’ls tregui l’ull de sobre minut a minut no solament és una exageració sinó una discriminació. Ho és donat que no experimenten un control similar els de més amunt en l’escalafó laboral. Tu neteja a la perfecció i sense aturar-te que jo et miro, però a mi no em mira ningú. Ah, i encara bo!...  Perquè si aquest sistema arribés a estendre’s, ¿què en quedaria de la llibertat individual, de la responsabilitat de cadascú, de la satisfacció de treballar bé sense l’ull vigilant? El GPS de l’ajuntament de Girona pot haver obert una caixa de Pandora que els responsables encara estan a temps de tancar.

Controlar al máximo a según qué personas

Los vecinos de Girona ya pueden controlar qué hacen en horas de trabajo... ¿los políticos, los altos cargos, los concejales? No. Los controlados son los barrenderos -peones los llaman también-, los cuales ya salen a limpiar las calles equipados con un GPS que emite cada 30 segundos su posición. A partir del mes de febrero, los habitantes de la ciudad podrán consultar la web municipal para saber si los empleados de la limpieza pública hacen bien o no su trabajo. Podrán saber por qué calles han pasado, durante cuánto tiempo han estado, a qué hora han empezado su tarea y cuándo la han acabado.  Algunas personas quizás se sentirán importantes por el hecho de poder vigilar a otras, quizás creerán que aumentan de categoría considerando que hay alguien por debajo de ellas. Otras quizás nunca utilizarán la web fiscalizadora, avergonzadas con solo pensarlo. Los que a buen seguro no están nada satisfechos son los barrenderos. ¡Qué desconfianza, qué humillación!...

Como en todos los trabajos, todos los sectores y todos los niveles, debe de haber buenos y malos barrenderos. Que alguien se encargue de comprobar quien cumple y quien no, es normal y exigible; que no se les quite el ojo de encima minuto a minuto no solo es una exageración sino una discriminación. Lo es dado que no experimentan un control similar los de más arriba en el escalafón laboral. Tú limpia a la perfección y sin parar que yo te miro, pero a mí no me mira nadie. ¡Ah, y por suerte!... Porque si este sistema llegara a extenderse, ¿qué quedaría de la libertad individual, de la responsabilidad de cada uno, de la satisfacción de trabajar bien sin el ojo vigilante? El GPS del ayuntamiento de Girona puede haber abierto una caja de Pandora que los responsables todavía están a tiempo de cerrar.

divendres, 29 de desembre de 2017

Jubilados activos - Jubilats actius

                            Jubilats actius

Quan acaba l’any, govern i mitjans de comunicació consideren necessari parlar de les pensions i dels jubilats. Que per part d’aquests la pèrdua de poder adquisitiu és un fet, ningú no ho dubte. Amb números a la mà, esdevé inqüestionable. El que mereix ésser examinat és la imatge que s’ofereix de la gent que ja no pertany a la població activa. Sempre em fa mal als ulls veure que per il·lustrar la vida que porten els pensionistes se’ls presenti jugant al dominó o asseguts en un banc prenent el sol.  
¡Quina aberració!... En primer lloc, de jubilats, com en altres sectors de la població, n’hi ha de diverses edats. No es mouen pel món de la mateixa manera els que tenen 65 anys i els que en tenen 80 o 90. Com no són iguals un adult de 25 anys i un de 50. I en segon lloc, està comprovat que la gran majoria de jubilats, si la salut els ho permet i no són massa vells, porten una vida summament activa. Ajudant en major mesura a fills, nets, nebots i a qui calgui. Alguns assistint a cursos acadèmics, a classes d’idiomes, aprofundint en les noves tecnologies. També viatjant, anant a cines i teatres, a fi de comptes, activant el consum i l’economia de forma significativa.
Ara que s’estila qualificar la perfecció o la imperfecció amb un barem que va de cinc estrelles a fins només una, aquests que caracteritzen tan inadequadament els jubilats mereixen ser enviats al pou de la valoració negativa.

Jubilados activos

Cuando acaba el año, gobierno y medios de comunicación consideran necesario hablar de las pensiones y de los jubilados. Que en lo que concierne a estos la pérdida de poder adquisitivo es un hecho, nadie lo pone en duda. Con números en la mano, se hace incuestionable. Lo que sí merece ser examinado es la imagen que se ofrece de la gente que ya no pertenece a la población activa. Siempre me sienta fatal ver que para ilustrar la vida que llevan los pensionistas se los presente jugando al dominó o sentados en un banco tomando el sol. 
¡Qué aberración!... En primer lugar, de jubilados, como en otros sectores de la población, los hay de varias edades. No se mueven por el mundo de la misma manera los que tienen 65 años y los que tienen 80 o 90. Como no son iguales un adulto de 25 años y uno de 50. Y en segundo lugar, está comprobado que la gran mayoría de jubilados, si la salud se lo permite y no son demasiado viejos, llevan una vida sumamente activa. Ayudando en mayor medida a hijos, nietos, sobrinos y a quien haga falta. Algunos asistiendo a cursos académicos, a clases de idiomas, profundizando en las nuevas tecnologías. También viajando, yendo a cines y teatros, a fin de cuentas, activando el consumo y la economía de forma significativa.
Ahora que se estila calificar la perfección o la imperfección con un baremo que va de cinco estrellas a sólo una, quienes caracterizan tan inadecuadamente a los jubilados merecen ser enviados al pozo de la valoración negativa.


divendres, 22 de desembre de 2017

Con una trabajadora en el autobús - Amb una treballadora a l’autobús

                        Amb una treballadora a l’autobús

Al vespre d’un dia feiner vaig pujar a l’autobús i vaig seure al costat d’una dona grassoneta i amb fesomia de sud-americana que feia capcinades arran de la finestreta. Jo anava llegint el diari quan vaig sentir que deia, tot despertant-se amb un sospir, quin gust tornar a casa per fi!... Vaig girar el cap vers ella i vaig convenir amb un  somriure que sí, que ja era hora. I ella encara va afegir, afable, des de les sis que he sortit per anar a treballar i fins ara!... Eren gairebé les nou, i jo vaig calcular interiorment, quantes hores, pobre dona!...
Quan va fer el gest d’aixecar-se, li vaig advertir que jo també baixava en aquella parada.
Ah, molt bé, senyora!... El mot senyora que em va adreçar va acabar de confirmar el tipus de feina que jo suposava que feia. Quinze hores al dia fora del seu domicili per tal de netejar altres cases o tenir cura de vells o malalts. Una darrera de l’altra vam baixar de l’autobús, tirant una cap aquí, l’altra cap allà. Bona nit!..., vaig fer. Que tingui bona nit, senyora!..., em va correspondre.
                Amb el diari sota el braç, vaig enfilar cap a casa meva. Un periòdic en el qual havia llegit, entre d’altres, dues coses ben curioses: la filla dels ducs de Cambridge, de dos anys i mig d’edat, anirà a una llar d’infants que costa 1.800 euros mensuals; un vaixell de l’armada britànica que ha costat més de 3.500 milions d’euros té perilloses filtracions d’aigua.
                Casualitat que totes dues notícies provinguin del Regne Unit. Però n’hi ha de similars ubicades en altres indrets. Com hi ha moltes altres dones espremudes com la que em vaig trobar a l’autobús.


Con una trabajadora en el autobús

Por la noche de un día laborable subí al autobús y me senté al lado de una mujer más bien gordita y con semblante de sudamericana que echaba cabezadas al lado de la ventanilla. Yo iba leyendo el diario cuando oí que decía, despertándose con un suspiro, ¡qué gusto volver a casa por fin!... Volví la cabeza hacia ella y convine con una sonrisa que sí, que ya era hora. Y ella aún añadió, afable, ¡desde las seis que he salido para ir a trabajar y hasta ahora!... Eran casi las nueve, y yo calculé interiormente, ¡cuántas horas, pobre mujer!...
Cuando hizo el gesto de levantarse, le advertí que yo también me apeaba en aquella parada. ¡Ah, muy bien, señora!... El vocablo señora que me aplicó vino a confirmar el tipo de trabajo que yo había supuesto que hacía. Quince horas al día fuera de su domicilio a fin de limpiar otras casas o de cuidar a viejos o enfermos. Una detrás de la otra bajamos del autobús, tirando una hacia aquí, la otra hacia allá. ¡Buenas noches!... le deseé. ¡Que tenga buenas noches, señora!..., me correspondió.
 Con el diario bajo el brazo, enfilé hacia mi casa. Un periódico en el cual había leído, entre otras, dos cosas curiosas: la hija de los duques de Cambridge, de dos años y medio de edad, irá a un jardín de infancia que cuesta 1.800 euros mensuales; un barco de la armada británica que ha costado más de 3.500 millones de euros tiene peligrosas filtraciones de agua.

 Casual que ambas noticias provengan del Reino Unido. Pero las hay de semejantes ubicadas en otros lugares. Como hay muchas otras mujeres exprimidas como la que conocí en el autobús.  

divendres, 15 de desembre de 2017

El poder unipersonal

                                                El poder unipersonal

Hi ha re més antidemocràtic que el fet que la signatura d’un home valgui per desencadenar violència, ferits i morts? Això ha passat ara mateix, en un segle XXI en què Occident s’omple la boca de civilització i democràcia. Donald Trump va estampar la seva enorme signatura, imatge sens dubte del seu enorme ego, en un full de paper, el 6 de desembre proppassat, i l’Orient Mitjà s’ha incendiat. Els dirigents mundials no hi estan d’acord, però ell decideix que Jerusalem és únicament la capital d’Israel, i passi el que passi. A ell tant se li en dóna. D‘antuvi, enfrontaments entre palestins i jueus, quatre morts i centenars de ferits. Dorm bé cada nit? Com un tronc, segurament. En cas contrari, no faria el que fa.
Les enciclopèdies defineixen la Democràcia com la doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants. Un pel confusa, la definició. Què passa si la intervenció del poble es limita a votar? Quins desastres es poden produir si els electors no l’encerten? Com el poble pot impedir que el president del país més poderós del món signi un document que condueix a la violència? Es fa palès que la democràcia és una altra cosa, hauria de ser-ho. No és democràcia la impotència de milions de persones front el designi d’un home, una sola persona que, portada pels interessos d’una minoria (en aquest cas els d’uns acabalats jueus) i per la seva pròpia ideologia, pren una decisió unipersonal nefasta.
Els drets dels ciutadans, els drets humans a fi de comptes, avancen molt lentament. A pas de tortuga.

El poder unipersonal

¿Hay algo más antidemocrático que el hecho de que la firma de un hombre sirva para desencadenar violencia, heridos y muertos? Esto ha pasado ahora mismo, en un siglo XXI en el que Occidente se llena la boca de civilización y democracia. Donald Trump estampó su enorme firma, imagen sin duda de su enorme ego, en una hoja de papel, el 6 de diciembre pasado, y Oriente Medio se ha incendiado. Los dirigentes mundiales se muestran en contra, pero él decide que Jerusalén es solo la capital de Israel, y pase lo que pase. A él lo mismo le da. De entrada, enfrentamientos entre palestinos y judíos, cuatro muertos y centenares de heridos. ¿Duerme bien cada noche? Como un tronco, seguramente. En caso contrario, no haría lo que hace.
Las enciclopedias definen la Democracia como la doctrina política que defiende la intervención del pueblo en el gobierno y en la elección de los gobernantes. Algo confusa, la definición. ¿Qué sucede si la intervención del pueblo se limita a votar? ¿Qué desastres se pueden producir si los electores no aciertan? ¿Cómo el pueblo puede impedir que el presidente del país más poderoso del mundo firme un documento que conduce a la violencia? Se hace patente que la democracia es otra cosa, debería serlo. No es democracia la impotencia de millones de personas frente el designio de un hombre, una sola persona que, llevada por los intereses de una minoría (en este caso los de unos acaudalados judíos) y por su propia ideología, toma una decisión unipersonal nefasta.

Los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos a fin de cuentas, avanzan muy lentamente. A paso de tortuga.

divendres, 8 de desembre de 2017

El partido que yo votaría - El partit que jo votaria

                                   El partit que jo votaria

He d’utilitzar el condicional per dos motius. Primer, perquè les eleccions catalanes a celebrar el 21 de desembre d’enguany no són normals. Gens normals, atès que estar intervingut deixa de ser una situació normal; atès que haver candidats a la presó no és normal. Segon, perquè en cap dels programes hi figuren, no hi han figurat pràcticament mai, les propostes que jo votaria. Per suposat que, vistes les circumstàncies actuals, encara esdevé més difícil que hi figurin. Al marge de si els vots van cap als espanyolistes o cap als independentistes, elecció  sens dubte transcendental, hi ha una programàtica que cobejo des de fa temps. És la següent:
M’agradarien les llistes obertes. Fa anys i panys que se’n parla, en d’altres països hi són, però no hi ha manera d’introduir-les aquí. També m’agradaria que els programes electorals fossin vinculants, és a dir, que existís el manament imperatiu. Qui no compleixi les seves promeses, fora, expulsat dels parlaments. També m’agradaria, i potser és una extrapolació una mica sorprenent, que algun partit es proposés de denunciar la directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, per haver-se apujat el sou així que va prendre possessió l’any 2011, en plena crisis mundial i mentre exigia retallades per als més pobres. Per què ningú, cap partit ho ha fet? No es tracta pas d’un mal menor. Que torni el que ha cobrat de més en un salari ja de per sí exorbitant, i que sigui un bon exemple front les males conductes.
En fi, tant debò existís un partit que defensés el que esmento. Com que de moment no és així, hauré d’elegir entre els que tinc a l’abast.

El partido que yo votaría

Debo utilizar el condicional por dos motivos. Primero, porque las elecciones catalanas a celebrar el 21 de diciembre de este año no son normales. En absoluto normales, dado que estar intervenido no es una situación normal; dado que haber candidatos en la cárcel no es normal. Segundo, porque en ninguno de los programas figuran, no han figurado prácticamente nunca, las propuestas que yo votaría. Por supuesto que, vistas las circunstancias actuales, todavía resulta más difícil que figuren. Al margen de si los votos van hacia los españolistas o hacia los independentistas, elección sin duda trascendental, tengo en mente una programática que anhelo desde hace tiempo. Es la siguiente:
Me gustarían las listas abiertas. Hace años que se habla de ello, en otros países están vigentes, pero no hay forma de que se introduzcan aquí. También me gustaría que los programas electorales fueran vinculantes, es decir, que existiera el mandato imperativo. Quien no cumpla sus promesas, fuera, expulsado de los parlamentos. También me gustaría, y quizás es una extrapolación algo sorprendente, que algún partido se propusiera denunciar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por haberse subido el sueldo en cuanto tomó posesión el año 2011, en plena crisis mundial y mientras exigía recortes para los más pobres. ¿Por qué nadie, ningún partido lo ha hecho? No se trata de un mal menor. Que devuelva lo que ha cobrado de más en un salario ya de por sí exorbitante, y que sea un buen ejemplo frente a las malas conductas.

En fin, ojalá existiera un partido que defendiera lo mencionado. Y puesto que por ahora no es así, me conformaré con elegir entre los que tengo a mi alcance.

divendres, 1 de desembre de 2017

La venta de esclavos no ha muerto - La venda d'esclaus no ha mort

                            La venda d'esclaus no ha mort

Ens creiem que l’esclavitud havia passat a la història, però no és així. A tocar d’Europa, àrea avançada i democràtica per excel·lència, es venen persones per 200 o 300 dòlars. El preu ve a ésser el de menys, atès que el tràfic de persones és per sí mateix tan repugnant con inimaginable en ple segle XXI. Nogensmenys,  això és el que està passant a Líbia, país escollit per la Unió Europea per confinar a possibles emigrants en centres de detenció. Aquest país del nord d’Àfrica és ara un Estat fallit. Des de l’enderrocament i mort de Gadafi, l’any 2011, hi ha dos governs, dos parlaments i l’Estat Islàmic si ha instal·lat, però res de tot això ha estat obstacle perquè la UE financi la detenció de persones en instal·lacions en què manquen fins i tot els serveis més bàsics.
Si amb aquests arrestos ja n’hi ha prou per posar el crit al cel, com hem d’esgarrifar-nos davant la subhasta de persones? Qui mana a Líbia, per quines lleis es regeix?  I qui mana a la EU, quina és la seva política? Vergonya incommensurable des de la democràcia i des dels mínims sentiments humanitaris. Es tracta d’un acord amb el govern libi (quin?) de 130 milions d’euros per impedir la sortida d’embarcacions cap a les costes europees. Algú ens ha demanat permís per fer-ho? Algú ens ha preguntat si no preferiríem que aquests milions fossin emprats en acollir els que arribessin?  Com gosen no complir amb el nombre de refugiats que s’havia estipulat?
Culpables de practicar l’esclavatge no ho són tan sols els que ho fan directament sinó també els que el causen des de la distància.

La venta de esclavos no ha muerto

Creíamos que la esclavitud había pasado a la historia, pero no es así. Muy cerca de Europa, área adelantada y democrática por excelencia, se venden personas por 200 o 300 dólares. El precio viene a ser lo de menos, ya que el tráfico de personas es por sí mismo tan repugnante como inimaginable en pleno siglo XXI. Sin embargo, eso es lo que está pasando en Libia, país elegido por la Unión Europea para confinar a posibles emigrantes en centros de detención. Este país del norte de África es ahora un Estado fallido. Desde el derribo y muerte de Gadafi, el año 2011, hay dos gobiernos, dos parlamentos y el Estado Islámico se ha instalado, empero, nada de todo esto ha sido obstáculo para que la UE financie la detención de personas en instalaciones en las cuales fallan incluso los servicios más básicos.
¿Si con tales reclusiones ya es suficiente para poner el grito en el cielo, cómo hemos de estremecernos ante la subasta de personas? ¿Quién manda en Libia, por qué leyes se rige?  ¿Y quién manda en la EU, cuál es su política? Vergüenza inconmensurable desde la democracia y desde los mínimos sentimientos humanitarios. Se trata de un acuerdo con el gobierno libio (¿cuál?) de 130 millones de euros para impedir la salida de embarcaciones hacia las costas europeas. ¿Alguien nos ha pedido permiso para hacerlo? ¿Alguien nos ha preguntado si no preferiríamos que estos millones fueran utilizados para acoger a los que llegaran?  ¿Cómo se atreven a no cumplir con el número de refugiados que se había estipulado?

Culpables de practicar la esclavitud no lo son únicamente quienes lo hacen directamente sino también los que la causan desde la distancia.

divendres, 24 de novembre de 2017

Bondades que hacen daño - Bondats que fan mal

                                    Bondats que fan mal

Fa pocs dies, en una localitat del Marroc, un home ric proporcionava aliments a una gentada afamada. La necessitat feia córrer cap a la font dels socors, ensopegar, caure, ésser aixafat per altres cames i cossos, morir. Quinze persones mortes i quaranta de ferides, algunes greument. La bona intenció del milionari va tenir conseqüències nefastes. Massa diners per una banda, massa misèria per l’altra.
L’home de negocis adinerat sol fer aquest acte de caritat anualment, sense que s’haguessin produït tan tràgics resultats, però es veu que aquest any la situació dels famolencs era més extrema, de manera que s’hi varen concentrar un major nombre de persones. Sa majestat el rei Muhammad VI ha dit que pagarà tant els funerals com la curació dels ferits. Beneïda generositat, que no passa d’aquí, com no ho fa l’altruisme de l’home ric. Cadascú al seu lloc. Un assegut al tron, l’altre acumulant fortuna.
Els morts no tornaran a la vida, el ferits guarits tornaran a passar gana, i d’aquí a un any, tothom qui pugui fer-ho tornarà a córrer cap a la benvinguda ajuda d’un dia. Hi ha bondats que fan mal. Perquè no solucionen res, perquè mantenen la ferotge desigualtat.

Bondades que hacen daño

Hace pocos días, en una localidad de Marruecos, un hombre rico proporcionaba alimentos a un gentío hambriento. La necesidad hacía correr hacia la fuente de socorros, tropezar, caer, ser aplastado por otras piernas y cuerpos, morir. Quince personas muertas y cuarenta de heridas, algunas gravemente. La buena intención del millonario tuvo consecuencias nefastas. Demasiado dinero, por una parte, demasiada miseria por la otra.
El hombre de negocios adinerado suele realizar este acto de caridad anualmente, sin que se hubieran producido tan trágicos resultados, pero por lo visto este año la situación de los hambrientos era más extrema, de forma que se concentraron un mayor número de personas. Su majestad el rey Muhammad VI ha dicho que pagará tanto los funerales como la curación de los heridos. Bendita generosidad, que no pasa de ahí, como no lo hace el altruismo del hombre rico. Cada cual en su lugar. Uno sentado en el trono, el otro acumulando fortuna.

Los muertos no volverán a la vida, los heridos curados volverán a pasar hambre, y dentro de un año, todos los que puedan hacerlo volverán a correr hacia la bienvenida ayuda de un día. Hay bondades que hacen daño. Porque no solucionan nada, porque mantienen la feroz desigualdad.

divendres, 17 de novembre de 2017

Pagar 383 millones de euros por un cuadro - Pagar 383 milions d’euros per un quadre

                        Pagar 383 milions d’euros per un quadre

A la galeria de subhastes Christie’s  s’ha venut un quadre per 383 milions d’euros. Diuen que el va pintar Leonardo Da Vinci, però tant se val; el que impacte és la quantitat esmerçada. Qui té tants diners per gastar-se’ls en una tela? Així, com aquell qui res. Bé, Intermón Oxfam i altres fons ja adverteixen de que, en el nostre món, la riquesa material està en unes poques mans.  I es veu que, com que no saben què fer-ne, de tants diners, els llencen. Sí, els llencen, perquè una pintura és fràgil. Corre el risc de esquinçar-s o mullar-se i ja no valer res de res. Una fortuna perduda. És clar que, per qui ha pogut abonar tants diners només deu representar una petita fortuna.
Ara què en farà, de l’oli? L’exhibirà a casa seva, el tancarà amb pany i clau per por de que li robin? Ben mirat, s’hagués pogut lluir més i hagués pogut estar més tranquil si en comptes d’invertir tants milions d’euros en art ho hagués fet en ajudar els milers de pobres que l’envolten, encara que potser no se’ls miri. Però hi són, tan palpables com un quadre i menys fràgils, ja que estan acostumats a entomar mullenes sense esquinçar-se, tot aguantant com sigui les adversitats.
Hagués pogut exhibit en un marc la certificació de com havia pal·liat la penúria d’uns quants milers de persones. Un paper que, tot i que podria esquinçar-se i mullar-se, mai quedaria invalidat el valor d’allò que representava.

Pagar 383 millones de euros por un cuadro

En la galería de subastas Christie's se ha vendido un cuadro por 383 millones de euros. Dicen que lo pintó Leonardo Da Vinci, pero da igual; lo que impacta es la cantidad invertida. ¿Quién posee tanto dinero para gastárselo en una tela? Así, como si nada. Bueno, Intermón Oxfam y otras fuentes ya advierten de que, en nuestro mundo, la riqueza material está en unas pocas manos. Y por lo visto, como no saben qué hacer, con tanto dinero, lo tiran. Sí, lo tiran, dado que una pintura es muy frágil. Corre el riesgo de cuartearse o mojarse y ya no valer nada en absoluto. Una fortuna perdida. Claro está que, para quien ha podido abonar tanto dinero no debe de representar más que una pequeña fortuna.
¿Ahora qué hará, con el óleo? ¿Lo exhibirá en su casa, lo guardará bajo llave por miedo a que se lo roben? De hecho, se hubiera podido lucir más y hubiera podido estar más tranquilo si en lugar de invertir tantos millones de euros en arte lo hubiera hecho en ayudar a los millares de pobres que le rodean, pese a que quizás no se los mire. Pero existen, tan palpables como un cuadro y menos frágiles, ya que están acostumbrados a soportar lluvias sin cuartearse, aguantando como sea las adversidades.

Hubiera podido exhibir en un marco el certificado de cómo había paliado la penuria de unos cuantos miles de personas. Un papel que, aunque podría rasgarse y mojarse, nunca quedaría invalidado el valor de aquello que representaba.

divendres, 10 de novembre de 2017

Los móviles usurpando la infancia - Els mòbils usurpant la infantesa

                        Els mòbils  usurpant la infantesa

Ja en són massa els pares i mares que posen els seus fills petits de cara a les pantalles. Anys enrere escandalitzava, a algunes persones, que les criatures passessin moltes hores davant el televisor. Peccata minuta en comparació amb el que està succeint avui dia. En el sí d’algunes famílies, des de ben petits se’ls amorra al telèfon mòbil o la tauleta perquè juguin. Això és bo per a ells? Per als progenitors que els tenen quiets i callats segur que ho és, de bo. Obvien sense recança perjudicis como ara el cansament dels tendres ulls, la manca d’exercici físic, l’absència de joguines materials amb les quals imaginar i actuar.
En un estudi recent es comprova que, als 4 anys d’edat, només la meitat dels infants s’entreté amb les joguines palpables, disminuint al 32% als 8 anys. Quin significat té això? Que deixen de moure’s, de crear fantasies, d’experimentar. El cervell s’exercita, sí, però a partir de propostes reglamentades. Les pupil·les atentes, la ment treballant amb símbols gràfics, usuaris estàtics de jocs predeterminats. On queden el Lego, les nines, l’Scalextric, els llibres de contes?
Fer servir les pantalles com a mainaderes és una introducció recent. El temps dirà quins fruits dóna, quant als éssers humans del futur. Ulls desgastats abans d’hora, probablement; percepció del món limitada a les xarxes socials, possiblement; submissió acrítica a dirigents que sí que s’hauran desenvolupat amb plenitud, gairebé segur.
És clar que, quan són els propis progenitors els que estan enganxats al mòbil tant se’ls en donarà. Alguns ja pengen una pantalla al cotxet del nadó.


Los móviles usurpando la infancia

Ya son demasiados los padres y madres que ponen a sus hijos pequeños de cara a las pantallas. Años atrás escandalizaba, a algunas personas, que los chiquillos pasaran muchas horas delante del televisor. Peccata minuta en comparación con lo que está sucediendo hoy día. En el seno de algunas familias, desde bien pequeños se les enchufa al teléfono móvil o la tableta para que jueguen. ¿Eso es bueno para ellos? Para los progenitores que les tienen quietos y callados seguro que lo es, bueno. Obvian sin cuita perjuicios tales como el cansancio de los tiernos ojos, la falta de ejercicio físico, la ausencia de juguetes materiales con los cuales imaginar y actuar.
En un estudio reciente se comprueba que, a los 4 años de edad, sólo la mitad de los niños se entretiene con los juguetes palpables, disminuyendo al 32% a los 8 años. ¿Qué significa esto? Que dejan de moverse, de crear fantasías, de experimentar. El cerebro se ejercita, sí, pero a partir de propuestas reglamentadas. Las pupilas atentas, la mente trabajando con símbolos gráficos, usuarios estáticos de juegos predeterminados. ¿Dónde quedan el Lego, las muñecas, el Scalextric, los libros de cuentos?
Utilizar las pantallas como niñeras es una introducción reciente. El tiempo dirá qué frutos da, en cuanto a los seres humanos del futuro. Ojos desgastados antes de tiempo, probablemente; percepción del mundo limitada a las redes sociales, posiblemente; sumisión acrítica a dirigentes que sí que se habrán desarrollado con plenitud, casi seguro.

Claro está que, cuando son los propios progenitores los que están enganchados al móvil les dará igual. Algunos ya cuelgan una pantalla en el cochecito del bebé.

divendres, 3 de novembre de 2017

Destapar la olla del acoso sexual -Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Diverses són les artistes de cinema de Hollywood que han decidit destapar els assetjaments sexuals que han sofert. Res de nou, per descomptat, però fins ara no havia estat posat al descobert sense pal·liatius. Per què ha existit el silenci durant tants anys? ¿Vergonya, por de no merèixer crèdit, necessitat de conservar la feina adquirida per mitjà de la seva humiliació? Una amalgama de tot plegat, sens dubte, unit a l’herència de submissió procedent d’àvies, besàvies i rebesàvies. L’abús masculí és tan antic com la humanitat. És la força bruta exercida pel més fort. Força dels músculs, força del poder econòmic.
També abusos d’homes per part d’homes, però menys. El panorama per antonomàsia està constituït per pageses, criades, obreres, pels segles dels segles. I a més, administratives, infermeres, executives, polítiques. Pulsió sexual masculina, caprici, assumpció d’un dret de gènere, tot plegat combinat per grapejar, potser violar, l’objecte de desig.
Massa han trigat les estrelles a divulgar els fets i acusar els perpetradors, però a la fi ho han fet. Han establert les bases per mantenir a ratlla els potencials assetjadors i per fer que les dones vulnerables no tinguin por de parlar. Com acostuma a succeir, els més ben situats, les més ben situades en aquest cas, aplanen el camí a seguir per a la resta de mortals.

Destapar la olla del acoso sexual

Varias son las artistas de cine de Hollywood que han decidido destapar los acosos sexuales que han padecido. Nada nuevo, por supuesto, pero hasta ahora no había sido puesto al descubierto sin paliativos. ¿Por qué ha existido el silencio durante tantos años? ¿Vergüenza, miedo a no merecer crédito, necesidad de conservar el trabajo adquirido a través de su humillación? Una amalgama de todo ello, sin duda, unido a la herencia de sumisión procedente de abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. El abuso masculino es tan antiguo como la humanidad. Es la fuerza bruta ejercida por el más fuerte. Fuerza de los músculos, fuerza del poder económico.
También abusos de hombres por parte de hombres, pero menos. El panorama por antonomasia está constituido por campesinas, criadas, obreras, por los siglos de los siglos. Y además, administrativas, enfermeras, ejecutivas, políticas. Pulsión sexual masculina, capricho, asunción de un derecho de género, todo en conjunto combinado para manosear, tal vez violar, al objeto de deseo.
Demasiado han tardado las estrellas en divulgar los hechos y acusar a los perpetradores, mas al fin lo han hecho. Han sentado las bases para mantener a raya a los potenciales acosadores y para hacer que las mujeres vulnerables no teman hablar. Como suele ocurrir, los mejor situados, las mejor situadas en este caso, allanan el camino a seguir para el resto de mortales.


dissabte, 28 d’octubre de 2017

Añorando el mileurismo - Enyorant el mileurisme

Enyorant el mileurisme

                Abans de la crisi que va esclatar l’any 2008, els qui guanyaven 1.000 euros al mes ocupaven l’escala salarial més baixa. Eren els mileuristes, els mirats amb una certa commiseració.  Ningú imaginava en aquell temps que els sous baixarien tant que cobrar 750 euros mensuals es convertiria en el pa nostra de cada dia. Un pa difícil d’empesar. No, més ben dit, tan ràpidament consumit que aspirar als 1.000 euros cada mes s’ha convertit en un preuat somni.
                La maleïda crisi ha aguditzat les diferències en el sentit de que els rics han acumulat més diners mentre que la gent modesta s’ha empobrit. Ens trobem amb un mercat laboral infame en el qual la població activa ha de suplicar feines mal pagades, les que siguin, majoritàriament temporals, fent d’aquells 1.000 euros anteriors un miratge tan valorat i desitjat com inassequible. De moment. És a dir, fins que la legislació no canviï, ja que, mentre això no passi, l’explotació laboral estarà dins la llei, serà legal.
                Tres successives reformes laborals, la darrera dictada per la majoria parlamentària del PP, han conduït a la situació actual. Era d’esperar que, en perdre aquesta majoria, els partits dits d’esquerra s’aplicarien a la tasca d’aconseguir una nova reforma, aquesta vegada respectuosa amb els drets dels treballadors. Però ja veiem que no ha estat així. La impotència, desídia, de l’esquerra i dels sindicats mantenen la vergonya d’obligar a treballar per menys de 1.000 euros. Una quantitat ara valorada quan anys enrere es tenia per lamentable.

Añorando el mileurismo

 Antes de la crisis que estalló en el año 2008, los que ganaban 1.000 euros al mes ocupaban la escala salarial más baja. Eran los mileuristas, los mirados con cierta conmiseración.  Nadie imaginaba en aquel tiempo que los sueldos bajarían tanto que cobrar 750 euros mensuales se convertiría en el pan nuestro de cada día. Un pan difícil de tragar. No, mejor dicho, tan rápidamente consumido que aspirar a los 1.000 euros cada mes se ha convertido en un apreciado sueño.
                La maldita crisis ha agudizado las diferencias en el sentido de que los ricos han acumulado más dinero mientras que la gente modesta se ha empobrecido. Nos encontramos ante un mercado laboral infame en el cual la población activa ha de suplicar trabajos mal pagados, los que sean, mayoritariamente temporales, haciendo de aquellos 1.000 euros anteriores un espejismo tan valorado y deseado como inasequible. Por el momento. Es decir, hasta que la legislación no cambie, ya que, mientras esto no ocurra, la explotación laboral estará dentro de la ley, será legal.

                Tres sucesivas reformas laborales, la última dictada por la mayoría parlamentaria del PP, han conducido a la situación actual. Era de esperar que, al perder esta mayoría, los partidos llamados de izquierda se aplicarían a la tarea de conseguir una nueva reforma, esta vez respetuosa con los derechos de los trabajadores. Pero ya vemos que no ha sido así. La impotencia, desidia, de la izquierda y de los sindicatos mantienen la vergüenza de obligar a trabajar por menos de 1.000 euros. Una cantidad ahora valorada cuando años atrás se tenía por lamentable.

divendres, 20 d’octubre de 2017

Los mitos de la inteligencia artificial - Els mites de la intel·ligència artificial

                   Els mites de la intel·ligència artificial

Està de moda enlluernar-se amb la intel·ligència artificial, amb els aparells diversos en què pren forma. En especial, ve de gust alarmar-se tot pronosticant que serà possible que superin cognitivament l’Homo Sapiens. Robots que treballen millor que les persones, armes extraordinàries en la cursa armamentista, automòbils sense conductor que patiran menys accidents, bancs de dades amb una capacitat d’informació incommensurable. Tot plegat, una irrefrenable competència intel·ligent que ens esclafarà.
Cert que només són aparells, però no sols tenen habilitats físiques sinó mentals. Els humans que van inventar la roda fa milers d’anys la van posar al servei de la civilització, segurament sense ser-ne conscients. Molt més tard, las màquines industrials també estaven a disposició de les persones, alhora que molts altres invents. No obstant, res no tenia capacitats cognitives, aquestes que ara sí que sembla que posseeixen en escreix els artefactes anomenats intel·ligència artificial.
Amb tot, arribats a aquest punt d’apoquiment, cal treure pit i cridar una veritat incontrovertible: Nosaltres podem crear enginys, però ells mai no podran crear un ésser humà. Tal vegada a la ciència ficció, però no a la realitat. Per altra banda, si la intel·ligència artificial que ens embadaleix funciona a la perfecció serà gràcies als creadors humans, i si s’esguerra, serà per culpa també dels seus creadors. Així doncs, cal anar amb compte per no equivocar-se, ni en la seva valoració ni en la seva fabricació.

Los mitos de la inteligencia artificial

Está de moda deslumbrarse con la inteligencia artificial, con los aparatos diversos en que toma forma. En especial, apetece alarmarse pronosticando que será posible que superen cognitivamente al Homo Sapiens. Robots que trabajan mejor que las personas, armas extraordinarias en la carrera armamentista, automóviles sin conductor que sufrirán menos accidentes, bancos de datos con una capacidad de información inconmensurable. En conjunto, una irrefrenable competencia inteligente que nos aplastará.
Cierto que sólo son aparatos, pero no solamente tienen habilidades físicas sino mentales. Los humanos que inventaron la rueda hace miles de años la pusieron al servicio de la civilización, seguramente sin ser conscientes de ello. Mucho más tarde, las máquinas industriales también estaban a disposición de las personas, y muchos otros inventos. No obstante, nada de todo esto tenía capacidades cognitivas, estas que al parecer ahora sí poseen con creces los artefactos denominados inteligencia artificial.

Sin embargo, llegados a este punto de acoquinamiento, es necesario sacar pecho y clamar a una verdad incontrovertible: Nosotros podemos crear artilugios, pero ellos nunca podrán crear un ser humano. Tal vez en la ciencia-ficción, pero no en la realidad. Por lo demás, si la inteligencia artificial que nos embelesa funciona a la perfección será gracias a los creadores humanos, y si se estropea, será por culpa también de sus creadores. Así pues, hay que ir con cuidado para no equivocarse, ni en su valoración ni en su fabricación.

dissabte, 14 d’octubre de 2017

¿Conoces a Jesús Mosterín? - Coneixes Jesús Mosterín?

Coneixes Jesús Mosterín?

Parafrasejo la pel·lícula Coneixes Joe Black?, interpretada per Brad Pitt, per dedicar unes línies al recentment finat Jesús Mosterín. Antropòleg i filòsof, va morir el passat 4 d’octubre sense que obtingués als mitjans de comunicació en general la ressonància que mereixia. Ni premsa, ni ràdio, ni televisió no van posar cura majoritàriament a esmentar el seu òbit, per la qual cosa cal preguntar-se si ells i nosaltres el coneixem. Utilitzo el present perquè les persones l’obra de les quals deixa empremta a la societat hi són més enllà de la seva desaparició física.
Filosofia, antropologia, naturalesa, drets dels animals conformen un corpus que desenvolupa tant la lògica com l’ètica. La seva filosofia política propugna un món sense exèrcits i un sistema planetari de justícia que garanteixi els drets humans sense excepció. Aspiració ambiciosa, com totes les que han fet que la humanitat millori pas a pas a partir del que en principi era il·lusori.
Defensor contumaç del benestar animal, a través del Projecte Gran Simi impulsa els drets dels primats no humans com ara ximpanzés, orangutans o goril·les, oposant-se a la crueltat en qualsevol forma, corrides de toros incloses. La seva moral abasta així mateix la denúncia del maltractament en la cria d’animals per al consum.
Avenços en la consciència humana i obstacles a la tortura d’aquells éssers vius que no poden parlar ni defensar-se però que senten. Qui coneix Mosterín, a quins mitjans de comunicació importa, quin espai ocupa a les xarxes socials? Frivolitat versus substància. I així va el món, ara per ara.                                             

       ¿Conoces a Jesús Mosterín?

Parafraseo la película ¿Conoces a Joe Black?, interpretada por Brad Pitt, para dedicar unas líneas al recién fallecido Jesús Mosterín. Antropólogo y filósofo, murió el pasado 4 de octubre sin que obtuviera en los medios de comunicación en general la resonancia que merecía. Ni prensa, ni radio, ni televisión se esmeraron mayoritariamente en mencionar su óbito, por lo cual cabe preguntarse si ellos y nosotros le conocemos. Utilizo el presente porque las personas cuya obra deja huella en la sociedad permanecen más allá de su desaparición física.
Filosofía, antropología, naturaleza, derechos de los animales conforman un corpus que desarrolla tanto la lógica como la ética. Su filosofía política propugna un mundo sin ejércitos y un sistema planetario de justicia que garantice los derechos humanos sin excepción. Aspiración ambiciosa, como todas las que han hecho que la humanidad mejore paso a paso a partir de lo que en principio era ilusorio.
Defensor contumaz del bienestar animal, a través del Proyecto Gran Simio impulsa los derechos de los primates no humanos como chimpancés, orangutanes o gorilas, oponiéndose a la crueldad en cualquier forma, corridas de toros incluidas. Su moral abarca asimismo la denuncia del maltrato en la cría de animales para el consumo.

Avances en la consciencia humana y obstáculos a la tortura de aquellos seres vivos que no pueden hablar ni defenderse pero que sienten. ¿Quién conoce a Mosterín, a qué medios de comunicación importa, qué espacio ocupa en las redes sociales? Frivolidad versus enjundia. Y así va el mundo, por ahora.