divendres, 15 d’octubre de 2021

Sudáfrica versus Valencia - Sud-àfrica versus València

 

                                          Sud-àfrica versus València 

Compreu productes de proximitat, exhorta l’eslògan, però quan la clientela cerca fruita es queda estorada en veure que n’hi ha més que procedeix de Nova Zelanda, Perú, Sud-àfrica que no pas del país. La propaganda per un costat i els interessos comercials per un altre.

Un dels sectors locals més perjudicats és el cítric, les taronges valencianes en primer terme front un gran competidor, el sud-africà. Fa cinc anys que la Unió Europea va signar un acord comercial amb Sud-àfrica, i a partir d’aquest els cultivadors de cítrics valencians estant patint una gran competència amb preus a la baixa. Res d’estrany, atès que al país africà els drets laborals són pràcticament inexistents, i la sindicació està perseguida. A l’empara d’aquesta manca de regulació, fins i tot empreses estrangeres hi han fet cap, comprant terrenys i desorbitant el negoci.

Mal favor ens ha fet l’esmentat acord comercial, no sols pel que pertoca als cultivadors sinó per a tots nosaltres en conjunt. Per una banda, els vaixells procedents de Sud-àfrica emeten a l’atmosfera centenars de milers de tones de CO2; per altra, els cítrics se sotmeten a tractaments fitosanitaris prohibits a la UE.

Queda clar, doncs, que sempre que ens sigui possible hem de comprar productes de proximitat, tot i que la UE estigui falsejant aquest ideari.

                                          Sudáfrica versus Valencia 

Compre productos de proximidad, exhorta el eslogan, pero cuando la clientela busca fruta se asombra al comprobar que la mayoría procede de Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica y no del país. La propaganda por un lado y los intereses comerciales por otro.

Uno de los sectores locales más perjudicados es el cítrico, las naranjas valencianas en primer término frente un gran competidor, el sudafricano. Hace cinco años que la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Sudáfrica, y a partir de aquí los cultivadores de cítricos valencianos estando sufriendo una gran competencia con precios a la baja. Nada de extraño, dado que en el país africano los derechos laborales son prácticamente inexistentes, y la sindicación está perseguida. Al amparo de esta falta de regulación, incluso empresas extranjeras se han instalado allí, comprando terrenos y desorbitando el negocio.

Flaco favor nos ha hecho el mencionado acuerdo comercial, no solamente por lo que atañe a los cultivadores sino para todos nosotros en conjunto. Por una parte, los barcos procedentes de Sudáfrica emiten a la atmósfera centenares de miles de toneladas de CO2; por otra, los cítricos se someten a tratamientos fitosanitarios prohibidos en la UE.

Queda claro, pues, que siempre que nos sea posible tenemos que comprar productos de proximidad, aunque la UE esté falseando este ideario.

divendres, 8 d’octubre de 2021

La hipocresía de los Papeles de Pandora - La hipocresia dels Papers de Pandora

 

                                    La hipocresia dels Papers de Pandora 

Un proverbi castellà diu que “la ocasión hace al ladrón”. Si no hi haguessin paradisos fiscals no hi hauria estafadors que hi poguessin invertir. No podrien eludir impostos els rics que mai en tenen prou i roben als pobrets. Ens roben benestar social.

Si els governs no fessin els ulls grossos respecte de les societats off shore, dit així, en anglès, per denotar la seva internacionalització, no existiria l’ocasió de ser un evasor fiscal. Quants anys fa que persones de bé -polítics, economistes, ...- i ONG clamen per la desaparició dels paradisos fiscals? Molts i molts, però aquí segueixen estant.

És difícil que aquells que fan les lleis vagin contra els seus propis interessos. Perquè just legislen els poderosos, alguns dels quals practiquen l’elusió fiscal. En aquests papers de Pandora, papers mullats, hi figuren més de 330 polítics de 90 països. Amb això està dit tot. Ells s’aprofiten de les lleis que dicten, i al seu aixopluc ho fan altres acabalats. Tant les denúncies dels papers de Pandora com els anteriors de Panamà són inútils. Malaguanyada feina. Tan sols serveixen per entretenir els pobrets tot fent safareig sobre els famosos que ens estafen.

                                   La hipocresía de los Papeles de Pandora 

Un proverbio castellano dice que “la ocasión hace al ladrón". Si no hubiera paraísos fiscales no habría estafadores que pudieran invertir en ellos. No podrían eludir impuestos los ricos que nunca tienen suficiente y roban a los humildes. Nos roban bienestar social.

Si los gobiernos no hicieran la vista gorda respecto de las sociedades off shore, dicho así, en inglés, para denotar su internacionalización, no existiría la ocasión de ser un evasor fiscal. ¿Cuántos años hace que personas de bien -políticos, economistas... - y ONG claman por la desaparición de los paraísos fiscales? Muchos, muchísimos, pero aquí siguen estando.

Es difícil que aquellos que hacen las leyes vayan contra sus propios intereses. Porque justo legislan los poderosos, algunos de los cuales practican la elusión fiscal. En estos papeles de Pandora, papeles mojados, figuran más de 330 políticos de 90 países. Con esto está dicho todo. Ellos se aprovechan de las leyes que dictan, y a su cobijo lo hacen otros acaudalados. Tanto las denuncias de los papeles de Pandora como los anteriores de Panamá son inútiles. Lástima de trabajo. Tan solo sirven para entretener a los pobrecitos cotilleando sobre los famosos que nos estafan.

 

divendres, 1 d’octubre de 2021

Nueva España se independizó hace dos siglos - Nova Espanya es va independitzar fa dos segles

 

                               Nova Espanya es va independitzar fa dos segles

El proppassat 27 de setembre es van complir 200 anys de la pèrdua per part de l’Imperi Espanyol d’un territori que comprenia Mèxic, part de l’Amèrica Central, Califòrnia, Nevada Colorado, Arizona, Texas i part de Wyoming i d’Oklahoma. Immens territori, primera pedra de l’emancipació, incubació de futurs Estats nord-americans. El temps transforma països de la mà d’invasors, insurgents o oportunistes, a través de guerres i de cadàvers.

Un símbol d’ambició i oportunisme va ser el comandant general de l’exèrcit espanyol Agustín de Iturbe, el qual va canviar de bàndol el 1820. El seu paper al capdavant dels insurrectes va ser decisiu en la consecució de la independència. Un retrat seu ens mostra un home jove i ben plantat a peu dret en un saló. Res d’espases ni taques de sang. Tot i això, Iturbe va acabar malament.

Nova Espanya s’havia deslliurat de l’imperi, però a començaments del segle XIX moltes ments encara eren incapaces de viure sense un rei. Així doncs, Agustín de Iturbe va aconseguir ser nomenat emperador amb el títol d’Agustín I de Mèxic. Poc li va durar l’imperi, atès que constitucionalistes republicans el van obligar a abdicar. Més tard, el 1824, després dels seus intents de restaurar la monarquia va ser declarat traïdor i afusellat.  Comptava només 40 anys, i va morir després que la seva esposa infantés deu fills.

Nueva España se independizó hace dos siglos

El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años de la pérdida por parte del Imperio Español de un territorio que comprendía México, parte de la América Central, California, Nevada Colorado, Arizona, Texas y parte de Wyoming y de Oklahoma. Inmenso territorio, primera piedra de la emancipación, incubación de futuros Estados norteamericanos. El tiempo transforma países de la mano de invasores, insurgentes u oportunistas, a través de guerras y de cadáveres.

Un símbolo de ambición y ventajismo fue el comandante general del ejército español Agustín de Iturbe, el cual cambió de bando en 1820. Su papel al frente de los insurrectos fue decisivo en la consecución de la independencia. Un retrato suyo nos muestra un hombre joven y apuesto de pie en un salón. Nada de espadas ni manchas de sangre. Sin embargo, Iturbe acabó mal.

Nueva España se había librado del imperio, pero a principios del siglo XIX muchas mentes aún eran incapaces de vivir sin un rey. Así pues, Agustín de Iturbe logró ser nombrado emperador con el título de Agustín I de México. Poco le duró el imperio, puesto que constitucionalistas republicanos le obligaron a abdicar. Más tarde, en 1824, tras sus intentos de restaurar la monarquía fue declarado traidor y fusilado.  Contaba solo 40 años, y murió después de que su esposa pariese diez hijos.

 

 

 

divendres, 24 de setembre de 2021

Los botellones y la punición - Els botellots i la punició

 

                                         Els botellots i la punició 

Quina punició mereixeria la minoria eixelebrada que ha pres per costum sortir a beure al carrer ignorant la Covid, embrutant quan no destrossant, enfrontant-se als agents de l’ordre públic amb pedregades i demés?  Hauria de ser una punició  molt més contundent que unes multes i algunes detencions. Perquè està comprovat que això no fa cap efecte. Cal una mica d’imaginació per entendre què els trinxaria, a la colla de capsigranys.

Heu deixat la via pública feta un merder?, doncs a recollir, nois i noies. Uns quants detinguts i que els jutges s’hi posin i ho manin. Què divertit doblegar l’esquena i anar aplegant tot el temps que calgui les escombraries que han escampat!

I per a aquestes mans sobreres i caps avorrits que necessiten entrompar-se, en ser detinguts també hi ha feina als hospitals. Que dictin els jutges que han d’ajudar a la neteja, atès que d’altra cosa no serien capaços, i que s’adonin, d’habitació en habitació dels malalts, de quan estúpid és malbaratar la salut, molestar el proïsme, ser un bergant avui i demà.

Són suggeriments. És possible que servissin com a escarment.

 

       Los botellones y la punición 

¿Qué punición merecería la minoría alocada que ha tomado por costumbre salir a beber en la calle ignorando la Covid, ensuciando cuando no destrozando, enfrentándose a los agentes del orden público con pedradas y demás? Debería ser una punición mucho más contundente que unas multas y algunas detenciones. Porque está comprobado que esto no hace ningún efecto. Se necesita un poco de imaginación para entender qué les pincharía, al grupo de botarates.

¿Habéis dejado la vía pública hecha un asco?, pues a recoger, chicos y chicas. Unos cuantos detenidos y que los jueces se pongan en marcha y lo manden. ¡Qué divertido doblar el espinazo e ir acumulando durante el tiempo que haga falta la basura que han desparramado!

Y para estas manos sobrantes y cabezas aburridas que necesitan embriagar-se, al ser detenidos también hay trabajo en los hospitales. Que dicten los jueces que han de que ayudar a la limpieza, dado que de otra cosa no serían capaces, y que se den cuenta, de habitación en habitación de los enfermos, de cuán estúpido es malgastar la salud, molestar al prójimo, ser un bergante hoy y mañana.

Son sugerencias. Es posible que sirvieran como escarmiento.

dissabte, 18 de setembre de 2021

El Pentágono desconfiaba de Donald Trump - El Pentàgon desconfiava de Donald Trump

 

                            El Pentàgon desconfiava de Donald Trump 

Ha sortit a la llum que el cap de l’Estat Major Conjunt del EUA, el general Mark A. Milley, es va posar en contacte amb el seu homòleg xinés, Li Zuocheng, l’octubre de 2020. El motiu era per assegurar-li que el seu país no atacaria la Xina. Els serveis d’intel·ligència nord-americans havien detectat que els xinesos creien que Donald Trump estava preparant un atac.

Una segona trucada telefònica va ser per tranquil·litzar el govern xinés el  8 de gener de 2021, dos dies després que es produís l’assalt del Capitoli per part de partidaris de Trump. Xinesos y nord-americans no les tenien totes, de manera que el general Milley va convocar una reunió secreta al Pentàgon per revisar el procés d’acció militar. Les instruccions van ser taxatives: que els oficials no obeïssin ordres de ningú llevat que ell mateix hi estigués involucrat.

Donald Trump ja no manava a la Casa Blanca, però la seva ombra continuava, i continua, sent allargada.

                     El Pentágono desconfiaba de Donald Trump 

Ha salido a la luz que el jefe del Estado Mayor Conjunto del EE.UU., el general Mark A. Milley, se puso en contacto con su homólogo chino, Li Zuocheng, en octubre de 2020. El motivo era para asegurarle que su país no atacaría China. Los servicios de inteligencia norteamericanos habían detectado que los chinos creían que Donald Trump estaba preparando un ataque.

Una segunda llamada telefónica fue para tranquilizar el gobierno chino el 8 de enero de 2021, dos días después de que se produjera el asalto del Capitolio por parte de partidarios de Trump. Chinos y norteamericanos no las tenían todas consigo, de manera que el general Milley convocó una reunión secreta en el Pentágono para revisar el proceso de acción militar. Las instrucciones fueron tajantes: que los oficiales no obedecieran órdenes de nadie a menos que él mismo estuviera involucrado.

Donald Trump ya no mandaba en la Casa Blanca, pero su sombra continuaba, y continúa, siendo alargada.

divendres, 10 de setembre de 2021

Funeral de Estado para Belmondo - Funeral d’Estat per a Belmondo

 

                            Funeral d’Estat per a Belmondo 

Jean-Paul Belmondo mor el proppassat dia 6 i França l’acomiada amb un funeral d’Estat. El President Macron al capdavant i la bandera gal·la embolcallant el taüt.

Viquipèdia defineix un funeral d’Estat com una cerimònia pública i molt solemne per honorar caps d’Estat o figures de gran rellevància. És obvi que el finat no era ni una cosa ni l’altra. Va ser un bon actor, fins i tot carismàtic, però res més. Per quin motiu, doncs, tot un autèntic cap d’Estat ret aital homenatge a un comediant, excel·lent, sens dubte, però sense cap atribut polític, científic o humanitari destacable?

El populisme més maldestre s’instal·la en alguns governants de tots nivells, en aquest cas, ja s’ha vist, en el propi president d’un país. Per tal d’arrossegar gent darrera seu no dubta a fer mal favor als que han obtingut merescudament aquesta mena d’homenatge.

Si cada cosa no està al seu lloc, malament anem. Que l’acadèmia cinematogràfica reti honors al gran actor, i que un cap de govern faci la seva feina amb cura.

                          Funeral de Estado para Belmondo 

Jean-Paul Belmondo muere el pasado día 6 y Francia lo despide con un funeral de Estado. El Presidente Macron al frente y la bandera gala envolviendo el ataúd.

Wikipedia define un funeral de Estado como una ceremonia pública y muy solemne para honrar a jefes de Estado o figuras de gran relevancia. Es obvio que el finado no era ni una cosa ni la otra. Fue un buen actor, incluso carismático, pero nada más. ¿Por qué motivo, pues, todo un auténtico jefe de Estado rinde tal homenaje a un comediante, excelente, sin duda, pero sin ningún atributo político, científico o humanitario destacable?

El populismo más torpe se instala en algunos gobernantes de todos los niveles, en este caso, ya se ha visto, en el propio presidente de un país. A fin de arrastrar gente detrás suyo no duda en hacer mal favor a los que han obtenido merecidamente este tipo de homenaje.

Si cada cosa no está en su lugar, vamos mal. Que la academia cinematográfica rinda honores al gran actor, y que un jefe de gobierno haga su trabajo escrupulosamente.

 

divendres, 3 de setembre de 2021

Los vocablos dedicados a los futbolistas - Els mots dedicats als futbolistes

 

              Els mots dedicats als futbolistes 

Curiosos els mots dedicats als futbolistes. Es compren, es venen, es cotitzen, es traspassen, se’n treu profit, se’ls hi dóna sortida.

Són paraules que tant es poden atribuir a persones com a coses. Ells vénen a ser mers objectes. Objectes de desigs; a vegades, de rebuig. Objectes cars, quan estan en forma, però sempre lligats a vocables comercials, a valoracions, a preus alts o baixos. Com qualsevol útil material. Què deuen sentir quan baixa la seva cotització, quan se’ls posa en venda i cap club no els vol comprar? D’això no se’n parla.

Amb tot, no cal plànyer-los. Malgrat que el sistema de mercat és el mateix que el dels esclaus, i el lèxic sigui anàleg, la diferència esdevé colossal. Mai no els apallissen ni mai no es moriran de gana, però sí que és cert que crida l’atenció que ambdós grups, tan oposats social i econòmicament, comparteixin expressions.

                                Los vocablos dedicados a los futbolistas 

Curiosos los vocablos dedicados a los futbolistas. Se compran, se venden, se cotizan, se traspasan, se saca provecho, se les da salida.

Son palabras que tanto se pueden atribuir a personas como a cosas. Ellos vienen a ser meros objetos. Objetos de deseo; a veces, de rechazo. Objetos caros, cuando están en forma, pero siempre ligados a lenguajes comerciales, a valoraciones, a precios altos o bajos. Como cualquier útil material. ¿Qué deben de sentir cuando baja su cotización, cuando se les pone en venta y ningún club los quiere comprar? De eso no se habla.

Sin embargo, no hay que compadecerlos. Aunque el sistema de mercado es el mismo que el de los esclavos, y el léxico sea análogo, la diferencia resulta garrafal. Nunca los apalean ni nunca se morirán de hambre, pero sí es cierto que llama la atención que ambos grupos, tan opuestos social y económicamente, compartan expresiones.

dijous, 26 d’agost de 2021

Midiendo el cambio climático desde los años setenta - Mesurant el canvi climàtic des dels anys setanta

 

                     Mesurant el canvi climàtic des dels anys setanta

No serà que no haguem estat avisats, perquè la companyia d’assegurances Munich RE mesura els perills de l’escalfament global des de fa mig segle. Pel compte que li té, calcula els riscos derivats de la crisi climàtica. Probabilitat de sequeres, tempestes, inundacions, creixement del nivell del mar. Problemes per a la població i per a la indústria.

Rastregen qualsevol part del planeta, àrea per àrea, pronosticant dia a dia l’avenir que ens espera. La major part de les regions del món estan greument amenaçades, apareixent Europa com la menys exposada als desastres naturals. Malgrat les recents tempestes i desbordaments de rius al nord del continent, el cert és que estem menys sotmesos a patir catàstrofes naturals, ensems de lliures de les temudes tempestes tropicals.

Per altra banda, les precaucions que poden prendre els països rics no es troben a l’abast dels poc desenvolupats. El mar es podria anar engolint illes i costes sense que s’hi posessin barreres. Malgrat tot, ni l’egoisme dels menys exposats als desastres no pot ignorar els càstigs de la natura. O definitivament es fa cas dels advertiments dels que en saben, o el futur serà irremeiablement letal per a tots plegats.

                Midiendo el cambio climático desde los años setenta 

No será que no hayamos sido avisados, porque la compañía de seguros Munich RE mide los peligros del calentamiento global desde hace medio siglo. Por la cuenta que le tiene, calcula los riesgos derivados de la crisis climática. Probabilidad de sequías, tormentas, inundaciones, crecimiento del nivel del mar. Problemas para la población y para la industria.

Rastrean cualquier parte del planeta, área por área, pronosticando día a día el porvenir que nos espera. La mayor parte de las regiones del mundo están gravemente amenazadas, apareciendo Europa como la menos expuesta a los desastres naturales. A pesar de las recientes tormentas y desbordamientos de ríos en el norte del continente, lo cierto es que estamos menos sometidos a sufrir catástrofes naturales, a la vez de libres de las temidas tormentas tropicales.

Por otra parte, las precauciones que pueden tomar los países ricos no se encuentran al alcance de los poco desarrollados. El mar podría ir engullendo islas y costas sin que se pusieran barreras. A pesar de todo, ni el egoísmo de los menos expuestos a los desastres puede ignorar los castigos de la naturaleza. O definitivamente se hace caso de las advertencias de los que saben, o el futuro será irremediablemente letal para todos.

divendres, 20 d’agost de 2021

Dos fracasos del Premio Nobel de la Paz - Dos fracassos del Premi Nobel de la Pau

 

                    Dos fracassos del Premi Nobel de la Pau 

Henry Kissinger ha complert 98 anys, i en fa 48 que se li va concedir el Premi Nobel de la Pau per raó d’haver negociat amb el Vietcong durant la guerra del Vietnam. Però alhora es va implicar aquell 1973 en el cop d’Estat del dictador Pinochet a Xile contra Allende, president elegit democràticament. Alhora va intervenir en els moviments fraudulents per impedir el triomf del partit comunista a les eleccions italianes dels ‘70. Mai no s’ha qüestionat aquell guardó, incomprensiblement.

Més jove però tan tèrbol com aquell, el primer ministre etíop Abiy Ahmed va rebre el Nobel de la Pau l’any 2019 per haver signat la pau amb Eritrea. Elogis per aquest acte, però rebuig total a la seva política respecte de la regió de Tigre. Un any després del Premi, Ahmed declara la guerra al nord d’Etiòpia provocant totes les conseqüències pròpies de la negació de la pau: centenars de morts, gairebé 50.000 refugiats a Sudan, dones i nenes violades. Impassible, Aymed conserva el seu trofeu prematur, com ho va ser el de Kissinger. Ho he escrit en altres ocasions, el Nobel de la Pau s’hauria de reservar als morts, perquè només el punt final permet qualificar una vida en tota la seva extensió.

                         Dos fracasos del Premio Nobel de la Paz 

Henry Kissinger ha cumplido 98 años, y hace 48 que se le concedió el Premio Nobel de la Paz en razón de haber negociado con el Vietcong durante la guerra de Vietnam. Pero al mismo tiempo se implicó aquel 1973 en el golpe de Estado del dictador Pinochet en Chile contra Allende, presidente elegido democráticamente. Al mismo tiempo intervino en los movimientos fraudulentos para impedir el triunfo del partido comunista en las elecciones italianas de los ‘70. Nunca se ha cuestionado aquel galardón, incomprensiblemente.

Más joven pero tan turbio como aquel, el primer ministro etíope Abiy Ahmed recibió el Nobel de la Paz el año 2019 por haber firmado la paz con Eritrea. Elogios por este acto, pero rechazo total a su política respecto de la región de Tigre. Un año después del Premio, Ahmed declara la guerra en el norte de Etiopía provocando todas las consecuencias propias de la negación de la paz: centenares de muertos, casi 50.000 refugiados en Sudán, mujeres y niñas violetas. Impasible, Aymed conserva su trofeo prematuro, como lo fue el de Kissinger. Lo he escrito en otras ocasiones, el Nobel de la Paz se debería reservar a los muertos, porque tan solo el punto final permite calificar una vida en toda su extensión.

divendres, 13 d’agost de 2021

Dirigentes de cortos alcances - Dirigents curts de gambals

 

                                     Dirigents curts de gambals 

Ara, al primer quart del segle XXI, els governs s’espanten front els efectes del canvi climàtic. I també la gent corrent està esporuguida, com és obvi. Però vet aquí que al segle XIX  hi va haver un savi que ja va avisar. Svante August Arrhenius (1859-1927), químic suec i Premi Nobel, va advertir de que si es continuava cremant tant carbó hi hauria un excés de CO2 a l’atmosfera, la qual cosa influiria en la temperatura mundial.

Qui diu carbó, diu altres explotacions industrials, tot plegat generant més i més CO2 al llarg dels segles. I així estem. Temperatures en alça, incendis conseqüents, inundacions colossals. Si els mandataris haguessin fet cas d’ Arrhenius, ara no estaríem com estem; si la intel·ligència s’hagués sobreposat a l’ambició econòmica no patiríem el que estem patint.

Si no es posa fil a l’agulla en les energies renovables, si no es compleixen els acords internacionals sobre el medi ambient, de manera que no quedin en simples full de paper, serà que els dirigents curts de gambals continuen en peu, que la ciutadania no els ha fet fora. Per desgracia de tots nosaltres.

                                       Dirigentes de cortos alcances 

Ahora, en el primer cuarto del siglo XXI, los gobiernos se alarman frente los efectos del cambio climático. Y también la gente corriente está amedrentada, como es obvio. Pero hete aquí que en el siglo XIX hubo un sabio que ya avisó. Svante August Arrhenius (1859-1927), químico sueco y Premio Nobel, advirtió de que si se seguía quemando tanto carbón habría un exceso de CO2 en la atmósfera, lo cual influiría en la temperatura mundial.

Quien dice carbón, dice otras explotaciones industriales, todo ello generando más y más CO2 a lo largo de los siglos. Y así estamos. Temperaturas en alza, incendios consecuentes, inundaciones colosales. Si los mandatarios hubieran hecho caso de Arrhenius, ahora no estaríamos como estamos; si la inteligencia se hubiera superpuesto a la ambición económica no sufriríamos lo que estamos sufriendo.

Si no se pone manos a la obra en las energías renovables, si no se cumplen los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, de manera que no queden en simples hoja de papel, será que los dirigentes cortos de alcances continúan en pie, que la ciudadanía no les ha echado. Para desgracia de todos nosotros.

divendres, 6 d’agost de 2021

Hay que comprar alimentos de proximidad - Cal comprar aliments de proximitat

 

                               Cal comprar aliments de proximitat

 Pot semblar un eslògan, però no ho és. És pura racionalitat, fruit de la constatació de que l’actual model de subministrament alimentari és insostenible.

Com més creixen les ciutats, més decreix la proporció de compres de proximitat. Entre altres conseqüències, hi ha la de que s’acaba per no saber quins són els productes de temporada. Si les cireres vénen a la primavera o a l’hivern, si el raïm es verema al setembre o tot l’any. A més, hi ha molts nens i joves que mai no han vist un pollastre viu, i alguns arriben a pensar que només són allò sense plomes i encongit que tenen a l’abast.

No és broma el mal que fa el transport alimentari global. Grans vaixells contenidors contaminen mar i aire traslladant fruites, verdures i aviram d’una banda a l’altra. És comú trobar al supermercat mongeta tendra del Marroc, pomes d’Alemanya, prunes de Xile,... Té això alguna explicació? Sí, la del gran negoci beneït per l’Organització Mundial del Comerç, indiferent a les emissions de CO2 a l’atmosfera que provoca.

La gent corrent no tenim força per ensorrar aquest monstre global, però sí que podem minvar la seva extensió tot salvaguardant tant el nostre benestar com l’economia del nostre entorn. Els venedors estan obligats a indicar la procedència de les fruites i les verdures, ho podem veure i podem triar. Com a consumidors, està a les nostres mans, per mitjà de les nostres compres, incidir en el tipus de producció i de comercialització. A fi de comptes, incidir en la salut del planeta, que és la nostra.

                                 Hay que comprar alimentos de proximidad

Puede parecer un eslogan, pero no lo es. Es pura racionalidad, fruto de la constatación de que el actual modelo de suministro alimentario resulta insostenible.

Cuanto más crecen las ciudades, más decrece la proporción de compras de proximidad. Entre otras consecuencias, hay la de que se acaba por desconocer cuáles son los productos de temporada. Si las cerezas vienen en primavera o en invierno, si la uva se vendimia en septiembre o todo el año. Por lo demás, hay muchos niños y jóvenes que nunca han visto un pollo vivo, y algunos llegan a creer que solo son aquello desplumado y encogido que tienen al alcance.

No es broma el daño que hace el transporte alimentario global. Grandes buques contenedores contaminan mar y aire trasladando frutas, verduras y aves de corral de un lado a otro. Es común hallar en el supermercado judía tierna de Marruecos, manzanas de Alemania, ciruelas de Chile... ¿Tiene eso alguna explicación? Sí, la del gran negocio bendecido por la Organización Mundial del Comercio, indiferente a las emisiones de CO2 a la atmósfera que provoca.

La gente corriente carecemos de fuerza para derribar este monstruo global, pero sí podemos reducir su expansión salvaguardando tanto nuestro bienestar como la economía de nuestro entorno. Los vendedores están obligados a indicar la procedencia de las frutas y las verduras, lo podemos ver y podemos elegir. Como consumidores, está en nuestras manos, por medio de nuestras compras, incidir en el tipo de producción y de comercialización. A fin de cuentas, incidir en la salud del planeta, que es la nuestra.

dissabte, 31 de juliol de 2021

Una secuencia de gaviotas - Una seqüencia de gavines

 

                Una seqüencia de gavines 

Asseguda davant del mar, contemplo l’escena d’una esplèndida gavina a la qual una altra de més petita, amb plomes entre marrons i blanques, assetja sense treva. Camina al seu voltant, amb el bec li cerca el coll, els costats, ambdues es mouen per la sorra a tocar de l’agua, la capitana suportant amb paciència les molèsties del que de seguida es comprenia que era el seu fill, o filla.

Ella bevia de l’aigua, el plançó la imitava; ella anava cap ací, ell també; cap allà, ell també. Ni la mare ni el fill aixecaven el vol. I de sobte, sí que volant va aparèixer una altra gavina, clavada a la més petita. Mateix color de plomes, mateixa mida, però ja autònoma, voladora eficient d’ací d’allà.

La seva germana, o germà, l’observava mentre mica en mica s’anava separant de la seva mare, la anava deixant tranquil·la. Fins que, al cap d’uns minuts, el plançó mateix, masculí o femení, va rompre a volar. En un moment s’havia emancipat, ja confiava en les seves forces, s’havia fet gran de cop.

Aparentment indiferent a aquell desenvolupament del seu descendent, a la seva definitiva creixença, l’esplèndida gavina es va enlairà, ales blanques i majestuoses. Ella en una direcció; les altres, en una altra. Mentre que jo havia sigut testimoni de com una criatura alada es convertia en adulta en molt poc temps, i de la paciència infinita de la mare mentre va ser necessari. Després, que tinguis una  bona vida, fill o filla, que jo ja puc fer la meva.

                                 Una secuencia de gaviotas 

Sentada frente al mar, contemplo la escena de una espléndida gaviota a la cual otra de más pequeña, con plumas entre marrones y blancas, asedia sin tregua. Camina a su alrededor, con el pico le busca el cuello, los costados, ambas se mueven por la arena junto al agua, la capitana soportando con paciencia las molestias de quien enseguida se comprendía que era su hijo, o hija.

Ella bebía del agua, el retoño la imitaba; ella iba hacia aquí, él también; hacia allá, él también. Ni la madre ni el hijo levantaban el vuelo. Y de repente, sí que volando apareció otra gaviota, clavada a la más pequeña. Mismo color de plumas, misma medida, pero ya autónoma, voladora eficiente de aquí para allá

Su hermana, o hermano, la observaba en tanto que, poco a poco, se iba separando de su madre, la iba dejando tranquila. Hasta que, al cabo de unos minutos, el propio retoño, masculino o femenino, rompió a volar. En un momento se había emancipado, ya confiaba en sus fuerzas, se había hecho mayor de golpe.

Aparentemente indiferente a aquel desarrollo de su descendiente, a su definitivo crecimiento, la espléndida gaviota echó a volar, alas blancas y majestuosas. Ella en una dirección; las otras, en otra. En tanto que yo había sido testigo de cómo una criatura alada se convertía en adulta en muy poco tiempo, y de la paciencia infinita de la madre mientras fue necesario. Después, que tengas una buena vida, hijo o hija, que yo ya puedo seguir con lo mío.

divendres, 23 de juliol de 2021

Volver al sufragio censitario en Estados Unidos - Tornar al sufragi censatari als Estats Units

                             Tornar al sufragi censatari als Estats Units 

Això és el que pretén el partit republicà dels Estat Units. Vol recular al segle XIX sense pudor per tal d’evitar, suposadament, que guanyin els demòcrates en determinats Estats. En una dotzena d’aquests, projecten astúcies com ara prohibir el vot per correu, demanar més elements per a la identificació o eliminar els col·legis electorals que obren durant 24 hores, indispensables per a la gent més pobre, atès que no cobren pel temps en què han anat a votar en dia laborable.

A fi de comptes, restabliment del sufragi censatari, el primer de què es va gaudir després de la Revolució Francesa. D’antuvi, només podien votar homes amb bones condicions de renda o patrimoni; cap a mitjans de segle XIX, van poder fer-ho tots els que sabessin llegir i escriure; i a principis del segle XX ja va ser universal masculí. Les dones encara no, fins ben entrat el segle i en alguns països més tard que en d’altres.

Drets i llibertats que són carcassa de la democràcia, un sistema polític i social del qual els Estats Units han estat capdavanters. Però vet aquí que uns quants encegats seguidors de Donald Trump volen fer trampes per aconseguir il·lícitament el que les urnes no els donarien amb justícia. Tan baix han caigut.

                             Volver al sufragio censitario en Estados Unidos 

Esto es lo que pretende al partido republicano de los Estados Unidos. Quiere recular al siglo XIX sin pudor con el fin de evitar, supuestamente, que ganen los demócratas en determinados Estados. En una docena de estos, proyectan astucias como prohibir el voto por correo, pedir más elementos para la identificación o eliminar los colegios electorales que abren durante 24 horas, indispensables para la gente más pobre, dado que no cobran por el tiempo en que han ido a votar en día laborable.

A fin de cuentas, restablecimiento del sufragio censitario, el primero de que se disfrutó después de la Revolución Francesa. De entrada, solo podían votar hombres con buenas condiciones de renta o patrimonio; hacia mediados de siglo XIX, pudieron hacerlo todos los que supieran leer y escribir; y a principios del siglo XX ya fue universal masculino. Las mujeres todavía no, hasta bien entrado el siglo y en algunos países más tarde que en otros.

Derechos y libertades que son armazón de la democracia, un sistema político y social del cual Estados Unidos han sido punteros. Pero he aquí que unos cuantos ofuscados seguidores de Donald Trump quieren hacer trampas para conseguir ilícitamente lo que las urnas no les darían con justicia. Tan bajo han caído.

divendres, 16 de juliol de 2021

La Naturaleza manda, se enfada y nos castiga - La Natura mana, s’enfada i ens castiga

 

            La Natura mana, s’enfada i ens castiga 

Greenpeace, els Verds i altres estudiosos del clima porten dècades advertint-nos del desastre terrenal en què estem caient. Ni cas per part d’empresaris i de governs, persistència de les energies fòssils, fins arribar a catàstrofes mai vistes a Europa com les d’ahir mateix. Quan les pluges torrencials són tan potents com per arribar a ensorrar cases, no barraques, a Alemanya o els Països Baixos, per provocar 67 morts i desenes de desapareguts, és que la Natura no pot resistir més i està farta de ser maltractada.

Fa anys que no anem per el bon camí, que capsigranys com ara Donald Trump han negat la crisis climàtica en pro de negocis contaminants. I fins aquí hem arribat. Quan la Unió Europea per fi es posa les piles, massa tard, dicta la reducció de les emissions de CO2 i la neutralitat climàtica en vistes a...., l’any 2050. D’ací a allà, tots calbs. O malalts, o empobrits, o a la intempèrie.

Quina herència més galdosa haurem deixat als nostres descendents. No ens ho perdonaran; endebades, és clar.

             La Naturaleza manda, se enfada y nos castiga

Greenpeace, los Verdes y otros estudiosos del clima llevan décadas advirtiéndonos del desastre terrenal en que estamos cayendo. Ni caso por parte de empresarios y de gobiernos, persistencia de las energías fósiles, hasta llegar a catástrofes nunca vistas en Europa como las de ayer mismo. Cuando las lluvias torrenciales son tan potentes como para llegar a arrasar casas, no barracas, en Alemania o los Países Bajos, para provocar 67 muertos y decenas de desaparecidos, es que la Naturaleza no puede resistir más y está harta de ser maltratada.

Hace años que no vamos por el buen camino, que botarates como Donald Trump han negado la crisis climática en pro de mantener negocios contaminantes. Y hasta aquí hemos llegado. Cuando la Unión Europea por fin se pone las pilas, demasiado tarde, dicta la reducción de las emisiones de CO2 y la neutralidad climática en vistas a...., el año 2050. De aquí a allá, todos calvos. O enfermos, o empobrecidos, o a la intemperie.

Qué herencia más penosa habremos dejado a nuestros descendientes. No nos lo perdonarán; en balde, claro está.

diumenge, 11 de juliol de 2021

Compiten como niños, niños estúpidos - Competeixen com nens, nens estúpids

 

                 Competeixen com nens, nens estúpids 

El viatge a l’espai de Richard Branson ha estat desqualificat d’immediat per Jeff Bezos perquè no passarà dels 90 quilòmetres d’altitud. En canvi, el seu sí que serà un vol com cal, atès que travessarà els 100 quilòmetres. Així doncs, que Branson no presumeixi d’haver estat el primer.

Bezos té previst enlairar-se el proper 20 de juliol guanyant la partida a Branson. A més a més, s’avançarà a un altre candidat a astronauta, el també multimilionari Elon Musk. Tots tres arximilionaris, naturalment, si no, com?

Amb tot, les aspiracions de Musk esdevenen molt més  elevades, donat que no sols es proposa fer un viatge al voltant de la Terra sinó establir una agència de vols turístics espacials. Això d’antuvi, perquè més endavant les seves naus adquiriran tal velocitat que serà possible instal·lar-se en hotels en altres planetes. Per exemple, a Mart, on espera fundar una ciutat que al 2050 arribi a congregar un milió d’habitants.

A moltes criatures, com a la resta d’humans, els agrada competir. Al nostre sistema es diu que això és bo. Potser sí, o potser seria  millor que no. El cas és que hi ha competidors adults que endemés fan castells a l’aire. Són tan estúpids que es fa evident que la possessió de diners no és garantia ni de seny ni de saviesa.

                             Compiten como niños, niños estúpidos 

El viaje al espacio de Richard Branson ha sido descalificado de inmediato por Jeff Bezos porque no pasará de los 90 kilómetros de altitud. En cambio, el suyo sí que será un vuelo como es debido, dado que atravesará los 100 kilómetros. Así pues, que Branson no presuma de haber sido el primero.

Bezos tiene previsto elevarse el próximo 20 de julio ganando la partida a Branson. Además, se adelantará a otro candidato a astronauta, el también multimillonario Elon Musk. Los tres archimillonarios, naturalmente, ¿cómo si no?

No obstante, las aspiraciones de Musk resultan mucho más elevadas, dado que no solo se propone hacer un viaje en torno a la Tierra sino establecer una agencia de vuelos turísticos espaciales. Eso en principio, porque más adelante sus naves adquirirán tal velocidad que será posible instalarse en hoteles en otros planetas. Por ejemplo, en Marte, donde espera fundar una ciudad que en el año 2050 llegue a alcanzar el millón de habitantes.

A muchas criaturas, como al resto de humanos, les gusta competir. En nuestro sistema se dice que esto es bueno. Quizá sí, o quizá sería mejor que no. El caso es que hay competidores adultos que además hacen castillos en el aire. Son tan estúpidos que se hace evidente que la posesión de dinero no es garantía ni de sensatez ni de sabiduría.

divendres, 2 de juliol de 2021

Respetar o no a los animales - Respectar o no els animals

 

                                           Respectar o no els animals 

Respectar també significa, gairebé sempre, estimar. Quelcom aplicable al tracte que es doni als animals amb els quals s’alimenta la majoria de la gent. La Comissió Europea ha enfilat l’agulla i proposarà, per al 2023, una llei per eliminar gradualment les gàbies per a animals com ara conills, guatlles, pollets, ànecs i oques. Ho ha fet atenent la demanda de més d’un milió de signatures ciutadanes.

Aquesta disposició de la UE està molt bé, però cal que, quan s’estableixi la llei, es faci complir, sinó, només seran paraules buides. Vegem què passa actualment respecte de la cria de gallines. Fa anys que la normativa prohibeix l’engabiament, i no obstant, les granges massificades continuen existint. Només cal llegir a la closca dels ous si hi ha el número 1 (han  viscut en llibertat), o el 3 (han viscut amuntegades picant-se entre elles). És una vergonya que això últim es permeti, en contra de la llei, i també ho és que hi hagi consumidors als quals tant se’ls hi doni el patiment d’uns éssers vius.

Aquest és el panorama. La qüestió rau en tenir en compte o no el benestar de les bèsties.

                                     Respetar o no a los animales 

Respetar también significa, casi siempre, querer. Algo aplicable al trato que se dé a los animales con los cuales se alimenta la mayoría de la gente. La Comisión Europea se ha puesto las pilas y propondrá, para el 2023, una ley para eliminar gradualmente las jaulas para animales como conejos, codornices, polluelos, patos y ocas. Lo ha hecho atendiendo la demanda de más de un millón de firmas ciudadanas.

Esta disposición de la UE está muy bien, pero hace falta que, cuando se establezca la ley, se haga cumplir, sino, solo serán palabras vanas. Veamos qué pasa actualmente respecto de la cría de gallinas. Hace años que la normativa prohíbe enjaular, y no obstante, las granjas masificadas siguen existiendo. Basta con ver en el caparazón de los huevos si hay el número 1 (han vivido en libertad), o el 3 (han vivido amontonadas picoteándose entre ellas). Es una vergüenza que esto último se permita, en contra de la ley, y también lo es que haya consumidores a los cuales tanto les da el sufrimiento de unos seres vivos.

Este es el panorama. La cuestión radica en tener en cuenta o no el bienestar de las bestias.

divendres, 25 de juny de 2021

Cornudos y apaleados - Cornuts i pagar el beure

 

               Cornuts i pagar el beure 

Que desgraciadets que som!...Com que la factura de l’electricitat es dispara, el govern espanyol ha tingut la pensada de baixar l’IVA de la factura del 21% al 10%. Els consumidors pagarem menys, Hisenda recaptarà menys i les companyies continuaran incòlumes amb el seu negoci. 

Un mínim de 650 milions d’euros deixarà d’ingressar Hisenda, i com que “Hacienda somos todos”, segons l’eslògan clàssic, a menys impostos menys serveis per a la ciutadania. Vet aquí això de, cornuts i pagar el beure. Les empreses campant al seu aire i nosaltres enganyats amb una rebaixa de la factura que pagarem d’una altra manera. El govern ens pren per beneits o ell mateix ho és, o ambdues coses a la vegada.

                                                     Cornudos y apaleados 

¡Qué desgraciaditos somos!... Como la factura de la electricidad se dispara, el gobierno español ha tenido la ocurrencia de reducir el IVA de la factura del 21% al 10%. Los consumidores pagaremos menos, Hacienda recaudará menos y las compañías continuarán incólumes con su negocio. 

Un mínimo de 650 millones de euros dejará de ingresar Hacienda, y dado que “Hacienda somos todos”, según el eslogan clásico, a menos impuestos menos servicios para la ciudadanía. Hete aquí eso de, cornudos y apaleados. Las empresas campando a su aire y nosotros engañados con una rebaja de la factura que pagaremos de otra manera. El gobierno nos toma por tontos o él mismo lo es, o ambas cosas a la vez.

divendres, 18 de juny de 2021

Unos en la calle, otros millonarios - Uns al carrer, d’altres milionaris

 

             Uns al carrer, d’altres milionaris 

Les entitats bancàries volen escombrar milers empleats que els fan nosa. Els són prescindibles i, a més a més, redueixen el seu compte de beneficis. El BBVA preveu despatxar unes 3.000 persones; el Santander, 3.500; CaixaBanK, al absorbir Bankia, més de 7.000.  Tots al carrer i espavileu-vos, si podeu.

Per la seva banda, els màxims responsables d’aquestes entitats neden en l’abundància. Un refrany català diu que, “qui oli remena, els dits se n’unta”. Qui remena les finances, diners en treu. Per exemple, en forma de sous que ells mateixos s’assignen. La reina de la festa es Ana Botín, presidenta del Santander, que ingressa 6,82 milions d’euros anuals; 600.000 euros al mes per anar tirant. La segueixen Carlos Torres, del BBVA, amb 4,09 milions l’any i Gonzalo Cortázar amb 2,83. A esmentar també Josep Oliu, amb “només” 1,99 milions. Que el patrimoni també puguin augmentar-lo per altres bandes, ja és un altre prisma.

El fefaent és que, com sempre, perquè uns guanyin més, uns altres han de perdre més. Qui mana paga, i quant menys paga, i a menys persones, més ric es fa.

                                  Unos en la calle, otros millonarios 

Las entidades bancarias quieren barrer miles empleados que les estorban. Les son prescindibles y, además, reducen su cuenta de beneficios. El BBVA prevé despachar a unas 3.000 personas; el Santander, 3.500; CaixaBanK, al absorber Bankia, más de 7.000. Todos en la calle y a espabilaros, si podéis.

Por su parte, los máximos responsables de estas entidades nadan en la abundancia. Un refrán castellano dice que, “a quien anda entre miel algo se le pega. Quien mueve las finanzas, dinero saca. Por ejemplo, en forma de sueldos que ellos mismos se asignan. La reina de la fiesta es Ana Botín, presidenta del Santander, que ingresa 6,82 millones de euros anuales; 600.000 euros al mes para ir tirando. La siguen Carlos Torres, del BBVA, con 4,09 millones al año y Gonzalo Cortázar con 2,83. A mencionar también a Josep Oliu, con “solo” 1,99 millones. Que el patrimonio también puedan aumentarlo por otros lados, ya es otro prisma.

Lo fehaciente es que, como siempre, para que unos ganen más, otros tienen que perder más. Quien manda paga, y cuánto menos paga, y a menos personas, más rico se hace.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divendres, 11 de juny de 2021

Imagen ambivalente de las ratas - Imatge ambivalent de les rates

 

        Imatge ambivalent de les rates 

A aquests rosegadors se’ls mostra com a éssers encantadors als contes escrits i al cinema, mentre que a la vida real fan fàstic i, sovint, por. Rates de claveguera que puden o rates que sorgeixen de cop al baixos d’una casa i fan córrer cap a l’altra banda. De la “Rateta que escombrava l’escaleta” al rebuig més intens. Fins que ha aparegut una rata amb nom propi, la Magawa, molt valorada i molt estimada.

Durant 5 anys ha estat al servei de l’oenagé Apopo, dedicada a entrenar rosegaires per detectar mines antipersona. La Magawa ha localitzat a Cambodja 71 mines i també altres enginys sense esclatar, ha salvat vides i ha impedit molts membres esgarrats. Pesa poc i les mines no exploten quan hi passa per sobre.

Ha envellit, però, i li ha arribat la jubilació. Com a reconeixement de la seva tasca, li espera un retir tranquil i amb menges que li agraden, des de síndries a cacauets. Hi ha històries boniques, i aquesta no és de conte sinó vertadera.

                         Imagen ambivalente de las ratas 

A estos roedores se les muestra como seres encantadores en los cuentos escritos y en el cine, mientras que en la vida real provocan asco y, a menudo, miedo. Ratas de alcantarilla que apestan o ratas que surgen de golpe en los bajos de una casa y hacen correr hacia otro lado. De la “Ratita presumida” al rechazo más intenso. Hasta que ha aparecido una rata con nombre propio, Magawa, muy valorada y muy querida.

Durante 5 años ha estado al servicio de la oenegé Apopo, dedicada a entrenar roedores para detectar minas antipersona. Magawa ha localizado en Camboya 71 minas y también otros ingenios sin estallar, ha salvado vidas y ha impedido muchas lisiaduras. Pesa poco y las minas no explotan cuando pasa por encima.

Ha envejecido, sin embargo, y le ha llegado la jubilación. En reconocimiento por su labor, le espera un retiro tranquilo y con majares que le gustan, desde sandías a cacahuetes. Existen historias bonitas, y esta no es de cuento sino verdadera.

divendres, 4 de juny de 2021

Llevar la contraria en China - Portar la contrària a la Xina

 

                  Portar la contrària a la Xina 

Ara que el govern xinés vol famílies que tinguin fins a tres fills, ara les parelles es neguen a procrear tant. Es veu que les ordenances els provoquen rebuig, malgrat haver complert anteriorment la del fill únic,  només que fos perquè s’hi jugaven el coll.

L’assumpte ve de lluny, de quan al 1969 els dirigents van advertir que la fecunditat de 5 fills per dona era insostenible. Llavors, decisió dràstica presa l’any 1979, obligant a la reducció d’un plançó per parella. De cop, quatre descendents menys en perspectiva. Però, qui mana, mana, a les dictadures.

Més tard, quan l’insostenible és l’envelliment de la població, es produeix un altre gir de l’autoritarisme, permetent a partir del 2015 la criança de fins a 2 fills. No obstant, això no esdevé suficient, cal promoure el creixement demogràfic. En conseqüència, aquest any 2021 es fomenta el que consideren família nombrosa, una de 3 fills.

I és aquí on tot un govern dictatorial topa amb la rebel·lia, ja que és difícil manar en un acte tan personal com el d’engendrar fills. Ara que el poble xinés pot, ara no vol. Les parelles tenen altres objectius, i volen ser lliures de decidir. Que no tinguin fills pot se controlable per la via de sancions, però fer que engendrin quan no ho desitgen és molt diferent. 

               Llevar la contraria en China 

Ahora que el gobierno chino quiere familias que tengan hasta tres hijos, ahora las parejas se niegan a procrear tanto. Se nota que las ordenanzas les provocan rechazo, a pesar de haber cumplido anteriormente la del hijo único, aunque solo fuera porque se jugaban el pescuezo.

El asunto viene de lejos, de cuándo en 1969 los dirigentes advirtieron que la fecundidad de 5 hijos por mujer era insostenible. Entonces, decisión drástica tomada el año 1979, obligando a la reducción de un vástago por pareja. De golpe, cuatro descendientes menos en perspectiva. Pero, quien manda, manda, en las dictaduras.

Más tarde, cuando lo insostenible es el envejecimiento de la población, se produce otro giro del autoritarismo, permitiendo a partir de 2015 la crianza de hasta 2 hijos. No obstante, eso no resulta suficiente, hay que promover el crecimiento demográfico. En consecuencia, este año 2021 se fomenta lo que consideran familia numerosa, una de 3 hijos.

Y es aquí donde todo un gobierno dictatorial choca con la rebeldía, dado que es difícil mandar en un acto tan personal como el de engendrar hijos. Ahora que el pueblo chino puede, ahora no quiere. Las parejas tienen otros objetivos, y quieren ser libres de decidir. Que no tengan hijos puede ser controlable por la vía de sanciones, pero hacer que engendren cuando no lo desean es muy distinto.