divendres, 19 d’octubre de 2018

Sembrar la mala semilla - Sembrar la mala llavor


Sembrar la mala llavor

Què s’ensenya als alumnes italians quan s’impedeix que els seus companys immigrants comparteixin amb ells el menjador escolar? Alguns assumiran la xenofòbia durant tota la vida; a d’altres, quan creixin, els resultarà difícil perdonar la conducta dels seus mestres, i la dels seus pares com a consentidors. Mentrestant, al dia d’avui, a Lodi, municipi italià de 45.000 habitants, a l’hora del dinar els escolars autòctons s’asseuen en un menjador i els de fora ho fan en un altre lloc. Els exclosos són principalment africans, i a les seves famílies se’ls exigeix una aportació extra de cinc euros per accedir al menjador escolar. A més pobres, més exigència. La mala llavor presenta, doncs, dues cares. La de la injustícia social i la del racisme, i els fruits a recollir seran sempre malignes.
La imatge dels petits conformant-se amb ingerir un entrepà apartats dels seus condeixebles més afortunats ha provocat, d’altra banda, la reacció de moltes persones de bon cor. Fins a 80.000 euros s’han recollit a fi de sufragar la quota extra tan arbitràriament establerta, de manera que els 180 alumnes afectats podran dinar al costat dels seus condeixebles italians. Una col·lecta que posa de manifest l’existència d’una gran quantitat de persones bondadoses i, com a tals, allunyades de la xenofòbia. Per desgràcia, no sempre són elles les que porten les regnes del poder. Els vots de cert tipus d’electors doten d’autoritat polítics perniciosos, mentre que una altra mena de persones intenten esmenar el mal, sense defallir.
        
                   Sembrar la mala semilla

¿Qué se enseña a los alumnos italianos cuando se impide que sus compañeros inmigrantes compartan con ellos el comedor escolar? Algunos asumirán la xenofobia de por vida; a otros, cuando crezcan, les resultará difícil perdonar la conducta de sus maestros, y la de sus padres como consentidores. Entretanto, al día de hoy, en Lodi, municipio italiano de 45.000 habitantes, a la hora del almuerzo los escolares autóctonos se sientan en un comedor y los de fuera lo hacen en otro lugar. Los excluidos son mayormente africanos, y a sus familias se les exige una aportación extra de cinco euros para acceder a la comida escolar. A más pobres, más exigencia. La mala semilla presenta, pues, dos caras. La de la injusticia social y la del racismo, y los frutos a recoger serán siempre malignos.
La imagen de los pequeños conformándose con ingerir un bocadillo apartados de sus condiscípulos más afortunados ha provocado, por otra parte, la reacción de muchas personas de buen corazón. Hasta 80.000 euros se han recolectado a fin de sufragar la cuota extra tan arbitrariamente establecida, de forma que los 180 alumnos afectados podrán comer junto a sus condiscípulos italianos. Una colecta que pone de manifiesto la existencia de una gran cantidad de personas bondadosas y, como tales, alejadas de la xenofobia. Por desgracia, no siempre son ellas las que llevan las riendas del poder. Los votos de cierto tipo de electores dotan de autoridad a políticos perniciosos, mientras que otra clase de personas intentan enmendar el mal, sin desfallecer.dissabte, 13 d’octubre de 2018

Debería enseñarse en la escuela -S’hauria d’ensenyar a l’escola


                                    

S’hauria d’ensenyar a l’escola

Un home va patir un infart en ple carrer amb la bona fortuna que un estudiant de medicina passés pel seu costat. Va succeir fa uns dies, i el boca a boca i un massatge al tòrax li van salvar la vida. En cas de no haver concorregut tan feliç circumstància, és probable que l’interfecte hagués mort. Quantes de les persones circumdants haurien sabut practicar aquells primers auxilis? Que potser, en general, hem après a fer-ho?
A l’escola se’ns ha ensenyat a llegir i escriure, a sumar, restar, multiplicar i dividir, a utilitzar l’ordinador, a pensar sobre diverses matèries, a conèixer el passat i el present, però la cura de la salut no forma part del currículum. Portant a col·lació el mencionat episodi de l’infart, ¡que tranquil·litzador hauria estat que cadascun dels vianants hagués pogut actuar com ho va fer el futur metge!...
És qüestió de tenir en compte les prioritats. Entre elles, valgui considerar així mateix la de conèixer com funcionen els extintors d’incendis. Preguntem-nos, quantes persones sabrien com utilitzar-los en cas de necessitat? Que a molts edificis de veïns n’hi hagi penjat un a la paret de cada dos replans, ¿garanteix que serveixin per a alguna cosa quan la majoria de veïns, per no dir cap, no té ni idea de com manejar-los?
Quin desastre!... Tant de bo que a partir del pròxim curs els escolars adquirissin coneixements tan indispensables com els esmentats.

Debería enseñarse en la escuela

Un hombre sufrió un infarto en plena calle con la buena fortuna de que un estudiante de medicina pasara por allí. Sucedió hace unos días, y el boca a boca y un masaje en el tórax le salvaron la vida. De no haber concurrido tan feliz circunstancia, es probable que el interfecto hubiera fallecido. ¿Cuántas de las personas circundantes habrían sabido practicar aquellos primeros auxilios? ¿Acaso, en general, hemos aprendido a hacerlo?
En la escuela se nos ha enseñado a leer y escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, a utilizar el ordenador, a pensar sobre diversas materias, a conocer el pasado y el presente, pero el cuidado de la salud no forma parte del currículo. Trayendo a colación el citado episodio del infarto, ¡cuán tranquilizador hubiera sido que cada uno de los viandantes hubiera podido actuar como lo hizo el futuro médico!...
Es cuestión de tener en cuenta las prioridades. Entre ellas, valga considerar asimismo la de conocer cómo funcionan los extintores de incendios. Preguntémonos, ¿cuántas personas sabrían cómo usarlos en caso de necesidad? Que en muchos edificios de vecinos haya colgado uno en la pared de cada dos rellanos, ¿garantiza que sirvan para algo cuando la mayoría de vecinos, por no decir ninguno, no tiene ni idea de cómo manejarlos?
¡Qué desastre!... Ojalá que a partir del próximo curso los escolares adquirieran conocimientos tan indispensables como los mencionados.


divendres, 5 d’octubre de 2018

El acomodado Carlos Solchaga - El benestant Carlos Solchaga


                   El benestant Carlos Solchaga

L’ex doblement ministre, en els dos governs de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que els pensionistes no es mereixen el que cobren cada mes. Segons ell, cap no ha pagat ni la meitat del que percep. Per tant, res de tornar a la revalorització de les pensions segons l’IPC.
Dues observacions al respecte. Primera.  El forçosament intel·ligent Solchaga, ja que no s’és ministre d’Indústria i Energia, Economia i Hisenda sense tenir un mínim talent, s’expressa com si la renda que els pensionistes ingressen cada mes quedés captiva en un cofre. Com si no consumissin, paguessin amb això l’IVA inclòs a cada producte o servei, no formessin part de l’engranatge econòmic del país. A més a més, fa cas omís que en la declaració de la renda abonen l’IRPF d’unes quantitats que procedeixen de salaris pels quals ja van pagar a Hisenda. El senyor exministre no aprova l’examen.
Segona. Si actualment Solchaga retreu als pensionistes que cobrin en excés, què passarà en el futur -en boca d’un altre ministre de la seva mateixa traça, és obvi, ja que ningú no viu eternament, - respecte als cotitzant actuals? Quan el 91% de l’ocupació és de caràcter temporal, quan aquest estiu un 21% dels contractes laborals han estat per a menys d’una setmana, quan la gran majoria dels salaris no treuen de la precarietat els treballadors resultarà que aquests pensionistes no hauran pagat ja no la meitat sinó ni la quarta part del que percebin. De ser així, seria culpa d’ells l’haver estat explotats com a treballadors fins al punt de cotitzar quantitats misèrrimes a la Seguretat Social? Caldria deixar-los morir d’inanició?
Els tan ben acomodats com Carlos Solchaga farien bé de gaudir del seu benestar sense obrir la boca.

El acomodado Carlos Solchaga

El ex doblemente ministro, en los dos gobiernos de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que los pensionistas no se merecen lo que cobran cada mes. Según él, ninguno ha pagado ni la mitad de lo que percibe. Por lo tanto, nada de volver a la revalorización de las pensiones según el IPC.
Dos observaciones al respecto. Primera.  El forzosamente inteligente Solchaga, dado que no se es ministro de Industria y Energía, Economía y Hacienda sin poseer un mínimo talento, se expresa como si la renta que los pensionistas ingresan cada mes quedara cautiva en un cofre. Como si no consumieran, pagaran con ello el IVA incluido en cada producto o servicio, no formaran parte del engranaje económico del país. Además, hace caso omiso de que en la declaración de la renta abonan el IRPF de unas cantidades que proceden de salarios por los que ya pagaron a Hacienda. El señor ex ministro no aprueba el examen.
Segunda. Si actualmente Solchaga reprocha a los pensionistas que cobren en exceso, ¿qué ocurrirá en el futuro -en boca de otro ministro de su misma traza, es obvio, ya que nadie vive eternamente, - respecto a los cotizantes actuales? Cuando el 91% de la ocupación es de carácter temporal, cuando este verano un 21% de los contratos laborales han sido para menos de una semana, cuando la gran mayoría de los salarios no sacan de la precariedad a los trabajadores resultará que estos pensionistas no habrán pagado ya no la mitad sino ni la cuarta parte de lo que perciban. De ser así, ¿sería culpa de ellos el haber sido explotados como trabajadores hasta el punto de cotizar cantidades misérrimas a la Seguridad Social? ¿Habría que dejarlos morir de inanición?
Los tan bien acomodados como Carlos Solchaga harían bien en disfrutar de su bienestar sin abrir la boca.


divendres, 28 de setembre de 2018

400 médicos entre 250.000 - 400 metges entre 250.000


                  400 metges entre 250.000

Aquest és el percentatge de metges espanyols col·legiats, un 0,16%, que fins ara han signat una carta oberta dirigida a la ministra de Sanitat. Subscriuen la petició llançada per l’Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas encaminada a proscriure pràctiques mèdiques com ara l’homeopatia. Sorprèn aquesta rancúnia contra la doctrina mèdica del doctor alemany Samuel Hahnemann, la qual des del 1796 afirma que una substància que causa els símptomes d’una malaltia en persones sanes curarà el similar en persones malaltes.
La seva eficàcia s’ha vingut demostrant des de fa més de dos segles, malgrat que hi hagi metges al·lopàtics que mantenen una “malaltissa” fixació en contra. A França, la mateixa Seguretat Social admet les fórmules homeopàtiques; aquí, periòdicament s’eleven clamors en contra de la seva existència. Quan exhibeixen dissortades conductes de malalts que han mort per rebutjar els tractaments que requerien i entregar-se a l’homeopatia, equivoquen sens dubte la seva denúncia. Cap metge homeòpata, i cap pacient assenyat, pretén mai que l’homeopatia curi un càncer, una cardiopatia, una pneumònia. En canvi, sí que ha demostrat la seva eficàcia en patologies com ara l’asma, en diverses al·lèrgies, en dermatologies persistents, en l’insomni. 
Per què aquest cec i incessant combat contra aquest tipus de medicina? Potser sigui perquè la farmàcia homeopàtica és massa barata, potser perquè resta volum al despatx de medicaments convencionals.
 Que deixin en pau els metges titulats que exerceixen l’homeopatia, que s’eduqui als pacients perquè no s’obstinin en medicines alternatives en els casos en què no són vàlides. Que l’honestedat sigui la que prevalgui.

        
400 médicos entre 250.000

Este es el porcentaje de médicos españoles colegiados, un 0,16%, que hasta ahora han firmado una carta abierta dirigida a la ministra de Sanidad. Suscriben la petición lanzada por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas encaminada a proscribir prácticas médicas como la homeopatía. Sorprende este encono contra la doctrina médica del doctor alemán Samuel Hahnemann, la cual desde 1796 sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas.
Su eficacia ha venido demostrándose desde hace más de dos siglos, pese a que haya médicos alopáticos que mantienen una “enfermiza” fijación en contra. En Francia, la propia Seguridad Social admite las fórmulas homeopáticas; aquí, periódicamente se elevan clamores en contra de su existencia. Cuando exhiben desdichadas conductas de enfermos que han fallecido por rechazar los tratamientos que requerían y entregarse a la homeopatía, equivocan sin duda su denuncia. Ningún médico homeópata, y ningún paciente en sus cabales, pretende jamás que la homeopatía cure un cáncer, una cardiopatía, una neumonía. En cambio, sí ha demostrado su eficacia en patologías como el asma, en diversas alergias, en dermatologías persistentes, en el insomnio.  
¿Por qué este ciego e incesante combate contra tal tipo de medicina? Acaso sea porque la farmacia homeopática es demasiado barata, porque resta volumen al despacho de medicamentos convencionales.
Que dejen en paz a los médicos titulados que ejercen la homeopatía, que se eduque a los pacientes para que no se obstinen en medicinas alternativas en los casos en que no son válidas. Que la honestidad sea la que prevalezca.


divendres, 21 de setembre de 2018

San Suu Kyi cambia de chaqueta - San Suu Kyi canvia de camisa


                   San Suu Kyi canvia de camisa

La que va ser activista per a la democràcia a Birmània, va patir arrest domiciliari i va obtenir el Premi Nobel de la Pau el 1991, ha canviat dissortadament de camisa. Des que el 2015 va passar a formar part del govern militar birmà, ja no és la mateixa persona.
L’última notícia és que ha avalat la condemna a set anys de presó d’un comentarista polític que la va criticar a Facebook. Intocable actualment la mateixa que va ser perseguida. També deplorable la seva justificació de que dos periodistes hagin estat empresonats per haver investigat la persecució i matança de que són objecte els rohingyas. Una minoria musulmana que està essent víctima, segons l’ONU, de neteja ètnica i designi genocida per part de l’exèrcit birmà, essent Suu Kyi Consellera d’Estat i sense que ho hagi qüestionat, i encara menys, impedit.
Una dona que havia lluitat per la democràcia i els drets humans, ha consentit que 700.000 rohingyas hagin hagut de fugir a Bangla Desh. Allà malviuen en camps de refugiats en els quals hi ha escassetat d’aigua potable, de menjar, d’higiene. Creuen la frontera abandonant llurs cases destruïdes i es converteixen en apàtrides.
Què se n’ha fet de la Premi Nobel de la Pau? Es vesteix amb una altra camisa, ha mudat de pell com els rèptils, i ja són moltes les veus internacionals que suggereixen que li sigui retirat el Premi.
De fet, potser el Nobel de la Pau només hauria de ser atorgat en qualitat de pòstum.

San Suu Kyi cambia de chaqueta

La que fue activista para la democracia en Birmania, padeció arresto domiciliario y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991, ha cambiado desdichadamente de chaqueta. Desde que en 2015 pasó a formar parte del gobierno militar birmano, ya no es la misma persona.
La última noticia es que ha avalado la condena a siete años de cárcel de un comentarista político que la criticó en Facebook. Intocable actualmente la misma que fue perseguida. También deplorable tu justificación de que dos periodistas hayan sido encarcelados por haber investigado la persecución y matanza de que son objeto los rohingyas. Una minoría musulmana que está siendo víctima, según la ONU, de limpieza étnica i designio genocida por parte del ejército birmano, siendo Suu Kyi Consejera de Estado y sin que lo haya cuestionado, y aún menos, impedido.
Una mujer que había luchado por la democracia y los derechos humanos, ha consentido que 700.000 rohingyas hayan tenido que huir a Bangla Desh. Allí malviven en campos de refugiados en los que hay escasez de agua potable, de comida, de higiene. Cruzan la frontera abandonando sus casas destruidas y se convierten en apátridas.
¿Qué se ha hecho de la Premio Nobel de la Paz? Se viste con otra chaqueta, ha mudado de piel como los reptiles, y ya son muchas las voces internacionales que sugieren que le sea retirado el Premio.
De hecho, quizás el Nobel de la Paz solo debería ser otorgado en calidad de póstumo.

divendres, 14 de setembre de 2018

Pisos como los soviéticos - Pisos com els soviètics


                                    Pisos com els soviètics

El capitalisme està imitant els pisos soviètics. A semblança del que succeïa a l’URSS a mitjans del segle XX, aquí i ara hi ha a Barcelona un edifici que conté habitacles de 2m per 1,20m, amb un lavabo a compartir juntament amb un microones i amb accés a wifi. Aquests dos estris marquen una diferència, tecnològica. Fora d’això, els russos soviètics ja van inventar com aconseguir que la gent no dormís al carrer.
Els deien kommunalka, i eren blocs amb apartaments familiars d’una sola habitació. Els parents, en general nombrosos, menjaven i dormien en comú, i copulaven a estones, potser en presència dels altres. Com a l’actual edifici barceloní esmentat, els apartaments compartien el lavabo i la cuina, ara microones. Per desgràcia, mancaven de wifi.
Extraordinari que després de glorificar el capitalisme com a un sistema molt superior en benestar al comunisme, es caigui en idèntica misèria que la soviètica.    

Pisos como los soviéticos

El capitalismo está imitando los pisos soviéticos. A semejanza de lo que ocurría en la URSS a mediados del siglo XX, aquí y ahora hay en Barcelona un edificio que contiene habitáculos de 2m por 1,20m, con un aseo a compartir junto con un microondas y con acceso a wifi. Estos dos utensilios marcan una diferencia, tecnológica. Por lo demás, los rusos soviéticos ya inventaron cómo conseguir que la gente no durmiera en la calle.
Los llamaban kommunalka, y eran bloques con apartamentos familiares de una sola habitación. Los parientes, por lo general numerosos, comían y dormían en común, y copulaban a ratos, quizás en presencia de los demás. Como en el actual edificio barcelonés mencionado, los apartamentos compartían el aseo y la cocina, ahora microondas. Por desgracia, carecían de wifi.
Extraordinario que después de glorificar el capitalismo como un sistema muy superior en bienestar al comunismo, se caiga en idéntica miseria que la soviética.

divendres, 7 de setembre de 2018

Venta de armas y eufemismos - Venda d’armes i eufemismes


Venda d’armes i eufemismes

No cal felicitar-se per l’anunciat bloqueig en la venda d’armes espanyoles. Ho ha garantit la secretària d’Estat de Comerç al reunir-se amb representants de les ONG que reclamen al govern que no exporti armament utilitzable en accions que vulnerin els drets humans. Oxfam Intermón, Amnistia Internacional, Greenpeace i FundiPau demanden en especial que no es proveeixi Israel i Aràbia Saudita, incriminats en atacs contra la població civil. Examinat l’anunci, l’ànima ens cau als peus. Que potser existeix alguna acció armada que no vulneri els drets humans? Hi ha alguna guerra actual que no afecti plenament la població civil? És possible controlar que les armes no siguin utilitzades contra els civils? Eufemismes, només eufemismes.
Espanya és el setè exportador mundial d’armes, amb un volum dinerari de 4.000 milions d’euros el 2017. Ocupa el lloc 30 en la població mundial i el 51 en extensió, però li correspon el lloc 7 en el sagnant negoci de l’armament.
Innegables bones intencions a la campanya Armas Sota Control llançada per les esmentades ONG, tant com en les 100.000 firmes obtingudes per exigir el Govern que cessi les vendes a Israel a fi de frenar els excessos a Palestina, i a l’Aràbia Saudita, en el mateix sentit respecte del Iemen. Pedaços, només pedaços. Per desgràcia, això que es denomina la Cultura de Pau continua essent mer anhel, mera esperança en un remot món millor. Tot i que el rebuig de la guerra no deixa de  créixer,  encara som pocs.

Venta de armas y eufemismos

No cabe felicitarse por el anunciado bloqueo en la venta de armas españolas. Lo ha garantizado la secretaria de Estado de Comercio al reunirse con representantes de las ONG que reclaman al gobierno que no exporte armamento utilizable en acciones que vulneren los derechos humanos. Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau demandan en especial que no se provea a Israel y Arabia Saudita, incriminados en ataques contra la población civil. Examinado el anuncio, el alma se nos cae a los pies. ¿Acaso existe alguna acción armada que no vulnere los derechos humanos? ¿Hay alguna guerra actual que no afecte plenamente a la población civil? ¿Es posible controlar que las armas no sean utilizadas contra los civiles? Eufemismos, solo eufemismos.
España es el séptimo exportador mundial de armas, con un volumen dinerario de 4.000 millones de euros en 2017. Ocupa el lugar 30 en la población mundial y el 51 en extensión, pero le corresponde el lugar 7 en el sangriento negocio de las armas.
Innegables buenas intenciones en la campaña Armas Bajo Control emprendida por las citadas ONG, tanto como en las 100.000 firmas obtenidas para exigir al Gobierno que cese las ventas a Israel a fin de frenar los excesos en Palestina, y a Arabia Saudita, en el mismo sentido respecto del Yemen. Parches, solo parches. Por desgracia, eso que se denomina la Cultura de Paz continúa siendo mero anhelo, mera esperanza en un remoto mundo mejor. Pese a que el repudio de la guerra no cesa de crecer, todavía somos pocos.


dissabte, 1 de setembre de 2018

Europeos debiluchos - Europeus figaflors


                                                Europeus figaflors

Sorprenents els efectes que s’atribueixen al fet que dos dies a l’any es dormi una hora més o una hora menys. Ve a tomb esmentar-ho quan a la Unió Europea es posarà fi als bianuals canvis d’horari. Ho desitgen el 84% dels ciutadans que han contestat una enquesta, i així es farà, com correspon. Si no, per a què preguntar?
Ara caldrà decidir si l’horari permanent serà l’actual d’estiu o el d’hivern. Cadascun té els seus avantatges i els seus inconvenients, i posats a qüestionar-los, per què no retrocedir i recuperar l’horari solar? Despertar-nos com el gall i anar-nos-en a dormir com les gallines.
Especulacions a part, sí que sonen a exageració el cúmul de repercussions negatives en el cos humà atribuïdes al susdit canvi horari. En concret, els experts sostenen que avançar el rellotge una hora provoca alteracions en el son, pertorba l’estat d’ànim i fins i tot pot causar molèsties digestives. Tan sols el mateix dia del canvi o durant un temps? Segons sembla, aitals trastorns poden prolongar-se més de vint-i-quatre hores, que de fet són les úniques que es veuen alterades.
De quina pasta estan fets els individus europeus? Tova, sens dubte, quan tan petit i puntual canvi els afecta tan extremadament. Recorrent quilòmetres per omplir un càntir d’aigua, dormint en cabanes a ple hivern i en plena canícula, treballant a les mines haurien de veure’s. Mol·lície i extrema comoditat és el que tenim a Europa. Figaflors i rondinaires és el que som.

Europeos debiluchos

Sorprendentes los efectos que se atribuyen al hecho de que dos días al año se duerma una hora más o una hora menos. Viene a cuento mencionarlo cuando en la Unión Europea se pondrá fin a los bianuales cambios de horario. Lo desean el 84% de los ciudadanos que han contestado a una encuesta, y así se hará, como corresponde. Si no, ¿para qué preguntar?
Ahora habrá que decidir si el horario permanente será el actual de verano o el de invierno. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y puestos a cuestionarlos, ¿por qué no retroceder y recuperar el horario solar? Despertarnos como el gallo e irnos a dormir como las gallinas.
Especulaciones aparte, sí que suenan a exageración el cúmulo de repercusiones negativas en el cuerpo humano atribuidas al susodicho cambio horario. En concreto, los expertos sostienen que avanzar el reloj una hora provoca alteraciones en el sueño, perturba el estado de ánimo e incluso puede causar molestias digestivas. ¿Tan solo el mismo día del cambio o durante un tiempo? Según parece, tales trastornos pueden prolongarse más de veinticuatro horas, que de hecho son las únicas que se ven alteradas.
¿De qué pasta están hechos los individuos europeos? Blanda, sin duda, cuando tan pequeño y puntual cambio les afecta tan extremadamente. Recorriendo kilómetros para llenar un cántaro de agua, durmiendo en cabañas en pleno invierno y en plena canícula, trabajando en las minas tendrían que verse. Molicie y extrema comodidad es lo que tenemos en Europa. Debiluchos y quejicas es lo que somos.


divendres, 24 d’agost de 2018

El diseño de los autobuses - El disseny dels autobusos


El disseny dels autobusos

Barcelona disposa d’uns autobusos peculiars, tan peculiars que, amb una mica de sort, seran els únics al món. El sòl dels tramvies és pla; el dels trens, també; el dels avions, els autocars, no així el de la major part d’autobusos barcelonins.
Saludes el conductor, passes la targeta per la màquina i tires cap endavant a la recerca de seient. Llavors, hala, a escalar!... Com a mínim un esglaó, encara que el més corrent són dos. Fins i tot tres, sí, tres. A més a més, absència d’agafadors. Als nens i nenes els sembla divertit; la resta de passatgers, la gent gran en primer terme, ho jutgen abominable. Equilibris per pujar, equilibris per baixar.
Qui haurà dissenyat aitals nyaps? Qui els haurà fabricat? Qui els ha comprat? Tal cúmul de decisions estúpides no sembla possible, tot i això, ho ha estat. TMB, l’Ajuntament han donat el vistiplau a aquests autobusos i els han posat en circulació. Que potser no hi havia altres models a escollir, per què han hagut de ser aquests, per què s’ha beneït un pèssim disseny?
Existeixen motius espuris o simplement es deu a allò que una persona amb intel·ligència normal va comentar? “És que ells no van mai en autobús”.                       

 El diseño de los autobuses

Barcelona dispone de unos autobuses peculiares, tan peculiares que, con suerte, serán los únicos en el mundo. El piso de los tranvías es llano; el de los trenes, también; el de los aviones, los autocares, no así el de la mayor parte de autobuses barceloneses.
Saludas al conductor, pasas la tarjeta por la máquina y echas hacia adelante en busca de asiento. Entonces, ¡hala, a escalar!... Como mínimo un escalón, aunque lo más corriente son dos. Incluso tres, sí, tres. Por añadidura, ausencia de agarraderos. A los niños y niñas les parece divertido; al resto de pasajeros, la gente mayor en primer término, lo juzgan abominable. Equilibrios para subir, equilibrios para bajar.
¿Quién habrá diseñado tales bodrios? ¿Quién los habrá fabricado? ¿Quién los ha comprado? Tal cúmulo de decisiones estúpidas no parece posible, sin embargo, lo ha sido. TMB, el Ayuntamiento han dado el visto bueno a estos autobuses y los han puesto en circulación. ¿Acaso no había otros modelos a elegir, por qué han tenido que ser estos, por qué se ha bendecido un diseño infumable?
¿Existen motivos espurios o simplemente se debe a lo que una persona con inteligencia normal comentó? “Es que ellos nunca van en autobús”.


divendres, 17 d’agost de 2018

El poder de decisión - El poder de decisió


El poder de decisió

Un erudit del qual ara no recordo el nom va afirmar que la llibertat d’una persona es mesura pel seu poder de decisió.
Els emperadors no decidien sobre la seva pròpia mort, però sí sobre la vida i la mort dels altres. Eren els més lliures de l’imperi. Només Déu estava per sobre del seu poder. Als reis absolutistes se’ls atorgava una potestat semblant, fins que els parlaments vingueren a llimar-se-la. Actualment són els adinerats els que gaudeixen de més possibilitats per determinar què és de la seva pròpia vida i la de les persones que en depenen. I són els organismes polítics que els representen els que decideixen sobre les condicions de vida de la gent en general. Diversos són els col·lectius que es troben subjectes a les decisions dels poderosos, i entre ells, un dels més dissortats és el col·lectiu d’emigrants.
Ni llibertat per viure en bones condicions al país on van néixer, ni llibertat per desplaçar-se, instal·lar-se en un altre lloc, refugiar-se. En cap moment tenen possibilitat d’elecció. Si fugen per mar, aquest pot engolir-los, ho farà si altres persones no corren a ajudar-los. Dependran llavors de la bona voluntat dels seus salvadors, de que el vaixell que els ha deslliurat de la mort trobi un port on desembarcar-los. Poders llunyans, suprems, determinaran que se’n fa d’ells. Uns governs els repudiaran, d’altres els acolliran al seu albir.
El col·lectiu de miserables sense el més mínim poder serà tractat com a simple mercaderia. Aquí et vull, allà no. I si et vull, a veure on et col·loco. Emigrants, refugiats, esclaus.                                

El poder de decisión

Un erudito del cual ahora no recuerdo el nombre afirmó que la libertad de una persona se mide por su poder de decisión.
Los emperadores no decidían sobre su propia muerte, pero sí sobre la vida y la muerte de los demás. Eran los más libre del imperio. Solo Dios estaba por encima de su poder. A los monarcas absolutistas se les otorgaba una potestad semejante, hasta que los parlamentos vinieron a limársela. Actualmente son los adinerados los que gozan de mayores posibilidades para determinar qué es de su propia vida y la de las personas que dependen de ellos. Y son los organismos políticos que los representan los que deciden sobre las condiciones de vida de la gente en general. Diversos son los colectivos que se encuentran sujetos a las decisiones de los poderosos, y entre ellos, uno de los más desdichados es el colectivo de emigrantes.
Ni libertad para vivir en buenas condiciones en el país donde nacieron, ni libertad para desplazarse, instalarse en otro lugar, refugiarse. En momento alguno tienen posibilidad de elección. Si huyen por mar, este puede engullirles, lo hará si otras personas no acuden en su ayuda. Dependerán entonces de la buena voluntad de sus salvadores, de que el barco que les ha librado de la muerte halle un puerto dónde desembarcarlos. Poderes lejanos, supremos, determinarán qué se hace con ellos. Unos gobiernos los repudiarán, otros los acogerán a su albedrío.
El colectivo de miserables sin el más mínimo poder será tratado como mera mercancía. Aquí te quiero, allí no. Y si te quiero, a ver dónde te coloco. Emigrantes, refugiados, esclavos.


divendres, 10 d’agost de 2018

Merecen morir de calor - Mereixen morir de calor                      Mereixen morir de calor

Obstinats en negar el canvi climàtic, anteposant els beneficis econòmics a l’evidència, espècimens com Trump i els seus sequaços estan alimentant l’escalfament del planeta com si això no anés amb ells. Seguint amb les energies fòssils en lloc de renovables, és aquesta gent la que condueix a haver de suportar un estiu abrasador, amb temperatures tan altes que provoquen com mai sequeres, incendis, inundacions o morts per cops de calor. Ho constaten els observatoris meteorològics, les notícies d’aquí i allà informen de 80 morts al Japó o 70 al Canadà, dels incendis més colossals de la història de Califòrnia, de fenòmens desconeguts fins ara com el groguejar de la gespa als jardins de Londres.
A Espanya, l’onada de calor ha deixat 9 morts, persones de diverses edats però de condicions similars. Classe modesta, algunes d’elles inclús pobres sense sostre. I sense arribar a finar, problemes respiratoris entre altres efectes negatius.
Un escenari que porta a la conclusió de que la vida, una vegada més, és summament injusta, donat que condemna a la mort o la malaltia als qui no tenen poder de decisió quan són els que sí que en tenen els que mereixen morir de calor.
Endemés, també són responsables de despertar tan reprovable sentiment en ànimes pures que no havien experimentat mai una semblant rancúnia.          

                   Merecen morir de calor

Empecinados en negar el cambio climático, anteponiendo los beneficios económicos a la evidencia, especímenes como Trump y sus secuaces están alimentando el calentamiento del planeta como si eso no fuera con ellos. Siguiendo con las energías fósiles en lugar de renovables, es esta gente la que conduce a tener que soportar un verano abrasador, con temperaturas tan altas que provocan como nunca sequías, incendios, inundaciones o fallecimientos por golpes de calor. Lo constatan los observatorios meteorológicos, las noticias de aquí y allá informan de 80 muertes en Japón o 70 en Canadá, de los incendios más colosales de la historia de California, de fenómenos desconocidos hasta ahora como el amarillear del césped en los jardines de Londres.
En España, la ola de calor ha dejado 9 muertos, personas de diversas edades pero de condiciones análogas. Clase modesta, algunas de ellas incluso pobres sin techo. Y sin llegar a fenecer, problemas respiratorios entre otros efectos negativos.
Un escenario que lleva a la conclusión de que la vida, una vez más, es sumamente injusta, ya que condena a la muerte o la enfermedad a quienes no tienen poder de decisión cuando son los que sí lo tienen los que merecen morir de calor.
Por añadidura, también son responsables de despertar tan reprobable sentimiento en almas puras que jamás habían experimentado semejante rencor.
divendres, 3 d’agost de 2018

Revés a las pistolas impresas en 3D - Revés a les pistoles impreses en 3D


                   Revés a les pistoles impreses en 3D

Davant els eixelebrats, la meva àvia deia que eren al món perquè hi hagués de tot. Això li aplicaria sens dubte al nord-americà Cody Wilson, el qual es proposava que fos possible descarregar arxius que permetrien construir armes de foc mitjançant una impressora en 3D. El dia 1 d’agost era el dia previst per iniciar la gran gesta, mes un jutge federal gens eixelebrat ho ha prohibit.
 Haurien estat armes sense número de sèrie, i no detectables en els controls de seguretat de metalls, a l’abast de qualsevol altre eixelebrat, de delinqüents i de terroristes. És evident que Cody Wilson no està sol, que si ha arribat a tal extrem és perquè compta amb l’aval d’organitzacions amants de les armes i perquè confiava en el vistiplau de Trump. Tot i això, de bell antuvi el seu pla s’ha estroncat seriosament atès que al dictamen del susdit jutge s’ha afegit la denúncia de vuit Estats i Washington D.C contra el govern de Trump.
Maldestre paper el d’una Administració que continua sense protegir la vida dels seus governats a l’obstinar-se en la segona esmena de la Constitució, la que proclama el dret del poble dels EUA a posseir i portar armes de foc. Com si els anys transcorreguts des de la Conquesta de l’Oest no comptessin, com si no patissin matances amb terrible freqüència, com si la Constitució, com qualsevol altra llei, no s’hagués d’adaptar a les necessitats del present per al benestar de la ciutadania.
Un recel prové de que resulta difícil controlar amb eficàcia un medi com internet, definit per la llibertat atribuïda a programadors i usuaris. Que potser no s’hauran descarregat ja les esmentades instruccions en molts llocs del planeta? És possible que sí. És el risc que, per tal que al món hi hagi de tot, segons el criteri de la meva àvia, existeixin els eixelebrats.

Revés a las pistolas impresas en 3D

Ante los descerebrados, mi abuela decía que estaban en el mundo para que hubiera de todo. Esto se lo aplicaría sin duda al estadounidense Cody Wilson, el cual se proponía que fuera posible descargar archivos que permitirían construir armas de fuego mediante una impresora en 3D. El día 1 de agosto era el día previsto para iniciar la gran hazaña, mas un juez federal nada descerebrado lo ha prohibido.
 Hubieran sido armas sin número de serie, y no detectables en los controles de seguridad de metales, al alcance de cualquier otro descerebrado, de delincuentes y de terroristas. Es evidente que Cody Wilson no está solo, que si ha llegado a tal extremo es porque cuenta con el aval de organizaciones amantes de las armas y porque confiaba en el visto bueno de Trump. Sin embargo, por de pronto su plan se ha quebrantado seriamente ya que al dictamen del susodicho juez se ha agregado la denuncia de ocho Estados y Washington D.C contra el gobierno de Trump.
Torpe papel el de una Administración que continúa sin proteger la vida de sus gobernados al obstinarse en la segunda enmienda de la Constitución, la que proclama el derecho del pueblo de los EE.UU. a poseer y llevar armas de fuego. Como si los años trascurridos desde la Conquista del Oeste no contaran, como si no sufrieran matanzas con terrible frecuencia, como si la Constitución, como cualquier otra ley, no debiera adaptarse a las necesidades del presente para el bienestar de la ciudadanía.
Un recelo proviene de que resulta difícil controlar con eficacia un medio como internet, definido por la libertad atribuida a programadores y usuarios. ¿Acaso no se habrán descargado ya las mencionadas instrucciones en muchos lugares del planeta? Es posible que sí. Es el riesgo de que, para que en el mundo haya de todo, según el criterio de mi abuela, existan los descerebrados.

diumenge, 29 de juliol de 2018

Calentar a tope la ciudad - Tot escalfant la ciutat


                            Tot escalfant la ciutat

Antigament, quan feia calor la gent es ventava. Era en temps immemorial, el dels nostres avis, abans que s’inventés l’aire condicionat. Un corrent d’aire, un càntir amb aigua fresca que el fang conservava, un ventall i a suportar el millor possible la canícula. Algunes persones passaven les nits caloroses dormint al balcó de casa seva. Un espectacle i un termòmetre per als veïns.
Ara tenim la sort de poder refrescar la llar amb un aparell. Tot tancat i a viure confortablement. Els estius són cada vegada més tòrrids, a causa del canvi climàtic sens dubte, i els habitants del nostre únic món contribuïm alegrement a l’escalfament. Fred a casa o als comerços i aire calent llançat a dojo a l’exterior. Algun científic ha estudiat en quin grau aquest sistema augmenta la temperatura a les ciutats?
També caldria calcular com incrementen la calor la gran quantitat de vehicles amb l’aire condicionat en marxa fins i tot quan estan aturats. Automòbils, autocars i altres desprenent calor i contaminant per tal de conservar el vehicle fresc.
Caldria preguntar-se si no és pitjor el remei que la malaltia, si no acabarem tots, començant per Occident i continuant per Orient, anant del Nord al Sud, immersos en una atmosfera irrespirable. El negoci funciona, els habitants de bona part del planeta poden proporcionar-se la seva parcel·la de confort. Aquesta és l’equació, més aviat el bucle, ja que sembla que solucionem el problema de la calor però no és així sinó al contrari. Malgrat tot, l’espècie humana és l’única que es considera intel·ligent.


Calentar a tope la ciudad

Antaño, cuando hacía calor la gente se abanicaba. Era en tiempo inmemorial, el de nuestros abuelos, antes de que se inventara el aire acondicionado. Una corriente de aire, un botijo con agua fresca que el barro conservaba, un abanico y a soportar lo mejor posible la canícula. Algunos pasaban las noches calurosas durmiendo en el balcón de su casa. Un espectáculo y un termómetro para los vecinos.
Ahora tenemos la suerte de poder refrescar el hogar con un aparato. Todo cerrado y a vivir confortablemente. Los veranos son cada vez más tórridos, debido al cambio climático sin duda, y los habitantes de nuestro único mundo contribuimos alegremente al caldeamiento. Frío en casa o en los comercios y chorros de aire caliente lanzados al exterior. ¿Algún científico ha estudiado en qué grado este sistema aumenta la temperatura en las ciudades?
También habría que calcular cómo elevan el calor la gran cantidad de vehículos con el aire acondicionado en marcha incluso cuando están parados. Automóviles, autocares y demás despidiendo calor y contaminando para conservar el vehículo fresco.
Habría que preguntarse si no es peor el remedio que la enfermedad, si no acabaremos todos, comenzando por Occidente y siguiendo por Oriente, yendo del Norte al Sur, inmersos en una atmósfera irrespirable. El negocio funciona, los habitantes de buena parte del planeta pueden proporcionarse su parcela de confort. Esta es la ecuación, más bien el bucle, ya que parece que solucionamos el problema del calor pero no es así sino al contrario. A pesar de todo, la especie humana es la única que se considera inteligente.

divendres, 20 de juliol de 2018

Osos, rebaños y personas - Óssos, ramats i persones


                                               
Óssos, ramats i persones

Gairebé segur que l’ós Goiat serà expulsat de la Val d’Aran per mal comportament. Ja ha endrapat diverses ovelles, i això se li retreu malgrat tractar-se del seu instint natural. Tot i que els óssos són omnívors, que  potser es pot pretendre que un animal tan gran subsisteixi amb només fruits, arrels, insectes o petits vertebrats, sense procurar-se de tant en tant un bon tros de carn?
Els ramaders el volen fora i els ecologistes posen el crit al cel. L’Administració comença a activar la proscripció mentre que els activistes han emprès una campanya per recollir firmes en contra. Asseveren aquests que, transcorreguts vint anys de la reintroducció dels óssos al Pirineu queda demostrat que la convivència entre ells i els humans és possible. En efecte, no s’han menjat cap home, dona, nen o nena, s’han limitat a minvar ramats. Fora d’això, sembla que els ramaders perjudicats reben indemnitzacions.
La situació doncs, hauria de ser sostenible i tendir a l’equilibri. Tot i això, no succeeix pas així. Les entitats ecologistes retreuen als ramaders que no actuïn amb precaució agrupant millor els ramats, i aquests al·leguen que ja estan farts de mamífers carnívors que consideren intrusos.
Oscil·lant entre la ignorància i la imparcialitat, sorgeixen com a mínim dos interrogants. Per què ha estat necessari reintroduir l’ós al Pirineu? Tal vegada seria més eficaç dedicar-se a preservar la seva existència en hàbitats preexistents. Quant costen la reintroducció, el manteniment i les compensacions als ramaders perjudicats?

Osos, rebaños y personas

Casi seguro que el oso Goiat va a ser expulsado de la Val d’Aran por mal comportamiento. Ya se ha zampado varias ovejas, y eso se le reprocha pese a tratarse de su instinto natural. Aunque los osos son omnívoros, ¿acaso puede pretenderse que un animal tan grande subsista con solo frutos, raíces, insectos o pequeños vertebrados, sin hacerse de cuando en cuando con un buen pedazo de carne?
Los ganaderos lo quieren fuera y los ecologistas ponen el grito en el cielo. La Administración empieza a activar el destierro mientras que los activistas han emprendido una campaña para recoger firmas en contra. Sostienen estos que, transcurridos veinte años de la reintroducción de los osos en el Pirineo queda demostrado que la convivencia entre ellos y los humanos es posible. En efecto, no se han comido a ningún hombre, mujer, niño o niña, se han limitado a mermar rebaños. Por lo demás, parece que los ganaderos perjudicados reciben indemnizaciones.
La situación debería, pues, ser sostenible y tender al equilibrio. Sin embargo, no sucede así. Las entidades ecologistas reprochan a los ganaderos que no actúen con precaución agrupando mejor los rebaños, y estos alegan que ya están hartos de mamíferos carnívoros que consideran intrusos.
Oscilando entre la ignorancia y la imparcialidad, caben como mínimo dos interrogantes. ¿Por qué ha sido necesario reintroducir el oso en el Pirineo? Quizás sería más eficaz dedicarse a preservar su existencia en hábitats preexistentes. ¿Cuánto cuestan la reintroducción, el mantenimiento y las compensaciones a los ganaderos perjudicados?

divendres, 13 de juliol de 2018

Huelga contra los millones de Cristiano - Vaga contra els milions de Cristiano


     Vaga contra els milions de Cristiano

A la fàbrica de Fiat a Melfi hi haurà vaga del 15 al 17 de juliol en protesta pels milions que el Juventus ha invertit en Cristiano Ronaldo. Com és sabut, el susdit club de futbol és propietat de la família Agnelli, la qual és també majoritària en l’automobilística Fiat, i als treballadors de l’esmentada factoria del sud d’Itàlia se’ls han indigestat els 112 milions d’euros gastats en el futbolista.
El sindicat Unió Sindical de Base actua de portaveu i denúncia que en tant que als treballadors se’ls escatimen salaris i se’ls exigeixen sacrificis laborals l’empresa destina més de 100 milions d’euros en el fitxatge d’un futbolista. “És normal que una sola persona guanyi milions i milers de famílies no arribin a fi de mes?”, es pregunten els sindicalistes.
Sobrepassant aquest conflicte en concret, cal aplaudir que algú hagi destapat per fi l’olla de l’obscenitat amb què es mouen els diners al futbol. La gent en general - compresos els socis de clubs, els espectadors directes i els indirectes a través de pantalles, els indiferents o fins i tot els contraris a la sublimació futbolística-, calla davant el malbaratament de cabals, com si fos lògic que per un joc de pilota es cobrés immensament més que per exercir una professió o un ofici.
No és possible creure que l’estupidesa humana assoleixi aital cim. A Melfi potser han obert una finestra cap a la racionalitat i el seny.

Huelga contra los millones de Cristiano

En la fábrica de Fiat en Melfi habrá huelga del 15 al 17 de julio en protesta por los millones que el Juventus ha invertido en Cristiano Ronaldo. Como es sabido, el susodicho club de fútbol es propiedad de la familia Agnelli, la cual es también mayoritaria en la automovilística Fiat, y a los trabajadores de la mencionada factoría del sur de Italia se les han indigestado los 112 millones de euros gastados en el futbolista.
El sindicato Unión Sindical de Base actúa de portavoz y denuncia que en tanto que a los trabajadores se les escatiman salarios y se les exigen sacrificios laborales la empresa destina más de 100 millones de euros en el fichaje de un futbolista. “Es normal que una sola persona gane millones y millares de familias no lleguen a fin de mes?”, se preguntan los sindicalistas.
Sobrepasando este conflicto en concreto, hay que aplaudir que alguien haya destapado por fin la olla de la obscenidad con que se mueve el dinero en el fútbol. La gente en general - comprendidos los socios de clubs, los espectadores directos y los indirectos a través de pantallas, los indiferentes o incluso los contrarios a la sublimación futbolística-, calla ante el derroche de caudales, como si fuera lógico que por un juego de pelota se cobrara inmensamente más que por ejercer una profesión o un oficio.
No es posible creer que la estupidez humana alcance tal cima. En Melfi tal vez hayan abierto una ventana hacia la racionalidad y la sensatez.
divendres, 6 de juliol de 2018

Justicia tardía para Víctor Jara - Justícia tardana per a Víctor Jara


                  

Justícia tardana per a Víctor Jara

Gent jove poc llegida, poc interessada en la política i la història no sabrà qui va ser Víctor Jara. Han transcorregut 45 anys des que va ser assassinat per la Junta Militar que va enderrocar el president xilè Salvador Allende. Aquell 11 de setembre del 1973 va començar una dictadura de 16 anys en què, sota el comandament del general Augusto Pinochet, es van perpetrar múltiples segrestos, tortures i matances. El guitarrista i cantautor Víctor Jara, fidel al president electe enderrocat pel cop d’Estat, va ser detingut i confinat en un pavelló esportiu convertit en un enorme calabós.
Quatre dies més tard, el seu cadàver va ser trobat en un descampat. Li havien aixafat els dits a cops de martell, com si temessin que una vegada mort encara pogués puntejar  les cordes i cantar a favor de la llibertat i la justícia. Durant més de quatre dècades, els assassins han restat incòlumes, potser per la seva condició de militars, malgrat que a la fi la Justícia ha deixat sentir el seu pes.
Però han estat condemnats massa tard, perquè ja són vells i cap d’ells no complirà els 18 anys de presó a què han estat sentenciats. Perquè moriran abans o perquè ni tan sols entraran a presó a causa de la seva edat. Si durant el llarg temps transcorregut des del seu crim han estat capaços de viure tranquils, no serà aquest final el que els enfosqueixi la seva repugnant vida.

Justicia tardía para Víctor Jara

Gente joven poco leída, poco interesada en la política y la historia no sabrá quién fue Víctor Jara. Han transcurrido 45 años desde que fue asesinado por la Junta Militar que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Aquel 11 de setiembre de 1973 dio comienzo una dictadura de 16 años en que, bajo el mando del general Augusto Pinochet, se perpetraron múltiples secuestros, torturas y matanzas. El guitarrista y cantautor Víctor Jara, fiel al presidente electo derribado por el golpe de Estado, fue detenido y confinado en un pabellón deportivo convertido en un enorme calabozo.
Cuatro días más tarde, su cadáver fue encontrado en un descampado. Le habían machacado los dedos a martillazos, como si temieran que una vez muerto aún pudiera rasguear las cuerdas y cantar en favor de la libertad y la justicia. Durante más de cuatro décadas, los asesinos han permanecido incólumes, tal vez por su condición de militares, aunque al fin la Justicia ha dejado sentir su peso.
Pero han sido condenados demasiado tarde, porque ya son viejos y ninguno de ellos cumplirá los 18 años de cárcel a que han sido sentenciados. Porque morirán antes o porque ni siquiera entrarán en prisión debido a su edad. Si durante el largo tiempo trascurrido desde su crimen han sido capaces de vivir tranquilos, no será este final el que les ensombrezca su repugnante vida.
divendres, 29 de juny de 2018

El nombre no hace a la cosa - El nom no fa la cosa


                                   El nom no fa la cosa

Si hi parem atenció, comprovarem que hi ha paraules que han estat desterrades del nostre llenguatge. Han estat substituïdes per altres que aporten el mateix significat i que pel que sembla sonen millor.
Millor que quines? I, per què ara les anteriors ens repel·leixen? Tal vegada alguns exemples ens condueixin a clarificar una mica la qüestió.
Un dels vocables en auge és el de “resiliència”, el sentit del qual equival als precedents “estoïcisme” o “resignació”. Ja ningú no utilitza aquests darrers, desdenyant la filosofia grega, en el primer cas, repudiant la noció cristiana, en el segon. Resiliència s’ha convertit en el concepte culte actual.
Una altra mostra de substitució la trobem en una paraula tan en voga com és  ”empatia”. Actualment no se sent “compassió”, sinó que es té empatia. A la gent no se la compadeix; senzillament, s’és empàtic o s’és indiferent a les desgràcies alienes.
Admetent que el nom no fa la cosa, vindria a ser indiferent que es faci servir una expressió o una altra. Tot i que, potser no és exactament així. ¿Experimentem el mateix sentiment essent estoics o essent resilients; sentim el mateix practicant la resignació o la resiliència?
Finalment, portem a col·lació un terme estrella, el de “solidaritat”. Si abans s’era caritatiu, en aquests moments cal ser solidari. Sembla que la idea de “caritat”, una virtut teologal cristiana, repel·leix, i cal preguntar-se el perquè. Una explicació plausible podríem trobar-la en el creixent laïcisme que impregna la nostra societat.
Al capdavall, si el que importa és la cosa i no el nom, tan sols es tracta d’un joc de paraules. No obstant, també és veritat que tots els fets contenen un rerefons.


El nombre no hace a la cosa

Si ponemos atención en ello, comprobaremos que hay palabras que han sido desterradas de nuestro lenguaje. Han sido sustituidas por otras que aportan el mismo significado y que al parecer suenan mejor.
¿Mejor que cuáles? Y, ¿por qué ahora nos repelen las anteriores? Quizás algunos ejemplos nos conduzcan a esclarecer un poco la cuestión.
Uno de los vocablos en auge es el de “resiliencia”, cuyo sentido equivale a los precedentes de “estoicismo” o “resignación”. Ya nadie usa estos últimos, desdeñando la filosofía griega, en el primer caso, repudiando la noción cristiana, en el segundo. Resiliencia se ha convertido en el concepto culto actual.
Otra muestra de sustitución la hallamos en una palabra tan en boga como es la de “empatía”. Actualmente no se siente “compasión”, sino que se tiene empatía. A la gente no se la compadece; sencillamente, se es empático o se es indiferente a las desgracias ajenas.
Admitiendo que el nombre no hace a la cosa, vendría a dar igual que se emplee una expresión u otra. Aunque, quizás no sea exactamente así. ¿Experimentamos el mismo sentimiento siendo estoicos o siendo resilientes; sentimos lo mismo practicando la resignación o la resiliencia?
Por último, saquemos a colación un término estrella, el de “solidaridad”. Si antes se era caritativo, en estos momentos hay que ser solidario. Parece que la idea de “caridad”, una virtud teologal cristiana, repele, y cabe preguntarse el porqué. Una explicación plausible podríamos encontrarla en el creciente laicismo que impregna nuestra sociedad.
A fin de cuentas, si lo que importa es la cosa y no el nombre, tan solo se trata de un juego de palabras. Sin embargo, también es verdad que todo contiene un trasfondo.

divendres, 22 de juny de 2018

¿Y si ellos fueran emigrantes? - I si ells fossin emigrants?


I si ells fossin emigrants?

Sí, el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, el president dels Estats Units, Donald Trump.  La vida fa molts tombs, diu la saviesa popular, i és cert que res hi ha d’inamovible sobre la Terra. Avui manen, demà podrien estar perseguits per la justícia, la màfia; podrien estar famolencs; podrien trucar a les portes d’un país que no fos el seu i trobar-les tancades. Serien com la carn humana que Salvini repudia, com les famílies que Trump va separar sense escrúpols i que potser tornin a retrobar-se no pas per la bondat d’ell sinó per l’escàndol que ha causat. Més de 2.000 nens emigrants van ser separats dels seus pares i reclosos en centres d’internament en només sis setmanes. Mandataris que són com moles pètries però que amb un gir de la història podrien convertir-se en carn humana a la deriva.
Serien nàufrags propicis en fràgils llanxes, en vaixells salvadors que precisament per ser-ho són denunciats per la justícia més injusta. Embarcacions d’ONG que Salvini titlla de “desgraciades”. Quina supèrbia, tant la seva com la de Trump!... Són incapaços de prendre consciència de la seva vulnerabilitat com a éssers humans, de com el poder cec que exerceixen se’ls pot escapar de les mans i trobar-se ran de l’abisme. Que sigui poc probable no significa que no sigui possible. I sobretot, no oculta l’aversió que desperten en milions de persones.
Són uns miserables governants avalats per persones tan pobres de sentiments com ells. Per descomptat que el seu món, el seu sistema, la seva pretesa democràcia no són el desitjable. Hauran d’apartar-se, ells i els seus acòlits.                         

  ¿Y si ellos fueran emigrantes?

Sí, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  La vida da muchas vueltas, dice la sabiduría popular, y es cierto que nada hay inamovible sobre la Tierra. Hoy mandan, mañana podrían estar perseguidos por la justicia, la mafia; podrían estar hambrientos; podrían llamar a las puertas de un país que no fuera el suyo y encontrarlas cerradas. Serían como la carne humana que Salvini repudia, como las familias que Trump separó sin escrúpulos y que quizás vuelvan a reencontrarse no por la bondad de él sino por el escándalo que ha causado. Más de 2.000 niños emigrantes fueron separados de sus padres y recluidos en centros de internamiento en solo seis semanas. Mandatarios que son como moles pétreas pero que con un giro de la historia podrían convertirse en carne humana a la deriva.
Serían náufragos propicios en frágiles lanchas, en barcos salvadores que precisamente por serlo son denunciados por la justicia más injusta. Embarcaciones de ONG que Salvini tacha de “desgraciadas”. ¡Qué soberbia, tanto la suya como la de Trump!... Son incapaces de tomar conciencia de su vulnerabilidad como seres humanos, de cómo el poder ciego que ejercen se les puede ir de las manos y encontrarse al filo del abismo. Que sea poco probable no significa que no sea posible. Y sobre todo, no oculta la aversión que despiertan en millones de personas.
Son unos miserables gobernantes apoyados por personas tan pobres de sentimientos como ellos. Por supuesto que su mundo, su sistema, su pretendida democracia no son lo deseable. Tendrán que apartarse, ellos y sus acólitos.


divendres, 15 de juny de 2018

Sobre la maternidad idealizada - Sobre la maternitat idealitzada


Sobre la maternitat idealitzada

Per sort, queda lluny la Yerma de García Lorca, símbol de la dona que no se sent completa si no arriba a ser mare. La societat li ho exigia, ella ho sentia com una necessitat vital. Ara les dones valen per si mateixes tant si tenen fills com si no. Tot i això, el desig de tenir-los continua vigent la major part de les vegades, si bé el fet de no aconseguir-ho ja no condueix a una frustració lorquiana.
Un exordi que ve a tomb de la publicació d’un Informe del qual és autora Laura Sagnier titulat, Las mujeres hoy. Entre altres temes, està present el de la vivència de la maternitat, i es ve a comprovar que són bastantes les mares que es declaren decebudes. No és pas una menudesa, just perquè es refereix a la relació mare i fills. La relació entre una responsable, educadora, estimadora i un ésser que depèn d’ella durant força anys. La feina, la parella, el partit polític poden decebre, però no hauria d’ocórrer així a la correspondència mare i fills. De fet, la maternitat no s’hauria de desitjar per obtenir satisfacció. En altres paraules, no s’hauria d’idealitzar.
Segurament, el 27% de les enquestades en l'esmentat estudi que se senten desencisades ho estan precisament perquè tenien de la maternitat una visió gairebé sublim. Ningú no els havia explicat -o no ho havien volgut sentir, o no ho havien entès-, que tenir fills significa dormir poc, patir amb les seves malalties, gastar molts diners en ells, tenir el cap a la feina, a la llar i al bressol alhora. Això d'antuvi, continuant després immersa sense treva en altres ansietats. Els fills són font de felicitat en si mateixos si no s'espera res a canvi, o molt poc, i sobretot, són font de felicitat perquè se'ls estima.

 Sobre la maternidad idealizada

Por fortuna, queda lejos la Yerma de García Lorca, símbolo de la mujer que no se siente completa si no llega a ser madre. La sociedad se lo exigía, ella lo sentía como una necesidad vital. Ahora las mujeres valen por sí mismas tanto si tienen hijos como si no. Sin embargo, el deseo de tenerlos continúa en pie la mayor parte de las veces, si bien el no conseguirlo ya no conduce a una frustración lorquiana.
Un exordio que viene a cuento de la publicación de un Informe del que es autora Laura Sagnier titulado, Las mujeres hoy. Entre otros temas, se halla presente el de la vivencia de la maternidad, viniéndose a comprobar que son bastantes les madres que se declaran decepcionadas. No es una menudencia, justo porque se refiere a la relación madre e hijos. La relación entre una responsable, educadora, amadora y un ser que depende de ella durante bastantes años. El trabajo, la pareja, el partido político pueden decepcionar, pero no debería ocurrir así en la correspondencia madre e hijos. De hecho, la maternidad no debería desearse para obtener satisfacción. En otras palabras, no tendría que idealizarse.
Seguramente, el 27% de las encuestadas en el citado estudio que se sienten desencantadas lo están precisamente porque tenían de la maternidad una visión casi sublime. Nadie les había explicado -o no lo habían querido oír, o no lo habían entendido-, que tener hijos significa dormir poco, sufrir con sus enfermedades, gastar mucho dinero en ellos, tener la cabeza en el trabajo, en el hogar y en la cuna a la vez. Esto de entrada, continuando luego inmersa sin tregua en otras ansiedades. Los hijos son fuente de felicidad en sí mismos si no se espera nada a cambio, o muy poco, y sobre todo, son fuente de felicidad porque se les ama.
               


divendres, 8 de juny de 2018

Cuatro mil contra la guerra - Quatre mil contra la guerraQuatre mil contra la guerra

 Google no renovarà la seva participació en els programes de drons del Pentàgon. Serà així perquè 4.000 dels seus treballadors s’oposen a continuar treballant per a negocis relacionats amb la guerra. ¿Semblen poc una sola empresa, uns milers de persones? En absolut. Google és una companyia líder, i que uns empleats es manifestin en contra de col·laborar amb el bel·licisme és un acte tan plausible com inusitat.
 El contracte de Google amb el Pentàgon finalitza el març del 2019, i no continuarà degut els escrúpols de que els conflictes armats es desenvolupin a escala encara més cruenta. No es tracta sols de que la plantilla ha firmat un document de protesta sinó que 12 professionals han dimitit dels seus càrrecs. Conseqüents uns i altres amb un eslògan que identifica Google, Don’t be evil (No siguis pervers), obren camí cap a la conscienciació que no és possible dissociar el producte i les seves conseqüències. Si fabriques per a l’exèrcit, fabriques per matar.
 Hi ha un dilema espuri a què s’enfronten els assalariats de les fàbriques d’armament. Si no tinc feina no menjo, així que, menjaré encara que contribueixi a matar. Diu el refrany que per la vida es perd la vida, però en aquest cas, els qui perden la vida són els altres. Esperem que tard o d’hora, més aviat això últim, tota la gent tingui clar que els humans constituïm un tot, i que desdenyar una ocupació no significa forçosament que no se’n pugui trobar cap altre. I com a últim recurs, seria millor per a nosaltres i per als nostres fills acollir-se a una ajuda pública.
 Per cert, tenint en compte que la despesa militar mundial durant l’any 2017 va assolir els 1.500 mil milions de dòlars, una xifra de vertigen, quin grau de benestar seria possible en un món sense armes?

Cuatro mil contra la guerra

                Google no renovará su participación en los programas de drones del Pentágono. Será así porque 4.000 de sus trabajadores se oponen a seguir trabajando para negocios relacionados con la guerra. ¿Parece poco una sola empresa, unos miles de personas? En absoluto. Google es una compañía líder, y que unos empleados se manifiesten en contra de colaborar con el belicismo es un acto tan plausible como inusitado.
                El contrato de Google con el Pentágono finaliza en marzo de 2019, y no continuará ante los escrúpulos de que los conflictos armados se desarrollen a escala aún más cruenta. No se trata solo de que la plantilla ha firmado un documento de protesta sino que 12 profesionales han dimitido de sus cargos. Consecuentes unos y otros con un slogan que identifica a Google, Don’t be evil (No seas perverso), abren camino hacia la concienciación de que no es posible disociar el producto y sus consecuencias. Si fabricas para el ejército, fabricas para matar.
                Hay un dilema espurio al que se enfrentan los asalariados de las fábricas de armamento. Si no tengo trabajo no como, así que, comeré aunque contribuya a matar. Dice el refrán que por la vida se pierde la vida, pero en este caso, quienes pierden la vida son los demás. Esperemos que tarde o temprano, más bien esto último, toda la gente tenga claro que los humanos constituimos un todo, y que desdeñar un empleo no significa forzosamente que no se pueda encontrar otro. Y como último recurso, sería mejor para nosotros y para nuestros hijos acogerse a una ayuda pública.
                Por cierto, habida cuenta que el gasto militar mundial durante el año 2017 alcanzó los 1.500 mil millones de dólares, una cifra de vértigo, ¿qué grado de bienestar sería posible en un mundo sin armas?