divendres, 17 d’agost de 2018

El poder de decisión - El poder de decisió


El poder de decisió

Un erudit del qual ara no recordo el nom va afirmar que la llibertat d’una persona es mesura pel seu poder de decisió.
Els emperadors no decidien sobre la seva pròpia mort, però sí sobre la vida i la mort dels altres. Eren els més lliures de l’imperi. Només Déu estava per sobre del seu poder. Als reis absolutistes se’ls atorgava una potestat semblant, fins que els parlaments vingueren a llimar-se-la. Actualment són els adinerats els que gaudeixen de més possibilitats per determinar què és de la seva pròpia vida i la de les persones que en depenen. I són els organismes polítics que els representen els que decideixen sobre les condicions de vida de la gent en general. Diversos són els col·lectius que es troben subjectes a les decisions dels poderosos, i entre ells, un dels més dissortats és el col·lectiu d’emigrants.
Ni llibertat per viure en bones condicions al país on van néixer, ni llibertat per desplaçar-se, instal·lar-se en un altre lloc, refugiar-se. En cap moment tenen possibilitat d’elecció. Si fugen per mar, aquest pot engolir-los, ho farà si altres persones no corren a ajudar-los. Dependran llavors de la bona voluntat dels seus salvadors, de que el vaixell que els ha deslliurat de la mort trobi un port on desembarcar-los. Poders llunyans, suprems, determinaran que se’n fa d’ells. Uns governs els repudiaran, d’altres els acolliran al seu albir.
El col·lectiu de miserables sense el més mínim poder serà tractat com a simple mercaderia. Aquí et vull, allà no. I si et vull, a veure on et col·loco. Emigrants, refugiats, esclaus.                                

El poder de decisión

Un erudito del cual ahora no recuerdo el nombre afirmó que la libertad de una persona se mide por su poder de decisión.
Los emperadores no decidían sobre su propia muerte, pero sí sobre la vida y la muerte de los demás. Eran los más libre del imperio. Solo Dios estaba por encima de su poder. A los monarcas absolutistas se les otorgaba una potestad semejante, hasta que los parlamentos vinieron a limársela. Actualmente son los adinerados los que gozan de mayores posibilidades para determinar qué es de su propia vida y la de las personas que dependen de ellos. Y son los organismos políticos que los representan los que deciden sobre las condiciones de vida de la gente en general. Diversos son los colectivos que se encuentran sujetos a las decisiones de los poderosos, y entre ellos, uno de los más desdichados es el colectivo de emigrantes.
Ni libertad para vivir en buenas condiciones en el país donde nacieron, ni libertad para desplazarse, instalarse en otro lugar, refugiarse. En momento alguno tienen posibilidad de elección. Si huyen por mar, este puede engullirles, lo hará si otras personas no acuden en su ayuda. Dependerán entonces de la buena voluntad de sus salvadores, de que el barco que les ha librado de la muerte halle un puerto dónde desembarcarlos. Poderes lejanos, supremos, determinarán qué se hace con ellos. Unos gobiernos los repudiarán, otros los acogerán a su albedrío.
El colectivo de miserables sin el más mínimo poder será tratado como mera mercancía. Aquí te quiero, allí no. Y si te quiero, a ver dónde te coloco. Emigrantes, refugiados, esclavos.


divendres, 10 d’agost de 2018

Merecen morir de calor - Mereixen morir de calor                      Mereixen morir de calor

Obstinats en negar el canvi climàtic, anteposant els beneficis econòmics a l’evidència, espècimens com Trump i els seus sequaços estan alimentant l’escalfament del planeta com si això no anés amb ells. Seguint amb les energies fòssils en lloc de renovables, és aquesta gent la que condueix a haver de suportar un estiu abrasador, amb temperatures tan altes que provoquen com mai sequeres, incendis, inundacions o morts per cops de calor. Ho constaten els observatoris meteorològics, les notícies d’aquí i allà informen de 80 morts al Japó o 70 al Canadà, dels incendis més colossals de la història de Califòrnia, de fenòmens desconeguts fins ara com el groguejar de la gespa als jardins de Londres.
A Espanya, l’onada de calor ha deixat 9 morts, persones de diverses edats però de condicions similars. Classe modesta, algunes d’elles inclús pobres sense sostre. I sense arribar a finar, problemes respiratoris entre altres efectes negatius.
Un escenari que porta a la conclusió de que la vida, una vegada més, és summament injusta, donat que condemna a la mort o la malaltia als qui no tenen poder de decisió quan són els que sí que en tenen els que mereixen morir de calor.
Endemés, també són responsables de despertar tan reprovable sentiment en ànimes pures que no havien experimentat mai una semblant rancúnia.          

                   Merecen morir de calor

Empecinados en negar el cambio climático, anteponiendo los beneficios económicos a la evidencia, especímenes como Trump y sus secuaces están alimentando el calentamiento del planeta como si eso no fuera con ellos. Siguiendo con las energías fósiles en lugar de renovables, es esta gente la que conduce a tener que soportar un verano abrasador, con temperaturas tan altas que provocan como nunca sequías, incendios, inundaciones o fallecimientos por golpes de calor. Lo constatan los observatorios meteorológicos, las noticias de aquí y allá informan de 80 muertes en Japón o 70 en Canadá, de los incendios más colosales de la historia de California, de fenómenos desconocidos hasta ahora como el amarillear del césped en los jardines de Londres.
En España, la ola de calor ha dejado 9 muertos, personas de diversas edades pero de condiciones análogas. Clase modesta, algunas de ellas incluso pobres sin techo. Y sin llegar a fenecer, problemas respiratorios entre otros efectos negativos.
Un escenario que lleva a la conclusión de que la vida, una vez más, es sumamente injusta, ya que condena a la muerte o la enfermedad a quienes no tienen poder de decisión cuando son los que sí lo tienen los que merecen morir de calor.
Por añadidura, también son responsables de despertar tan reprobable sentimiento en almas puras que jamás habían experimentado semejante rencor.
divendres, 3 d’agost de 2018

Revés a las pistolas impresas en 3D - Revés a les pistoles impreses en 3D


                   Revés a les pistoles impreses en 3D

Davant els eixelebrats, la meva àvia deia que eren al món perquè hi hagués de tot. Això li aplicaria sens dubte al nord-americà Cody Wilson, el qual es proposava que fos possible descarregar arxius que permetrien construir armes de foc mitjançant una impressora en 3D. El dia 1 d’agost era el dia previst per iniciar la gran gesta, mes un jutge federal gens eixelebrat ho ha prohibit.
 Haurien estat armes sense número de sèrie, i no detectables en els controls de seguretat de metalls, a l’abast de qualsevol altre eixelebrat, de delinqüents i de terroristes. És evident que Cody Wilson no està sol, que si ha arribat a tal extrem és perquè compta amb l’aval d’organitzacions amants de les armes i perquè confiava en el vistiplau de Trump. Tot i això, de bell antuvi el seu pla s’ha estroncat seriosament atès que al dictamen del susdit jutge s’ha afegit la denúncia de vuit Estats i Washington D.C contra el govern de Trump.
Maldestre paper el d’una Administració que continua sense protegir la vida dels seus governats a l’obstinar-se en la segona esmena de la Constitució, la que proclama el dret del poble dels EUA a posseir i portar armes de foc. Com si els anys transcorreguts des de la Conquesta de l’Oest no comptessin, com si no patissin matances amb terrible freqüència, com si la Constitució, com qualsevol altra llei, no s’hagués d’adaptar a les necessitats del present per al benestar de la ciutadania.
Un recel prové de que resulta difícil controlar amb eficàcia un medi com internet, definit per la llibertat atribuïda a programadors i usuaris. Que potser no s’hauran descarregat ja les esmentades instruccions en molts llocs del planeta? És possible que sí. És el risc que, per tal que al món hi hagi de tot, segons el criteri de la meva àvia, existeixin els eixelebrats.

Revés a las pistolas impresas en 3D

Ante los descerebrados, mi abuela decía que estaban en el mundo para que hubiera de todo. Esto se lo aplicaría sin duda al estadounidense Cody Wilson, el cual se proponía que fuera posible descargar archivos que permitirían construir armas de fuego mediante una impresora en 3D. El día 1 de agosto era el día previsto para iniciar la gran hazaña, mas un juez federal nada descerebrado lo ha prohibido.
 Hubieran sido armas sin número de serie, y no detectables en los controles de seguridad de metales, al alcance de cualquier otro descerebrado, de delincuentes y de terroristas. Es evidente que Cody Wilson no está solo, que si ha llegado a tal extremo es porque cuenta con el aval de organizaciones amantes de las armas y porque confiaba en el visto bueno de Trump. Sin embargo, por de pronto su plan se ha quebrantado seriamente ya que al dictamen del susodicho juez se ha agregado la denuncia de ocho Estados y Washington D.C contra el gobierno de Trump.
Torpe papel el de una Administración que continúa sin proteger la vida de sus gobernados al obstinarse en la segunda enmienda de la Constitución, la que proclama el derecho del pueblo de los EE.UU. a poseer y llevar armas de fuego. Como si los años trascurridos desde la Conquista del Oeste no contaran, como si no sufrieran matanzas con terrible frecuencia, como si la Constitución, como cualquier otra ley, no debiera adaptarse a las necesidades del presente para el bienestar de la ciudadanía.
Un recelo proviene de que resulta difícil controlar con eficacia un medio como internet, definido por la libertad atribuida a programadores y usuarios. ¿Acaso no se habrán descargado ya las mencionadas instrucciones en muchos lugares del planeta? Es posible que sí. Es el riesgo de que, para que en el mundo haya de todo, según el criterio de mi abuela, existan los descerebrados.

diumenge, 29 de juliol de 2018

Calentar a tope la ciudad - Tot escalfant la ciutat


                            Tot escalfant la ciutat

Antigament, quan feia calor la gent es ventava. Era en temps immemorial, el dels nostres avis, abans que s’inventés l’aire condicionat. Un corrent d’aire, un càntir amb aigua fresca que el fang conservava, un ventall i a suportar el millor possible la canícula. Algunes persones passaven les nits caloroses dormint al balcó de casa seva. Un espectacle i un termòmetre per als veïns.
Ara tenim la sort de poder refrescar la llar amb un aparell. Tot tancat i a viure confortablement. Els estius són cada vegada més tòrrids, a causa del canvi climàtic sens dubte, i els habitants del nostre únic món contribuïm alegrement a l’escalfament. Fred a casa o als comerços i aire calent llançat a dojo a l’exterior. Algun científic ha estudiat en quin grau aquest sistema augmenta la temperatura a les ciutats?
També caldria calcular com incrementen la calor la gran quantitat de vehicles amb l’aire condicionat en marxa fins i tot quan estan aturats. Automòbils, autocars i altres desprenent calor i contaminant per tal de conservar el vehicle fresc.
Caldria preguntar-se si no és pitjor el remei que la malaltia, si no acabarem tots, començant per Occident i continuant per Orient, anant del Nord al Sud, immersos en una atmosfera irrespirable. El negoci funciona, els habitants de bona part del planeta poden proporcionar-se la seva parcel·la de confort. Aquesta és l’equació, més aviat el bucle, ja que sembla que solucionem el problema de la calor però no és així sinó al contrari. Malgrat tot, l’espècie humana és l’única que es considera intel·ligent.


Calentar a tope la ciudad

Antaño, cuando hacía calor la gente se abanicaba. Era en tiempo inmemorial, el de nuestros abuelos, antes de que se inventara el aire acondicionado. Una corriente de aire, un botijo con agua fresca que el barro conservaba, un abanico y a soportar lo mejor posible la canícula. Algunos pasaban las noches calurosas durmiendo en el balcón de su casa. Un espectáculo y un termómetro para los vecinos.
Ahora tenemos la suerte de poder refrescar el hogar con un aparato. Todo cerrado y a vivir confortablemente. Los veranos son cada vez más tórridos, debido al cambio climático sin duda, y los habitantes de nuestro único mundo contribuimos alegremente al caldeamiento. Frío en casa o en los comercios y chorros de aire caliente lanzados al exterior. ¿Algún científico ha estudiado en qué grado este sistema aumenta la temperatura en las ciudades?
También habría que calcular cómo elevan el calor la gran cantidad de vehículos con el aire acondicionado en marcha incluso cuando están parados. Automóviles, autocares y demás despidiendo calor y contaminando para conservar el vehículo fresco.
Habría que preguntarse si no es peor el remedio que la enfermedad, si no acabaremos todos, comenzando por Occidente y siguiendo por Oriente, yendo del Norte al Sur, inmersos en una atmósfera irrespirable. El negocio funciona, los habitantes de buena parte del planeta pueden proporcionarse su parcela de confort. Esta es la ecuación, más bien el bucle, ya que parece que solucionamos el problema del calor pero no es así sino al contrario. A pesar de todo, la especie humana es la única que se considera inteligente.

divendres, 20 de juliol de 2018

Osos, rebaños y personas - Óssos, ramats i persones


                                               
Óssos, ramats i persones

Gairebé segur que l’ós Goiat serà expulsat de la Val d’Aran per mal comportament. Ja ha endrapat diverses ovelles, i això se li retreu malgrat tractar-se del seu instint natural. Tot i que els óssos són omnívors, que  potser es pot pretendre que un animal tan gran subsisteixi amb només fruits, arrels, insectes o petits vertebrats, sense procurar-se de tant en tant un bon tros de carn?
Els ramaders el volen fora i els ecologistes posen el crit al cel. L’Administració comença a activar la proscripció mentre que els activistes han emprès una campanya per recollir firmes en contra. Asseveren aquests que, transcorreguts vint anys de la reintroducció dels óssos al Pirineu queda demostrat que la convivència entre ells i els humans és possible. En efecte, no s’han menjat cap home, dona, nen o nena, s’han limitat a minvar ramats. Fora d’això, sembla que els ramaders perjudicats reben indemnitzacions.
La situació doncs, hauria de ser sostenible i tendir a l’equilibri. Tot i això, no succeeix pas així. Les entitats ecologistes retreuen als ramaders que no actuïn amb precaució agrupant millor els ramats, i aquests al·leguen que ja estan farts de mamífers carnívors que consideren intrusos.
Oscil·lant entre la ignorància i la imparcialitat, sorgeixen com a mínim dos interrogants. Per què ha estat necessari reintroduir l’ós al Pirineu? Tal vegada seria més eficaç dedicar-se a preservar la seva existència en hàbitats preexistents. Quant costen la reintroducció, el manteniment i les compensacions als ramaders perjudicats?

Osos, rebaños y personas

Casi seguro que el oso Goiat va a ser expulsado de la Val d’Aran por mal comportamiento. Ya se ha zampado varias ovejas, y eso se le reprocha pese a tratarse de su instinto natural. Aunque los osos son omnívoros, ¿acaso puede pretenderse que un animal tan grande subsista con solo frutos, raíces, insectos o pequeños vertebrados, sin hacerse de cuando en cuando con un buen pedazo de carne?
Los ganaderos lo quieren fuera y los ecologistas ponen el grito en el cielo. La Administración empieza a activar el destierro mientras que los activistas han emprendido una campaña para recoger firmas en contra. Sostienen estos que, transcurridos veinte años de la reintroducción de los osos en el Pirineo queda demostrado que la convivencia entre ellos y los humanos es posible. En efecto, no se han comido a ningún hombre, mujer, niño o niña, se han limitado a mermar rebaños. Por lo demás, parece que los ganaderos perjudicados reciben indemnizaciones.
La situación debería, pues, ser sostenible y tender al equilibrio. Sin embargo, no sucede así. Las entidades ecologistas reprochan a los ganaderos que no actúen con precaución agrupando mejor los rebaños, y estos alegan que ya están hartos de mamíferos carnívoros que consideran intrusos.
Oscilando entre la ignorancia y la imparcialidad, caben como mínimo dos interrogantes. ¿Por qué ha sido necesario reintroducir el oso en el Pirineo? Quizás sería más eficaz dedicarse a preservar su existencia en hábitats preexistentes. ¿Cuánto cuestan la reintroducción, el mantenimiento y las compensaciones a los ganaderos perjudicados?

divendres, 13 de juliol de 2018

Huelga contra los millones de Cristiano - Vaga contra els milions de Cristiano


     Vaga contra els milions de Cristiano

A la fàbrica de Fiat a Melfi hi haurà vaga del 15 al 17 de juliol en protesta pels milions que el Juventus ha invertit en Cristiano Ronaldo. Com és sabut, el susdit club de futbol és propietat de la família Agnelli, la qual és també majoritària en l’automobilística Fiat, i als treballadors de l’esmentada factoria del sud d’Itàlia se’ls han indigestat els 112 milions d’euros gastats en el futbolista.
El sindicat Unió Sindical de Base actua de portaveu i denúncia que en tant que als treballadors se’ls escatimen salaris i se’ls exigeixen sacrificis laborals l’empresa destina més de 100 milions d’euros en el fitxatge d’un futbolista. “És normal que una sola persona guanyi milions i milers de famílies no arribin a fi de mes?”, es pregunten els sindicalistes.
Sobrepassant aquest conflicte en concret, cal aplaudir que algú hagi destapat per fi l’olla de l’obscenitat amb què es mouen els diners al futbol. La gent en general - compresos els socis de clubs, els espectadors directes i els indirectes a través de pantalles, els indiferents o fins i tot els contraris a la sublimació futbolística-, calla davant el malbaratament de cabals, com si fos lògic que per un joc de pilota es cobrés immensament més que per exercir una professió o un ofici.
No és possible creure que l’estupidesa humana assoleixi aital cim. A Melfi potser han obert una finestra cap a la racionalitat i el seny.

Huelga contra los millones de Cristiano

En la fábrica de Fiat en Melfi habrá huelga del 15 al 17 de julio en protesta por los millones que el Juventus ha invertido en Cristiano Ronaldo. Como es sabido, el susodicho club de fútbol es propiedad de la familia Agnelli, la cual es también mayoritaria en la automovilística Fiat, y a los trabajadores de la mencionada factoría del sur de Italia se les han indigestado los 112 millones de euros gastados en el futbolista.
El sindicato Unión Sindical de Base actúa de portavoz y denuncia que en tanto que a los trabajadores se les escatiman salarios y se les exigen sacrificios laborales la empresa destina más de 100 millones de euros en el fichaje de un futbolista. “Es normal que una sola persona gane millones y millares de familias no lleguen a fin de mes?”, se preguntan los sindicalistas.
Sobrepasando este conflicto en concreto, hay que aplaudir que alguien haya destapado por fin la olla de la obscenidad con que se mueve el dinero en el fútbol. La gente en general - comprendidos los socios de clubs, los espectadores directos y los indirectos a través de pantallas, los indiferentes o incluso los contrarios a la sublimación futbolística-, calla ante el derroche de caudales, como si fuera lógico que por un juego de pelota se cobrara inmensamente más que por ejercer una profesión o un oficio.
No es posible creer que la estupidez humana alcance tal cima. En Melfi tal vez hayan abierto una ventana hacia la racionalidad y la sensatez.
divendres, 6 de juliol de 2018

Justicia tardía para Víctor Jara - Justícia tardana per a Víctor Jara


                  

Justícia tardana per a Víctor Jara

Gent jove poc llegida, poc interessada en la política i la història no sabrà qui va ser Víctor Jara. Han transcorregut 45 anys des que va ser assassinat per la Junta Militar que va enderrocar el president xilè Salvador Allende. Aquell 11 de setembre del 1973 va començar una dictadura de 16 anys en què, sota el comandament del general Augusto Pinochet, es van perpetrar múltiples segrestos, tortures i matances. El guitarrista i cantautor Víctor Jara, fidel al president electe enderrocat pel cop d’Estat, va ser detingut i confinat en un pavelló esportiu convertit en un enorme calabós.
Quatre dies més tard, el seu cadàver va ser trobat en un descampat. Li havien aixafat els dits a cops de martell, com si temessin que una vegada mort encara pogués puntejar  les cordes i cantar a favor de la llibertat i la justícia. Durant més de quatre dècades, els assassins han restat incòlumes, potser per la seva condició de militars, malgrat que a la fi la Justícia ha deixat sentir el seu pes.
Però han estat condemnats massa tard, perquè ja són vells i cap d’ells no complirà els 18 anys de presó a què han estat sentenciats. Perquè moriran abans o perquè ni tan sols entraran a presó a causa de la seva edat. Si durant el llarg temps transcorregut des del seu crim han estat capaços de viure tranquils, no serà aquest final el que els enfosqueixi la seva repugnant vida.

Justicia tardía para Víctor Jara

Gente joven poco leída, poco interesada en la política y la historia no sabrá quién fue Víctor Jara. Han transcurrido 45 años desde que fue asesinado por la Junta Militar que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Aquel 11 de setiembre de 1973 dio comienzo una dictadura de 16 años en que, bajo el mando del general Augusto Pinochet, se perpetraron múltiples secuestros, torturas y matanzas. El guitarrista y cantautor Víctor Jara, fiel al presidente electo derribado por el golpe de Estado, fue detenido y confinado en un pabellón deportivo convertido en un enorme calabozo.
Cuatro días más tarde, su cadáver fue encontrado en un descampado. Le habían machacado los dedos a martillazos, como si temieran que una vez muerto aún pudiera rasguear las cuerdas y cantar en favor de la libertad y la justicia. Durante más de cuatro décadas, los asesinos han permanecido incólumes, tal vez por su condición de militares, aunque al fin la Justicia ha dejado sentir su peso.
Pero han sido condenados demasiado tarde, porque ya son viejos y ninguno de ellos cumplirá los 18 años de cárcel a que han sido sentenciados. Porque morirán antes o porque ni siquiera entrarán en prisión debido a su edad. Si durante el largo tiempo trascurrido desde su crimen han sido capaces de vivir tranquilos, no será este final el que les ensombrezca su repugnante vida.
divendres, 29 de juny de 2018

El nombre no hace a la cosa - El nom no fa la cosa


                                   El nom no fa la cosa

Si hi parem atenció, comprovarem que hi ha paraules que han estat desterrades del nostre llenguatge. Han estat substituïdes per altres que aporten el mateix significat i que pel que sembla sonen millor.
Millor que quines? I, per què ara les anteriors ens repel·leixen? Tal vegada alguns exemples ens condueixin a clarificar una mica la qüestió.
Un dels vocables en auge és el de “resiliència”, el sentit del qual equival als precedents “estoïcisme” o “resignació”. Ja ningú no utilitza aquests darrers, desdenyant la filosofia grega, en el primer cas, repudiant la noció cristiana, en el segon. Resiliència s’ha convertit en el concepte culte actual.
Una altra mostra de substitució la trobem en una paraula tan en voga com és  ”empatia”. Actualment no se sent “compassió”, sinó que es té empatia. A la gent no se la compadeix; senzillament, s’és empàtic o s’és indiferent a les desgràcies alienes.
Admetent que el nom no fa la cosa, vindria a ser indiferent que es faci servir una expressió o una altra. Tot i que, potser no és exactament així. ¿Experimentem el mateix sentiment essent estoics o essent resilients; sentim el mateix practicant la resignació o la resiliència?
Finalment, portem a col·lació un terme estrella, el de “solidaritat”. Si abans s’era caritatiu, en aquests moments cal ser solidari. Sembla que la idea de “caritat”, una virtut teologal cristiana, repel·leix, i cal preguntar-se el perquè. Una explicació plausible podríem trobar-la en el creixent laïcisme que impregna la nostra societat.
Al capdavall, si el que importa és la cosa i no el nom, tan sols es tracta d’un joc de paraules. No obstant, també és veritat que tots els fets contenen un rerefons.


El nombre no hace a la cosa

Si ponemos atención en ello, comprobaremos que hay palabras que han sido desterradas de nuestro lenguaje. Han sido sustituidas por otras que aportan el mismo significado y que al parecer suenan mejor.
¿Mejor que cuáles? Y, ¿por qué ahora nos repelen las anteriores? Quizás algunos ejemplos nos conduzcan a esclarecer un poco la cuestión.
Uno de los vocablos en auge es el de “resiliencia”, cuyo sentido equivale a los precedentes de “estoicismo” o “resignación”. Ya nadie usa estos últimos, desdeñando la filosofía griega, en el primer caso, repudiando la noción cristiana, en el segundo. Resiliencia se ha convertido en el concepto culto actual.
Otra muestra de sustitución la hallamos en una palabra tan en boga como es la de “empatía”. Actualmente no se siente “compasión”, sino que se tiene empatía. A la gente no se la compadece; sencillamente, se es empático o se es indiferente a las desgracias ajenas.
Admitiendo que el nombre no hace a la cosa, vendría a dar igual que se emplee una expresión u otra. Aunque, quizás no sea exactamente así. ¿Experimentamos el mismo sentimiento siendo estoicos o siendo resilientes; sentimos lo mismo practicando la resignación o la resiliencia?
Por último, saquemos a colación un término estrella, el de “solidaridad”. Si antes se era caritativo, en estos momentos hay que ser solidario. Parece que la idea de “caridad”, una virtud teologal cristiana, repele, y cabe preguntarse el porqué. Una explicación plausible podríamos encontrarla en el creciente laicismo que impregna nuestra sociedad.
A fin de cuentas, si lo que importa es la cosa y no el nombre, tan solo se trata de un juego de palabras. Sin embargo, también es verdad que todo contiene un trasfondo.

divendres, 22 de juny de 2018

¿Y si ellos fueran emigrantes? - I si ells fossin emigrants?


I si ells fossin emigrants?

Sí, el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, el president dels Estats Units, Donald Trump.  La vida fa molts tombs, diu la saviesa popular, i és cert que res hi ha d’inamovible sobre la Terra. Avui manen, demà podrien estar perseguits per la justícia, la màfia; podrien estar famolencs; podrien trucar a les portes d’un país que no fos el seu i trobar-les tancades. Serien com la carn humana que Salvini repudia, com les famílies que Trump va separar sense escrúpols i que potser tornin a retrobar-se no pas per la bondat d’ell sinó per l’escàndol que ha causat. Més de 2.000 nens emigrants van ser separats dels seus pares i reclosos en centres d’internament en només sis setmanes. Mandataris que són com moles pètries però que amb un gir de la història podrien convertir-se en carn humana a la deriva.
Serien nàufrags propicis en fràgils llanxes, en vaixells salvadors que precisament per ser-ho són denunciats per la justícia més injusta. Embarcacions d’ONG que Salvini titlla de “desgraciades”. Quina supèrbia, tant la seva com la de Trump!... Són incapaços de prendre consciència de la seva vulnerabilitat com a éssers humans, de com el poder cec que exerceixen se’ls pot escapar de les mans i trobar-se ran de l’abisme. Que sigui poc probable no significa que no sigui possible. I sobretot, no oculta l’aversió que desperten en milions de persones.
Són uns miserables governants avalats per persones tan pobres de sentiments com ells. Per descomptat que el seu món, el seu sistema, la seva pretesa democràcia no són el desitjable. Hauran d’apartar-se, ells i els seus acòlits.                         

  ¿Y si ellos fueran emigrantes?

Sí, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  La vida da muchas vueltas, dice la sabiduría popular, y es cierto que nada hay inamovible sobre la Tierra. Hoy mandan, mañana podrían estar perseguidos por la justicia, la mafia; podrían estar hambrientos; podrían llamar a las puertas de un país que no fuera el suyo y encontrarlas cerradas. Serían como la carne humana que Salvini repudia, como las familias que Trump separó sin escrúpulos y que quizás vuelvan a reencontrarse no por la bondad de él sino por el escándalo que ha causado. Más de 2.000 niños emigrantes fueron separados de sus padres y recluidos en centros de internamiento en solo seis semanas. Mandatarios que son como moles pétreas pero que con un giro de la historia podrían convertirse en carne humana a la deriva.
Serían náufragos propicios en frágiles lanchas, en barcos salvadores que precisamente por serlo son denunciados por la justicia más injusta. Embarcaciones de ONG que Salvini tacha de “desgraciadas”. ¡Qué soberbia, tanto la suya como la de Trump!... Son incapaces de tomar conciencia de su vulnerabilidad como seres humanos, de cómo el poder ciego que ejercen se les puede ir de las manos y encontrarse al filo del abismo. Que sea poco probable no significa que no sea posible. Y sobre todo, no oculta la aversión que despiertan en millones de personas.
Son unos miserables gobernantes apoyados por personas tan pobres de sentimientos como ellos. Por supuesto que su mundo, su sistema, su pretendida democracia no son lo deseable. Tendrán que apartarse, ellos y sus acólitos.


divendres, 15 de juny de 2018

Sobre la maternidad idealizada - Sobre la maternitat idealitzada


Sobre la maternitat idealitzada

Per sort, queda lluny la Yerma de García Lorca, símbol de la dona que no se sent completa si no arriba a ser mare. La societat li ho exigia, ella ho sentia com una necessitat vital. Ara les dones valen per si mateixes tant si tenen fills com si no. Tot i això, el desig de tenir-los continua vigent la major part de les vegades, si bé el fet de no aconseguir-ho ja no condueix a una frustració lorquiana.
Un exordi que ve a tomb de la publicació d’un Informe del qual és autora Laura Sagnier titulat, Las mujeres hoy. Entre altres temes, està present el de la vivència de la maternitat, i es ve a comprovar que són bastantes les mares que es declaren decebudes. No és pas una menudesa, just perquè es refereix a la relació mare i fills. La relació entre una responsable, educadora, estimadora i un ésser que depèn d’ella durant força anys. La feina, la parella, el partit polític poden decebre, però no hauria d’ocórrer així a la correspondència mare i fills. De fet, la maternitat no s’hauria de desitjar per obtenir satisfacció. En altres paraules, no s’hauria d’idealitzar.
Segurament, el 27% de les enquestades en l'esmentat estudi que se senten desencisades ho estan precisament perquè tenien de la maternitat una visió gairebé sublim. Ningú no els havia explicat -o no ho havien volgut sentir, o no ho havien entès-, que tenir fills significa dormir poc, patir amb les seves malalties, gastar molts diners en ells, tenir el cap a la feina, a la llar i al bressol alhora. Això d'antuvi, continuant després immersa sense treva en altres ansietats. Els fills són font de felicitat en si mateixos si no s'espera res a canvi, o molt poc, i sobretot, són font de felicitat perquè se'ls estima.

 Sobre la maternidad idealizada

Por fortuna, queda lejos la Yerma de García Lorca, símbolo de la mujer que no se siente completa si no llega a ser madre. La sociedad se lo exigía, ella lo sentía como una necesidad vital. Ahora las mujeres valen por sí mismas tanto si tienen hijos como si no. Sin embargo, el deseo de tenerlos continúa en pie la mayor parte de las veces, si bien el no conseguirlo ya no conduce a una frustración lorquiana.
Un exordio que viene a cuento de la publicación de un Informe del que es autora Laura Sagnier titulado, Las mujeres hoy. Entre otros temas, se halla presente el de la vivencia de la maternidad, viniéndose a comprobar que son bastantes les madres que se declaran decepcionadas. No es una menudencia, justo porque se refiere a la relación madre e hijos. La relación entre una responsable, educadora, amadora y un ser que depende de ella durante bastantes años. El trabajo, la pareja, el partido político pueden decepcionar, pero no debería ocurrir así en la correspondencia madre e hijos. De hecho, la maternidad no debería desearse para obtener satisfacción. En otras palabras, no tendría que idealizarse.
Seguramente, el 27% de las encuestadas en el citado estudio que se sienten desencantadas lo están precisamente porque tenían de la maternidad una visión casi sublime. Nadie les había explicado -o no lo habían querido oír, o no lo habían entendido-, que tener hijos significa dormir poco, sufrir con sus enfermedades, gastar mucho dinero en ellos, tener la cabeza en el trabajo, en el hogar y en la cuna a la vez. Esto de entrada, continuando luego inmersa sin tregua en otras ansiedades. Los hijos son fuente de felicidad en sí mismos si no se espera nada a cambio, o muy poco, y sobre todo, son fuente de felicidad porque se les ama.
               


divendres, 8 de juny de 2018

Cuatro mil contra la guerra - Quatre mil contra la guerraQuatre mil contra la guerra

 Google no renovarà la seva participació en els programes de drons del Pentàgon. Serà així perquè 4.000 dels seus treballadors s’oposen a continuar treballant per a negocis relacionats amb la guerra. ¿Semblen poc una sola empresa, uns milers de persones? En absolut. Google és una companyia líder, i que uns empleats es manifestin en contra de col·laborar amb el bel·licisme és un acte tan plausible com inusitat.
 El contracte de Google amb el Pentàgon finalitza el març del 2019, i no continuarà degut els escrúpols de que els conflictes armats es desenvolupin a escala encara més cruenta. No es tracta sols de que la plantilla ha firmat un document de protesta sinó que 12 professionals han dimitit dels seus càrrecs. Conseqüents uns i altres amb un eslògan que identifica Google, Don’t be evil (No siguis pervers), obren camí cap a la conscienciació que no és possible dissociar el producte i les seves conseqüències. Si fabriques per a l’exèrcit, fabriques per matar.
 Hi ha un dilema espuri a què s’enfronten els assalariats de les fàbriques d’armament. Si no tinc feina no menjo, així que, menjaré encara que contribueixi a matar. Diu el refrany que per la vida es perd la vida, però en aquest cas, els qui perden la vida són els altres. Esperem que tard o d’hora, més aviat això últim, tota la gent tingui clar que els humans constituïm un tot, i que desdenyar una ocupació no significa forçosament que no se’n pugui trobar cap altre. I com a últim recurs, seria millor per a nosaltres i per als nostres fills acollir-se a una ajuda pública.
 Per cert, tenint en compte que la despesa militar mundial durant l’any 2017 va assolir els 1.500 mil milions de dòlars, una xifra de vertigen, quin grau de benestar seria possible en un món sense armes?

Cuatro mil contra la guerra

                Google no renovará su participación en los programas de drones del Pentágono. Será así porque 4.000 de sus trabajadores se oponen a seguir trabajando para negocios relacionados con la guerra. ¿Parece poco una sola empresa, unos miles de personas? En absoluto. Google es una compañía líder, y que unos empleados se manifiesten en contra de colaborar con el belicismo es un acto tan plausible como inusitado.
                El contrato de Google con el Pentágono finaliza en marzo de 2019, y no continuará ante los escrúpulos de que los conflictos armados se desarrollen a escala aún más cruenta. No se trata solo de que la plantilla ha firmado un documento de protesta sino que 12 profesionales han dimitido de sus cargos. Consecuentes unos y otros con un slogan que identifica a Google, Don’t be evil (No seas perverso), abren camino hacia la concienciación de que no es posible disociar el producto y sus consecuencias. Si fabricas para el ejército, fabricas para matar.
                Hay un dilema espurio al que se enfrentan los asalariados de las fábricas de armamento. Si no tengo trabajo no como, así que, comeré aunque contribuya a matar. Dice el refrán que por la vida se pierde la vida, pero en este caso, quienes pierden la vida son los demás. Esperemos que tarde o temprano, más bien esto último, toda la gente tenga claro que los humanos constituimos un todo, y que desdeñar un empleo no significa forzosamente que no se pueda encontrar otro. Y como último recurso, sería mejor para nosotros y para nuestros hijos acogerse a una ayuda pública.
                Por cierto, habida cuenta que el gasto militar mundial durante el año 2017 alcanzó los 1.500 mil millones de dólares, una cifra de vértigo, ¿qué grado de bienestar sería posible en un mundo sin armas?

divendres, 1 de juny de 2018

La duquesa se viste en Zara - La duquessa es vesteix a Zara


                    La duquessa es vesteix a Zara

Quin sentit té que la duquessa de Cambridge vesteixi roba barata, segons s’ha fet públic? Ens preguntem què pretén demostrar. Potser que es troba a prop del poble compartint models no elitistes, no cars, com si tampoc ella no pogués permetre’s dispendis en alta costura. Quina hipocresia!... Quin menyspreu vers la intel·ligència de la gent en general!... Tothom sap que la monarquia anglesa, com totes, i els seus palatins parents gaudeixen d’excel·lents cabals. Fora d’això, és de sobres conegut el per què les botigues de Zara poden vendre tan bé de preu, en expressió comuna.
Això no seria possible si el gènere tèxtil que ofereixen hagués estat fabricat en països occidentals, pagant sous dignes i amb treballadors amb drets laborals. La utilització de mà obra en condicions de servitud, inclosos nens i nenes, en tallers situats en països del tercer món o en via de desenvolupament és el que permet l’enriquiment empresarial tant com el desmesurat consum per part de la clientela.
Tot i això, és en aquest punt on sorgeix un enorme dilema, al marge que la susdita duquessa s’extralimiti en el seu populisme. Què els succeiria als semi esclaus tercermundistes si els consumidors occidentals prenguessin consciència que la roba que compren tan alegrement procedeix d’una intolerable explotació i deixessin d’adquirir-la? Vet aquí el peix que es mossega la cua. Si els desventurats volen treballar ha de ser sota una salvatge explotació; si no, es queden sense feina. Si de debò ens trobéssim immersos en la globalització, seria l’Organització Internacional del Treball (OIT) la que hi prendria cartes obligant a unes regles laborals globalment justes. És obvi que no ho fa, com ho és que a la noble britànica en qüestió el tema li rellisca.

 La duquesa se viste en Zara

¿Qué sentido tiene que la duquesa de Cambridge vista ropa barata, según se ha hecho público? Nos preguntamos qué pretende demostrar. Quizás que se halla cerca del pueblo compartiendo modelos no elitistas, no caros, como si tampoco ella pudiera permitirse dispendios en alta costura. ¡Menuda hipocresía!... ¡Menudo desprecio a la inteligencia de la gente en general!... Todo el mundo sabe que la monarquía inglesa, como todas, y sus palatinos allegados gozan de excelentes caudales. Por lo demás, es de sobra conocido el por qué las tiendas de Zara pueden vender tan bien de precio, en expresión común.
Esto no sería posible si el género textil que ofrecen hubiera sido fabricado en países occidentales, pagando sueldos dignos y con trabajadores con derechos laborales. La utilización de mano obra en condiciones de servidumbre, incluidos niños y niñas, en talleres situados en países del tercer mundo o en vías de desarrollo es lo que permite el enriquecimiento empresarial tanto como el desmedido consumo por parte de la clientela.
Sin embargo, es en este punto donde surge un enorme dilema, al margen de que la susodicha duquesa se extralimite en su populismo. ¿Qué les ocurriría a los semiesclavos tercermundistas si los consumidores occidentales tomaran conciencia de que la ropa que compran tan alegremente procede de una intolerable explotación y dejaran de adquirirla? He aquí el pez que se muerde la cola. Si los desventurados quieren trabajar ha de ser bajo una salvaje explotación; si no, se quedan sin trabajo. Si de veras nos halláramos inmersos en la globalización, sería la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que tomaría cartas en el asunto obligando a unas reglas laborales globalmente justas. Es obvio que no lo hace, como lo es que a la noble británica en cuestión el tema le resbala.divendres, 25 de maig de 2018

Madres tempraneras y no tardías - Mares primerenques i no tardanes


                    Mares primerenques i no tardanes

L’economista britànica Alison Wolf recomana a les dones ser mares primerenques, no tardanes. Ella mateixa es posa com a exemple relatant que als 20 anys va tenir el primer dels seus tres fills, els va atendre mentre eren petits i més tard va emprendre la seva carrera, per cert, exitosa. La seva experiència i la seva recomanació donen un tomb als actuals criteris sobre la maternitat, comprovables per mitjà de les estadístiques.
Resulta que, entre nosaltres, l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill és de 32 anys, un descendent que sovint es converteix en únic quan algunes embarassades novençanes fins i tot assoleixen els 40 anys d’edat. La taxa de natalitat, en conseqüència, és baixa. Fora d’això, adoptant en general aquest tipus de planificació, ni cosins i cosines, ni oncles i ties no seran el pa nostre de cada dia.
Per regla general, els motius per posposar la maternitat es basen tant en el desenvolupament professional com en la dificultat per trobar una feina estable i prou remunerada. Tot i això, una altra explicació es troba en l’ànsia de viure una joventut lliure de responsabilitats, propícia als viatges i al lleure. Sigui quin sigui el motiu principal, l’escenari del present, i del futur si no es produeix un canvi, el conformen uns nadons amb progenitors madurs i avis molt grans.
A les dones joves potser els convé seguir els consells d’Alison Wolf. Membre independent de la Cambra dels Lords, escriptora i professora al King’s College de Londres, és de suposar que sap el que es diu.            

Madres tempraneras y no tardías

La economista británica Alison Wolf recomienda a las mujeres ser madres tempraneras, no tardías. Ella misma se pone como ejemplo relatando que a los 20 años tuvo el primero de sus tres hijos, los atendió mientras eran pequeños y más tarde emprendió su carrera, por cierto, exitosa. Su experiencia y su recomendación dan un vuelco a los actuales criterios sobre la maternidad, comprobables a través de las estadísticas.
Resulta que, entre nosotros, la edad media en que las mujeres tienen su primer hijo es de 32 años, un descendiente que a menudo se convierte en único cuando algunas embarazadas primerizas incluso alcanzan los 40 años de edad. La tasa de natalidad, en consecuencia, es baja. Por lo demás, adoptando en general este tipo de planificación, ni primos y primas, ni tíos y tías serán el pan nuestro de cada día.
Por lo común, los motivos para posponer la maternidad se basan tanto en el desarrollo profesional como en la dificultad para hallar un trabajo estable y suficientemente remunerado. Sin embargo, otra explicación se halla en el ansia de vivir una juventud libre de responsabilidades, propicia a los viajes y al ocio. Sea cual sea el motivo principal, el escenario del presente, y del futuro si no se produce un cambio, lo conforman unos bebés con progenitores maduros y abuelos muy mayores.
A las mujeres jóvenes quizás les convenga seguir los consejos de Alison Wolf. Miembro independiente de la Cámara de los Lores, escritora y profesora en el King's College de Londres, es de suponer que sabe lo que se dice.divendres, 18 de maig de 2018

Punto y final a los telegramas - Punt i final als telegrames


Punt i final als telegrames

Fa 139 anys, Samuel Morse va inventar la telegrafia, un avenç substancial en les comunicacions. Durant tot aquest temps, els telegrames han ofert un gran servei, però ara ha arribat el seu final. L’obsolescència els ha estat provocada per sistemes tan ràpids i barats com el WhatsApp o l’e-mail, i a França en concret, han estat desterrats des d’aquest mes de maig.
S’ha acabat l’angoixa d’obrir un telegrama sense saber si portava bones o males notícies. Actualment, totes arriben a gran velocitat, immediatament, siguin positives o negatives. No hi ha temps mort per a l’angoixa, i tampoc no podem ja resistir la més mínima espera. Els invents avancen implacables, convertint allò que ens va meravellar en un estri inservible. Per exemple, el fax.
Què sorprenent va ésser que la còpia d’un full de paper escrit introduït en un artefacte arribés als antípodes en pocs minuts!... En ocasions, fins i tot gaudia de validesa com a document oficial, professional, notarial. El cert és que, a poc a poc, la capacitat de sorprendre’ns va desapareixent. Tot se’ns mostra tan fàcil, tan còmode, però alhora, tan aclaparador, absorbent, exigent.
Els telegrames, com els faxos, aviat seran exhibits als museus. Caducats com l’època de la gent gran; o no tant, simplement madura.                    

Punto y final a los telegramas

Hace 139 años, Samuel Morse inventó la telegrafía, un avance substancial en las comunicaciones. Durante todo este tiempo, los telegramas han prestado un gran servicio, mas ahora ha llegado su final. La obsolescencia les ha sido provocada por sistemas tan rápidos y baratos como el WhatsApp o el e-mail, y en Francia en concreto, han sido desterrados desde el presente mes de mayo.
Se acabó la angustia de abrir un telegrama sin saber si traía buenas o malas noticias. Actualmente, todas llegan a gran velocidad, de inmediato, sean positivas o negativas. No existe tiempo muerto para la inquietud, y tampoco podemos ya resistir la más mínima espera. Los inventos avanzan implacables, convirtiendo aquello que nos maravilló en un cacharro inservible. Por ejemplo, el fax.
¡Qué sorprendente fue que la copia de una hoja de papel escrito introducida en un artilugio llegara a las antípodas en pocos minutos!... En ocasiones, incluso gozaba de validez como documento oficial, profesional, notarial. Lo cierto es que, poco a poco, la capacidad de asombrarnos va desapareciendo. Todo se nos muestra tan fácil, tan cómodo, pero a la vez, tan agobiante, absorbente, exigente.
Los telegramas, como los faxes, pronto serán exhibidos en los museos. Caducados como la época de la gente anciana; o no tanto, simplemente madura.divendres, 11 de maig de 2018

Más interpretaciones sobre “La Manada” - Més interpretacions sobre “La Manada”


                        Més interpretacions sobre “La Manada”

Arran de les meves reflexions sobre el cas de “La Manada” i els seus integrant en concret, m’han arribat diverses opinions al respecte, amb noves interpretacions dignes d’ésser incorporades.
L’alcohol, la seva presència como a desencadenant de l’escomesa i la violació. Acabar begut en anar de festa s’ha convertit en una lacra social. Perdre l’oremus, o la mica de dignitat que hi pugui haver en certs individus, és el que propicia l’alcohol. Aquesta seria una de les interpretacions aplicables al succés de Pamplona, no pas eximent de culpa sinó tan sols explicativa. Peticionària de que s’estableixin unes limitacions sobre la venda de begudes, quelcom difícil de dur a terme però desitjable, indispensable.
La pornografia, l’accés fàcil a tota hora  i a qualsevol edat. Aquest és un altre element exposat com a impulsor de conductes nocives. Allò de què temps enrere se’n parlava d’amagat, amb vergonya, circula ara lliurement per la televisió i per tot tipus de xarxes socials, fins el punt que s’ha arribat a dir que actua com a educació sexual. Total aberració com a mitjà educatiu, sí, però, per altra banda, s’ha convertit en un fet que escapa a la supervisió, pel que fa als adolescents, i que és capaç d’inculcar tant en ells com en els adults una visió nefasta sobre la vàlua de les dones. A les produccions pornogràfiques, elles sempre estan sotmeses al desig masculí.
Si de ben joves, quasi encara nens, xuclen les imatges pornogràfiques, la porta a les desviacions queda oberta. Tan oberta com tancada resta la porta dels escolars quan es tanquen a la seva habitació per estudiar. Un castell d’ivori al qual els progenitors no tenen accés. Quan criatures i adolescents feien deures al menjador, no hi havia ordinadors, ni tauletes, ni mòbils, ni individualitat. Més o menys, es podia saber què feien, i per descomptat que, de mirar pornografia, res de res.
Fins aquí, noves reflexions al voltant del repugnant assalt perpetrat per la “La Manada”.

  Más interpretaciones sobre “La Manada”

A raíz de mis reflexiones sobre el caso de “La Manada” y sus integrantes en concreto, me han llegado varias opiniones al respecto, con nuevas interpretaciones dignas de ser incorporadas.
El alcohol, su presencia como desencadenante del ataque y la violación. Acabar bebido al ir de fiesta se ha convertido en una lacra social. Perder la cabeza, o la pizca de dignidad que pueda haber en ciertos individuos, es lo que propicia el alcohol. Esta sería una de las interpretaciones aplicables al suceso de Pamplona, no eximente de culpa sino tan sólo explicativa. Peticionaria de que se establezcan unas limitaciones sobre la venta de bebidas, algo difícil de llevar a cabo pero deseable, indispensable.
La pornografía, el acceso fácil en todo momento y a cualquier edad. Este es otro elemento expuesto como impulsor de conductas nocivas. Aquello de que tiempo atrás se hablaba a escondidas, con vergüenza, circula ahora libremente por la televisión y por todo tipo de redes sociales, hasta el punto que se ha llegado a decir que actúa como educación sexual. Aberración total como medio educativo, sí, pero, por otra parte, se ha convertido en un hecho que escapa a la supervisión, con respecto a los adolescentes, y que es capaz de inculcar tanto en ellos como en los adultos una visión nefasta sobre la valía de las mujeres. En las producciones pornográficas, ellas siempre están sometidas al deseo masculino.
Si de muy jóvenes, casi todavía niños, chupan las imágenes pornográficas, la puerta a las desviaciones queda abierta. Tan abierta como cerrada permanece la puerta de los escolares cuando se encierran en su habitación para estudiar. Un castillo de marfil al cual los progenitores no tienen acceso. Cuando criaturas y adolescentes hacían sus deberes en el comedor, no había ordenadores, ni tabletas, ni móviles, ni individualidad. Más o menos, era posible saber qué hacían, y por supuesto que, de mirar pornografía, nada de nada.
Hasta aquí, nuevas reflexiones en torno al repugnante asalto perpetrado por la “La Manada”.


divendres, 4 de maig de 2018

Edipo y los dioses - Èdip i els déus


                                                    Èdip i els déus

Al teatre Romea de Barcelona es representa l’Èdip de Sòfocles. És bo que es faci reviure els clàssics, perquè no els oblidem, perquè els recuperem d’un prestatge de la nostra llibreria o els llegim per primera vegada. S’assisteix a l’excel·lent funció, s’aplaudeix els intèrprets, i es treuen conclusions del salvatge argument.
Laios i Iocasta, marit i  muller reis de Tebes, no van fer bé de consultar l’oracle de Delfos, al temple d’Apol·lo, atès que els va predir una cosa terrible. El fill que tindrien seria l’assassí del seu pare i l’espòs de la seva mare. Horroritzats, així que el nadó arriba al món, encarreguen a un servent que el mati, tot gosant enfrontar-se a la predestinació d’Apol·lo. Ingenus!... Com si fos possible modificar un designi suprem!...
Com és lògic, Apol·lo se sortirà amb la seva fent que el criat que havia de matar la criatura no obeeixi sinó que li servi la vida, succeint que l’anomenat Èdip acabi essent afillat pel rei de Corint. I donat que els camins dels deus son inescrutables però precisos a l’hora d’executar-se llurs propòsits, el jove Èdip reprodueix el vici familiar d’adreçar-se a l’inefable oracle de Delfos, el qual, sense contradir-se ni un pel, li pronostica que serà botxí del seu pare i marit de la seva mare.
Per què preguntes, Èdip, si després vols tòrcer la voluntat divina!?... Tan horroritzat com els seus autèntics pare i mare en el seu dia, fuig de Corint. I just en aquesta escapada es compleix la primera part de l’anunciada tragèdia, quan pel camí es baralla amb un vell desconegut, precisament Laios, i el mata. L’horitzó s’eixampla vers Tebes, on es casarà amb la reina vídua.
Uns quants anys de pau, quatre fills, que no són pocs, i de sobte una pesta terrible devasta la ciutat. Morts, collites malmeses, misèria. Què calia fer? Doncs, com sempre, tornar a Delfos, i aquesta vegada sentir que Apol·lo clama que la pesta no s’acabarà fins que l’assassí de Laios no sigui descobert i castigat. Èdip culminarà la seva dissort lliurant-se a cercar el criminal fins a descobrir que és ell mateix.
A Iocasta, aterrida tant pel crim com per l’incest, no li queda altra sortida que el suïcidi. Èdip, tant o més esfereït, es treu els ulls per tal de no veure els seus crims. Intenció fallida, evidentment, perquè la visió està al seu cap i la seva consciència, no pas a les seves pupil·les. Tanmateix, el que compta es l’ensenyança que s’extreu de tot plegat. Les supersticions són nefastes. Atemptar contra els déus és molt perillós. Tant com creure en ells.

      Edipo y los dioses

En el teatro Romea de Barcelona se representa el Edipo de Sófocles. Es bueno que se haga revivir a los clásicos, para que no los olvidemos, para que los recuperemos de un estante de nuestra librería o los leamos por primera vez. Se asiste a la excelente función, se aplaude a los intérpretes, y se sacan conclusiones del salvaje argumento.
Layo e Yocasta, marido y mujer reyes de Tebas, erraron al consultar el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, dado que les predijo una cosa terrible. El hijo que tendrían sería el asesino de su padre y el esposo de su madre. Horrorizados, en cuanto el bebé llega al mundo, encargan a un sirviente que lo mate, osando enfrentarse a la predestinación de Apolo. ¡Ingenuos!... ¡Como si fuera posible modificar un designio supremo!...
Como es lógico, Apolo se saldrá con la suya haciendo que el criado que tenía que matar al niño no obedezca sino que le preserve la vida, sucediendo que el llamado Edipo acabe siendo ahijado por el rey de Corinto. Y dado que los caminos de los dioses son inescrutables pero precisos a la hora de realizarse sus propósitos, el joven Edipo reproduce el vicio familiar de dirigirse al inefable oráculo de Delfos, el cual, sin contradecirse ni un ápice, le pronostica que será verdugo de su padre y marido de su madre.
¿Por qué preguntas, Edipo, si después quieres torcer la voluntad divina!?... Tan horrorizado como sus auténticos padre y madre en su día, huye de Corinto. Y justo en esta escapada se cumple la primera parte de la anunciada tragedia, cuando por el camino se pelea con un viejo desconocido, precisamente Layo, y lo mata. El horizonte se ensancha hacia Tebas, donde se casará con la reina viuda.
Unos cuántos años de paz, cuatro hijos, que no son pocos, y de pronto una peste terrible devasta la ciudad. Muertos, cosechas arruinadas, miseria. ¿Qué era necesario hacer? Pues, como siempre, volver a Delfos, y esta vez oír cómo Apolo clama que la peste no se acabará hasta que el asesino de Layo sea descubierto y castigado. Edipo culminará su desdicha entregándose a buscar al criminal hasta descubrir que es él mismo.
A Yocasta, aterrada tanto por el crimen como por el incesto, no le queda otra salida que el suicidio. Edipo, tanto o más aterrado, se saca los ojos a fin de no ver sus crímenes. Intención fallida, evidentemente, ya que la visión está en su cabeza y su conciencia, no en sus pupilas. Sin embargo, lo que cuenta es la enseñanza que se extrae de todo ello. Las supersticiones son nefastas. Atentar contra los dioses es muy peligroso. Tanto como creer en ellos.


divendres, 27 d’abril de 2018

No hay “manadas” de mujeres - No hi ha “manades” de dones


                        No hi ha “manades” de dones

Us podeu imaginar cinc dones acorralant un home, empentant-lo cap a un racó i agredint-lo sexualment una a una? Bé, imaginar ens podem imaginar qualsevol cosa, atès que la fantasia no té portes, sols que hi ha imaginacions totalment allunyades de la realitat. L’esmentada en seria una, mera fantasia. En canvi, pel que fa als homes no és simple fantasia, com es va fer palès durant els sanfermines  de Pamplona de l’any 2016.
Gran indignació va provocar en el seu dia l’assalt sexual d’una dona per part de cinc homes, i gran indignació ha provocat la recent sentència a només 9 anys de presó per als autoproclamats “La Manada”, fatxendes en quadrilla per delinquir. Tots els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials en primer pla, estan clamant contra el feble càstig  imposat. Alarma social, en efecte, tot i que, més enllà d’aquest episodi en concret cal una reflexió que entronca amb la pregunta de l’inici. Per què els homes sí i les dones no?
Implícitament s’admet que ells, per naturalesa, tenen l’instint sexual més desbocat que no pas elles, de tal manera que, malgrat la socialització que se’ls hi ha aplicat segle darrera segle, encara hi ha mascles que es comporten com els animals dits irracionals. Persegueixen les femelles i, hala, a copular! Malgrat que pot semblar una evidència, no és pas correcte adjudicar el qualificatiu de bèsties als assetjadors i als violadors.
Entre les bèsties, els mascles no copulen si la femella no ho vol; gairebé sempre empren arts de seducció per convèncer-la; si són refusats, acaten i es retiren. Només a l’homo sapiens se li ha hagut d’anar ensenyant que les dones no són de la seva propietat, i alguns dels seus components encara no ho han aprés. Espècie autoproclamada sapiens sense ser-ho.

No hay “manadas” de mujeres

¿Pueden ustedes imaginarse a cinco mujeres acosando a un hombre, empujándolo hacia un rincón y agrediéndolo sexualmente una a una? Bueno, imaginar nos podemos imaginar cualquier cosa, dado que la fantasía no tiene puertas, lo que ocurre es que hay imaginaciones totalmente alejadas de la realidad. La mencionada sería una de ellas, mera fantasía. En cambio, en cuanto a los hombres no es simple fantasía, como se hizo patente durante los sanfermines de Pamplona del año 2016.
Gran indignación provocó en su día el asalto sexual de una mujer por parte de cinco hombres, y gran indignación ha provocado la reciente sentencia a solo 9 años de prisión para los autoproclamados “La Manada”, fachendas en cuadrilla para delinquir. Todos los medios de comunicación, con las redes sociales en primer plano, están clamando contra el flaco castigo impuesto. Alarma social, en efecto, aunque más allá de este episodio en concreto es necesaria una reflexión que entronca con la pregunta del inicio. ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no?
Implícitamente se admite que ellos, por naturaleza, tienen los instintos sexuales más desbocados que ellas, de tal manera que, no obstante la socialización que se les ha aplicado siglo tras siglo, todavía hay machos que se comportan como los animales dichos irracionales. Persiguen a las hembras y ¡hala, a copular! Aunque pueda parecer una evidencia, no es correcto adjudicar el calificativo de bestias a los asediadores y a los violadores.
Entre las bestias, los machos no copulan si la hembra no lo desea; casi siempre utilizan artes de seducción para convencerla; si son rehusados, acatan y se retiran. Tan solo al homo sapiens se le ha debido ir enseñando que las mujeres no son de su propiedad, y algunos de sus componentes todavía no lo han aprendido. Especie autoproclamada sapiens sin serlo.
divendres, 20 d’abril de 2018

Luto por David Buckle - Dol per David Buckle


                            Dol per David Buckle

A Nova York, un home es va cremar amb combustibles fòssils la matinada del proppassat dissabte. Es deia David Buckle i era un reconegut advocat defensor dels que pateixen, o patien, exclusió social. Va lluitar durant dècades a favor dels drets al complet dels homosexuals, i darrerament havia centrat el seu activisme a conscienciar contra el canvi climàtic.
Terrible suïcidi als 60 anys d’edat, i explicacions enviades a diversos mitjans de comunicació: “La pol·lució devasta el nostre planeta, el fa inhabitable a través de l’aire, el sòl, l’aire, l’aigua i el clima. Molts humans respiren ara aire insà, contaminat per combustibles fòssils i molts moren prematurament”, deia en forma de testament. I ell moria també prematurament. Per què? “Tinc l’esperança que aquesta mort pugui servir als altres”, afirmava. Però, ¿serà així?
De ben segur que David Buckler servia molt millor la Humanitat viu que no pas ho pugui fer la seva mort. Per descomptat que al President del seu país, Donald Trump, l’importa un rave la seva immolació. Tan dolorós fet no l’impulsarà a retornar al sí dels acords de la Conferència de París de l’any 2015 sobre el canvi climàtic, dels quals es va retirar el juny de 2017. Quant a la resta de gent, la immensa majoria ni tan sols s’assabentarà del seu sacrifici.
Aflicció per un home bo que va triar una mort abans de temps, innecessària, inoportuna. Hagués pogut seguir ajudant per mitjà de l’ecologisme, empenyent cap a un món millor. Tal vegada ja estava massa cansat.  

Luto por David Buckle

En Nueva York, un hombre se quemó con combustibles fósiles la madrugada del pasado sábado. Se llamaba David Buckle y era un reconocido abogado defensor de los que padecen, o padecían, exclusión social. Luchó durante décadas en favor de los derechos al completo de los homosexuales, y últimamente había centrado su activismo en concienciar contra el cambio climático.
Terrible suicidio a los 60 años de edad, y explicaciones enviadas a varios medios de comunicación: “La polución devasta nuestro planeta, lo hace inhabitable a través del aire, el suelo, el aire, el agua y el clima. Muchos humanos respiran ahora aire insano, contaminado por combustibles fósiles y muchos mueren prematuramente”, decía a modo de testamento. Y él moría también prematuramente. ¿Por qué? “Tengo la esperanza de que esta muerte pueda servir a los otros”, afirmaba. Sin embargo, ¿será así?
A buen seguro que David Buckler servía mucho mejor a la Humanidad vivo que lo pueda hacer su muerte. Por supuesto que al Presidente de su país, Donald Trump, le importa un rábano su inmolación. Tan doloroso trance no le impulsará a regresar al seno de los acuerdos de la Conferencia de París del año 2015 sobre el cambio climàtico, de los cuales se retiró en junio del 2017. En cuanto al resto de la gente, la inmensa mayoría ni siquiera se enterará de su sacrificio.
Aflicción por un hombre bueno que eligió una muerte antes de tiempo, innecesaria, inoportuna. Hubiera podido seguir ayudando por medio del ecologismo, empujando hacia un mundo mejor. Tal vez ya estaba demasiado cansado.

divendres, 13 d’abril de 2018

Lo que la historia enseña - El que la història ensenya


                     El que la història ensenya

La Revolució francesa de 1789 va obrir la porta, però va ser el segle XIX el que va aprofitar aquesta apertura, la va aprofundir i ens va aportar els beneficis socials de què ara gaudim. No va ésser fàcil, ni els activistes van pagar preus baixos per les seves gosadies. Als EUA i a Europa, amb Gran Bretanya al capdavant, potents moviments socials, a vegades amb la col·laboració de parlamentaris reformistes, van empènyer canvis legislatius a favor de les classes subordinades. Res no va ésser, no és, planer, una obvietat que cal tenir present en moments com els actuals, quan els treballadors en general pateixen incessants retallades en els seus drets. La precarietat, els baixos salaris, l’atur s’acarnissen en las capes populars dos-cents anys més tard que els rebesavis es deixessin la pell per tal d’aconseguir una societat més justa.
Valgui esmentar el Cartisme britànic, un moviment social y polític que va quallar amb la publicació de la Carta del Poble. Era l’any 1838, i entre les reivindicacions hi figurava el sufragi universal i no pas censatari; només masculí, és clar, però ja era un pas endavant. També es propugnaven les votacions secretes, que no fos necessari tenir propietats per a ésser parlamentari, la implantació de la jornada laboral de deu hores. Reivindicacions que, tot i no reeixir plenament fins el segle XX, van obrir pas a avenços com el sufragi femení o la separació entre l’Església i l’Estat.
Quan sembla que tornem enrere, recordar les lluites dels avantpassats potser pot  desmoralitzar front les pèrdues que s’estan patint, o tal vegada pot encoratjar.


Lo que la historia enseña

La Revolución francesa de 1789 abrió la puerta, pero fue el siglo XIX el que aprovechó esta apertura, la profundizó y aportó los beneficios sociales de que ahora disfrutamos. No fue fácil, ni los activistas pagaron precios bajos por sus osadías. En EE.UU. y en Europa, con Gran Bretaña al frente, potentes movimientos sociales, a veces con la colaboración de parlamentarios reformistas, empujaron cambios legislativos a favor de las clases subordinadas. Nada fue, nada es, sencillo, una obviedad que hay que tener presente en momentos como los actuales, cuando los trabajadores en general sufren incesantes recortes en sus derechos. La precariedad, los bajos salarios, el paro se ensañan en las capas populares doscientos años más tarde que los tatarabuelos se dejaran la piel a fin de conseguir una sociedad más justa.
Valga mencionar el Cartismo británico, un movimiento social y político que cuajó con la publicación de la Carta del Pueblo. Corría el año 1838, y entre las reivindicaciones figuraba el sufragio universal y no censitario; sólo masculino, claro está, pero ya era un paso adelante. También se propugnaban las votaciones secretas, que no fuera necesario tener propiedades para ser parlamentario, la implantación de la jornada laboral de diez horas. Reivindicaciones que, pese a no triunfar plenamente hasta el siglo XX, condujeron a avances como el sufragio femenino o la separación entre la Iglesia y el Estado.
Cuando sentimos que volvemos atrás, recordar las luchas de los antepasados acaso puede desmoralizar frente las pérdidas que se están sufriendo, o tal vez puede estimular.