divendres, 15 de juny de 2018

Sobre la maternidad idealizada - Sobre la maternitat idealitzada


Sobre la maternitat idealitzada

Per sort, queda lluny la Yerma de García Lorca, símbol de la dona que no se sent completa si no arriba a ser mare. La societat li ho exigia, ella ho sentia com una necessitat vital. Ara les dones valen per si mateixes tant si tenen fills com si no. Tot i això, el desig de tenir-los continua vigent la major part de les vegades, si bé el fet de no aconseguir-ho ja no condueix a una frustració lorquiana.
Un exordi que ve a tomb de la publicació d’un Informe del qual és autora Laura Sagnier titulat, Las mujeres hoy. Entre altres temes, està present el de la vivència de la maternitat, i es ve a comprovar que són bastantes les mares que es declaren decebudes. No és pas una menudesa, just perquè es refereix a la relació mare i fills. La relació entre una responsable, educadora, estimadora i un ésser que depèn d’ella durant força anys. La feina, la parella, el partit polític poden decebre, però no hauria d’ocórrer així a la correspondència mare i fills. De fet, la maternitat no s’hauria de desitjar per obtenir satisfacció. En altres paraules, no s’hauria d’idealitzar.
Segurament, el 27% de les enquestades en l'esmentat estudi que se senten desencisades ho estan precisament perquè tenien de la maternitat una visió gairebé sublim. Ningú no els havia explicat -o no ho havien volgut sentir, o no ho havien entès-, que tenir fills significa dormir poc, patir amb les seves malalties, gastar molts diners en ells, tenir el cap a la feina, a la llar i al bressol alhora. Això d'antuvi, continuant després immersa sense treva en altres ansietats. Els fills són font de felicitat en si mateixos si no s'espera res a canvi, o molt poc, i sobretot, són font de felicitat perquè se'ls estima.

 Sobre la maternidad idealizada

Por fortuna, queda lejos la Yerma de García Lorca, símbolo de la mujer que no se siente completa si no llega a ser madre. La sociedad se lo exigía, ella lo sentía como una necesidad vital. Ahora las mujeres valen por sí mismas tanto si tienen hijos como si no. Sin embargo, el deseo de tenerlos continúa en pie la mayor parte de las veces, si bien el no conseguirlo ya no conduce a una frustración lorquiana.
Un exordio que viene a cuento de la publicación de un Informe del que es autora Laura Sagnier titulado, Las mujeres hoy. Entre otros temas, se halla presente el de la vivencia de la maternidad, viniéndose a comprobar que son bastantes les madres que se declaran decepcionadas. No es una menudencia, justo porque se refiere a la relación madre e hijos. La relación entre una responsable, educadora, amadora y un ser que depende de ella durante bastantes años. El trabajo, la pareja, el partido político pueden decepcionar, pero no debería ocurrir así en la correspondencia madre e hijos. De hecho, la maternidad no debería desearse para obtener satisfacción. En otras palabras, no tendría que idealizarse.
Seguramente, el 27% de las encuestadas en el citado estudio que se sienten desencantadas lo están precisamente porque tenían de la maternidad una visión casi sublime. Nadie les había explicado -o no lo habían querido oír, o no lo habían entendido-, que tener hijos significa dormir poco, sufrir con sus enfermedades, gastar mucho dinero en ellos, tener la cabeza en el trabajo, en el hogar y en la cuna a la vez. Esto de entrada, continuando luego inmersa sin tregua en otras ansiedades. Los hijos son fuente de felicidad en sí mismos si no se espera nada a cambio, o muy poco, y sobre todo, son fuente de felicidad porque se les ama.
               


divendres, 8 de juny de 2018

Cuatro mil contra la guerra - Quatre mil contra la guerraQuatre mil contra la guerra

 Google no renovarà la seva participació en els programes de drons del Pentàgon. Serà així perquè 4.000 dels seus treballadors s’oposen a continuar treballant per a negocis relacionats amb la guerra. ¿Semblen poc una sola empresa, uns milers de persones? En absolut. Google és una companyia líder, i que uns empleats es manifestin en contra de col·laborar amb el bel·licisme és un acte tan plausible com inusitat.
 El contracte de Google amb el Pentàgon finalitza el març del 2019, i no continuarà degut els escrúpols de que els conflictes armats es desenvolupin a escala encara més cruenta. No es tracta sols de que la plantilla ha firmat un document de protesta sinó que 12 professionals han dimitit dels seus càrrecs. Conseqüents uns i altres amb un eslògan que identifica Google, Don’t be evil (No siguis pervers), obren camí cap a la conscienciació que no és possible dissociar el producte i les seves conseqüències. Si fabriques per a l’exèrcit, fabriques per matar.
 Hi ha un dilema espuri a què s’enfronten els assalariats de les fàbriques d’armament. Si no tinc feina no menjo, així que, menjaré encara que contribueixi a matar. Diu el refrany que per la vida es perd la vida, però en aquest cas, els qui perden la vida són els altres. Esperem que tard o d’hora, més aviat això últim, tota la gent tingui clar que els humans constituïm un tot, i que desdenyar una ocupació no significa forçosament que no se’n pugui trobar cap altre. I com a últim recurs, seria millor per a nosaltres i per als nostres fills acollir-se a una ajuda pública.
 Per cert, tenint en compte que la despesa militar mundial durant l’any 2017 va assolir els 1.500 mil milions de dòlars, una xifra de vertigen, quin grau de benestar seria possible en un món sense armes?

Cuatro mil contra la guerra

                Google no renovará su participación en los programas de drones del Pentágono. Será así porque 4.000 de sus trabajadores se oponen a seguir trabajando para negocios relacionados con la guerra. ¿Parece poco una sola empresa, unos miles de personas? En absoluto. Google es una compañía líder, y que unos empleados se manifiesten en contra de colaborar con el belicismo es un acto tan plausible como inusitado.
                El contrato de Google con el Pentágono finaliza en marzo de 2019, y no continuará ante los escrúpulos de que los conflictos armados se desarrollen a escala aún más cruenta. No se trata solo de que la plantilla ha firmado un documento de protesta sino que 12 profesionales han dimitido de sus cargos. Consecuentes unos y otros con un slogan que identifica a Google, Don’t be evil (No seas perverso), abren camino hacia la concienciación de que no es posible disociar el producto y sus consecuencias. Si fabricas para el ejército, fabricas para matar.
                Hay un dilema espurio al que se enfrentan los asalariados de las fábricas de armamento. Si no tengo trabajo no como, así que, comeré aunque contribuya a matar. Dice el refrán que por la vida se pierde la vida, pero en este caso, quienes pierden la vida son los demás. Esperemos que tarde o temprano, más bien esto último, toda la gente tenga claro que los humanos constituimos un todo, y que desdeñar un empleo no significa forzosamente que no se pueda encontrar otro. Y como último recurso, sería mejor para nosotros y para nuestros hijos acogerse a una ayuda pública.
                Por cierto, habida cuenta que el gasto militar mundial durante el año 2017 alcanzó los 1.500 mil millones de dólares, una cifra de vértigo, ¿qué grado de bienestar sería posible en un mundo sin armas?

divendres, 1 de juny de 2018

La duquesa se viste en Zara - La duquessa es vesteix a Zara


                    La duquessa es vesteix a Zara

Quin sentit té que la duquessa de Cambridge vesteixi roba barata, segons s’ha fet públic? Ens preguntem què pretén demostrar. Potser que es troba a prop del poble compartint models no elitistes, no cars, com si tampoc ella no pogués permetre’s dispendis en alta costura. Quina hipocresia!... Quin menyspreu vers la intel·ligència de la gent en general!... Tothom sap que la monarquia anglesa, com totes, i els seus palatins parents gaudeixen d’excel·lents cabals. Fora d’això, és de sobres conegut el per què les botigues de Zara poden vendre tan bé de preu, en expressió comuna.
Això no seria possible si el gènere tèxtil que ofereixen hagués estat fabricat en països occidentals, pagant sous dignes i amb treballadors amb drets laborals. La utilització de mà obra en condicions de servitud, inclosos nens i nenes, en tallers situats en països del tercer món o en via de desenvolupament és el que permet l’enriquiment empresarial tant com el desmesurat consum per part de la clientela.
Tot i això, és en aquest punt on sorgeix un enorme dilema, al marge que la susdita duquessa s’extralimiti en el seu populisme. Què els succeiria als semi esclaus tercermundistes si els consumidors occidentals prenguessin consciència que la roba que compren tan alegrement procedeix d’una intolerable explotació i deixessin d’adquirir-la? Vet aquí el peix que es mossega la cua. Si els desventurats volen treballar ha de ser sota una salvatge explotació; si no, es queden sense feina. Si de debò ens trobéssim immersos en la globalització, seria l’Organització Internacional del Treball (OIT) la que hi prendria cartes obligant a unes regles laborals globalment justes. És obvi que no ho fa, com ho és que a la noble britànica en qüestió el tema li rellisca.

 La duquesa se viste en Zara

¿Qué sentido tiene que la duquesa de Cambridge vista ropa barata, según se ha hecho público? Nos preguntamos qué pretende demostrar. Quizás que se halla cerca del pueblo compartiendo modelos no elitistas, no caros, como si tampoco ella pudiera permitirse dispendios en alta costura. ¡Menuda hipocresía!... ¡Menudo desprecio a la inteligencia de la gente en general!... Todo el mundo sabe que la monarquía inglesa, como todas, y sus palatinos allegados gozan de excelentes caudales. Por lo demás, es de sobra conocido el por qué las tiendas de Zara pueden vender tan bien de precio, en expresión común.
Esto no sería posible si el género textil que ofrecen hubiera sido fabricado en países occidentales, pagando sueldos dignos y con trabajadores con derechos laborales. La utilización de mano obra en condiciones de servidumbre, incluidos niños y niñas, en talleres situados en países del tercer mundo o en vías de desarrollo es lo que permite el enriquecimiento empresarial tanto como el desmedido consumo por parte de la clientela.
Sin embargo, es en este punto donde surge un enorme dilema, al margen de que la susodicha duquesa se extralimite en su populismo. ¿Qué les ocurriría a los semiesclavos tercermundistas si los consumidores occidentales tomaran conciencia de que la ropa que compran tan alegremente procede de una intolerable explotación y dejaran de adquirirla? He aquí el pez que se muerde la cola. Si los desventurados quieren trabajar ha de ser bajo una salvaje explotación; si no, se quedan sin trabajo. Si de veras nos halláramos inmersos en la globalización, sería la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que tomaría cartas en el asunto obligando a unas reglas laborales globalmente justas. Es obvio que no lo hace, como lo es que a la noble británica en cuestión el tema le resbala.divendres, 25 de maig de 2018

Madres tempraneras y no tardías - Mares primerenques i no tardanes


                    Mares primerenques i no tardanes

L’economista britànica Alison Wolf recomana a les dones ser mares primerenques, no tardanes. Ella mateixa es posa com a exemple relatant que als 20 anys va tenir el primer dels seus tres fills, els va atendre mentre eren petits i més tard va emprendre la seva carrera, per cert, exitosa. La seva experiència i la seva recomanació donen un tomb als actuals criteris sobre la maternitat, comprovables per mitjà de les estadístiques.
Resulta que, entre nosaltres, l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill és de 32 anys, un descendent que sovint es converteix en únic quan algunes embarassades novençanes fins i tot assoleixen els 40 anys d’edat. La taxa de natalitat, en conseqüència, és baixa. Fora d’això, adoptant en general aquest tipus de planificació, ni cosins i cosines, ni oncles i ties no seran el pa nostre de cada dia.
Per regla general, els motius per posposar la maternitat es basen tant en el desenvolupament professional com en la dificultat per trobar una feina estable i prou remunerada. Tot i això, una altra explicació es troba en l’ànsia de viure una joventut lliure de responsabilitats, propícia als viatges i al lleure. Sigui quin sigui el motiu principal, l’escenari del present, i del futur si no es produeix un canvi, el conformen uns nadons amb progenitors madurs i avis molt grans.
A les dones joves potser els convé seguir els consells d’Alison Wolf. Membre independent de la Cambra dels Lords, escriptora i professora al King’s College de Londres, és de suposar que sap el que es diu.            

Madres tempraneras y no tardías

La economista británica Alison Wolf recomienda a las mujeres ser madres tempraneras, no tardías. Ella misma se pone como ejemplo relatando que a los 20 años tuvo el primero de sus tres hijos, los atendió mientras eran pequeños y más tarde emprendió su carrera, por cierto, exitosa. Su experiencia y su recomendación dan un vuelco a los actuales criterios sobre la maternidad, comprobables a través de las estadísticas.
Resulta que, entre nosotros, la edad media en que las mujeres tienen su primer hijo es de 32 años, un descendiente que a menudo se convierte en único cuando algunas embarazadas primerizas incluso alcanzan los 40 años de edad. La tasa de natalidad, en consecuencia, es baja. Por lo demás, adoptando en general este tipo de planificación, ni primos y primas, ni tíos y tías serán el pan nuestro de cada día.
Por lo común, los motivos para posponer la maternidad se basan tanto en el desarrollo profesional como en la dificultad para hallar un trabajo estable y suficientemente remunerado. Sin embargo, otra explicación se halla en el ansia de vivir una juventud libre de responsabilidades, propicia a los viajes y al ocio. Sea cual sea el motivo principal, el escenario del presente, y del futuro si no se produce un cambio, lo conforman unos bebés con progenitores maduros y abuelos muy mayores.
A las mujeres jóvenes quizás les convenga seguir los consejos de Alison Wolf. Miembro independiente de la Cámara de los Lores, escritora y profesora en el King's College de Londres, es de suponer que sabe lo que se dice.divendres, 18 de maig de 2018

Punto y final a los telegramas - Punt i final als telegrames


Punt i final als telegrames

Fa 139 anys, Samuel Morse va inventar la telegrafia, un avenç substancial en les comunicacions. Durant tot aquest temps, els telegrames han ofert un gran servei, però ara ha arribat el seu final. L’obsolescència els ha estat provocada per sistemes tan ràpids i barats com el WhatsApp o l’e-mail, i a França en concret, han estat desterrats des d’aquest mes de maig.
S’ha acabat l’angoixa d’obrir un telegrama sense saber si portava bones o males notícies. Actualment, totes arriben a gran velocitat, immediatament, siguin positives o negatives. No hi ha temps mort per a l’angoixa, i tampoc no podem ja resistir la més mínima espera. Els invents avancen implacables, convertint allò que ens va meravellar en un estri inservible. Per exemple, el fax.
Què sorprenent va ésser que la còpia d’un full de paper escrit introduït en un artefacte arribés als antípodes en pocs minuts!... En ocasions, fins i tot gaudia de validesa com a document oficial, professional, notarial. El cert és que, a poc a poc, la capacitat de sorprendre’ns va desapareixent. Tot se’ns mostra tan fàcil, tan còmode, però alhora, tan aclaparador, absorbent, exigent.
Els telegrames, com els faxos, aviat seran exhibits als museus. Caducats com l’època de la gent gran; o no tant, simplement madura.                    

Punto y final a los telegramas

Hace 139 años, Samuel Morse inventó la telegrafía, un avance substancial en las comunicaciones. Durante todo este tiempo, los telegramas han prestado un gran servicio, mas ahora ha llegado su final. La obsolescencia les ha sido provocada por sistemas tan rápidos y baratos como el WhatsApp o el e-mail, y en Francia en concreto, han sido desterrados desde el presente mes de mayo.
Se acabó la angustia de abrir un telegrama sin saber si traía buenas o malas noticias. Actualmente, todas llegan a gran velocidad, de inmediato, sean positivas o negativas. No existe tiempo muerto para la inquietud, y tampoco podemos ya resistir la más mínima espera. Los inventos avanzan implacables, convirtiendo aquello que nos maravilló en un cacharro inservible. Por ejemplo, el fax.
¡Qué sorprendente fue que la copia de una hoja de papel escrito introducida en un artilugio llegara a las antípodas en pocos minutos!... En ocasiones, incluso gozaba de validez como documento oficial, profesional, notarial. Lo cierto es que, poco a poco, la capacidad de asombrarnos va desapareciendo. Todo se nos muestra tan fácil, tan cómodo, pero a la vez, tan agobiante, absorbente, exigente.
Los telegramas, como los faxes, pronto serán exhibidos en los museos. Caducados como la época de la gente anciana; o no tanto, simplemente madura.divendres, 11 de maig de 2018

Más interpretaciones sobre “La Manada” - Més interpretacions sobre “La Manada”


                        Més interpretacions sobre “La Manada”

Arran de les meves reflexions sobre el cas de “La Manada” i els seus integrant en concret, m’han arribat diverses opinions al respecte, amb noves interpretacions dignes d’ésser incorporades.
L’alcohol, la seva presència como a desencadenant de l’escomesa i la violació. Acabar begut en anar de festa s’ha convertit en una lacra social. Perdre l’oremus, o la mica de dignitat que hi pugui haver en certs individus, és el que propicia l’alcohol. Aquesta seria una de les interpretacions aplicables al succés de Pamplona, no pas eximent de culpa sinó tan sols explicativa. Peticionària de que s’estableixin unes limitacions sobre la venda de begudes, quelcom difícil de dur a terme però desitjable, indispensable.
La pornografia, l’accés fàcil a tota hora  i a qualsevol edat. Aquest és un altre element exposat com a impulsor de conductes nocives. Allò de què temps enrere se’n parlava d’amagat, amb vergonya, circula ara lliurement per la televisió i per tot tipus de xarxes socials, fins el punt que s’ha arribat a dir que actua com a educació sexual. Total aberració com a mitjà educatiu, sí, però, per altra banda, s’ha convertit en un fet que escapa a la supervisió, pel que fa als adolescents, i que és capaç d’inculcar tant en ells com en els adults una visió nefasta sobre la vàlua de les dones. A les produccions pornogràfiques, elles sempre estan sotmeses al desig masculí.
Si de ben joves, quasi encara nens, xuclen les imatges pornogràfiques, la porta a les desviacions queda oberta. Tan oberta com tancada resta la porta dels escolars quan es tanquen a la seva habitació per estudiar. Un castell d’ivori al qual els progenitors no tenen accés. Quan criatures i adolescents feien deures al menjador, no hi havia ordinadors, ni tauletes, ni mòbils, ni individualitat. Més o menys, es podia saber què feien, i per descomptat que, de mirar pornografia, res de res.
Fins aquí, noves reflexions al voltant del repugnant assalt perpetrat per la “La Manada”.

  Más interpretaciones sobre “La Manada”

A raíz de mis reflexiones sobre el caso de “La Manada” y sus integrantes en concreto, me han llegado varias opiniones al respecto, con nuevas interpretaciones dignas de ser incorporadas.
El alcohol, su presencia como desencadenante del ataque y la violación. Acabar bebido al ir de fiesta se ha convertido en una lacra social. Perder la cabeza, o la pizca de dignidad que pueda haber en ciertos individuos, es lo que propicia el alcohol. Esta sería una de las interpretaciones aplicables al suceso de Pamplona, no eximente de culpa sino tan sólo explicativa. Peticionaria de que se establezcan unas limitaciones sobre la venta de bebidas, algo difícil de llevar a cabo pero deseable, indispensable.
La pornografía, el acceso fácil en todo momento y a cualquier edad. Este es otro elemento expuesto como impulsor de conductas nocivas. Aquello de que tiempo atrás se hablaba a escondidas, con vergüenza, circula ahora libremente por la televisión y por todo tipo de redes sociales, hasta el punto que se ha llegado a decir que actúa como educación sexual. Aberración total como medio educativo, sí, pero, por otra parte, se ha convertido en un hecho que escapa a la supervisión, con respecto a los adolescentes, y que es capaz de inculcar tanto en ellos como en los adultos una visión nefasta sobre la valía de las mujeres. En las producciones pornográficas, ellas siempre están sometidas al deseo masculino.
Si de muy jóvenes, casi todavía niños, chupan las imágenes pornográficas, la puerta a las desviaciones queda abierta. Tan abierta como cerrada permanece la puerta de los escolares cuando se encierran en su habitación para estudiar. Un castillo de marfil al cual los progenitores no tienen acceso. Cuando criaturas y adolescentes hacían sus deberes en el comedor, no había ordenadores, ni tabletas, ni móviles, ni individualidad. Más o menos, era posible saber qué hacían, y por supuesto que, de mirar pornografía, nada de nada.
Hasta aquí, nuevas reflexiones en torno al repugnante asalto perpetrado por la “La Manada”.


divendres, 4 de maig de 2018

Edipo y los dioses - Èdip i els déus


                                                    Èdip i els déus

Al teatre Romea de Barcelona es representa l’Èdip de Sòfocles. És bo que es faci reviure els clàssics, perquè no els oblidem, perquè els recuperem d’un prestatge de la nostra llibreria o els llegim per primera vegada. S’assisteix a l’excel·lent funció, s’aplaudeix els intèrprets, i es treuen conclusions del salvatge argument.
Laios i Iocasta, marit i  muller reis de Tebes, no van fer bé de consultar l’oracle de Delfos, al temple d’Apol·lo, atès que els va predir una cosa terrible. El fill que tindrien seria l’assassí del seu pare i l’espòs de la seva mare. Horroritzats, així que el nadó arriba al món, encarreguen a un servent que el mati, tot gosant enfrontar-se a la predestinació d’Apol·lo. Ingenus!... Com si fos possible modificar un designi suprem!...
Com és lògic, Apol·lo se sortirà amb la seva fent que el criat que havia de matar la criatura no obeeixi sinó que li servi la vida, succeint que l’anomenat Èdip acabi essent afillat pel rei de Corint. I donat que els camins dels deus son inescrutables però precisos a l’hora d’executar-se llurs propòsits, el jove Èdip reprodueix el vici familiar d’adreçar-se a l’inefable oracle de Delfos, el qual, sense contradir-se ni un pel, li pronostica que serà botxí del seu pare i marit de la seva mare.
Per què preguntes, Èdip, si després vols tòrcer la voluntat divina!?... Tan horroritzat com els seus autèntics pare i mare en el seu dia, fuig de Corint. I just en aquesta escapada es compleix la primera part de l’anunciada tragèdia, quan pel camí es baralla amb un vell desconegut, precisament Laios, i el mata. L’horitzó s’eixampla vers Tebes, on es casarà amb la reina vídua.
Uns quants anys de pau, quatre fills, que no són pocs, i de sobte una pesta terrible devasta la ciutat. Morts, collites malmeses, misèria. Què calia fer? Doncs, com sempre, tornar a Delfos, i aquesta vegada sentir que Apol·lo clama que la pesta no s’acabarà fins que l’assassí de Laios no sigui descobert i castigat. Èdip culminarà la seva dissort lliurant-se a cercar el criminal fins a descobrir que és ell mateix.
A Iocasta, aterrida tant pel crim com per l’incest, no li queda altra sortida que el suïcidi. Èdip, tant o més esfereït, es treu els ulls per tal de no veure els seus crims. Intenció fallida, evidentment, perquè la visió està al seu cap i la seva consciència, no pas a les seves pupil·les. Tanmateix, el que compta es l’ensenyança que s’extreu de tot plegat. Les supersticions són nefastes. Atemptar contra els déus és molt perillós. Tant com creure en ells.

      Edipo y los dioses

En el teatro Romea de Barcelona se representa el Edipo de Sófocles. Es bueno que se haga revivir a los clásicos, para que no los olvidemos, para que los recuperemos de un estante de nuestra librería o los leamos por primera vez. Se asiste a la excelente función, se aplaude a los intérpretes, y se sacan conclusiones del salvaje argumento.
Layo e Yocasta, marido y mujer reyes de Tebas, erraron al consultar el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, dado que les predijo una cosa terrible. El hijo que tendrían sería el asesino de su padre y el esposo de su madre. Horrorizados, en cuanto el bebé llega al mundo, encargan a un sirviente que lo mate, osando enfrentarse a la predestinación de Apolo. ¡Ingenuos!... ¡Como si fuera posible modificar un designio supremo!...
Como es lógico, Apolo se saldrá con la suya haciendo que el criado que tenía que matar al niño no obedezca sino que le preserve la vida, sucediendo que el llamado Edipo acabe siendo ahijado por el rey de Corinto. Y dado que los caminos de los dioses son inescrutables pero precisos a la hora de realizarse sus propósitos, el joven Edipo reproduce el vicio familiar de dirigirse al inefable oráculo de Delfos, el cual, sin contradecirse ni un ápice, le pronostica que será verdugo de su padre y marido de su madre.
¿Por qué preguntas, Edipo, si después quieres torcer la voluntad divina!?... Tan horrorizado como sus auténticos padre y madre en su día, huye de Corinto. Y justo en esta escapada se cumple la primera parte de la anunciada tragedia, cuando por el camino se pelea con un viejo desconocido, precisamente Layo, y lo mata. El horizonte se ensancha hacia Tebas, donde se casará con la reina viuda.
Unos cuántos años de paz, cuatro hijos, que no son pocos, y de pronto una peste terrible devasta la ciudad. Muertos, cosechas arruinadas, miseria. ¿Qué era necesario hacer? Pues, como siempre, volver a Delfos, y esta vez oír cómo Apolo clama que la peste no se acabará hasta que el asesino de Layo sea descubierto y castigado. Edipo culminará su desdicha entregándose a buscar al criminal hasta descubrir que es él mismo.
A Yocasta, aterrada tanto por el crimen como por el incesto, no le queda otra salida que el suicidio. Edipo, tanto o más aterrado, se saca los ojos a fin de no ver sus crímenes. Intención fallida, evidentemente, ya que la visión está en su cabeza y su conciencia, no en sus pupilas. Sin embargo, lo que cuenta es la enseñanza que se extrae de todo ello. Las supersticiones son nefastas. Atentar contra los dioses es muy peligroso. Tanto como creer en ellos.


divendres, 27 d’abril de 2018

No hay “manadas” de mujeres - No hi ha “manades” de dones


                        No hi ha “manades” de dones

Us podeu imaginar cinc dones acorralant un home, empentant-lo cap a un racó i agredint-lo sexualment una a una? Bé, imaginar ens podem imaginar qualsevol cosa, atès que la fantasia no té portes, sols que hi ha imaginacions totalment allunyades de la realitat. L’esmentada en seria una, mera fantasia. En canvi, pel que fa als homes no és simple fantasia, com es va fer palès durant els sanfermines  de Pamplona de l’any 2016.
Gran indignació va provocar en el seu dia l’assalt sexual d’una dona per part de cinc homes, i gran indignació ha provocat la recent sentència a només 9 anys de presó per als autoproclamats “La Manada”, fatxendes en quadrilla per delinquir. Tots els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials en primer pla, estan clamant contra el feble càstig  imposat. Alarma social, en efecte, tot i que, més enllà d’aquest episodi en concret cal una reflexió que entronca amb la pregunta de l’inici. Per què els homes sí i les dones no?
Implícitament s’admet que ells, per naturalesa, tenen l’instint sexual més desbocat que no pas elles, de tal manera que, malgrat la socialització que se’ls hi ha aplicat segle darrera segle, encara hi ha mascles que es comporten com els animals dits irracionals. Persegueixen les femelles i, hala, a copular! Malgrat que pot semblar una evidència, no és pas correcte adjudicar el qualificatiu de bèsties als assetjadors i als violadors.
Entre les bèsties, els mascles no copulen si la femella no ho vol; gairebé sempre empren arts de seducció per convèncer-la; si són refusats, acaten i es retiren. Només a l’homo sapiens se li ha hagut d’anar ensenyant que les dones no són de la seva propietat, i alguns dels seus components encara no ho han aprés. Espècie autoproclamada sapiens sense ser-ho.

No hay “manadas” de mujeres

¿Pueden ustedes imaginarse a cinco mujeres acosando a un hombre, empujándolo hacia un rincón y agrediéndolo sexualmente una a una? Bueno, imaginar nos podemos imaginar cualquier cosa, dado que la fantasía no tiene puertas, lo que ocurre es que hay imaginaciones totalmente alejadas de la realidad. La mencionada sería una de ellas, mera fantasía. En cambio, en cuanto a los hombres no es simple fantasía, como se hizo patente durante los sanfermines de Pamplona del año 2016.
Gran indignación provocó en su día el asalto sexual de una mujer por parte de cinco hombres, y gran indignación ha provocado la reciente sentencia a solo 9 años de prisión para los autoproclamados “La Manada”, fachendas en cuadrilla para delinquir. Todos los medios de comunicación, con las redes sociales en primer plano, están clamando contra el flaco castigo impuesto. Alarma social, en efecto, aunque más allá de este episodio en concreto es necesaria una reflexión que entronca con la pregunta del inicio. ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no?
Implícitamente se admite que ellos, por naturaleza, tienen los instintos sexuales más desbocados que ellas, de tal manera que, no obstante la socialización que se les ha aplicado siglo tras siglo, todavía hay machos que se comportan como los animales dichos irracionales. Persiguen a las hembras y ¡hala, a copular! Aunque pueda parecer una evidencia, no es correcto adjudicar el calificativo de bestias a los asediadores y a los violadores.
Entre las bestias, los machos no copulan si la hembra no lo desea; casi siempre utilizan artes de seducción para convencerla; si son rehusados, acatan y se retiran. Tan solo al homo sapiens se le ha debido ir enseñando que las mujeres no son de su propiedad, y algunos de sus componentes todavía no lo han aprendido. Especie autoproclamada sapiens sin serlo.
divendres, 20 d’abril de 2018

Luto por David Buckle - Dol per David Buckle


                            Dol per David Buckle

A Nova York, un home es va cremar amb combustibles fòssils la matinada del proppassat dissabte. Es deia David Buckle i era un reconegut advocat defensor dels que pateixen, o patien, exclusió social. Va lluitar durant dècades a favor dels drets al complet dels homosexuals, i darrerament havia centrat el seu activisme a conscienciar contra el canvi climàtic.
Terrible suïcidi als 60 anys d’edat, i explicacions enviades a diversos mitjans de comunicació: “La pol·lució devasta el nostre planeta, el fa inhabitable a través de l’aire, el sòl, l’aire, l’aigua i el clima. Molts humans respiren ara aire insà, contaminat per combustibles fòssils i molts moren prematurament”, deia en forma de testament. I ell moria també prematurament. Per què? “Tinc l’esperança que aquesta mort pugui servir als altres”, afirmava. Però, ¿serà així?
De ben segur que David Buckler servia molt millor la Humanitat viu que no pas ho pugui fer la seva mort. Per descomptat que al President del seu país, Donald Trump, l’importa un rave la seva immolació. Tan dolorós fet no l’impulsarà a retornar al sí dels acords de la Conferència de París de l’any 2015 sobre el canvi climàtic, dels quals es va retirar el juny de 2017. Quant a la resta de gent, la immensa majoria ni tan sols s’assabentarà del seu sacrifici.
Aflicció per un home bo que va triar una mort abans de temps, innecessària, inoportuna. Hagués pogut seguir ajudant per mitjà de l’ecologisme, empenyent cap a un món millor. Tal vegada ja estava massa cansat.  

Luto por David Buckle

En Nueva York, un hombre se quemó con combustibles fósiles la madrugada del pasado sábado. Se llamaba David Buckle y era un reconocido abogado defensor de los que padecen, o padecían, exclusión social. Luchó durante décadas en favor de los derechos al completo de los homosexuales, y últimamente había centrado su activismo en concienciar contra el cambio climático.
Terrible suicidio a los 60 años de edad, y explicaciones enviadas a varios medios de comunicación: “La polución devasta nuestro planeta, lo hace inhabitable a través del aire, el suelo, el aire, el agua y el clima. Muchos humanos respiran ahora aire insano, contaminado por combustibles fósiles y muchos mueren prematuramente”, decía a modo de testamento. Y él moría también prematuramente. ¿Por qué? “Tengo la esperanza de que esta muerte pueda servir a los otros”, afirmaba. Sin embargo, ¿será así?
A buen seguro que David Buckler servía mucho mejor a la Humanidad vivo que lo pueda hacer su muerte. Por supuesto que al Presidente de su país, Donald Trump, le importa un rábano su inmolación. Tan doloroso trance no le impulsará a regresar al seno de los acuerdos de la Conferencia de París del año 2015 sobre el cambio climàtico, de los cuales se retiró en junio del 2017. En cuanto al resto de la gente, la inmensa mayoría ni siquiera se enterará de su sacrificio.
Aflicción por un hombre bueno que eligió una muerte antes de tiempo, innecesaria, inoportuna. Hubiera podido seguir ayudando por medio del ecologismo, empujando hacia un mundo mejor. Tal vez ya estaba demasiado cansado.

divendres, 13 d’abril de 2018

Lo que la historia enseña - El que la història ensenya


                     El que la història ensenya

La Revolució francesa de 1789 va obrir la porta, però va ser el segle XIX el que va aprofitar aquesta apertura, la va aprofundir i ens va aportar els beneficis socials de què ara gaudim. No va ésser fàcil, ni els activistes van pagar preus baixos per les seves gosadies. Als EUA i a Europa, amb Gran Bretanya al capdavant, potents moviments socials, a vegades amb la col·laboració de parlamentaris reformistes, van empènyer canvis legislatius a favor de les classes subordinades. Res no va ésser, no és, planer, una obvietat que cal tenir present en moments com els actuals, quan els treballadors en general pateixen incessants retallades en els seus drets. La precarietat, els baixos salaris, l’atur s’acarnissen en las capes populars dos-cents anys més tard que els rebesavis es deixessin la pell per tal d’aconseguir una societat més justa.
Valgui esmentar el Cartisme britànic, un moviment social y polític que va quallar amb la publicació de la Carta del Poble. Era l’any 1838, i entre les reivindicacions hi figurava el sufragi universal i no pas censatari; només masculí, és clar, però ja era un pas endavant. També es propugnaven les votacions secretes, que no fos necessari tenir propietats per a ésser parlamentari, la implantació de la jornada laboral de deu hores. Reivindicacions que, tot i no reeixir plenament fins el segle XX, van obrir pas a avenços com el sufragi femení o la separació entre l’Església i l’Estat.
Quan sembla que tornem enrere, recordar les lluites dels avantpassats potser pot  desmoralitzar front les pèrdues que s’estan patint, o tal vegada pot encoratjar.


Lo que la historia enseña

La Revolución francesa de 1789 abrió la puerta, pero fue el siglo XIX el que aprovechó esta apertura, la profundizó y aportó los beneficios sociales de que ahora disfrutamos. No fue fácil, ni los activistas pagaron precios bajos por sus osadías. En EE.UU. y en Europa, con Gran Bretaña al frente, potentes movimientos sociales, a veces con la colaboración de parlamentarios reformistas, empujaron cambios legislativos a favor de las clases subordinadas. Nada fue, nada es, sencillo, una obviedad que hay que tener presente en momentos como los actuales, cuando los trabajadores en general sufren incesantes recortes en sus derechos. La precariedad, los bajos salarios, el paro se ensañan en las capas populares doscientos años más tarde que los tatarabuelos se dejaran la piel a fin de conseguir una sociedad más justa.
Valga mencionar el Cartismo británico, un movimiento social y político que cuajó con la publicación de la Carta del Pueblo. Corría el año 1838, y entre las reivindicaciones figuraba el sufragio universal y no censitario; sólo masculino, claro está, pero ya era un paso adelante. También se propugnaban las votaciones secretas, que no fuera necesario tener propiedades para ser parlamentario, la implantación de la jornada laboral de diez horas. Reivindicaciones que, pese a no triunfar plenamente hasta el siglo XX, condujeron a avances como el sufragio femenino o la separación entre la Iglesia y el Estado.
Cuando sentimos que volvemos atrás, recordar las luchas de los antepasados acaso puede desmoralizar frente las pérdidas que se están sufriendo, o tal vez puede estimular.

divendres, 6 d’abril de 2018

Las multinacionales en el punto de mira - Les multinacionals al punt de mira


                                Les multinacionals al punt de mira

Quan comprem roba o aparells tecnològics, ¿ens preguntem quina mena de treball hi ha darrera? Si ho féssim amb plena consciència, no seriem capaços de comprar-los. Amb la mateixa força amb què ens vam esgarrifar l’any 2013, quan a Bangla Desh es van produir 1.127 morts en l’ensorrament d’un taller tèxtil on es treballava en pèssimes condicions, ens n’oblidem poc després. De manera que tot segueix igual. Mentre que els empresaris transnacionals exploten directament, nosaltres ho fem indirectament amb la nostra indiferència de consumidors.
Des de fa temps, hi ha altes instàncies que intenten establir controls sobre la voracitat lucrativa de moltes companyies. En una data tan llunyana com l’any 1974, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va crear una Comissió per posar-hi límits, endebades atès que el lobby empresarial la va avortar. Quatre dècades més tard,  és el Consell de Drets Humans de les mateixes Nacions Unides el que ha engegat l’aprovació d’un Tractat que obligui les multinacionals a respectar els drets laborals i socials del treballadors. Sous dignes, sindicats, assegurances, locals ben condicionats. Quants governs hi votaran a favor? Vet aquí un element crucial, perquè si al 1974 van ésser les empreses multinacionals les opositores, ara són els països els que prenen partit. Els més poderosos, amb els EUA al capdavant, ja han avisat que qualsevol resolució no esdevindrà vinculant per als governs que hi votin en contra.
Queda tot dit, doncs, per part de les multinacionals i els seus governs acòlits. No pas per part dels consumidors. Ja seria hora de que la reflexió social conduís a boicotejar els productes obtinguts i comercialitzats a costa dels miserables. Sous més elevats, preus més alts  i menys articles a l’armari i a la butxaca. Equilibri a l’economia i a la consciència personal.
  

Las multinacionales en el punto de mira

Cuando compramos ropa o aparatos tecnológicos, ¿nos preguntamos qué tipo de trabajo esconden? Si lo hiciéramos con plena conciencia, no seríamos capaces de comprarlos. Con igual fuerza con que nos estremecimos en el año 2013, cuando en Bangladesh se produjeron 1.127 muertos en el derrumbe de un taller textil donde se trabajaba en pésimas condiciones, nos olvidamos de ello poco después. De forma que todo sigue igual. Mientras que los empresarios transnacionales explotan directamente, nosotros lo hacemos indirectamente con nuestra indiferencia de consumidores.
Desde hace tiempo, hay altas instancias que intentan establecer controles sobre la voracidad lucrativa de muchas compañías. En una fecha tan lejana como el año 1974, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó una Comisión para poner límites, aunque en balde ya que el lobby empresarial la abortó. Cuatro décadas más tarde, es el Consejo de Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas el que ha emprendido la aprobación de un Tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Sueldos dignos, sindicatos, seguros, locales bien acondicionados. ¿Cuántos gobiernos votarán a favor? He aquí un elemento crucial, porque si en 1974 fueron las empresas multinacionales las opositoras, ahora son los países los que toman partido. Los más poderosos, con EE.UU. al frente, ya han avisado de que cualquier resolución no será vinculante para los gobiernos que voten en contra.
Queda todo dicho, pues, por parte de las multinacionales y sus gobiernos acólitos. No por parte de los consumidores. Ya va siendo hora de que la reflexión social conduzca a boicotear los productos obtenidos y comercializados a costa de los miserables. Sueldos más elevados, precios más altos y menos artículos en el armario y en el bolsillo. Equilibrio en la economía y en la conciencia personal.divendres, 30 de març de 2018

La historia de John Wilkes - La història de John Wilkes


                       La història de John Wilkes


No hi ha res nou sota la capa del sol, diu el proverbi, i tal vegada podem comprovar-ho retrocedint fins al segle XVIII a la Gran Bretanya.
John Wilkes, ocupant un escó al Parlament, va començar a editar el 1762 The North Briton, un diari contrari al govern. Quan al número 45 va criticar un discurs de Jordi III, els advocats de la Corona el van acusar d’un libel sediciós, per la qual cosa va ser empresonat a la Torre de Londres, tot violant per part del rei la seva immunitat parlamentària. Succeïa el 1763, i el maig del mateix any, Wilkes va declarar davant el Tribunal d’Apel·lacions Comunes que, “la llibertat de tots es dirimeix avui per fi en la vista del meu cas, i cal decidir d’una vegada per sempre si la llibertat anglesa és una realitat o una ombra”.
El presoner no sols va guanyar el cas sinó que el govern va haver d’indemnitzar-lo per haver estat arrestat il·legalment. De seguida, Wilkes va tornar a la càrrega i va reimprimir el número 45 del seu diari, amb la qual cosa es va iniciar contra ell un nou procés que el va conduir a creuar el Canal de la Mànega per refugiar-se a França. El Parlament el va expulsar i la Justícia el va declarar fugitiu.
Transcorreguts cinc anys, Wilkes va tornar en secret per presentar-se de nou com a parlamentari. Va guanyar la votació, però va ser empresonat de nou en tant que el Parlament li denegava l’escó. No obstant això, des de la seva cel·la es va presentar a tres noves eleccions, resultant electe, convertit en un heroi popular i mereixent pàgines i més pàgines a la premsa.
Sorprenentment, el 1769 va ser elegit regidor per Londres quan encara estava a la presó, no obtenint la llibertat fins a l’any següent. Com si es tractés d’una pel·lícula amb final feliç, al 1774 John Wilkes va ser elegit alcalde de Londres alhora que tornava a la Cambra dels Comuns. Tot això pot llegir-se als llibres, i també trobar-se resumit a Internet. L’antic i el contemporani hi són, amb paral·lelismes interpretables com a mostres de que res nou hi ha sota la capa del sol.


La historia de John Wilkes

No hay nada nuevo bajo el sol, dice el proverbio, y quizás podamos comprobarlo retrocediendo hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña.
John Wilkes, ocupando un escaño en el Parlamento, comenzó a editar en 1762 The North Briton, un periódico contrario al gobierno. Cuando en el número 45 criticó un discurso de Jorge III, los abogados de la Corona le acusaron de un libelo sedicioso, por lo cual fue encarcelado en la Torre de Londres, siendo violada por parte del rey su inmunidad parlamentaria. Sucedía en 1763, y en mayo del mismo año, Wilkes declaró ante el Tribunal de Apelaciones Comunes que, “la libertad de todos se dirime hoy por fin en la vista de mi caso, y hay que decidir de una vez por todas si la libertad inglesa es una realidad o una sombra”.
El prisionero no solo ganó el caso sino que el gobierno tuvo que indemnizarlo por haber sido arrestado ilegalmente. Al poco, Wilkes volvió a la carga y reimprimió el número 45 de su diario, con lo cual se inició contra él un nuevo proceso que le condujo a cruzar el Canal de la Mancha para refugiarse en Francia. El Parlamento lo expulso y la Justicia lo declaró fugitivo.
Transcurridos cinco años, Wilkes regresó en secreto para presentarse de nuevo como parlamentario. Ganó la votación, pero fue encarcelado de nuevo en tanto que el Parlamento le denegaba el escaño. No obstante, desde su celda se presentó a tres nuevas elecciones, resultando electo, convertido en un héroe popular y mereciendo páginas y más páginas en la prensa.
Sorprendentemente, en 1769 fue elegido concejal por Londres cuando todavía estaba en prisión, no obteniendo la libertad hasta el año siguiente. Como si se tratara de una película con final feliz, en 1774 Wilkes fue elegido alcalde de Londres a la vez que regresaba a la Cámara de los Comunes. Todo esto puede leerse en libros, y también encontrarse resumido en Internet. Lo antiguo y lo contemporáneo están ahí, con paralelismos interpretables como muestras de que nada nuevo hay bajo el sol.

divendres, 23 de març de 2018

¿Los buenos son los malos? - Els bons són els dolents?-


                                                Els bons són els dolents?

Els que salven vides d’immigrants impedint que s’ofeguin al Mediterrani són investigats com a possibles delinqüents, mentre que aquells als quals no els importa que morin al mar o malvisquin a les presons líbies estan lliures de tota culpa. El món al revés, la moral capgirada. Això és el que passa quan el vaixell de l’oenagé catalana Proactiva Open Arms  és immobilitzat al port sicilià de Pozzallo, el proppassat 18 de març, per portar a bord 218 persones que s’havien esgarrifat només de pensar que podien anar a parar als centres de reclusió de Líbia. Llocs en terribles condicions, niu d’abusos contra els detinguts.
La fiscalia de Catània ha ordenat obrir una investigació per un potencial delicte de promoció de la migració il·legal, com si els salvadors de vides humanes fossin els responsables de que la gent vulgui fugir del seu país. Com si les persones ho fessin per caprici, com si emprenguessin uns  viatges d’esbarjo.
A Catània, a la Unió Europea en conjunt, se’ls hauria de caure la cara de vergonya.  S’ha establert un mur contra els refugiats en forma de 130 milions d’euros per un Estat fallit com és Líbia, i en forma de 6.000 milions per un Estat dictatorial com és Turquia, per tal que retinguin els  migrants sigui com sigui. Molts diners per treure’s de sobre els pobres en comptes de gastar-los per rebre’ls, acollir-los i proporcionar-los una vida digna. ¡Quina gran quantitat d’ajuts se’ls podria donar amb tants milions, què fàcilment se’ls podria integrar!... Per contra, s’ha optat per rebutjar-los tot ignorant els drets humans. Aquests dels quals Europa s’ha presentat com a valedora en qualsevol conferència, cimera, certamen... D’ara endavant, però, qualsevulla proclama en aquest sentit serà pur cinisme. Quina infàmia!...

   ¿Los buenos son los malos?

Los que salvan vidas de inmigrantes impidiendo que se ahoguen en el Mediterráneo son investigados como posibles delincuentes, mientras que aquellos a los que no les importa que mueran en el mar o malvivan en las prisiones libias están libres de toda culpa. El mundo al revés, la moral trastornada. Eso es lo que pasa cuando el barco de la oenegé catalana Proactiva Open Arms es inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo, el pasado 18 de marzo, por llevar a bordo 218 personas que se habían horrorizado sólo de pensar que podían ir a parar a los centros de reclusión de Libia. Lugares en terribles condiciones, nido de abusos contra los detenidos.
La fiscalía de Catania ha ordenado abrir una investigación por un potencial delito de promoción de la migración ilegal, como si los salvadores de vidas humanas fueran los responsables de que la gente quiera huir de su país. Como si las personas lo hicieran por capricho, como si emprendieran unos viajes de recreo.
En Catania, en la Unión Europea en conjunto, se les debería caer la cara de vergüenza.  Se ha establecido un muro contra los refugiados en forma de 130 millones de euros para un Estado fallido como es Libia, y en forma de 6.000 millones para un Estado dictatorial como es Turquía, a fin de que retengan a los migrantes sea como sea. Mucho dinero para quitarse de encima los pobres en vez de gastarlos para recibirlos, acogerlos y proporcionarles una vida digna. ¡Qué enorme cantidad de ayudas se les podría dar con tantos millones, qué fácilmente se les podría integrar!... Por el contrario, se ha optado por rechazarlos e ignorar los derechos humanos. Estos de los cuales Europa se ha presentado como valedora en cualquier conferencia, cumbre, certamen... De ahora en adelante, sin embargo, cualquier proclama en este sentido será puro cinismo. ¡Qué infamia!...

divendres, 16 de març de 2018

El poder del mercado - El poder del mercat

                            El poder del mercat

Que el sistema de mercat condiciona el tipus de vida de tots els modestos mortals ja ho tenim assumit. Tot i això, ens agafa de sorpresa comprovar que l’empresariat de productes d’alta gamma no deixi res per verd. És a dir, que pretengui controlar no sols la producció, el consum i l’imaginari social sinó també un sector cultural com és la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituït per propietaris i directius d’indústries de mercaderies d’excel·lència i presidit pel marquès de Griñón, no li agrada gens la definició que la RAE fa del terme “luxe”.
El comú de la gent trobem que qualificar el luxe com a “quelcom reservat als rics”,  i també com a “demesia en l’ornament, en la pompa i al regal”, i com a “abundància de coses no necessàries”, i com a “tot allò que supera els mitjans normal d’algú per aconseguir-ho”, doncs trobem que està molt encertat. I a més ens sembla que els acadèmics espanyols no han escatimat conceptes per determinar què és el luxe. Ara bé, cap d’aquests conceptes plau als que just poden gaudir dels objectes i serveis així definits.
Ignorem què opinen quant a les definicions establertes pel diccionari de l‘Institut d’Estudis Catalans. Potser ni s’hi han fixat, no saben que hi diu, “riquesa que hom desplega en les coses de la vida”, “bé l’adquisició del qual només es fa efectiva en quantitats significatives a partir de determinats nivells d’ingressos relativament elevats”, “cosa supèrflua”. De ben segur que tampoc no els agradaria.
Ensems, no deixa de sorprendre aquesta intervenció del Círculo Fortuny atès que normalment als molt rics els hi agrada l’exclusivitat, “allò que supera els mitjans normals d’algú per aconseguir-ho”. Es veu que, de sobte els ve de gust adoptar un aire més popular, més de companyonia, i per aquest motiu proposen a la RAE que esborri la plana i hi escrigui unes altres paraules:  “una cosa singular en què hi participi l’emoció”. Visca l’ambigüitat. Quina emoció la del coix que corre per agafar l’autobús que se li escapa!...

El poder del mercado

Que el sistema de mercado condiciona el tipo de vida de todos los modestos mortales ya lo tenemos asumido. Sin embargo, nos coge por sorpresa comprobar que el empresariado de productos de alta gama no desperdicia nada. Es decir, que pretende controlar no solo la producción, el consumo y el imaginario social sino también un sector cultural como es la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituido por propietarios y directivos de industrias de mercancías de excelencia y presidido por el marqués de Griñón, no le gusta en absoluto la definición que la RAE hace del término “lujo”.
El común de la gente consideramos que calificar el lujo como “algo reservado a los ricos”, y también como “demasía en el ornamento, en la pompa y en el regalo”, y como “abundancia de cosas no necesarias”, y como “todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”, pues consideramos que es muy acertado. Y además nos parece que los académicos españoles no han escatimado conceptos para determinar qué es el lujo. Ahora bien, ninguno de estos conceptos complace a los que justo pueden disfrutar de los objetos y servicios así definidos.
Ignoramos qué opinan en cuanto a las definiciones establecidas por el diccionario del Institut d’Estudis Catalans. Quizás ni siquiera se han fijado, no saben que dice, “riqueza que se despliega en las cosas de la vida”, “bien la adquisición del cual sólo se hace efectiva en cantidades significativas a partir de determinados niveles de ingresos relativamente elevados”, “cosa superflua”. A buen seguro que tampoco les gustaría.
A la vez, no deja de sorprender esta intervención del Círculo Fortuny dado que normalmente a los muy ricos les gusta la exclusividad, “aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. Por lo visto, de súbito les apetece adoptar un aire más popular, más de compañerismo, y por tal motivo proponen a la RAE que borre la plana y escriba otras palabras: “una cosa singular en la cual participe la emoción”. Viva la ambigüedad. ¡Qué emoción la del cojo que corre para pillar el autobús que se le escapa!...
divendres, 9 de març de 2018

Zancadilla a Donald Trump - Traveta a Donald Trump


                        Traveta a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, estufat, irresponsable se li ha escapant de les mans la seva estratègia  provocadora respecte de Corea del Nord. Un munt d’amenaces i sancions contra el president Kim Jong-un que només han conduït a que, tan boig ell com l’estatunidenc, hagi perseverat en les proves nuclears i respost amb semblants intimidacions. Però vet aquí que el perillós joc se li  ha torçat a Trump. Primer va ser la col·laboració coreana entre el sud i el nord arran dels Jocs Olímpics d’Hivern, i després l’anunci d’una cimera entre el president Moon Jae-in i el líder comunista. Com a objectiu principal, la desnuclearització del nord; i com a consideració colateral, que parlant la gent s’entén més que no pas amb fatxenderia i proves de força.
Des de Pyongyang es diu a Seül que renunciaran a les armes nuclears si es respecta la seguretat del règim. Aquest règim ens agradarà o no, però és el seu, i les intimidacions militaristes de Trump, lluny de servir per esfondrar-lo feien témer un esclat nuclear fatal i definitiu.
Donald Trump no sols ha hagut de fer veure que la distensió entre les dues Corees el fa content, encara que sigui mentida, sinó que ara es veu empès a acceptar la inesperada invitació de Kim Jong-un per a reunir-se ambdós el proper mes de maig. Carall!...  A ell li va la militarització, el negoci de l’armament, i també la fanfarroneria que dissimula la incapacitat de governar amb intel·ligència. El cas és que dos petits Davids han deixat de banda un poderós Goliat i han emprés un camí cap a entendre’s al marge del seu poder comminatori. És un fet engrescador, una bona notícia enmig de tantes altres preocupants, decebedores i, fins i tot, terribles.

Zancadilla a Donald Trump

Al Donald Trump agitador, ufano, irresponsable se le ha escapado de las manos su estrategia provocadora respecto de Corea del Norte. Un cúmulo de amenazas y sanciones contra el presidente Kim Jong-un que sólo han conducido a que, tan loco él como el estadounidense, haya perseverado en las pruebas nucleares y contestado con similares intimidaciones. Pero he aquí que el peligroso juego se le ha torcido a Trump. Primero fue la colaboración coreana entre el sur y el norte a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahora es el anuncio de una cumbre entre el presidente Mun Jae-in y el líder comunista. El objetivo principal, la desnuclearización del norte; y la consideración colateral, que hablando la gente se entiende mejor que con jactancias y pruebas de fuerza.
Desde Pyongyang se le dice a Seúl que renunciarán a las armas nucleares si se respeta la seguridad del régimen. Ese régimen nos gustará o no, pero es el suyo, y las intimidaciones militaristas de Trump, lejos de servir para derribarlo hacían temer un estallido nuclear fatal y definitivo.
Donald Trump no solo ha debido aparentar que la distensión entre las dos Coreas le satisface, aunque sea mentira, sino que ahora se ve empujado a aceptar la inesperada invitación de Kim Jong-un para reunirse ambos el próximo mes de mayo.  ¡Carajo!... A él le va la militarización, el negocio del armamento, y también la fanfarronería que disimula la incapacidad para gobernar con inteligencia. Lo cierto es que dos pequeños Davids han dejado de lado un poderoso Goliat y han emprendido un camino hacia el entendimiento al margen de su poder conminatorio. Constituye un hecho estimulante, una buena noticia en medio de tantas otras preocupantes, decepcionantes e, incluso, terribles.

divendres, 2 de març de 2018

Tecnología para identificar a los peligrosos - Tecnologia per identificar els perillosos


                        Tecnologia per identificar els perillosos

A la Copa Mundial de Futbol, que tindrà lloc aquest estiu a Rússia, s’utilitzarà la tecnologia GPU per impedir l’accés a qualsevol individu susceptible  d’ésser un malfactor. En concret, es recorrerà a la tecnologia de reconeixement facial Herta, desenvolupada precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’una spin-off que, com es comprova, ha assolit un èxit internacional.
A una velocitat summament ràpida, durant la celebració del Mundial de la FIFA processarà les imatges captades per les càmeres de vigilància i identificarà el rostre de qualsevol sospitós. Alerta malfactors!... Però, sospitosos de què? Carteristes, provocadors, terroristes…? Una altra pregunta a fer-se és si identificarà entre els possibles espectadors a caps de govern amb ànimes infames.
Si el president de Síria, Bashar al-Assad, acudís a la competició futbolera, se l’identificaria com a l’home que ha ordenat bombardejar hospitals i ambulàncies, ha matat i privat de socors mèdics, ha utilitzat armes químiques? En conseqüència, se li negaria l’entrada?
Un altre rostre a detectar per la tecnologia GPU podria ser el de Htin Kyaw, president de Birmània, responsable del genocidi de què són objecte els Roginyes. I així una llarga llista de facinerosos amb patent de cors instal·lats en llurs altíssims càrrecs. Quin gran defecte de forma i de fons en la qualificació dels delictes!... Portes tancades només per a un tipus de delinqüents; obertes a tot l’ample món per a altres amb els més terribles actes al seu historial.


Tecnología para identificar a los peligrosos

En la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar este verano en Rusia, se utilizará la tecnología GPU para impedir el acceso a cualquier individuo susceptible de ser un malhechor. En concreto, se echará mano de la tecnología de reconocimiento facial Herta, desarrollada precisamente en la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de una spin-off que, como se comprueba, ha alcanzado un éxito internacional.
A una velocidad sumamente rápida, durante la celebración del Mundial de la FIFA procesará las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia e identificará el rostro de cualquier sospechoso. ¡Alerta maleantes!... Pero, ¿sospechosos de qué? ¿Carteristas, provocadores, terroristas…? Otra pregunta a hacerse es si identificará entre los posibles espectadores a jefes de gobierno con almas infames.
Si el presidente de Siria, Bashar al-¿Asad, acudiera a la competición futbolera, ¿se le identificaría como el hombre que ha ordenado bombardear hospitales y ambulancias, ha matado y privado de socorro médico, ha utilizado armas químicas? En consecuencia, ¿se le negaría la entrada?
Otro rostro a detectar por la tecnología GPU podría ser el de Htin Kyaw, presidente de Birmania, responsable del genocidio de que son objeto los Roginyas. Y así una larga lista de facinerosos con patente de corso instalados en sus altísimos cargos. ¡Qué gran defecto de forma y de fondo en la calificación de los delitos!... Puertas cerradas solo para un tipo de delincuentes; abiertas en todo el ancho mundo para otros con los más terribles actos en su haber.

divendres, 23 de febrer de 2018

Estudiad criaturas, estudiad - Estudieu criatures, estudieu


                            Estudieu criatures, estudieu

Estudieu i apreneu mentre aneu a l’escola, l’institut, la universitat, perquè després ja no millorareu en coneixements. No llegireu llibres ni diaris, no us acostareu al pensament d’algunes persones més il·lustrades que vosaltres, interessades en la història, la literatura, les belles arts. Dedicades a la reflexió, a l’estudi més enllà de l’ensenyament reglat. Res d’això no tindreu a l’abast atès que, o bé estareu treballant en una ocupació de la vostra estricta parcel·la o bé us dedicareu intensament al telèfon mòbil.
A tota la munió d’homes i dones abstrets a les seves respectives pantalles els  manca temps per continuar aprenent. Com a màxim, conserven alguna cosa del que ha captat en l’època estudiantil. Després, res. Només compartir impressions en grup o bilateralment des de punts de vista personals, repetitius, fugaços. En algunes ocasions poc respectuosos; la majoria de les vegades, per fortuna, corteses.
Quines opinions i conceptes fonamentats es poden manejar si no es va més enllà de les xerrades virtuals entre amics i coneguts, dels videojocs, de les fotografies? Potser aquesta absència de curiositat intel·lectual explicaria que en alguns països democràtics els votants elegeixin per governar personatges impresentables, als Estats Units o les Filipines, per exemple. Les ments distretes són fàcils d’entabanar.
En fi, que els nois i les noies estudiïn i llegeixin com més millor. Durant uns quants anys obtindran un bon bagatge, que dilapidaran més tard. No obstant això, quan més gran i valuós  sigui, més els durarà.

Estudiad criaturas, estudiad

Estudiad y aprended mientras vayáis a la escuela, el instituto, la universidad, porque luego ya no mejoraréis en conocimientos. No leeréis libros ni periódicos, no os acercaréis al pensamiento de algunas personas más ilustradas que vosotros, interesadas en la historia, la literatura, las bellas artes. Dedicadas a la reflexión, al estudio más allá de la enseñanza reglada. Nada de esto tendréis al alcance puesto que, o bien estaréis trabajando en un empleo de la vuestra estricta parcela o bien os dedicaréis intensamente al teléfono móvil.
Toda la muchedumbre de hombres y mujeres ensimismados en sus respectivas pantallas carece de tiempo para seguir aprendiendo. Como máximo, conserva algo de lo que ha captado en la época estudiantil. Luego, nada. Solo compartir impresiones en grupo o bilateralmente desde puntos de vista personales, repetitivos, fugaces. En algunas ocasiones poco respetuosos; la mayoría de las veces, por fortuna, corteses.
¿Qué opiniones y conceptos fundamentados se pueden manejar si no se va más allá de las charlas virtuales entre amigos y conocidos, de los videojuegos, de las fotografías? Quizás esta ausencia de curiosidad intelectual explicaría que en algunos países democráticos los votantes elijan para gobernar a personajes impresentables, en Estados Unidos o Filipinas, por ejemplo. Las mentes distraídas son fáciles de embaucar.
En fin, que los chicos y las chicas estudien y lean cuanto más mejor. Durante unos pocos años obtendrán un buen bagaje, que dilapidarán más tarde. No obstante, cuanto más grande y valioso sea, más les va a durar.divendres, 16 de febrer de 2018

El honor de las ONG - L’honor de les ONG


L’honor de les ONG

Una patacada, assabentar-se dels abusos sexuals comesos per homes cooperants d’ONG com Oxfam, descobriment que ha conduït a conèixer casos similars en d’altres. Els delictes sempre repugnen, però en gran mesura quan provenen de persones adscrites a organismes dedicats a la protecció de gent vulnerable. ¿Aquest coneixement ha de conduir a la desconfiança i a la proscripció quant a les organitzacions humanitàries? ¿Unes en especial, totes en conjunt?
Oxfam en concret ha perdut donants entre particulars i empreses. El seu gran error ha estat el no haver fet públics immediatament els actes deshonestos comesos per alguns dels seus membres. Va investigar, va expulsar, però va guardar silenci just per no despertar desconfiança entre els donants efectius o possibles. Tard o d’hora, la veritat acaba fluint la major part de les vegades, en tots els àmbits, encara que, per desgràcia, no sempre. Aquesta vegada sí, portant a que també Metges sense Fronteres hagi confessat que fa un any va haver de despatxar alguns dels seus cooperants.
Se’ls pot acusar d’opacitat, no de consentiment. Reserva al cap i a la fi encaminada a preservar el seu bon nom i a poder continuar amb la seva tasca humanitària. I en aquest punt de la reflexió, cal assenyalar la diferència entre la ressonància que els abusos han adquirit en l’opinió pública i la poca que tenen les seves accions d’auxili en regions miserables tant com en països en guerra. Que uns rufians, poquíssims, s’aprofitin de la seva prepotència davant els vulnerables no hauria de fer oblidar que són les ONG les que principalment aporten ajuda i les que sovint pateixen atacs en campaments, bombardejos en hospitals i ambulàncies. 
Resulta còmode jutjar i execrar asseguts còmodament al sofà.                                 

El honor de las ONG

Un mazazo, enterarse de los abusos sexuales cometidos por hombres cooperantes de ONG como Oxfam, descubrimiento que ha conducido a conocer casos similares en otras. Los delitos siempre repugnan, pero en mayor medida cuando provienen de personas adscritas a organismos dedicados a la protección de gente vulnerable. ¿Debe este conocimiento conducir a la desconfianza y a la proscripción en cuanto a las organizaciones humanitarias? ¿Unas en especial, todas en conjunto?
Oxfam en concreto ha perdido donantes entre particulares y empresas. Su gran error ha sido el no haber hecho públicos de inmediato los actos deshonestos cometidos por algunos de sus miembros. Investigó, expulsó, pero guardó silencio justo para no despertar desconfianza entre los donantes efectivos o posibles. Tarde o temprano, la verdad acaba fluyendo la mayor parte de las veces, en todos los ámbitos, aunque, por desgracia, no siempre. Esta vez sí, llevando a que también Médicos sin Fronteras haya confesado que hace un año tuvo que despedir a algunos de sus cooperantes.
Se les puede acusar de opacidad, no de consentimiento. Reserva a fin de cuentas encaminada a preservar su buen nombre y a poder continuar con su labor humanitaria. Y en este punto de la reflexión, hay que señalar la diferencia entre la resonancia que los abusos han adquirido en la opinión pública y la poca que tienen sus acciones de auxilio en regiones miserables tanto como en países en guerra. Que unos rufianes, poquísimos, se aprovechen de su prepotencia frente a los vulnerables no debería hacer olvidar que son las ONG las que principalmente aportan ayuda y las que a menudo sufren ataques en campamentos, bombardeos en hospitales y ambulancias. 
Resulta cómodo juzgar y execrar sentados cómodamente en el sofá.