diumenge, 28 de desembre de 2014                                                    Fam, mòbils, incongruència

                Vet aquí dues notícies consecutives. A Girona han observat que hi ha alumnes de secundària que passen gana. Ja no dinen a l’escola perquè fan jornada intensiva i a casa no tenen suficient menjar.  L’ajuntament hi ha pres part i els pagarà el dinar a la cafeteria del centre. Sense pausa, s’anuncia que la Conselleria d’Ensenyament vol que el telèfon mòbil formi part del currículum. Es veu que donen per segur que tots escolars en disposen. Els que tenen fam no poden comprar prou aliments però si que poden comprar mòbils. Sembla que a Ensenyament viuen a la seva bombolla i no s’assabenten de què passa més enllà. ¿O potser és que pensen regalar mòbils als que no en tinguin? No sabíem pas que als nous pressupostos hi sobressin diners. I encara un altre detall important. ¿Tots els pares i mares volen que els seus fills encara petits tinguin mòbil?
                En resum, ni tots els que volen poden ni es pot obligar als que no ho volen. Tan senzill i necessari com no ésser incongruents.

                                                  Hambre, móviles, incongruencia

                He aquí dos noticias consecutivas. En Girona se ha observado que hay alumnos de secundaria que pasan hambre. Ya no comen en la escuela porque hacen jornada intensiva y en su casa no tienen bastante comida. El ayuntamiento se ha implicado y les pagará el almuerzo en la cafetería del centro. Sin pausa, se anuncia que la Conselleria d’Ensenyament quiere que el teléfono móvil forme parte del currículum. Por lo visto dan por sentado que todos los escolares los poseen. Quienes están hambrientos no pueden comprar suficientes alimentos pero sí que pueden comprar móviles. Tal parece que en Ensenyament viven en su burbuja y no se enteran de lo que pasa más allá. ¿O tal vez es que piensan regalar móviles a los que no tengan? Ignorábamos que en los nuevos presupuestos sobrara dinero. Y aún otro detalle importante. ¿Todos los padres y madres quieren que sus hijos todavía pequeños tengan móvil?
                En resumen, ni todos los que quieren pueden ni se puede obligar a los que no quieren. Tan sencillo y necesario como no ser incongruente.

divendres, 12 de desembre de 2014
La tortura als Estats Units

                La primera potència mundial ha retrocedit a l’Edat Mitjana amb la pràctica de la tortura. Era una cosa sabuda des del 2006, quan el Senat, a petició del president George W. Bush, va autoritzar les “proves acusatòries obtingudes per coacció”, tot i això, fins al moment no s’ha fet públic un informe que converteix en explícit l’implícit. El sobtat escàndol de l’Administració, amb Barack Obama al capdavant, ha esclatat tan sonora com hipòcritament, i sense possibilitat de retrocedir en el mal causat.
                Fa 8 anys es va legalitzar que les detencions fossin indefinides, com en el cas de Guantánamo; que els presoners no tinguessin dret al habeas corpus (instituït a Anglaterra el 1679 i que permet a un detingut apel·lar a un tribunal ordinari perquè examini la legalitat de l’arrest); que fos el President qui decidís quins mètodes eren tortura i quins no. Tot això embolcallat amb una ordre definitiva: que els procediments es mantinguessin en secret.
No repetirem aquí els horrors perpetrats, ja àmpliament transcrits a la premsa. Del que es tracta és de deixar constància de dos punts rellevants. Primer, des del 2006 era sabut que la tortura s’havia legalitzat, convertint en obvi allò de,”tal faràs tal trobaràs”. Segon, el govern dels Estats Units no acusarà els torturadors, i encara menys al primer responsable de la via lliure a la tortura, el president Bush. En expressió del The New York Times aquell mateix any 2006, es queia en “un dels moments més baixos de la democràcia dels Estats Units”.

La tortura en Estados Unidos

                La primera potencia mundial ha retrocedido a la Edad Media en la práctica de la tortura. Era algo sabido desde 2006, cuando el Senado, a petición del presidente George W. Bush, autorizó las “pruebas acusatorias obtenidas por coacción”, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público un informe que convierte en explícito lo implícito. El súbito escándalo de la Administración, con Barack Obama al frente, ha estallado tan sonora como hipócritamente, y sin posibilidad de retroceder en el daño causado.
                Hace 8 años se legalizó que las detenciones fueran indefinidas, como en el caso de Guantánamo; que los prisioneros no tuvieran derecho al habeas corpus (instituido en Inglaterra en 1679 y que permite a un detenido apelar a un tribunal ordinario para que examine la legalidad del arresto); que fuera el Presidente quien decidiera qué métodos eran tortura y cuáles no. Todo ello envuelto con una orden definitiva: que los procedimientos se mantuvieran en secreto.
                No vamos a repetir aquí los horrores perpetrados, ya ampliamente transcritos en la prensa. Se trata de dejar constancia de dos puntos relevantes. Primero, desde 2006 era sabido que la tortura se había legalizado, convirtiendo en obvio esto de, ”aquellos polvos trajeron estos lodos”. Segundo, el gobierno de los Estados Unidos no acusará a los torturadores, i aún menos al primer responsable de la vía libre a la tortura, el presidente Bush. En expresión del The New York Times aquel mismo año 2006, se caía en “uno de los momentos más bajos de la democracia de los Estados Unidos”.

divendres, 5 de desembre de 2014Millor amb menys?
                 El poeta i pensador estatunidenc Henry David Thoreau (1817-1862) va escriure: “L’home és ric en proporció amb el nombre de coses sense les quals pot viure”. Què pobres que són, doncs, totes aquestes persones, precisament dels EUA, que durant el Black Fryday corrent cap a les botigues que ofereixen rebaixes i, embogides, no s’estan de provocar tumults, baralles, ferits!... Les imatges que s’han divulgat resulten colpidores. Ulls esbatanats, boques obertes cridaneres, empentes i bregues per fer-se amb una mercaderia, i tot plegat aspirant a estendre’s arreu d’Europa, des de Londres fins a la pròpia Barcelona.
                Qualsevol anàlisi sociològic que se’n vulgui fer s’endinsa en l’antagonisme que s’estableix entre creixement econòmic i preservació dels bens naturals. El professor de la UB Joaquim Sempere va publicar l’any 2009 un llibre vigorós: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecològica. (Ed. Crítica). Qui gosa actualment advocar per un consum restringit? L’austeritat, imposada des de d’alt, té mala premsa. El que cal, propugnat contradictòriament també des de d’alt, és consumir per tal de reactivar l’economia. La crisi ha fet minvar el residus, es contamina menys, però això, com que no ha estat volgudament assumit sinó obligat, empobrint tant la classe mitja com la baixa, no satisfà ningú.
                Què potser podem trobar un més gran desconcert que el derivat de la caiguda dels preus i el conseqüent temor suscitat per la deflació? La lògica ens diria que, en època de precarietat, la contenció dels preus afavoreix a la immensa majoria de gent, però no obstant, el sistema posa el crit al cel i s’estira els cabells. Tal vegada no existeix millor exemple de com els camins del capitalisme divergeixen entre els dirigents i els subordinats, entre els que hi treuen profit i els que van a remolc.
                Postula Sempere que “la quantitat de bens de consum finals no pot seguir creixent indefinidament (...) ...cal emprendre processos de decreixement compatibles amb el creixement en els sectors de les necessitats bàsiques insatisfetes”. És obvi que no és aquest l’objectiu que persegueixen els creadors d’iniciatives com ara el Black Fryday, tal com no és l’objectiu dels seus seguidors. Una pregunta a fer-se és, com a subordinats i a remolc, quin benefici en treuen? Parafrasejant Pierre Bourdie, per acabar amb un altre sociòleg i portant a col·lació el seu assaig La dominació masculina, valgui a dir que de la mateixa manera que les dones “apliquen categories construïdes des dels punts de vista dels dominants a les relacions de dominació, categories que fan aparèixer com a naturals”, així la relació entre els interessos del capital per sobre de les masses obedients apareixen a ulls d’aquestes com a naturals.
  ¿Mejor con menos?
                 El poeta y pensador estadounidense Henry David Thoreau (1817-1862) escribió: “El hombre es rico en proporción al número de cosas sin las cuales puede vivir”. ¡Qué pobres que son, pues, todas estas personas, precisamente de EE.UU., que durante el Black Fryday corren hacia las tiendas que ofrecen rebajas y, enloquecidas, no se privan de provocar tumultos, peleas, heridos!... Las imágenes que se han divulgado resultan impactantes. Miradas enfebrecidas, bocas abiertas chillonas, empujones y pugnas para hacerse con una mercancía, y todo ello aspirando a extenderse por toda Europa, desde Londres hasta la propia Barcelona.
                Cualquier análisis sociológico que se pretenda hacer se adentra en el antagonismo que se establece entre crecimiento económico y preservación de los bienes naturales. El profesor de la UB Joaquim Sempere publicó en el año 2009 un libro vigoroso: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica. (Ed. Crítica). ¿Quién osa actualmente abogar por un consumo restringido? La austeridad, impuesta desde de alto, tiene mala prensa. Lo que conviene, propugnado contradictoriamente también desde lo alto, es consumir a fin de reactivar la economía. La crisis ha hecho disminuir los residuos, se contamina menos, pero eso, como no ha sido voluntariamente asumido sino obligado, empobreciendo tanto a la clase media como a la baja, no satisface a nadie.
                ¿Acaso podemos encontrar un mayor desconcierto que el derivado de la caída de los precios y el consecuente temor suscitado por la deflación? La lógica nos diría que, en época de precariedad, la contención de los precios favorece a la inmensa mayoría de la gente, sin embargo, el sistema pone el grito en el cielo y se tira de los pelos. Tal vez no existe mejor ejemplo de cómo los caminos del capitalismo divergen entre dirigentes y subordinados, entre los que sacan provecho y los que van a remolque.
                Postula Sempere que “la cantidad de bienes de consumo finales no puede seguir creciendo indefinidamente (...) ...se hace necesario emprender procesos de decrecimiento compatibles con el crecimiento en los sectores de las necesidades básicas insatisfechas”. Es obvio que no es este el objetivo que persiguen los creadores de iniciativas como el Black Fryday, tal como no lo es el objetivo de sus seguidores. Una pregunta a hacerse es, como subordinados y a remolque, ¿qué beneficio sacan? Parafraseando Pierre Bourdie, para acabar con otro sociólogo y llevando a colación su ensayo La dominación masculina, valga decir que de la misma manera que las mujeres “aplican categorías construidas desde los puntos de vista de los dominantes en las relaciones de dominación, categorías que hacen aparecer como naturales”, así la relación entre los intereses del capital por encima de las masas obedientes aparecen a ojos de estas como naturales.