divendres, 29 de juny de 2018

El nombre no hace a la cosa - El nom no fa la cosa


                                   El nom no fa la cosa

Si hi parem atenció, comprovarem que hi ha paraules que han estat desterrades del nostre llenguatge. Han estat substituïdes per altres que aporten el mateix significat i que pel que sembla sonen millor.
Millor que quines? I, per què ara les anteriors ens repel·leixen? Tal vegada alguns exemples ens condueixin a clarificar una mica la qüestió.
Un dels vocables en auge és el de “resiliència”, el sentit del qual equival als precedents “estoïcisme” o “resignació”. Ja ningú no utilitza aquests darrers, desdenyant la filosofia grega, en el primer cas, repudiant la noció cristiana, en el segon. Resiliència s’ha convertit en el concepte culte actual.
Una altra mostra de substitució la trobem en una paraula tan en voga com és  ”empatia”. Actualment no se sent “compassió”, sinó que es té empatia. A la gent no se la compadeix; senzillament, s’és empàtic o s’és indiferent a les desgràcies alienes.
Admetent que el nom no fa la cosa, vindria a ser indiferent que es faci servir una expressió o una altra. Tot i que, potser no és exactament així. ¿Experimentem el mateix sentiment essent estoics o essent resilients; sentim el mateix practicant la resignació o la resiliència?
Finalment, portem a col·lació un terme estrella, el de “solidaritat”. Si abans s’era caritatiu, en aquests moments cal ser solidari. Sembla que la idea de “caritat”, una virtut teologal cristiana, repel·leix, i cal preguntar-se el perquè. Una explicació plausible podríem trobar-la en el creixent laïcisme que impregna la nostra societat.
Al capdavall, si el que importa és la cosa i no el nom, tan sols es tracta d’un joc de paraules. No obstant, també és veritat que tots els fets contenen un rerefons.


El nombre no hace a la cosa

Si ponemos atención en ello, comprobaremos que hay palabras que han sido desterradas de nuestro lenguaje. Han sido sustituidas por otras que aportan el mismo significado y que al parecer suenan mejor.
¿Mejor que cuáles? Y, ¿por qué ahora nos repelen las anteriores? Quizás algunos ejemplos nos conduzcan a esclarecer un poco la cuestión.
Uno de los vocablos en auge es el de “resiliencia”, cuyo sentido equivale a los precedentes de “estoicismo” o “resignación”. Ya nadie usa estos últimos, desdeñando la filosofía griega, en el primer caso, repudiando la noción cristiana, en el segundo. Resiliencia se ha convertido en el concepto culto actual.
Otra muestra de sustitución la hallamos en una palabra tan en boga como es la de “empatía”. Actualmente no se siente “compasión”, sino que se tiene empatía. A la gente no se la compadece; sencillamente, se es empático o se es indiferente a las desgracias ajenas.
Admitiendo que el nombre no hace a la cosa, vendría a dar igual que se emplee una expresión u otra. Aunque, quizás no sea exactamente así. ¿Experimentamos el mismo sentimiento siendo estoicos o siendo resilientes; sentimos lo mismo practicando la resignación o la resiliencia?
Por último, saquemos a colación un término estrella, el de “solidaridad”. Si antes se era caritativo, en estos momentos hay que ser solidario. Parece que la idea de “caridad”, una virtud teologal cristiana, repele, y cabe preguntarse el porqué. Una explicación plausible podríamos encontrarla en el creciente laicismo que impregna nuestra sociedad.
A fin de cuentas, si lo que importa es la cosa y no el nombre, tan solo se trata de un juego de palabras. Sin embargo, también es verdad que todo contiene un trasfondo.

divendres, 22 de juny de 2018

¿Y si ellos fueran emigrantes? - I si ells fossin emigrants?


I si ells fossin emigrants?

Sí, el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, el president dels Estats Units, Donald Trump.  La vida fa molts tombs, diu la saviesa popular, i és cert que res hi ha d’inamovible sobre la Terra. Avui manen, demà podrien estar perseguits per la justícia, la màfia; podrien estar famolencs; podrien trucar a les portes d’un país que no fos el seu i trobar-les tancades. Serien com la carn humana que Salvini repudia, com les famílies que Trump va separar sense escrúpols i que potser tornin a retrobar-se no pas per la bondat d’ell sinó per l’escàndol que ha causat. Més de 2.000 nens emigrants van ser separats dels seus pares i reclosos en centres d’internament en només sis setmanes. Mandataris que són com moles pètries però que amb un gir de la història podrien convertir-se en carn humana a la deriva.
Serien nàufrags propicis en fràgils llanxes, en vaixells salvadors que precisament per ser-ho són denunciats per la justícia més injusta. Embarcacions d’ONG que Salvini titlla de “desgraciades”. Quina supèrbia, tant la seva com la de Trump!... Són incapaços de prendre consciència de la seva vulnerabilitat com a éssers humans, de com el poder cec que exerceixen se’ls pot escapar de les mans i trobar-se ran de l’abisme. Que sigui poc probable no significa que no sigui possible. I sobretot, no oculta l’aversió que desperten en milions de persones.
Són uns miserables governants avalats per persones tan pobres de sentiments com ells. Per descomptat que el seu món, el seu sistema, la seva pretesa democràcia no són el desitjable. Hauran d’apartar-se, ells i els seus acòlits.                         

  ¿Y si ellos fueran emigrantes?

Sí, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  La vida da muchas vueltas, dice la sabiduría popular, y es cierto que nada hay inamovible sobre la Tierra. Hoy mandan, mañana podrían estar perseguidos por la justicia, la mafia; podrían estar hambrientos; podrían llamar a las puertas de un país que no fuera el suyo y encontrarlas cerradas. Serían como la carne humana que Salvini repudia, como las familias que Trump separó sin escrúpulos y que quizás vuelvan a reencontrarse no por la bondad de él sino por el escándalo que ha causado. Más de 2.000 niños emigrantes fueron separados de sus padres y recluidos en centros de internamiento en solo seis semanas. Mandatarios que son como moles pétreas pero que con un giro de la historia podrían convertirse en carne humana a la deriva.
Serían náufragos propicios en frágiles lanchas, en barcos salvadores que precisamente por serlo son denunciados por la justicia más injusta. Embarcaciones de ONG que Salvini tacha de “desgraciadas”. ¡Qué soberbia, tanto la suya como la de Trump!... Son incapaces de tomar conciencia de su vulnerabilidad como seres humanos, de cómo el poder ciego que ejercen se les puede ir de las manos y encontrarse al filo del abismo. Que sea poco probable no significa que no sea posible. Y sobre todo, no oculta la aversión que despiertan en millones de personas.
Son unos miserables gobernantes apoyados por personas tan pobres de sentimientos como ellos. Por supuesto que su mundo, su sistema, su pretendida democracia no son lo deseable. Tendrán que apartarse, ellos y sus acólitos.


divendres, 15 de juny de 2018

Sobre la maternidad idealizada - Sobre la maternitat idealitzada


Sobre la maternitat idealitzada

Per sort, queda lluny la Yerma de García Lorca, símbol de la dona que no se sent completa si no arriba a ser mare. La societat li ho exigia, ella ho sentia com una necessitat vital. Ara les dones valen per si mateixes tant si tenen fills com si no. Tot i això, el desig de tenir-los continua vigent la major part de les vegades, si bé el fet de no aconseguir-ho ja no condueix a una frustració lorquiana.
Un exordi que ve a tomb de la publicació d’un Informe del qual és autora Laura Sagnier titulat, Las mujeres hoy. Entre altres temes, està present el de la vivència de la maternitat, i es ve a comprovar que són bastantes les mares que es declaren decebudes. No és pas una menudesa, just perquè es refereix a la relació mare i fills. La relació entre una responsable, educadora, estimadora i un ésser que depèn d’ella durant força anys. La feina, la parella, el partit polític poden decebre, però no hauria d’ocórrer així a la correspondència mare i fills. De fet, la maternitat no s’hauria de desitjar per obtenir satisfacció. En altres paraules, no s’hauria d’idealitzar.
Segurament, el 27% de les enquestades en l'esmentat estudi que se senten desencisades ho estan precisament perquè tenien de la maternitat una visió gairebé sublim. Ningú no els havia explicat -o no ho havien volgut sentir, o no ho havien entès-, que tenir fills significa dormir poc, patir amb les seves malalties, gastar molts diners en ells, tenir el cap a la feina, a la llar i al bressol alhora. Això d'antuvi, continuant després immersa sense treva en altres ansietats. Els fills són font de felicitat en si mateixos si no s'espera res a canvi, o molt poc, i sobretot, són font de felicitat perquè se'ls estima.

 Sobre la maternidad idealizada

Por fortuna, queda lejos la Yerma de García Lorca, símbolo de la mujer que no se siente completa si no llega a ser madre. La sociedad se lo exigía, ella lo sentía como una necesidad vital. Ahora las mujeres valen por sí mismas tanto si tienen hijos como si no. Sin embargo, el deseo de tenerlos continúa en pie la mayor parte de las veces, si bien el no conseguirlo ya no conduce a una frustración lorquiana.
Un exordio que viene a cuento de la publicación de un Informe del que es autora Laura Sagnier titulado, Las mujeres hoy. Entre otros temas, se halla presente el de la vivencia de la maternidad, viniéndose a comprobar que son bastantes les madres que se declaran decepcionadas. No es una menudencia, justo porque se refiere a la relación madre e hijos. La relación entre una responsable, educadora, amadora y un ser que depende de ella durante bastantes años. El trabajo, la pareja, el partido político pueden decepcionar, pero no debería ocurrir así en la correspondencia madre e hijos. De hecho, la maternidad no debería desearse para obtener satisfacción. En otras palabras, no tendría que idealizarse.
Seguramente, el 27% de las encuestadas en el citado estudio que se sienten desencantadas lo están precisamente porque tenían de la maternidad una visión casi sublime. Nadie les había explicado -o no lo habían querido oír, o no lo habían entendido-, que tener hijos significa dormir poco, sufrir con sus enfermedades, gastar mucho dinero en ellos, tener la cabeza en el trabajo, en el hogar y en la cuna a la vez. Esto de entrada, continuando luego inmersa sin tregua en otras ansiedades. Los hijos son fuente de felicidad en sí mismos si no se espera nada a cambio, o muy poco, y sobre todo, son fuente de felicidad porque se les ama.
               


divendres, 8 de juny de 2018

Cuatro mil contra la guerra - Quatre mil contra la guerraQuatre mil contra la guerra

 Google no renovarà la seva participació en els programes de drons del Pentàgon. Serà així perquè 4.000 dels seus treballadors s’oposen a continuar treballant per a negocis relacionats amb la guerra. ¿Semblen poc una sola empresa, uns milers de persones? En absolut. Google és una companyia líder, i que uns empleats es manifestin en contra de col·laborar amb el bel·licisme és un acte tan plausible com inusitat.
 El contracte de Google amb el Pentàgon finalitza el març del 2019, i no continuarà degut els escrúpols de que els conflictes armats es desenvolupin a escala encara més cruenta. No es tracta sols de que la plantilla ha firmat un document de protesta sinó que 12 professionals han dimitit dels seus càrrecs. Conseqüents uns i altres amb un eslògan que identifica Google, Don’t be evil (No siguis pervers), obren camí cap a la conscienciació que no és possible dissociar el producte i les seves conseqüències. Si fabriques per a l’exèrcit, fabriques per matar.
 Hi ha un dilema espuri a què s’enfronten els assalariats de les fàbriques d’armament. Si no tinc feina no menjo, així que, menjaré encara que contribueixi a matar. Diu el refrany que per la vida es perd la vida, però en aquest cas, els qui perden la vida són els altres. Esperem que tard o d’hora, més aviat això últim, tota la gent tingui clar que els humans constituïm un tot, i que desdenyar una ocupació no significa forçosament que no se’n pugui trobar cap altre. I com a últim recurs, seria millor per a nosaltres i per als nostres fills acollir-se a una ajuda pública.
 Per cert, tenint en compte que la despesa militar mundial durant l’any 2017 va assolir els 1.500 mil milions de dòlars, una xifra de vertigen, quin grau de benestar seria possible en un món sense armes?

Cuatro mil contra la guerra

                Google no renovará su participación en los programas de drones del Pentágono. Será así porque 4.000 de sus trabajadores se oponen a seguir trabajando para negocios relacionados con la guerra. ¿Parece poco una sola empresa, unos miles de personas? En absoluto. Google es una compañía líder, y que unos empleados se manifiesten en contra de colaborar con el belicismo es un acto tan plausible como inusitado.
                El contrato de Google con el Pentágono finaliza en marzo de 2019, y no continuará ante los escrúpulos de que los conflictos armados se desarrollen a escala aún más cruenta. No se trata solo de que la plantilla ha firmado un documento de protesta sino que 12 profesionales han dimitido de sus cargos. Consecuentes unos y otros con un slogan que identifica a Google, Don’t be evil (No seas perverso), abren camino hacia la concienciación de que no es posible disociar el producto y sus consecuencias. Si fabricas para el ejército, fabricas para matar.
                Hay un dilema espurio al que se enfrentan los asalariados de las fábricas de armamento. Si no tengo trabajo no como, así que, comeré aunque contribuya a matar. Dice el refrán que por la vida se pierde la vida, pero en este caso, quienes pierden la vida son los demás. Esperemos que tarde o temprano, más bien esto último, toda la gente tenga claro que los humanos constituimos un todo, y que desdeñar un empleo no significa forzosamente que no se pueda encontrar otro. Y como último recurso, sería mejor para nosotros y para nuestros hijos acogerse a una ayuda pública.
                Por cierto, habida cuenta que el gasto militar mundial durante el año 2017 alcanzó los 1.500 mil millones de dólares, una cifra de vértigo, ¿qué grado de bienestar sería posible en un mundo sin armas?

divendres, 1 de juny de 2018

La duquesa se viste en Zara - La duquessa es vesteix a Zara


                    La duquessa es vesteix a Zara

Quin sentit té que la duquessa de Cambridge vesteixi roba barata, segons s’ha fet públic? Ens preguntem què pretén demostrar. Potser que es troba a prop del poble compartint models no elitistes, no cars, com si tampoc ella no pogués permetre’s dispendis en alta costura. Quina hipocresia!... Quin menyspreu vers la intel·ligència de la gent en general!... Tothom sap que la monarquia anglesa, com totes, i els seus palatins parents gaudeixen d’excel·lents cabals. Fora d’això, és de sobres conegut el per què les botigues de Zara poden vendre tan bé de preu, en expressió comuna.
Això no seria possible si el gènere tèxtil que ofereixen hagués estat fabricat en països occidentals, pagant sous dignes i amb treballadors amb drets laborals. La utilització de mà obra en condicions de servitud, inclosos nens i nenes, en tallers situats en països del tercer món o en via de desenvolupament és el que permet l’enriquiment empresarial tant com el desmesurat consum per part de la clientela.
Tot i això, és en aquest punt on sorgeix un enorme dilema, al marge que la susdita duquessa s’extralimiti en el seu populisme. Què els succeiria als semi esclaus tercermundistes si els consumidors occidentals prenguessin consciència que la roba que compren tan alegrement procedeix d’una intolerable explotació i deixessin d’adquirir-la? Vet aquí el peix que es mossega la cua. Si els desventurats volen treballar ha de ser sota una salvatge explotació; si no, es queden sense feina. Si de debò ens trobéssim immersos en la globalització, seria l’Organització Internacional del Treball (OIT) la que hi prendria cartes obligant a unes regles laborals globalment justes. És obvi que no ho fa, com ho és que a la noble britànica en qüestió el tema li rellisca.

 La duquesa se viste en Zara

¿Qué sentido tiene que la duquesa de Cambridge vista ropa barata, según se ha hecho público? Nos preguntamos qué pretende demostrar. Quizás que se halla cerca del pueblo compartiendo modelos no elitistas, no caros, como si tampoco ella pudiera permitirse dispendios en alta costura. ¡Menuda hipocresía!... ¡Menudo desprecio a la inteligencia de la gente en general!... Todo el mundo sabe que la monarquía inglesa, como todas, y sus palatinos allegados gozan de excelentes caudales. Por lo demás, es de sobra conocido el por qué las tiendas de Zara pueden vender tan bien de precio, en expresión común.
Esto no sería posible si el género textil que ofrecen hubiera sido fabricado en países occidentales, pagando sueldos dignos y con trabajadores con derechos laborales. La utilización de mano obra en condiciones de servidumbre, incluidos niños y niñas, en talleres situados en países del tercer mundo o en vías de desarrollo es lo que permite el enriquecimiento empresarial tanto como el desmedido consumo por parte de la clientela.
Sin embargo, es en este punto donde surge un enorme dilema, al margen de que la susodicha duquesa se extralimite en su populismo. ¿Qué les ocurriría a los semiesclavos tercermundistas si los consumidores occidentales tomaran conciencia de que la ropa que compran tan alegremente procede de una intolerable explotación y dejaran de adquirirla? He aquí el pez que se muerde la cola. Si los desventurados quieren trabajar ha de ser bajo una salvaje explotación; si no, se quedan sin trabajo. Si de veras nos halláramos inmersos en la globalización, sería la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que tomaría cartas en el asunto obligando a unas reglas laborales globalmente justas. Es obvio que no lo hace, como lo es que a la noble británica en cuestión el tema le resbala.