divendres, 25 de gener de 2019

¿Y los usuarios, qué? - I els usuaris, què?


I els usuaris, què?

Mentre que els objectes del desig, els usuaris, queden al marge, el joc es troba entre taxistes i vehicles de transport amb conductor (VTC). Tots volen guanyar-se el pa, els clàssics taxistes millor que els innovadors conductors dels VTC, bastant més explotats que els altres.
D’antuvi, les empreses de VTC han tergiversat, manipulat la idea primigènia d’economia col·laborativa. Actualment són un tipus de corporacions que contracten a plaer persones que estaven sense feina a les quals retribueixen al seu gust. Com es regula aquesta relació laboral? Segurament, a l’usuari comú aquest aspecte no l’amoïna, atès que acostuma a imperar l’individualisme i que l’altre se las compongui. El que sí importa, o almenys hauria d’importar, és conèixer quins impostos paguen les empreses de VTC i on els abonen. Aquest detall interessa tots, es tracti d’indiferents, egoistes o conscienciats.
També importa, i molt, diferenciar un conductor amb carnet de taxista, que requereix una prova específica per exercir, d’un conductor aleatori que podria ser tant vostè com jo. Pujar al cotxe amb qualsevol desconegut sense acreditació assegut al volant, per força ha de ser més barat que fer-ho en un taxi.
Resulta, doncs, que els usuaris dels VTC no indaguen sobre el tema dels impostos, que, per altra banda, pertoca a tota la ciutadania; no s’interessen per les condicions contractuals dels conductors; no tenen en compte la seva pròpia seguretat a l’utilitzar el servei.  Tot plegat d’acord amb la superficialitat i el desgavell en què vivim. Les vagues ens descomponen, però no s’entra en el fons de la qüestió.                               

¿Y los usuarios, qué?

Mientras que los objetos del deseo, los usuarios, quedan al margen, el juego anda entre taxistas y vehículos de transporte con conductor (VTC). Todos quieren ganarse el pan, los clásicos taxistas mejor que los innovadores conductores de los VTC, bastante más explotados que aquellos.
De buenas a primeras, las empresas de VTC han tergiversado, manipulado la idea primigenia de economía colaborativa. Actualmente son un tipo de corporaciones que contratan a placer a personas que estaban sin trabajo a las cuales retribuyen a su antojo. ¿Cómo se regula esta relación laboral? Seguramente, al usuario común semejante aspecto le tiene sin cuidado, dado que suele imperar el individualismo y que el otro se las componga. Lo que sí importa, o al menos debería importar, es conocer qué impuestos pagan las empresas de VTC y dónde los abonan. Este detalle interesa a todos, se trate de indiferentes, egoístas o concienciados.
También importa, y mucho, diferenciar un conductor con carnet de taxista, que requiere una prueba específica para ejercer, de un conductor aleatorio que podría ser tanto usted como yo. Subirse al coche con cualquier desconocido sin acreditación sentado al volante, por fuerza ha de ser más barato que hacerlo en un taxi.
Resulta, pues, que los usuarios de los VTC no indagan sobre el tema de los impuestos, lo cual, por lo demás, atañe a toda la ciudadanía; no se interesan por las condiciones contractuales de los conductores; no tienen en cuenta su propia seguridad al utilizar el servicio. Todo en consonancia con la superficialidad y el desbarajuste en que vivimos. Las huelgas nos descomponen, pero no se entra en el fondo de la cuestión.

divendres, 18 de gener de 2019

Presupuestos armamentistas - Pressupostos armamentistes


                               Pressupostos armamentistes

No és una inexactitud. Als pressupostos que el Govern d’Espanya pretén aprovar, la partida assignada al que eufemísticament es denomina Defensa suma més que les destinades a Sanitat i Serveis socials, Educació i Cultura juntes. Addicionin vostès: 4.292, 2.722 i 953 milions d’euros respectivament, total 7.967 davant els 8.537 milions per a Defensa. No és una expectativa que mereixi aplaudiments. Curiós, tot i això, que l’oposició clami contra aquests pressupostos no precisament per aital malbaratament militarista.
De fet, tot té una explicació. N’hi ha prou amb observar el creixement de la inversió armamentista en els exercicis de governs anteriors: 5.758 milions d’euros l’any 2017 i 8.401 milions l’any 2018. Val a comprovar que en els pressupostos per al 2019 “només” augmenta en un 1,6%. D’altra banda, Espanya també és un contribuent de l’OTAN amb un 0,92% del seu PIB.
Pel que sembla, s’ha de considerar normal atorgar a l’Exèrcit uns voluminosos recursos que van en detriment d’altres inversions públiques. En realitat, les equacions són dues. Més diners per a l’Exèrcit, menys per a Sanitat, Educació, Infraestructures, Investigació, Cultura… Menys diners per a necessitats socials, més diners per a la fabricació d’instruments per a la Guerra. 
O bé es dona un tomb a la mentalitat general que sosté l’armamentisme, o es continuarà fent palès que l’Homo sapiens és una espècie estúpida.
  
Presupuestos armamentistas

No es una inexactitud. En los presupuestos que el Gobierno de España pretende aprobar, la partida asignada a lo que eufemísticamente se denomina Defensa suma más que las destinadas a Sanidad y Servicios sociales, Educación y Cultura juntas. Adicionen ustedes: 4.292, 2.722 y 953 millones de euros respectivamente, total 7.967 frente a los 8.537 millones para Defensa. No es una expectativa que merezca aplauso. Curioso, sin embargo, que la oposición clame contra estos presupuestos no precisamente por semejante despilfarro militarista.
De hecho, todo tiene una explicación. Basta con observar el crecimiento de la inversión armamentista en los ejercicios de gobiernos anteriores: 5.758 millones de euros el año 2017 y 8.401 millones el año 2018. Vale comprobar que en los presupuestos para 2019 “solo” aumenta en un 1,6%. Por otra parte, España también es un contribuyente de la OTAN con un 0,92% de su PIB.
A lo que parece, hay que considerar normal otorgar al Ejército unos voluminosos recursos que van en detrimento de otras inversiones públicas. En realidad, las ecuaciones son dos. Más dinero para el Ejército, menos para Sanidad, Educación, Infraestructuras, Investigación, Cultura… Menos dinero para necesidades sociales, más dinero para la fabricación de herramientas para la Guerra.  
O se da un vuelvo a la mentalidad general que sostiene al armamentismo, o se continuará haciendo patente que el Homo sapiens es una especie estúpida.
divendres, 11 de gener de 2019

¿Un embarazo sin protuberancia? - Un embaràs sense protuberància?


Un embaràs sense protuberància?

Pel que sembla, a la dona en coma que recentment ha donat a llum no se li havia inflat el ventre. La perplexitat i l’escàndol han sorgit quan a la clínica Hisenda HealthCare, situada a Phoenix, EUA, una pacient en estat vegetatiu ha parit un nen. Ningú no havia advertit el menor símptoma fins que la pacient va començar a gemegar, una cosa que, fora d’això, contradiu probablement les condicions atribuïdes a l’estat de coma. Enmig d’una sorpresa majúscula, les infermeres van ajudar el naixement d’una criatura saludable. Immediatament, a la sorpresa hi va seguir la indignació davant la indubtable violació de què havia estat objecte la partera, així com l’exigència de desemmascarar l’agressor. Res no s’ha dit, amb tot, sobre l’inexplicable desconeixement de l’estat de gestació de la mare.
L’empresa encarregada del centre, que compte amb 74 habitacions, declara que els malalts reben totes les atencions degudes, entre elles la higiene, dutxa inclosa. Llavors, o bé la dona en qüestió no gaudia dels acompliments programats o bé els seus nou mesos d’embaràs van esdevenir totalment inversemblants. Un fetus al ventre sense ocupar lloc, sense engreixar-se i malgrat tot naixent saludable?
Cap comentari no s’ha difós sobre això, que se sàpiga. Com si fos normal que ningú no advertís la gestació. Ni metges, ni infermers, ni familiars. Tot ben misteriós, inexplicable.

¿Un embarazo sin protuberancia?

Según parece, a la mujer en coma que recientemente ha dado a luz no se le había hinchado el vientre. La perplejidad y el escándalo han surgido cuando en la clínica Hacienda HealthCare, sita en Phoenix, EE.UU., una paciente en estado vegetativo ha parido un niño. Nadie había advertido el menor síntoma hasta que la paciente comenzó a gemir, algo que, por lo demás, contradice probablemente las condiciones atribuidas al estado de coma. En medio de una sorpresa mayúscula, las enfermeras ayudaron al nacimiento de una criatura saludable. De inmediato, al asombro le siguió la indignación ante la indudable violación de que había sido objeto la parturienta, así como la exigencia de desenmascarar al agresor. Nada se ha dicho, sin embargo, sobre el inexplicable desconocimiento del estado de gestación de la madre.
La empresa encargada del centro, que cuenta con 74 habitaciones, declara que los enfermos reciben todos los cuidados debidos, entre ellos la higiene, ducha incluida. Entonces, o bien la mujer en cuestión no gozaba de las atenciones programadas o bien sus nueve meses de embarazo resultaron totalmente inverosímiles. ¿Un feto en el vientre sin ocupar lugar, sin engordar y sin embargo naciendo saludablemente?
Ningún comentario se ha difundido al respecto, que se sepa. Como si fuera normal que nadie advirtiera la gestación. Ni médicos, ni enfermeros, ni familiares. Todo misterioso, inexplicable.
divendres, 4 de gener de 2019

¿Quién vota a Bolsonaro y demás? - Qui vota Bolsonaro i d’altres?


Qui vota Bolsonaro i d’altres?

Sí, ¿qui són els votants de l’extrema dreta? Aquí i més enllà, Bolsonaro i els altres, governants que prometen, executen polítiques contràries als interessos de la immensa majoria. Tal vegada la dreta, i encara menys l’extrema, defensarà els interessos de la gent corrent? Treballadors, aturats, classe baixa, necessitats… Votants que sumen un important percentatge, indispensable per guanyar unes eleccions.
La gent està despistada o és que realment li sembla bé que Bolsonaro faci una purga ideològica dels funcionaris que no pensen com ell? Primer seran ells, després podrà ser qualsevol. ¿Els sembla bé que governi a favor dels interessos dels terratinents i en contra dels agricultors, els indígenes, els ecologistes defensors del medi ambient?
Interrogants aplicables, alhora i amb matisos diversos, als votants de Trump o de Salvini. Més a prop i encara sense governar, als votants de Vox. Si la meitat de la població amb dret a vot és femenina, podria ser que el 50% dels sufragis obtinguts procedissin de dones. Desitgen aquestes que les polítiques a favor de protegir-les del masclisme siguin derogades? Moltes preguntes, poques respostes satisfactòries.
 Tant si és que no ho preveien com si allò a què realment donen suport els votants són les pràctiques polítiques que van en contra dels drets d’homes i dones corrents, caldrà suposar que no estaven ben informats. Que no s’han procurat anàlisis contrastades, que no s’han aturat a pensar. Potser és que tanta distracció ambiental, tants jocs virtuals, tantes xarxes socials, tanta pressa per conèixer tot sense aprofundir en res deixa desvalguda gran part de la població. Tan desvalguda que uns quants, més sagaços i menys distrets, remenen les cireres amb enorme facilitat.
               
¿Quién vota a Bolsonaro y demás?

Sí, ¿quiénes son los votantes de la extrema derecha? Aquí y más allá, Bolsonaro y los demás, gobernantes que prometen, ejecutan políticas contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. ¿Acaso la derecha, y aún menos la extrema, defenderá los intereses de la gente de a pie? Trabajadores, parados, clase baja, necesitados… Votantes que suman un importante porcentaje, indispensable para ganar unas elecciones.
¿La gente anda despistada o realmente le parece bien que Bolsonaro haga una purga ideológica de los funcionarios que no piensan como él? Primero serán ellos, después podrá ser cualquiera. ¿Les parece bien que gobierne en favor de los intereses de los terratenientes y en contra de los agricultores, los indígenas, los ecologistas defensores del medio ambiente?
Interrogantes aplicables, asimismo y con matices diversos, a los votantes de Trump o de Salvini. Más cerca y aún sin gobernar, a los votantes de Vox. Si la mitad de la población con derecho a voto es femenina, podría ser que el 50% de los sufragios obtenidos procedieran de mujeres. ¿Desean estas que las políticas en favor de protegerlas del machismo sean derogadas?
Muchas preguntas, pocas respuestas satisfactorias.
                Tanto si no lo preveían como si lo que realmente apoyan los votantes son las prácticas políticas que van en contra de los derechos de hombres y mujeres corrientes, habrá que suponer que no estaban bien informados. Que no se han procurado análisis contrastados, que no se han detenido a pensar. Quizás es que tanta distracción ambiental, tantos juegos virtuales, tantas redes sociales, tanta premura para conocer todo sin profundizar en nada deja desvalida a gran parte de la población. Tan desvalida que unos pocos, más sagaces y menos distraídos, se adueñan del cotarro con suma facilidad.