divendres, 23 de gener de 2015

De Simone Weil a Davos

Militant d’esquerres, participant en el moviment obrer i professora de Filosofia, Simone Weil va néixer a París l’any 1909 i va morir prop de Londres a l’edat de 34 anys. Mort prematura per tuberculosi després que abandonés la docència per treballar en diverses fàbriques, baixés a la mina i es negués a menjar més que no pas els francesos que es trobaven a la zona ocupada.
L’any 1928 va escriure: Hi ha una classe de persones que tenen a les seves mans totes les riqueses que la humanitat ha creat, ja siguin objectes fabricats o coneixements. Quina és la situació del poble en tot això? La participació en les riqueses i la ciència que li deixa la classe dirigent consisteix en fer-les productives mitjançant el seu treball. L’elit forma un grup superior al qual pertany d’una manera natural el poder.
Gairebé cent anys després, quan a Davos es reuneixen els líders financers i industrials, l’1% de la població mundial és tan ric com el 99% restant. La filòsofa, pensadora, compromesa i coherent fins a morir, potser mai no va arribar a pensar que el poder d’uns pocs sobre els altres esdevingués tan aclaparador.


De Simone Weil a Davos

Militante de izquierdas, participante en el movimiento obrero y profesora de Filosofía, Simone Weil nació en París el año 1909 y murió cerca de Londres a la edad de 34 años. Muerte prematura por tuberculosis después que abandonara la docencia parar trabajar en diversas fábricas, bajara a la mina y se negara a comer más de lo que podían hacerlo los franceses que se encontraban en la zona ocupada.
En el año 1928 escribió: Hay una clase de personas que tienen en sus manos todas las riquezas que la humanidad ha creado, ya sean objetos fabricados o conocimientos. ¿Cuál es la situación del pueblo en todo esto? La participación en las riquezas y la ciencia que le deja la clase dirigente consiste en hacerlas productivas mediante su trabajo. La elite forma un grupo superior al cual pertenece de una manera natural el poder.
Casi cien años después, cuando en Davos se reúnen los líderes financieros e industriales, el 1%  de la población mundial es tan rico como el 99% restante. La filósofa, pensadora, comprometida y coherente hasta morir, quizá nunca llegó a pensar que el poder de unos pocos sobre los demás resultaría tan colosal.


divendres, 16 de gener de 2015                                                              El robot como a rival

Robots humanoides capaços de comunicar-se con a ésser humans seran introduïts a les oficines d’un important banc del Japó. Als actuals treballadors de l’entitat financera la primavera no sols els hi durà flors sinó competidors. Nao, que aquest és el nom atorgat a l’androide, atendrà els clients i es comunicarà amb ells utilitzant fins a 19 idiomes diferents. A la firma bancària li costarà 6.800 euros per robot un sola vegada, havent d’afegir-hi només els insignificants costos de carregar les bateries. Negoci rodó. L’humanoide substituirà, com a mínim, l’encarregat de la informació. Al  taulell instal·lat sota la lletra I ja no s’hi trobarà una persona sinó un ninot artificialment intel·ligent.
Per la seva part, Nestlé ha col·locat robots a les seves botigues del Japó, tenint  previst d’estendre el seu ús per tot el món. Quants llocs de feina s’han destruït o es destruiran? Quants se’n han creat a la companyia que fabrica els robots? Si únicament es tracta  d’aritmètica, valgui l’operació. Si furguem més, podem especular sobre quan succeirà que siguin els propis robots els que fabriquin els seus iguals. Podem preguntar-nos si els androides despertaran en els abocats a l’atur el mateix ressentiment que alguns senten vers el immigrants pobres que treballen per quatre xavos. Podem reflexionar sobre la dada de que cada robot substitueix, per terme mig, tres treballadors humans pel mateix treball i calcular com de diferent seria si els beneficis es repartissin entre l’empresa i els assalariats. Menys hores de feina, augment de sou i tot així, suficients guanys empresarials. La imatge ideal dels robots era la de millorar la vida del humans, la de tots els humans.


                                                                       El robot como rival

Robots humanoides capaces de comunicarse con seres humanos serán introducidos en las oficinas de un importante banco del Japón. A los actuales empleados de la entidad financiera la primavera no solo les traerá flores sino competidores. Nao, que tal es el nombre otorgado al androide, atenderá a los clientes y se comunicará con ellos utilizando hasta 19 idiomas distintos. A la firma bancaria le costará 6.800 euros por robot una sola vez, debiendo añadir tan solo los insignificantes gastos de cargar las baterías. Negocio redondo. El humanoide sustituirá, como mínimo, al encargado de la información. En el mostrador instalado bajo la letra I ya no se hallará una persona sino un muñeco artificialmente inteligente.
Por su parte, Nestlé ha colocado robots en sus tiendas de Japón, teniendo previsto extender su uso por todo el orbe. ¿Cuántos puestos de trabajo se han destruido o destruirán? ¿Cuántos se han creado en la compañía que fabrica los robots? Si únicamente se trata  de aritmética, valga la operación. Si hurgamos más, podemos especular sobre cuándo ocurrirá que sean los propios robots los que fabriquen a sus iguales. Podemos preguntarnos si los androides despertarán en los echados al paro el mismo resentimiento que algunos sienten contra los emigrantes pobres que trabajan por cuatro chavos. Podemos reflexionar sobre el dato de que cada robot sustituye por término medio a tres trabajadores humanos para el mismo trabajo y calcular cuán distinto sería si los beneficios se repartieran entre la empresa y los empleados. Menos horas de trabajo, aumento de sueldo y aún así, suficientes ganancias empresariales. La imagen ideal de los robots era la de mejorar la vida de los humanos, la de todos los humanos.

divendres, 9 de gener de 2015
                              
  Dempeus o de genolls
               
El malaurat director del setmanari Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, mort per assassinat terrorista, havia dit que preferia morir dempeus que viure de genolls. No és una declaració original, tot i que sí valuosa. Als anys 60 del segle passat, els seguidors del Che Guevara, ferit i executat a la Bolívia d’aquella època,  li van atribuir la proclama abastament. I encara molt abans, a la guerra civil espanyola, Dolores Ibárruri, dita La Pasionaria, la va pronunciar com un desafiament. Amb tot, no deixa de resultar anecdòtic que el règim franquista, ja triomfador, difongués la frase de l’enemiga comunista imputant-li una intenció ben diferent. No s’agenollaria per valenta sinó per atea.
Els morts i ferits del Charlie Hebdo ho han estat en nom d’un deu i el seu profeta. Si no hi haguessin religions no existirien fonamentalistes. N’hi va haver de catòlics practicant la Inquisició, quelcom que sortosament ha estat superat. Actualment els fonamentalistes es fan palesos quan hindús i musulmans encara s’enfronten en una frontera creada per tal de separar-los, i sobre tot, se’n fan quan maten tot lloant  Alà o Mahoma.  
¿L’ésser humà necessita de la religió irremeiablement? El sociòleg Émile Durkheim ens diu a Les formes elementals de la vida religiosa que “els primers sistemes de representacions que l’home s’ha fet del món i de si mateix són d’origen religiós”. I entre les formes més elementals hi havia el fervor vers els avantpassats, que sovint se’ls apareixien en somnis, o vers tòtems molt diversos. Difícil esdevenia barallar-se quan hi havia tantes formes per escollir i adorar. Fins que algunes tribus van concebre un deu únic, suprem respecte de la resta d’entitats religioses. I d’aleshores fins aquí.
Per què no venerar per sobre de tot la vida de totes les persones amb qui compartim el món?

De pie o de rodillas
               
El infortunado director del semanario Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, muerto por asesinato terrorista, había dicho que prefería morir de pie que vivir de rodillas. No es una declaración original, aunque que sí valiosa. En los años 60 del siglo pasado, los seguidores de Che Guevara, herido y ejecutado en la Bolivia de aquella época, le atribuyeron tal proclama profusamente. Y aún mucho antes, en la guerra civil española, Dolores Ibárruri, llamada La Pasionaria, la pronunció como un desafío. Empero, no deja de resultar anecdótico que el régimen franquista, ya triunfador, difundiera la frase de la enemiga comunista imputándole una intención muy diferente. No se arrodillaría per valiente sino por atea.
Los muertos y heridos del Charlie Hebdo lo han sido en nombre de un dios y su profeta. Si no hubiera religiones no existirían fundamentalistas. Los hubo católicos practicando la Inquisición, algo que por fortuna ha sido superado. Actualmente los fundamentalistas se evidencian cuando hindús y musulmanes todavía se enfrentan en una frontera creada para separarlos, y también se evidencian, sobre todo, cuando matan alabando a Alá o Mahoma. 
¿El ser humano necesita de la religión irremediablemente? El sociólogo Émile Durkheim nos dice en Las formas elementales de la vida religiosa que “los primeros sistemas de representaciones que el hombre se ha hecho del mundo y de sí mismo son de origen religioso”. Y entre las formas más elementales había el fervor hacia los antepasados, que a menudo se les aparecían en sueños, o hacia tótems muy diversos. Difícil resultaba pelearse cuando había tantas formas para elegir y adorar. Hasta que algunas tribus concibieron un dios único, supremo respecto del resto de entidades religiosas. Y desde entonces hasta aquí.
¿Per qué no venerar por encima de todo la vida de todas las personas con quienes compartimos el mundo?