divendres, 29 de setembre de 2017

La revista “Lecturas” ya es centenaria - La revista “Lecturas” ja és centenària

              La revista “Lecturas” ja és centenària

Sí, “Lecturas” es troba als quioscos espanyols des de fa cent anys, que no és pas poc temps. Amb tot, d‘allò que era a l’inici al que és actualment hi ha un abisme encara més gran.
El seu nom ho diu tot, o ho hauria de dir, o ho va dir. Al principi de la seva existència va respondre a allò que la capçalera prometia. La hemeroteca, inestimable font d’informació i de coneixement, ho certifica.
Durant els primers anys, fins als voltants dels ’60 del segle passat, la gent comprava “Lecturas” justament per llegir. Narracions d’autors -i autores-, estrangers o autòctons, consagrats o novells. Bones il·lustracions i relats per passar-s’ho bé a les tardes o els vespres, entre setmana o els dies de festa. En aquells números es poden descobrir, per exemple, els contes curts d’O. Henry, l’escriptor nord-americà mort al 1910 considerat un mestre de les històries breus. Entre elles, aquella en què una noia molt malalta va veient des de la finestra del seu dormitori com una planta enfiladissa del mur d’enfront va perdent fulles cada dia. És la tardor, i quan només en queda una, li diu a un ancià pintor amic seu que està segura de que l’endemà, quan ja no en quedi cap, ella també es morirà. De nit i de matinada, l’artista s’afanya a substituir la fulla, que realment ha caigut, per una de pintada. Exacta, amb la perfecció que l’afecte empeny. Quan al matí la noia obra els ulls i veu que la fulla persisteix en mig de la pluja i el vent, se sent reviure, sent que té suficients forces per vèncer la malaltia.
Des de fa temps, ni aquest deliciós relat ni altres de semblants tenen cabuda a “Lecturas”. Ara és una revista d’aquestes que en diuen del cor. El seus compradors no troben, ni busquen, lectures plaents sinó tafaneries, bajanades, frivolitats. Potser seria hora de que li canviessin el nom.

La revista “Lecturas” ya es centenaria

Sí, “Lecturas” se encuentra en los quioscos españoles desde hace cien años, que no es poco tiempo. Sin embargo, de lo que fue al inicio hasta lo que es actualmente hay un abismo todavía más grande.
Su nombre lo dice todo, o lo debería decir, o lo dijo. Al principio de su existencia respondió a aquello que la cabecera prometía. La hemeroteca, inestimable fuente de información y de conocimiento, lo certifica.
Durante los primeros años, hasta alrededor de los '60 del siglo pasado, la gente compraba “Lecturas” justamente para leer. Narraciones de autores -y autoras-, extranjeros o autóctonos, consagrados o noveles. Buenas ilustraciones y relatos para pasárselo bien por las tardes o las noches, entre semana o los días de fiesta. En aquellos números se pueden descubrir, por ejemplo, cuentos cortos de O. Henry, el escritor norteamericano muerto en 1910 considerado un maestro de las historias breves. Entre ellas, aquella en que una chica muy enferma va viendo desde la ventana de su dormitorio cómo una enredadera del muro de enfrente va perdiendo hojas cada día. Es otoño, y cuando sólo queda una, le dice a un anciano pintor amigo suyo que está segura de que al día siguiente, cuando ya no quede ninguna, ella también morirá. Durante la noche y la madrugada, el artista se apresura a sustituir la hoja, que realmente ha caído, por una de pintada. Exacta, con la perfección a la que empuja el afecto. Cuando por la mañana la chica abre los ojos y ve que la hoja persiste en medio de la lluvia y el viento, se siente revivir, siente que tiene suficiente fuerza para vencer la enfermedad.

Desde hace tiempo, ni este delicioso relato ni otros de parecidos tienen cabida en “Lecturas”. Ahora es una revista de estas que llaman del corazón. Sus compradores no hallan, ni buscan, lecturas placenteras sino chismorreos, tonterías, frivolidades. Quizás ya va siendo hora de que le cambien el nombre.

diumenge, 24 de setembre de 2017

Medios de comunicación públicos o privados - Mitjans de comunicació públics o privats

                Mitjans de comunicació públics o privats

Un dilema freqüent rau en preguntar-se: on són més lliures els periodistes, als mitjans de comunicació públics o als privats?
Vist que el funcionament dels públics depèn dels respectius Parlaments, es pot donar la circumstància de que es governi amb majoria absoluta o bé en minoria. En el primer cas, la informació pot estar esbiaixada a favor del partit governant, especialment a la TV i a la ràdio però també en publicacions escrites. Pel que fa a quan es governa en minoria o amb el suport d’altres partits, la contraposició de las diverses forces polítiques presents al Parlament garanteix en bona mesura que la informació no serà manipulada en pro d’uns o d’altres. És obvi que per a la llibertat periodística aquest és l’escenari desitjable.
Quant als mitjans de comunicació privats, malgrat una creença generalitzada de que són més lliures, no s’hauria de passar per alt la ideologia de les empreses propietàries. Factor al qual s’hi ha de sumar el paquet publicitari. No és insòlit que s’excloguin de la graella de notícies les cròniques o els articles que esdevindrien perjudicials per a un anunciant de pes.
Que els periodistes sovint es veuen condicionats per unes i altres distorsions és una lamentable realitat. Tot i que, encara hi ha un rengle més fosc en el sí del periodisme. Es tracta dels mitjans de comunicació i els professionals que utilitzen la morbositat, la tergiversació, la mentida o la difamació. Constitueixen les clavegueres del periodisme, l’antítesi d’una professió que per definició ha d’estar al servei d’una informació veraç.
L’única defensa de la ciutadania rau en la pluralitat de mitjans i en la confrontació de notícies i opinions per part de cada persona. Donant per suposat que aquesta estarà prou formada per entendre, conèixer i destriar.

Medios de comunicación públicos o privados

Un dilema frecuente radica en preguntarse: ¿dónde son más libres los periodistas, en los medios de comunicación públicos o en los privados?
Dado que el funcionamiento de los públicos depende de los respectivos Parlamentos, puede darse la circunstancia de que se gobierne con mayoría absoluta o bien en minoría. En el primer caso, la información puede estar sesgada a favor del partido gobernante, especialmente en la TV y en la radio pero también en publicaciones escritas. En cuanto a si se gobierna en minoría o con el apoyo de otros partidos, la contraposición de las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento garantiza en buena medida que la información no será manipulada en pro de unos o de otros. Es obvio que para la libertad periodística este es el escenario deseable.
Respecto a los medios de comunicación privados, pese a una creencia generalizada de que son más libres, no deberíamos pasar por alto la ideología de las empresas propietarias. Factor al cual hay que sumar el paquete publicitario. No es insólito que se excluyan de la parrilla de noticias las crónicas o los artículos que resultarían perjudiciales para un anunciante de peso.
Que los periodistas a menudo se ven acondicionados por unas y otras distorsiones es una lamentable realidad. Aunque hay todavía un renglón más oscuro en el sí del periodismo. Se trata de los medios de comunicación y los profesionales que utilizan la morbosidad, la tergiversación, la mentira o la difamación. Constituyen las alcantarillas del periodismo, la antítesis de una profesión que por definición tiene que estar al servicio de una información veraz.

La única defensa de la ciudadanía radica en la pluralidad de medios y en la confrontación de noticias y opiniones por parte de cada persona. Dando por supuesto que esta estará lo suficientemente formada para entender, conocer y distinguir.

dimarts, 19 de setembre de 2017

La serie “Merlí” se desboca - La sèrie “Merlí” es desboca

                                                La sèrie “Merlí” es desboca

Ahir, al primer capítol de la nova temporada, es va poder detectar el següent: El renec ‘collons’ va ser usat 5 vegades i el `fill de puta’, 3. Això tant per part del Merlí com dels estudiants. Llenguatge exemplar. Ell ho ensenya, ells ho aprenen.
Mentre que es fan campanyes contra el tabaquisme i altres herbes, els xicots van sortir fumant de tot. També bona lliçó.
Dues parelles de professors van follar a l’institut simultàniament i a cor què vols. Quin centre tan progre!... Quants directors i docents d’institut no s’han posat les mans al cap front la imatge que se’n dóna?
Tot això havent avançat l’hora d’emissió perquè la canalla pugui gaudir de la sèrie. Genial!


La serie “Merlí” se desboca

Ayer, en el primer capítulo de la nueva temporada, se pudo detectar lo siguiente: El reniego ‘cojones’ fue usado 5 veces y el ‘hijo de puta’, 3. Eso tanto por parte de Merlí como de los estudiantes. Lenguaje ejemplar. Él enseña, ellos aprenden.
En tanto se hacen campañas contra el tabaquismo y otras hierbas, los chicos salieron fumando de todo. También buena lección.
Dos parejas de profesores follaron en el instituto simultáneamente y a pedir de boca. ¡Qué centro tan progre!... ¿Cuántos directores y docentes de instituto no se han echado las manos a la cabeza ante la imagen que se da?

Todo esto habiendo avanzado la hora de emisión para que los críos puedan disfrutar de la serie. ¡Genial!

divendres, 15 de setembre de 2017

Más decepciones no - Més decepcions no

                                                Més decepcions no

Al bloc anterior exposava la decepció causada per Suu Kyi, premi Nobel de la Pau i actual líder de Birmània, autoritzant la persecució de la minoria musulmana rohignya. Una dona que continua sorda a qualsevol advertència, sigui per part de l’ONU o d’altres premis Nobel, alguns dels quals fins i tot estan demanant que se li retiri el guardó.
Malauradament, existeixen altres motius de decepció, entre aquests, les acusacions de corrupció contra Lula da Silva, president del Brasil de 2003 a 2010. Tal vegada són difamacions, però també és cert que ha estat objecte de sis demandes per sospites de corrupció i blanqueig de diners, havent estat condemnat  a nou anys i sis mesos de presó, que ha esquivat presentant recurs. Quan va ésser elegit president, vaig aplaudir en un article els seus propòsits d’acabar amb l’endèmic analfabetisme del país, de reduir la pobresa i les faveles, de caminar vers una democràcia econòmica i social. Part d’aquests objectius es van assolir durant el seu mandat, però ara l’ombra de la depravació pesa sobre ell.
Ens queda, no obstant això, un símbol que de moment no ha estat embrutat. Es diu José Mugica,  i mentre va ésser president de l’Uruguay, entre el 2010 i el 2015,  va cedir la seva residència oficial per allotjar indigents durant l’hivern. Ell no la utilitzava sinó que continuava vivint  a la seva modesta granja, reservant la mansió als actes oficials. A més, es va rebaixar el sou de mandatari i va vendre la residència presidencial d’estiu a un banc, emprant els diners en la construcció d’habitatges socials. Això és el que queda, i sisplau, que res no ho enterboleixi. Hem de poder seguir creient en la honestedat.

Más decepciones no

En el bloque anterior exponía la decepción causada por Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y actual líder de Birmania, autorizando la persecución de la minoría musulmana rohignya. Una mujer que continúa sorda a cualquier advertencia, sea por parte de la ONU o de otros premios Nobel, algunos de los cuales incluso están pidiendo que se le retire el galardón.
Desgraciadamente, existen otros motivos de decepción, entre estos, las acusaciones de corrupción contra Lula da Silva, presidente del Brasil de 2003 a 2010. Quizás son difamaciones, pero también es cierto que ha sido objeto de seis demandas por sospechas de corrupción y blanqueo de dinero, habiendo sido condenado a nueve años y seis meses de prisión, que ha sorteado presentando recurso. Cuando fue elegido presidente, aplaudí en un artículo sus propósitos de acabar con el endémico analfabetismo del país, de reducir la pobreza y las favelas, de caminar hacia una democracia económica y social. Parte de estos objetivos se alcanzaron durante su mandato, sin embargo, la sombra de la depravación pesa ahora sobre él.
Nos queda, no obstante, un símbolo que por el momento no ha sido ensuciado. Se llama José Mugica, y mientras fue presidente del Uruguay, entre el 2010 y en el 2015, cedió su residencia oficial para alojar indigentes durante el invierno. Él no la utilizaba sino que seguía viviendo en su modesta granja, reservando la mansión a los actos oficiales. Además, se rebajó el sueldo de mandatario y vendió la residencia presidencial de verano a un banco, utilizando el dinero en la construcción de viviendas sociales. Todo esto es lo que queda, y por favor, que nada lo enturbie. Tenemos que poder seguir creyendo en la honestidad.
divendres, 8 de setembre de 2017

Premio Nobel a ratos - Premi Nobel a estones

Premi Nobel a estones

Suu Kyi, líder de Birmània, autoritza la persecució de la minoria musulmana rohignya i embruta dissortadament el premi que va rebre fa 19 anys.
Des del 1989 al 2010 va ésser víctima de detencions intermitents, amb més períodes d’arrest domiciliari que no pas de llibertat. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comitè noruec li va concedir l’any 1991 el Premi Nobel de la Pau, un guardó que enalteix en primer lloc la promoció de la pau. Tot i que el mèrit autèntic de Suu Kyi consistia en enfrontar-se a un règim totalitari i en pagar-ho amb l’empresonament, que no és poc, els atorgants a més a més deurien d’entreveure en ella l‘esperit de la pau.
Arribat el moment de demostrar que els noruecs no anaven errats, resulta que la Nobel birmana no ho fa. La persecució a mort dels rehignya i l’èxode a Bangla Desh de fins a 270.000 persones deceben per complet. Suu Kyi, que s’escuda al·legant que hi ha hagut atacs terroristes per part dels rehignya,  defrauda com a guardonada i com a budista. Lluitar contra els dirigents terroristes és legítim, no ho és expulsar tot un poble. Practicar el budisme és legítim, no ho és trair la seva prèdica de no fer mal tot permetent una neteja ètnica de musulmans.
La Nobel de la Pau ho deu haver estat només a estones. La condició humana esdevé frustrant una vegada més. Potser el Nobel de la Pau hauria de ser un premi honorífic post mórtem, quan la biografia del personatge ja fos definitiva.  


Premio Nobel a ratos

Suu Kyi, líder de Birmania, autoriza la persecución de la minoría musulmana rohignya y ensucia desdichadamente el premio que recibió hace 19 años.
De 1989 a 2010 fue víctima de detenciones intermitentes, con más períodos de arresto domiciliario que de libertad. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comité noruego le concedió el año 1991 el Premio Nobel de la Paz, un galardón que enaltece en primer lugar la promoción de la paz. Aunque el mérito auténtico de Suu Kyi consistía en enfrentarse a un régimen totalitario y en pagarlo con el encarcelamiento, que no es poco, los otorgantes además deberían de entrever en ella el espíritu de la paz.
Llegado el momento de demostrar que los noruegos no estaban equivocados, resulta que la Nobel birmana no lo hace. La persecución a muerte de los rehignya y el éxodo a Bangladesh de hasta 270.000 personas decepcionan por completo. Suu Kyi, que se escuda alegando que ha habido ataques terroristas por parte de los rehignya, defrauda como galardonada y como budista. Luchar contra los dirigentes terroristas es legítimo, no lo es expulsar a todo un pueblo. Practicar el budismo es legítimo, no lo es traicionar su prédica de no hacer daño permitiendo una limpieza étnica de musulmanes.

La Nobel de la Paz lo debe de haber sido sólo a ratos. La condición humana resulta frustrante una vez más. Quizás el Nobel de la Paz tendría que ser un premio honorífico post mórtem, cuando la biografía del personaje ya fuera definitiva.

divendres, 1 de setembre de 2017

El ruido y la sopa de ajo -El soroll i la sopa d’all

                                                El soroll i la sopa d’all

Heus aquí que es parla de la contaminació acústica ara que l’Organització Mundial de la Salut ha fet públic un estudi que remarca com el soroll massa alt perjudica la salut. Ve a ser com descobrir la sopa d’all. Tot i que, el pitjor és que parlar-ne de ben segur que no servirà de res. Patim un excés de soroll per tot arreu, des de fa anys, i és de témer que així continuarem.  
Soroll provinent del carrer tant a pobles com a ciutats, en especial per part d’unes motocicletes trucades a les quals cap ajuntament no s’ha interessat a posar-hi fre. Es veu que  alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores sordegen. Tant pel que fa als vehicles en sí com a les queixes de la ciutadania. No deixa de ser curiosa tanta desídia.
Soroll a les festes a l’aire lliure, amb la música emesa a uns decibels insuportables, reglamentàriament prohibits. Prohibits, però no impedits per les autoritats que haurien de fer complir el reglament. Més presència de sords a l’Administració.
Soroll fins a altes hores de la nit als hotels de la costa, on es veu que la gent ha de ballar sense dirigir-se la paraula, impedint alhora que la resta de concurrents puguin fer-ho sense esgargamellar-se. Obligant els treballadors a suportar cada nit unes agressions a l’oïda que van contra la salut laboral. Sorprèn que els sindicats, tan curosos en altres temes, deixin a la seva negra sort cambres i cambreres. Tant com als empleats en discoteques, condemnats a portar audiòfons al poc temps.
En fi, la sopa d’all i el més calent a l’aigüera.  

El ruido y la sopa de ajo

Hete aquí que ahora se habla de la contaminación acústica porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho público un estudio que subraya cómo el ruido demasiado elevado perjudica la salud. Viene a ser como descubrir la sopa de ajo. Pese a que, lo peor es que hablar de ello a buen seguro que no servirá de nada. Sufrimos un exceso de ruido por todos lados, desde hace tiempo, y es de temer que así continuaremos. 
Ruido proveniente de la calle tanto en pueblos como ciudades, en especial por parte de unas motocicletas trucadas a las cuales ningún ayuntamiento se ha interesado en poner freno. Por lo visto, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas son sordos. Tanto con respecto a los vehículos en sí como a las quejas de la ciudadanía. No deja de resultar curiosa tanta desidia.
Ruido en las fiestas al aire libre, con la música emitida a unos decibelios insoportables, reglamentariamente prohibidos. Prohibidos, pero no impedidos por las autoridades que deberían hacer cumplir el reglamento. Más presencia de sordos en la Administración.
Ruido hasta altas horas de la noche en los hoteles de la costa, donde al parecer la gente ha de bailar sin dirigirse la palabra, impidiendo a su vez que el resto de concurrentes puedan hacerlo sin desgañitarse. Obligando a los trabajadores a soportar noche tras noche unas agresiones al oído que van contra la salud laboral. Sorprende que los sindicatos, tan cuidadosos en otros temas, dejen a su negra suerte a camareros y camareras. Tanto como a los empleados en discotecas, condenados a llevar audífonos tempranamente.

En fin, la sopa de ajo y todo por hacer.