diumenge, 27 d’agost de 2017

Las niñas sirvientas de Marruecos - Les nenes minyones del Marroc

                                  Les nenes minyones del Marroc

Sovint succeeix que una bona notícia posa al descobert una injustícia anterior de la qual no es donava informació. Comentari aplicable a la revelació apareguda a la premsa sobre una llei aprovada al Marroc que regula, per fi, el treball domèstic. Cal dir per fi, atès que, segons ara se sap, Human Rights Watch ja va alertar el 2013 de que nenes minyones menors de fins a 8 anys patien “abusos físics i treballaven moltes hores per pocs diners”. Aquí, en saber-ho, la gent corrent es queda bocabadada, però resulta que el Marroc està a tocar i endemés és un país ben considerat pel govern espanyol. Moltes nenes han viscut esclavitzades fins al moment, però queda clar que això no era cap impediment diplomàtic ni comercial.
El dia 10 d’agost d’enguany va entrar en vigor l’esmentada llei, però va ésser un any després d’haver estat aprovada al parlament. Què més dóna que es trigui 12 mesos a alliberar les esclaves!...
Ara cal que la llei es compleixi, de manera que l’edat mínima per al servei domèstic sigui de 16 anys, que el contracte establert determini 40 hores setmanals fins els 18 anys, edat en què puja a les 48 hores. També es fixen vacances, un salari mínim i l’alta a la seguretat social. A més, un requisit revelador: un examen mèdic cada sis mesos. Quan de patiment al llarg de molts anys!... Explotació, maltractaments i violacions sense cap mena de persecució, judici, càstig.
Només un petit estret marítim separa Europa del Marroc, nogensmenys, la ceguesa interessada ha estat immensa. Cap sanció de la Unió Europea vers el govern marroquí. Per sort, un parlament més progressista s’ha preocupat de les nenes.  El següent pas consisteix a vigilar que la llei no sigui paper mullat.

Las niñas sirvientas de Marruecos

A menudo sucede que una buena noticia pone al descubierto una injusticia anterior de la cual no se daba información. Comentario aplicable a la revelación aparecida en la prensa sobre una ley aprobada en Marruecos que regula, por fin, el trabajo doméstico. Debemos decir por fin, dado que, según ahora se sabe, Human Rights Watch ya alertó en 2013 de que niñas sirvientas menores de hasta 8 años sufrían “abusos físicos y trabajaban muchas horas por poco dinero”. Aquí, al saberlo, la gente corriente se queda boquiabierta, pero resulta que Marruecos está a un paso y además es un país bien considerado por el gobierno español. Muchas niñas han vivido esclavizadas hasta el momento, mas queda claro que eso no era ningún impedimento diplomático ni comercial.
El día 10 de agosto de este año entró en vigor la mencionada ley, pero fue un año después de haber sido aprobada en el parlamento. ¡Qué más da que se tarde 12 meses en liberar a las esclavas!...
Ahora es necesario que la ley se cumpla, de manera que la edad mínima para el servicio doméstico sea de 16 años, que el contrato establecido determine 40 horas semanales hasta los 18 años, edad en que sube a las 48 horas. También se fijan vacaciones, un salario mínimo y el alta en la seguridad social. Y además, un requisito revelador: un examen médico cada seis meses. ¡Cuando padecimiento a lo largo de muchos años!... Explotación, maltratos y violaciones sin ningún tipo de persecución, juicio, castigo.

Tan solo uno pequeño estrecho marítimo separa Europa de Marruecos, no obstante, la ceguera interesada ha sido inmensa. Ninguna sanción de la Unión Europea hacia el gobierno marroquí. Por suerte, un parlamento más progresista se ha preocupado de las niñas.  El siguiente paso consiste en vigilar que la ley no sea papel mojado.

divendres, 18 d’agost de 2017

Siria y la indiferencia de la ONU - Síria i la indiferència de l’ONU

Síria i la indiferència de l’ONU

Commocionats com estem per l’atemptat a Barcelona, val la pena adonar-nos de que les maldats no sorgeixen del no res. Fa dies que els mitjans no parlen de Síria, no perquè la guerra s’hagi acabat sinó que, segons sembla, va a modes. Les tragèdies bèl·liques a voltes interessen a voltes, no. Una notícia sí que coneixem: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comissió Internacional Independent d’Investigació sobre Síria adscrita a l’ONU.
Del Ponte, entre els anys 1999 i 2007, va estar a càrrec del Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia, el qual va processar Slodoban Milosevic, ex president serbi, acusat de crims de guerra i genocidi. Ara es retira de l’esmentada Comissió sobre Síria perquè “no fa absolutament res”, afirma. L’organisme, creat l’agost de 2011 pel Consell de Drets Humans de l’ONU, es limita a emetre un informe cada sis mesos. Això és tot. Entremig hi ha morts, ferits, violacions, destrucció, misèria, fam, malalties, brutal despesa en armament, i terrorisme.
De fet, les Nacions Unides vénen a ésser un mirall del conjunt del món. A un cantó, el poder econòmic i la política al seu servei; a l’altre, la massa inerme.  Indiferència volguda per part d’uns i induïda vers els altres. Conflictes armats a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà, i Síria com a emblema màxim en aquests moments. En paraules de Carla del Ponte, a Síria, “el govern ha perpetrat crims horribles contra la humanitat i ha fet servir armes químiques. I l’oposició està formada ara per extremistes i terroristes”.
Mentre el flagell no els toca directament, les classes subordinades van a treballar, paguen impostos, fan vacances, procreen. Mentrestant, l’ONU, fundada entre altres motius per a la defensa dels drets humans, continua indiferent.


Siria y la indiferencia de la ONU

Conmocionados como estamos por el atentado en Barcelona, vale la pena darnos cuenta de que las maldades no surgen de la nada. Hace días que los medios no hablan de Siria, no porque la guerra se haya acabado sino que, según parece, va a modas. Las tragedias bélicas a veces interesan a veces, no. Una noticia sí que conocemos: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria adscrita a la ONU.
Del Ponte, entre los años 1999 y 2007, estuvo a cargo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el cual procesó a Slodoban Milosevic, expresidente serbio, acusado de crímenes de guerra y genocidio. Ahora se retira de la mencionada Comisión sobre Siria porque “no hace absolutamente nada”, afirma. El organismo, creado en agosto del 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se limita a emitir un informe cada seis meses. Eso es todo. Entretanto hay muertos, heridos, violaciones, destrucción, miseria, hambre, enfermedades, brutal gasto en armamento, y terrorismo.

De hecho, las Naciones Unidas vienen a ser un espejo del conjunto del mundo. A un lado, el poder económico y la política a su servicio; en el otro, la masa inerme.  Indiferencia deseada por parte de unos e inducida en los otros. Conflictos armados en África, en Oriente Medio, y Siria como emblema máximo en estos momentos. En palabras de Carla del Ponte, en Siria, “el gobierno ha perpetrado crímenes horribles contra la humanidad y ha utilizado armas químicas. Y la oposición está formada ahora por extremistas y terroristas”.
Mientras el azote no les toca directamente, las clases subordinadas van a trabajar, pagan impuestos, hacen vacaciones, procrean. Mientras tanto, la ONU, fundada entre otros motivos para la defensa de los derechos humanos, continúa indiferente.divendres, 11 d’agost de 2017

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902 - Vergonya dels telèfons 901 i 902

         Vergonya dels telèfons 901 i 902

Quan una empresa s’anuncia per ràdio, per televisió o a la premsa i indica que se la truqui a un número telefònic que comença per 902, vostè creu que pot fiar-se’n? Si d’antuvi l’obliga a trucar a un telèfon de tarifació especial en comptes dels que són de tarifa plana, com pot confiar en que tingui bones intencions, en que sigui formal, en que allò que li ofereixi o vengui no sigui un engany?
En lloc de que la trucada li resulti de franc al sol·licitant o al client, aquesta mena de negociants fan que marcant un 901 aquells paguin la meitat del cost, i si és un 902, el paguin sencer. És possible que molta gent ho sàpiga, però no ho sembla, atès que el més lògic seria negar-se a utilitzar aquests números. Algunes persones ho fan, però la majoria passen pel tub i s’avenen a l’estafa.
En aquest joc brut hi entren també algunes companyies de serveis públics, malgrat que la llei determina que les seves línies d’atenció al client han de tenir un número gratuït. Això val per al gas, la llum, etc. L’enganyifa es va fent gran i s’estén, fins el punt que l’organització Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que 18 asseguradores molt importants incompleixen la llei que també els pertoca.
Per una banda, doncs, la picaresca i l’abús més indignes; per un altra, la letargia de les autoritats que han de vigilar que les lleis no quedin en paper mullat; i per últim, la complaença dels usuaris, la manca d’oposició. Si hi hagués una protesta social, aquestes martingales s’acabarien.

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902

Cuando una empresa se anuncia por radio, por televisión o en la prensa e indica que se la llame a un número telefónico que empieza por 902, ¿usted cree que puede fiarse? Si desde un principio le obliga a llamar a un teléfono de tarifación especial en lugar de los que son de tarifa plana, ¿cómo puede confiar en que tenga buenas intenciones, en que sea formal, en que aquello que le ofrezca o venda no sea un engaño?
En vez de que la llamada le resulte gratis al solicitante o al cliente, esta clase de negociantes hacen que marcando un 901 estos paguen la mitad del coste, y si es un 902, lo paguen por entero. Es posible que mucha gente lo sepa, pero no lo parece, dado que lo más lógico sería negarse a utilizar tales números. Algunas personas lo hacen, sin embargo, la mayoría pasan por el tubo y se avienen a la estafa.
En este juego sucio entran también algunas compañías de servicios públicos, pese a que la ley determina que sus líneas de atención al cliente deben tener un número gratuito. Esto vale para el gas, la luz, etc. La artimaña se va haciendo grande y se extiende, hasta el punto que la organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que 18 aseguradoras muy importantes incumplen la ley que también les incumbe.
Por una parte, pues, la picaresca y el abuso más indignos; por otra, la letargia de las autoridades que han de vigilar que las leyes no queden en papel mojado; y por último, la complacencia de los usuarios, la falta de oposición. Si hubiera una protesta social, estos trapicheos se acabarían.

dissabte, 5 d’agost de 2017

Los turismofóbicos - Els turismefòbics

                                    Els turismefòbics

En català es diu que, qui no té feina el gat pentina. Parafrasejant diríem que, qui no té problemes els turistes odia. Sorprèn que, en una enquesta feta a Barcelona, la primera preocupació sigui l’excés de turistes. No pas el soroll, la contaminació de l’aire, l’atur, la precarietat laboral, els sense  sostre que dormen al carrer. Res de tot això, sinó que el pitjor són les riuades de turistes que omplen determinades zones. Potser els veïns d’aquest barris poden veure la seva presència com un problema, però, ¿també la resta de la ciutadania?
L’expressió turismefòbia és molt lletja de per sí, i ho és encara més quan es furga en el seu significat. Com a mínim, dos punts a comentar. No deixa de sorprendre que els barcelonins, i no només ells sinó altres habitants dels país i més enllà, per exemple a Euskadi, es rebutgi la vinguda de turistes quan durant anys han estat presents, i hi segueixen estan, a ciutats com ara París, Roma, Londres... Què rústics que som en aquest indret, que novells!...
Per altra banda, com és possible que algú s’atorgui el dret a impedir la lliure circulació de persones? Si volen venir, que vinguin. Això és la llibertat de que sempre ens omplim la boca. Si algun turista es comporta com un brètol, doncs se’l multa o castiga com a qualsevol altre individu, però la porta no es pot pas tancar a ningú. I els que afortunadament ho tenen clar pel que fa als refugiats, haurien d’ésser els primers  a respectar qualsevol visitant.

Los turismofóbicos

Se dice que, quien no tiene trabajo peina al gato. Parafraseando diríamos que, quien no tiene problemas a los turistas odia. Sorprende que, en una encuesta realizada en Barcelona, la primera preocupación sea el exceso de turistas. No el ruido, la contaminación del aire, el paro, la precariedad laboral, los sin techo que duermen en la calle. Nada de todo eso, sino que lo peor es el torrente de turistas llenando determinadas zonas. Quizás los vecinos de estos barrios puedan considerar su presencia como un problema, pero, ¿también el resto de la ciudadanía?
La expresión turismofobia es muy fea de por sí, y lo es todavía más cuando se hurga en su significado. Como mínimo, dos puntos a comentar. No deja de sorprender que los barceloneses, y no sólo ellos sino otros habitantes del país y más allá, por ejemplo, sucede en Euskadi, se rechace la venida de turistas cuando durante años han estado presentes, y lo siguen estando, en ciudades como París, Roma, Londres... ¡Qué rústicos que somos por aquí, que novatos!...

Por otra parte, ¿cómo es posible que alguien se otorgue el derecho a impedir la libre circulación de personas? Si quieren venir, que vengan. Esta es la libertad de que siempre nos llenamos la boca. Si algún turista se comporta como un gamberro, pues se le multa o castiga como a cualquier otro individuo, pero la puerta no se puede cerrar a nadie. Y los que afortunadamente lo tienen claro con respecto a los refugiados, deberían ser los primeros en respetar a cualquier visitante.