divendres, 29 de desembre de 2017

Jubilados activos - Jubilats actius

                            Jubilats actius

Quan acaba l’any, govern i mitjans de comunicació consideren necessari parlar de les pensions i dels jubilats. Que per part d’aquests la pèrdua de poder adquisitiu és un fet, ningú no ho dubte. Amb números a la mà, esdevé inqüestionable. El que mereix ésser examinat és la imatge que s’ofereix de la gent que ja no pertany a la població activa. Sempre em fa mal als ulls veure que per il·lustrar la vida que porten els pensionistes se’ls presenti jugant al dominó o asseguts en un banc prenent el sol.  
¡Quina aberració!... En primer lloc, de jubilats, com en altres sectors de la població, n’hi ha de diverses edats. No es mouen pel món de la mateixa manera els que tenen 65 anys i els que en tenen 80 o 90. Com no són iguals un adult de 25 anys i un de 50. I en segon lloc, està comprovat que la gran majoria de jubilats, si la salut els ho permet i no són massa vells, porten una vida summament activa. Ajudant en major mesura a fills, nets, nebots i a qui calgui. Alguns assistint a cursos acadèmics, a classes d’idiomes, aprofundint en les noves tecnologies. També viatjant, anant a cines i teatres, a fi de comptes, activant el consum i l’economia de forma significativa.
Ara que s’estila qualificar la perfecció o la imperfecció amb un barem que va de cinc estrelles a fins només una, aquests que caracteritzen tan inadequadament els jubilats mereixen ser enviats al pou de la valoració negativa.

Jubilados activos

Cuando acaba el año, gobierno y medios de comunicación consideran necesario hablar de las pensiones y de los jubilados. Que en lo que concierne a estos la pérdida de poder adquisitivo es un hecho, nadie lo pone en duda. Con números en la mano, se hace incuestionable. Lo que sí merece ser examinado es la imagen que se ofrece de la gente que ya no pertenece a la población activa. Siempre me sienta fatal ver que para ilustrar la vida que llevan los pensionistas se los presente jugando al dominó o sentados en un banco tomando el sol. 
¡Qué aberración!... En primer lugar, de jubilados, como en otros sectores de la población, los hay de varias edades. No se mueven por el mundo de la misma manera los que tienen 65 años y los que tienen 80 o 90. Como no son iguales un adulto de 25 años y uno de 50. Y en segundo lugar, está comprobado que la gran mayoría de jubilados, si la salud se lo permite y no son demasiado viejos, llevan una vida sumamente activa. Ayudando en mayor medida a hijos, nietos, sobrinos y a quien haga falta. Algunos asistiendo a cursos académicos, a clases de idiomas, profundizando en las nuevas tecnologías. También viajando, yendo a cines y teatros, a fin de cuentas, activando el consumo y la economía de forma significativa.
Ahora que se estila calificar la perfección o la imperfección con un baremo que va de cinco estrellas a sólo una, quienes caracterizan tan inadecuadamente a los jubilados merecen ser enviados al pozo de la valoración negativa.


divendres, 22 de desembre de 2017

Con una trabajadora en el autobús - Amb una treballadora a l’autobús

                        Amb una treballadora a l’autobús

Al vespre d’un dia feiner vaig pujar a l’autobús i vaig seure al costat d’una dona grassoneta i amb fesomia de sud-americana que feia capcinades arran de la finestreta. Jo anava llegint el diari quan vaig sentir que deia, tot despertant-se amb un sospir, quin gust tornar a casa per fi!... Vaig girar el cap vers ella i vaig convenir amb un  somriure que sí, que ja era hora. I ella encara va afegir, afable, des de les sis que he sortit per anar a treballar i fins ara!... Eren gairebé les nou, i jo vaig calcular interiorment, quantes hores, pobre dona!...
Quan va fer el gest d’aixecar-se, li vaig advertir que jo també baixava en aquella parada.
Ah, molt bé, senyora!... El mot senyora que em va adreçar va acabar de confirmar el tipus de feina que jo suposava que feia. Quinze hores al dia fora del seu domicili per tal de netejar altres cases o tenir cura de vells o malalts. Una darrera de l’altra vam baixar de l’autobús, tirant una cap aquí, l’altra cap allà. Bona nit!..., vaig fer. Que tingui bona nit, senyora!..., em va correspondre.
                Amb el diari sota el braç, vaig enfilar cap a casa meva. Un periòdic en el qual havia llegit, entre d’altres, dues coses ben curioses: la filla dels ducs de Cambridge, de dos anys i mig d’edat, anirà a una llar d’infants que costa 1.800 euros mensuals; un vaixell de l’armada britànica que ha costat més de 3.500 milions d’euros té perilloses filtracions d’aigua.
                Casualitat que totes dues notícies provinguin del Regne Unit. Però n’hi ha de similars ubicades en altres indrets. Com hi ha moltes altres dones espremudes com la que em vaig trobar a l’autobús.


Con una trabajadora en el autobús

Por la noche de un día laborable subí al autobús y me senté al lado de una mujer más bien gordita y con semblante de sudamericana que echaba cabezadas al lado de la ventanilla. Yo iba leyendo el diario cuando oí que decía, despertándose con un suspiro, ¡qué gusto volver a casa por fin!... Volví la cabeza hacia ella y convine con una sonrisa que sí, que ya era hora. Y ella aún añadió, afable, ¡desde las seis que he salido para ir a trabajar y hasta ahora!... Eran casi las nueve, y yo calculé interiormente, ¡cuántas horas, pobre mujer!...
Cuando hizo el gesto de levantarse, le advertí que yo también me apeaba en aquella parada. ¡Ah, muy bien, señora!... El vocablo señora que me aplicó vino a confirmar el tipo de trabajo que yo había supuesto que hacía. Quince horas al día fuera de su domicilio a fin de limpiar otras casas o de cuidar a viejos o enfermos. Una detrás de la otra bajamos del autobús, tirando una hacia aquí, la otra hacia allá. ¡Buenas noches!... le deseé. ¡Que tenga buenas noches, señora!..., me correspondió.
 Con el diario bajo el brazo, enfilé hacia mi casa. Un periódico en el cual había leído, entre otras, dos cosas curiosas: la hija de los duques de Cambridge, de dos años y medio de edad, irá a un jardín de infancia que cuesta 1.800 euros mensuales; un barco de la armada británica que ha costado más de 3.500 millones de euros tiene peligrosas filtraciones de agua.

 Casual que ambas noticias provengan del Reino Unido. Pero las hay de semejantes ubicadas en otros lugares. Como hay muchas otras mujeres exprimidas como la que conocí en el autobús.  

divendres, 15 de desembre de 2017

El poder unipersonal

                                                El poder unipersonal

Hi ha re més antidemocràtic que el fet que la signatura d’un home valgui per desencadenar violència, ferits i morts? Això ha passat ara mateix, en un segle XXI en què Occident s’omple la boca de civilització i democràcia. Donald Trump va estampar la seva enorme signatura, imatge sens dubte del seu enorme ego, en un full de paper, el 6 de desembre proppassat, i l’Orient Mitjà s’ha incendiat. Els dirigents mundials no hi estan d’acord, però ell decideix que Jerusalem és únicament la capital d’Israel, i passi el que passi. A ell tant se li en dóna. D‘antuvi, enfrontaments entre palestins i jueus, quatre morts i centenars de ferits. Dorm bé cada nit? Com un tronc, segurament. En cas contrari, no faria el que fa.
Les enciclopèdies defineixen la Democràcia com la doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants. Un pel confusa, la definició. Què passa si la intervenció del poble es limita a votar? Quins desastres es poden produir si els electors no l’encerten? Com el poble pot impedir que el president del país més poderós del món signi un document que condueix a la violència? Es fa palès que la democràcia és una altra cosa, hauria de ser-ho. No és democràcia la impotència de milions de persones front el designi d’un home, una sola persona que, portada pels interessos d’una minoria (en aquest cas els d’uns acabalats jueus) i per la seva pròpia ideologia, pren una decisió unipersonal nefasta.
Els drets dels ciutadans, els drets humans a fi de comptes, avancen molt lentament. A pas de tortuga.

El poder unipersonal

¿Hay algo más antidemocrático que el hecho de que la firma de un hombre sirva para desencadenar violencia, heridos y muertos? Esto ha pasado ahora mismo, en un siglo XXI en el que Occidente se llena la boca de civilización y democracia. Donald Trump estampó su enorme firma, imagen sin duda de su enorme ego, en una hoja de papel, el 6 de diciembre pasado, y Oriente Medio se ha incendiado. Los dirigentes mundiales se muestran en contra, pero él decide que Jerusalén es solo la capital de Israel, y pase lo que pase. A él lo mismo le da. De entrada, enfrentamientos entre palestinos y judíos, cuatro muertos y centenares de heridos. ¿Duerme bien cada noche? Como un tronco, seguramente. En caso contrario, no haría lo que hace.
Las enciclopedias definen la Democracia como la doctrina política que defiende la intervención del pueblo en el gobierno y en la elección de los gobernantes. Algo confusa, la definición. ¿Qué sucede si la intervención del pueblo se limita a votar? ¿Qué desastres se pueden producir si los electores no aciertan? ¿Cómo el pueblo puede impedir que el presidente del país más poderoso del mundo firme un documento que conduce a la violencia? Se hace patente que la democracia es otra cosa, debería serlo. No es democracia la impotencia de millones de personas frente el designio de un hombre, una sola persona que, llevada por los intereses de una minoría (en este caso los de unos acaudalados judíos) y por su propia ideología, toma una decisión unipersonal nefasta.

Los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos a fin de cuentas, avanzan muy lentamente. A paso de tortuga.

divendres, 8 de desembre de 2017

El partido que yo votaría - El partit que jo votaria

                                   El partit que jo votaria

He d’utilitzar el condicional per dos motius. Primer, perquè les eleccions catalanes a celebrar el 21 de desembre d’enguany no són normals. Gens normals, atès que estar intervingut deixa de ser una situació normal; atès que haver candidats a la presó no és normal. Segon, perquè en cap dels programes hi figuren, no hi han figurat pràcticament mai, les propostes que jo votaria. Per suposat que, vistes les circumstàncies actuals, encara esdevé més difícil que hi figurin. Al marge de si els vots van cap als espanyolistes o cap als independentistes, elecció  sens dubte transcendental, hi ha una programàtica que cobejo des de fa temps. És la següent:
M’agradarien les llistes obertes. Fa anys i panys que se’n parla, en d’altres països hi són, però no hi ha manera d’introduir-les aquí. També m’agradaria que els programes electorals fossin vinculants, és a dir, que existís el manament imperatiu. Qui no compleixi les seves promeses, fora, expulsat dels parlaments. També m’agradaria, i potser és una extrapolació una mica sorprenent, que algun partit es proposés de denunciar la directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, per haver-se apujat el sou així que va prendre possessió l’any 2011, en plena crisis mundial i mentre exigia retallades per als més pobres. Per què ningú, cap partit ho ha fet? No es tracta pas d’un mal menor. Que torni el que ha cobrat de més en un salari ja de per sí exorbitant, i que sigui un bon exemple front les males conductes.
En fi, tant debò existís un partit que defensés el que esmento. Com que de moment no és així, hauré d’elegir entre els que tinc a l’abast.

El partido que yo votaría

Debo utilizar el condicional por dos motivos. Primero, porque las elecciones catalanas a celebrar el 21 de diciembre de este año no son normales. En absoluto normales, dado que estar intervenido no es una situación normal; dado que haber candidatos en la cárcel no es normal. Segundo, porque en ninguno de los programas figuran, no han figurado prácticamente nunca, las propuestas que yo votaría. Por supuesto que, vistas las circunstancias actuales, todavía resulta más difícil que figuren. Al margen de si los votos van hacia los españolistas o hacia los independentistas, elección sin duda trascendental, tengo en mente una programática que anhelo desde hace tiempo. Es la siguiente:
Me gustarían las listas abiertas. Hace años que se habla de ello, en otros países están vigentes, pero no hay forma de que se introduzcan aquí. También me gustaría que los programas electorales fueran vinculantes, es decir, que existiera el mandato imperativo. Quien no cumpla sus promesas, fuera, expulsado de los parlamentos. También me gustaría, y quizás es una extrapolación algo sorprendente, que algún partido se propusiera denunciar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por haberse subido el sueldo en cuanto tomó posesión el año 2011, en plena crisis mundial y mientras exigía recortes para los más pobres. ¿Por qué nadie, ningún partido lo ha hecho? No se trata de un mal menor. Que devuelva lo que ha cobrado de más en un salario ya de por sí exorbitante, y que sea un buen ejemplo frente a las malas conductas.

En fin, ojalá existiera un partido que defendiera lo mencionado. Y puesto que por ahora no es así, me conformaré con elegir entre los que tengo a mi alcance.

divendres, 1 de desembre de 2017

La venta de esclavos no ha muerto - La venda d'esclaus no ha mort

                            La venda d'esclaus no ha mort

Ens creiem que l’esclavitud havia passat a la història, però no és així. A tocar d’Europa, àrea avançada i democràtica per excel·lència, es venen persones per 200 o 300 dòlars. El preu ve a ésser el de menys, atès que el tràfic de persones és per sí mateix tan repugnant con inimaginable en ple segle XXI. Nogensmenys,  això és el que està passant a Líbia, país escollit per la Unió Europea per confinar a possibles emigrants en centres de detenció. Aquest país del nord d’Àfrica és ara un Estat fallit. Des de l’enderrocament i mort de Gadafi, l’any 2011, hi ha dos governs, dos parlaments i l’Estat Islàmic si ha instal·lat, però res de tot això ha estat obstacle perquè la UE financi la detenció de persones en instal·lacions en què manquen fins i tot els serveis més bàsics.
Si amb aquests arrestos ja n’hi ha prou per posar el crit al cel, com hem d’esgarrifar-nos davant la subhasta de persones? Qui mana a Líbia, per quines lleis es regeix?  I qui mana a la EU, quina és la seva política? Vergonya incommensurable des de la democràcia i des dels mínims sentiments humanitaris. Es tracta d’un acord amb el govern libi (quin?) de 130 milions d’euros per impedir la sortida d’embarcacions cap a les costes europees. Algú ens ha demanat permís per fer-ho? Algú ens ha preguntat si no preferiríem que aquests milions fossin emprats en acollir els que arribessin?  Com gosen no complir amb el nombre de refugiats que s’havia estipulat?
Culpables de practicar l’esclavatge no ho són tan sols els que ho fan directament sinó també els que el causen des de la distància.

La venta de esclavos no ha muerto

Creíamos que la esclavitud había pasado a la historia, pero no es así. Muy cerca de Europa, área adelantada y democrática por excelencia, se venden personas por 200 o 300 dólares. El precio viene a ser lo de menos, ya que el tráfico de personas es por sí mismo tan repugnante como inimaginable en pleno siglo XXI. Sin embargo, eso es lo que está pasando en Libia, país elegido por la Unión Europea para confinar a posibles emigrantes en centros de detención. Este país del norte de África es ahora un Estado fallido. Desde el derribo y muerte de Gadafi, el año 2011, hay dos gobiernos, dos parlamentos y el Estado Islámico se ha instalado, empero, nada de todo esto ha sido obstáculo para que la UE financie la detención de personas en instalaciones en las cuales fallan incluso los servicios más básicos.
¿Si con tales reclusiones ya es suficiente para poner el grito en el cielo, cómo hemos de estremecernos ante la subasta de personas? ¿Quién manda en Libia, por qué leyes se rige?  ¿Y quién manda en la EU, cuál es su política? Vergüenza inconmensurable desde la democracia y desde los mínimos sentimientos humanitarios. Se trata de un acuerdo con el gobierno libio (¿cuál?) de 130 millones de euros para impedir la salida de embarcaciones hacia las costas europeas. ¿Alguien nos ha pedido permiso para hacerlo? ¿Alguien nos ha preguntado si no preferiríamos que estos millones fueran utilizados para acoger a los que llegaran?  ¿Cómo se atreven a no cumplir con el número de refugiados que se había estipulado?

Culpables de practicar la esclavitud no lo son únicamente quienes lo hacen directamente sino también los que la causan desde la distancia.

divendres, 24 de novembre de 2017

Bondades que hacen daño - Bondats que fan mal

                                    Bondats que fan mal

Fa pocs dies, en una localitat del Marroc, un home ric proporcionava aliments a una gentada afamada. La necessitat feia córrer cap a la font dels socors, ensopegar, caure, ésser aixafat per altres cames i cossos, morir. Quinze persones mortes i quaranta de ferides, algunes greument. La bona intenció del milionari va tenir conseqüències nefastes. Massa diners per una banda, massa misèria per l’altra.
L’home de negocis adinerat sol fer aquest acte de caritat anualment, sense que s’haguessin produït tan tràgics resultats, però es veu que aquest any la situació dels famolencs era més extrema, de manera que s’hi varen concentrar un major nombre de persones. Sa majestat el rei Muhammad VI ha dit que pagarà tant els funerals com la curació dels ferits. Beneïda generositat, que no passa d’aquí, com no ho fa l’altruisme de l’home ric. Cadascú al seu lloc. Un assegut al tron, l’altre acumulant fortuna.
Els morts no tornaran a la vida, el ferits guarits tornaran a passar gana, i d’aquí a un any, tothom qui pugui fer-ho tornarà a córrer cap a la benvinguda ajuda d’un dia. Hi ha bondats que fan mal. Perquè no solucionen res, perquè mantenen la ferotge desigualtat.

Bondades que hacen daño

Hace pocos días, en una localidad de Marruecos, un hombre rico proporcionaba alimentos a un gentío hambriento. La necesidad hacía correr hacia la fuente de socorros, tropezar, caer, ser aplastado por otras piernas y cuerpos, morir. Quince personas muertas y cuarenta de heridas, algunas gravemente. La buena intención del millonario tuvo consecuencias nefastas. Demasiado dinero, por una parte, demasiada miseria por la otra.
El hombre de negocios adinerado suele realizar este acto de caridad anualmente, sin que se hubieran producido tan trágicos resultados, pero por lo visto este año la situación de los hambrientos era más extrema, de forma que se concentraron un mayor número de personas. Su majestad el rey Muhammad VI ha dicho que pagará tanto los funerales como la curación de los heridos. Bendita generosidad, que no pasa de ahí, como no lo hace el altruismo del hombre rico. Cada cual en su lugar. Uno sentado en el trono, el otro acumulando fortuna.

Los muertos no volverán a la vida, los heridos curados volverán a pasar hambre, y dentro de un año, todos los que puedan hacerlo volverán a correr hacia la bienvenida ayuda de un día. Hay bondades que hacen daño. Porque no solucionan nada, porque mantienen la feroz desigualdad.

divendres, 17 de novembre de 2017

Pagar 383 millones de euros por un cuadro - Pagar 383 milions d’euros per un quadre

                        Pagar 383 milions d’euros per un quadre

A la galeria de subhastes Christie’s  s’ha venut un quadre per 383 milions d’euros. Diuen que el va pintar Leonardo Da Vinci, però tant se val; el que impacte és la quantitat esmerçada. Qui té tants diners per gastar-se’ls en una tela? Així, com aquell qui res. Bé, Intermón Oxfam i altres fons ja adverteixen de que, en el nostre món, la riquesa material està en unes poques mans.  I es veu que, com que no saben què fer-ne, de tants diners, els llencen. Sí, els llencen, perquè una pintura és fràgil. Corre el risc de esquinçar-s o mullar-se i ja no valer res de res. Una fortuna perduda. És clar que, per qui ha pogut abonar tants diners només deu representar una petita fortuna.
Ara què en farà, de l’oli? L’exhibirà a casa seva, el tancarà amb pany i clau per por de que li robin? Ben mirat, s’hagués pogut lluir més i hagués pogut estar més tranquil si en comptes d’invertir tants milions d’euros en art ho hagués fet en ajudar els milers de pobres que l’envolten, encara que potser no se’ls miri. Però hi són, tan palpables com un quadre i menys fràgils, ja que estan acostumats a entomar mullenes sense esquinçar-se, tot aguantant com sigui les adversitats.
Hagués pogut exhibit en un marc la certificació de com havia pal·liat la penúria d’uns quants milers de persones. Un paper que, tot i que podria esquinçar-se i mullar-se, mai quedaria invalidat el valor d’allò que representava.

Pagar 383 millones de euros por un cuadro

En la galería de subastas Christie's se ha vendido un cuadro por 383 millones de euros. Dicen que lo pintó Leonardo Da Vinci, pero da igual; lo que impacta es la cantidad invertida. ¿Quién posee tanto dinero para gastárselo en una tela? Así, como si nada. Bueno, Intermón Oxfam y otras fuentes ya advierten de que, en nuestro mundo, la riqueza material está en unas pocas manos. Y por lo visto, como no saben qué hacer, con tanto dinero, lo tiran. Sí, lo tiran, dado que una pintura es muy frágil. Corre el riesgo de cuartearse o mojarse y ya no valer nada en absoluto. Una fortuna perdida. Claro está que, para quien ha podido abonar tanto dinero no debe de representar más que una pequeña fortuna.
¿Ahora qué hará, con el óleo? ¿Lo exhibirá en su casa, lo guardará bajo llave por miedo a que se lo roben? De hecho, se hubiera podido lucir más y hubiera podido estar más tranquilo si en lugar de invertir tantos millones de euros en arte lo hubiera hecho en ayudar a los millares de pobres que le rodean, pese a que quizás no se los mire. Pero existen, tan palpables como un cuadro y menos frágiles, ya que están acostumbrados a soportar lluvias sin cuartearse, aguantando como sea las adversidades.

Hubiera podido exhibir en un marco el certificado de cómo había paliado la penuria de unos cuantos miles de personas. Un papel que, aunque podría rasgarse y mojarse, nunca quedaría invalidado el valor de aquello que representaba.

divendres, 10 de novembre de 2017

Los móviles usurpando la infancia - Els mòbils usurpant la infantesa

                        Els mòbils  usurpant la infantesa

Ja en són massa els pares i mares que posen els seus fills petits de cara a les pantalles. Anys enrere escandalitzava, a algunes persones, que les criatures passessin moltes hores davant el televisor. Peccata minuta en comparació amb el que està succeint avui dia. En el sí d’algunes famílies, des de ben petits se’ls amorra al telèfon mòbil o la tauleta perquè juguin. Això és bo per a ells? Per als progenitors que els tenen quiets i callats segur que ho és, de bo. Obvien sense recança perjudicis como ara el cansament dels tendres ulls, la manca d’exercici físic, l’absència de joguines materials amb les quals imaginar i actuar.
En un estudi recent es comprova que, als 4 anys d’edat, només la meitat dels infants s’entreté amb les joguines palpables, disminuint al 32% als 8 anys. Quin significat té això? Que deixen de moure’s, de crear fantasies, d’experimentar. El cervell s’exercita, sí, però a partir de propostes reglamentades. Les pupil·les atentes, la ment treballant amb símbols gràfics, usuaris estàtics de jocs predeterminats. On queden el Lego, les nines, l’Scalextric, els llibres de contes?
Fer servir les pantalles com a mainaderes és una introducció recent. El temps dirà quins fruits dóna, quant als éssers humans del futur. Ulls desgastats abans d’hora, probablement; percepció del món limitada a les xarxes socials, possiblement; submissió acrítica a dirigents que sí que s’hauran desenvolupat amb plenitud, gairebé segur.
És clar que, quan són els propis progenitors els que estan enganxats al mòbil tant se’ls en donarà. Alguns ja pengen una pantalla al cotxet del nadó.


Los móviles usurpando la infancia

Ya son demasiados los padres y madres que ponen a sus hijos pequeños de cara a las pantallas. Años atrás escandalizaba, a algunas personas, que los chiquillos pasaran muchas horas delante del televisor. Peccata minuta en comparación con lo que está sucediendo hoy día. En el seno de algunas familias, desde bien pequeños se les enchufa al teléfono móvil o la tableta para que jueguen. ¿Eso es bueno para ellos? Para los progenitores que les tienen quietos y callados seguro que lo es, bueno. Obvian sin cuita perjuicios tales como el cansancio de los tiernos ojos, la falta de ejercicio físico, la ausencia de juguetes materiales con los cuales imaginar y actuar.
En un estudio reciente se comprueba que, a los 4 años de edad, sólo la mitad de los niños se entretiene con los juguetes palpables, disminuyendo al 32% a los 8 años. ¿Qué significa esto? Que dejan de moverse, de crear fantasías, de experimentar. El cerebro se ejercita, sí, pero a partir de propuestas reglamentadas. Las pupilas atentas, la mente trabajando con símbolos gráficos, usuarios estáticos de juegos predeterminados. ¿Dónde quedan el Lego, las muñecas, el Scalextric, los libros de cuentos?
Utilizar las pantallas como niñeras es una introducción reciente. El tiempo dirá qué frutos da, en cuanto a los seres humanos del futuro. Ojos desgastados antes de tiempo, probablemente; percepción del mundo limitada a las redes sociales, posiblemente; sumisión acrítica a dirigentes que sí que se habrán desarrollado con plenitud, casi seguro.

Claro está que, cuando son los propios progenitores los que están enganchados al móvil les dará igual. Algunos ya cuelgan una pantalla en el cochecito del bebé.

divendres, 3 de novembre de 2017

Destapar la olla del acoso sexual -Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Diverses són les artistes de cinema de Hollywood que han decidit destapar els assetjaments sexuals que han sofert. Res de nou, per descomptat, però fins ara no havia estat posat al descobert sense pal·liatius. Per què ha existit el silenci durant tants anys? ¿Vergonya, por de no merèixer crèdit, necessitat de conservar la feina adquirida per mitjà de la seva humiliació? Una amalgama de tot plegat, sens dubte, unit a l’herència de submissió procedent d’àvies, besàvies i rebesàvies. L’abús masculí és tan antic com la humanitat. És la força bruta exercida pel més fort. Força dels músculs, força del poder econòmic.
També abusos d’homes per part d’homes, però menys. El panorama per antonomàsia està constituït per pageses, criades, obreres, pels segles dels segles. I a més, administratives, infermeres, executives, polítiques. Pulsió sexual masculina, caprici, assumpció d’un dret de gènere, tot plegat combinat per grapejar, potser violar, l’objecte de desig.
Massa han trigat les estrelles a divulgar els fets i acusar els perpetradors, però a la fi ho han fet. Han establert les bases per mantenir a ratlla els potencials assetjadors i per fer que les dones vulnerables no tinguin por de parlar. Com acostuma a succeir, els més ben situats, les més ben situades en aquest cas, aplanen el camí a seguir per a la resta de mortals.

Destapar la olla del acoso sexual

Varias son las artistas de cine de Hollywood que han decidido destapar los acosos sexuales que han padecido. Nada nuevo, por supuesto, pero hasta ahora no había sido puesto al descubierto sin paliativos. ¿Por qué ha existido el silencio durante tantos años? ¿Vergüenza, miedo a no merecer crédito, necesidad de conservar el trabajo adquirido a través de su humillación? Una amalgama de todo ello, sin duda, unido a la herencia de sumisión procedente de abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. El abuso masculino es tan antiguo como la humanidad. Es la fuerza bruta ejercida por el más fuerte. Fuerza de los músculos, fuerza del poder económico.
También abusos de hombres por parte de hombres, pero menos. El panorama por antonomasia está constituido por campesinas, criadas, obreras, por los siglos de los siglos. Y además, administrativas, enfermeras, ejecutivas, políticas. Pulsión sexual masculina, capricho, asunción de un derecho de género, todo en conjunto combinado para manosear, tal vez violar, al objeto de deseo.
Demasiado han tardado las estrellas en divulgar los hechos y acusar a los perpetradores, mas al fin lo han hecho. Han sentado las bases para mantener a raya a los potenciales acosadores y para hacer que las mujeres vulnerables no teman hablar. Como suele ocurrir, los mejor situados, las mejor situadas en este caso, allanan el camino a seguir para el resto de mortales.


dissabte, 28 d’octubre de 2017

Añorando el mileurismo - Enyorant el mileurisme

Enyorant el mileurisme

                Abans de la crisi que va esclatar l’any 2008, els qui guanyaven 1.000 euros al mes ocupaven l’escala salarial més baixa. Eren els mileuristes, els mirats amb una certa commiseració.  Ningú imaginava en aquell temps que els sous baixarien tant que cobrar 750 euros mensuals es convertiria en el pa nostra de cada dia. Un pa difícil d’empesar. No, més ben dit, tan ràpidament consumit que aspirar als 1.000 euros cada mes s’ha convertit en un preuat somni.
                La maleïda crisi ha aguditzat les diferències en el sentit de que els rics han acumulat més diners mentre que la gent modesta s’ha empobrit. Ens trobem amb un mercat laboral infame en el qual la població activa ha de suplicar feines mal pagades, les que siguin, majoritàriament temporals, fent d’aquells 1.000 euros anteriors un miratge tan valorat i desitjat com inassequible. De moment. És a dir, fins que la legislació no canviï, ja que, mentre això no passi, l’explotació laboral estarà dins la llei, serà legal.
                Tres successives reformes laborals, la darrera dictada per la majoria parlamentària del PP, han conduït a la situació actual. Era d’esperar que, en perdre aquesta majoria, els partits dits d’esquerra s’aplicarien a la tasca d’aconseguir una nova reforma, aquesta vegada respectuosa amb els drets dels treballadors. Però ja veiem que no ha estat així. La impotència, desídia, de l’esquerra i dels sindicats mantenen la vergonya d’obligar a treballar per menys de 1.000 euros. Una quantitat ara valorada quan anys enrere es tenia per lamentable.

Añorando el mileurismo

 Antes de la crisis que estalló en el año 2008, los que ganaban 1.000 euros al mes ocupaban la escala salarial más baja. Eran los mileuristas, los mirados con cierta conmiseración.  Nadie imaginaba en aquel tiempo que los sueldos bajarían tanto que cobrar 750 euros mensuales se convertiría en el pan nuestro de cada día. Un pan difícil de tragar. No, mejor dicho, tan rápidamente consumido que aspirar a los 1.000 euros cada mes se ha convertido en un apreciado sueño.
                La maldita crisis ha agudizado las diferencias en el sentido de que los ricos han acumulado más dinero mientras que la gente modesta se ha empobrecido. Nos encontramos ante un mercado laboral infame en el cual la población activa ha de suplicar trabajos mal pagados, los que sean, mayoritariamente temporales, haciendo de aquellos 1.000 euros anteriores un espejismo tan valorado y deseado como inasequible. Por el momento. Es decir, hasta que la legislación no cambie, ya que, mientras esto no ocurra, la explotación laboral estará dentro de la ley, será legal.

                Tres sucesivas reformas laborales, la última dictada por la mayoría parlamentaria del PP, han conducido a la situación actual. Era de esperar que, al perder esta mayoría, los partidos llamados de izquierda se aplicarían a la tarea de conseguir una nueva reforma, esta vez respetuosa con los derechos de los trabajadores. Pero ya vemos que no ha sido así. La impotencia, desidia, de la izquierda y de los sindicatos mantienen la vergüenza de obligar a trabajar por menos de 1.000 euros. Una cantidad ahora valorada cuando años atrás se tenía por lamentable.

divendres, 20 d’octubre de 2017

Los mitos de la inteligencia artificial - Els mites de la intel·ligència artificial

                   Els mites de la intel·ligència artificial

Està de moda enlluernar-se amb la intel·ligència artificial, amb els aparells diversos en què pren forma. En especial, ve de gust alarmar-se tot pronosticant que serà possible que superin cognitivament l’Homo Sapiens. Robots que treballen millor que les persones, armes extraordinàries en la cursa armamentista, automòbils sense conductor que patiran menys accidents, bancs de dades amb una capacitat d’informació incommensurable. Tot plegat, una irrefrenable competència intel·ligent que ens esclafarà.
Cert que només són aparells, però no sols tenen habilitats físiques sinó mentals. Els humans que van inventar la roda fa milers d’anys la van posar al servei de la civilització, segurament sense ser-ne conscients. Molt més tard, las màquines industrials també estaven a disposició de les persones, alhora que molts altres invents. No obstant, res no tenia capacitats cognitives, aquestes que ara sí que sembla que posseeixen en escreix els artefactes anomenats intel·ligència artificial.
Amb tot, arribats a aquest punt d’apoquiment, cal treure pit i cridar una veritat incontrovertible: Nosaltres podem crear enginys, però ells mai no podran crear un ésser humà. Tal vegada a la ciència ficció, però no a la realitat. Per altra banda, si la intel·ligència artificial que ens embadaleix funciona a la perfecció serà gràcies als creadors humans, i si s’esguerra, serà per culpa també dels seus creadors. Així doncs, cal anar amb compte per no equivocar-se, ni en la seva valoració ni en la seva fabricació.

Los mitos de la inteligencia artificial

Está de moda deslumbrarse con la inteligencia artificial, con los aparatos diversos en que toma forma. En especial, apetece alarmarse pronosticando que será posible que superen cognitivamente al Homo Sapiens. Robots que trabajan mejor que las personas, armas extraordinarias en la carrera armamentista, automóviles sin conductor que sufrirán menos accidentes, bancos de datos con una capacidad de información inconmensurable. En conjunto, una irrefrenable competencia inteligente que nos aplastará.
Cierto que sólo son aparatos, pero no solamente tienen habilidades físicas sino mentales. Los humanos que inventaron la rueda hace miles de años la pusieron al servicio de la civilización, seguramente sin ser conscientes de ello. Mucho más tarde, las máquinas industriales también estaban a disposición de las personas, y muchos otros inventos. No obstante, nada de todo esto tenía capacidades cognitivas, estas que al parecer ahora sí poseen con creces los artefactos denominados inteligencia artificial.

Sin embargo, llegados a este punto de acoquinamiento, es necesario sacar pecho y clamar a una verdad incontrovertible: Nosotros podemos crear artilugios, pero ellos nunca podrán crear un ser humano. Tal vez en la ciencia-ficción, pero no en la realidad. Por lo demás, si la inteligencia artificial que nos embelesa funciona a la perfección será gracias a los creadores humanos, y si se estropea, será por culpa también de sus creadores. Así pues, hay que ir con cuidado para no equivocarse, ni en su valoración ni en su fabricación.

dissabte, 14 d’octubre de 2017

¿Conoces a Jesús Mosterín? - Coneixes Jesús Mosterín?

Coneixes Jesús Mosterín?

Parafrasejo la pel·lícula Coneixes Joe Black?, interpretada per Brad Pitt, per dedicar unes línies al recentment finat Jesús Mosterín. Antropòleg i filòsof, va morir el passat 4 d’octubre sense que obtingués als mitjans de comunicació en general la ressonància que mereixia. Ni premsa, ni ràdio, ni televisió no van posar cura majoritàriament a esmentar el seu òbit, per la qual cosa cal preguntar-se si ells i nosaltres el coneixem. Utilitzo el present perquè les persones l’obra de les quals deixa empremta a la societat hi són més enllà de la seva desaparició física.
Filosofia, antropologia, naturalesa, drets dels animals conformen un corpus que desenvolupa tant la lògica com l’ètica. La seva filosofia política propugna un món sense exèrcits i un sistema planetari de justícia que garanteixi els drets humans sense excepció. Aspiració ambiciosa, com totes les que han fet que la humanitat millori pas a pas a partir del que en principi era il·lusori.
Defensor contumaç del benestar animal, a través del Projecte Gran Simi impulsa els drets dels primats no humans com ara ximpanzés, orangutans o goril·les, oposant-se a la crueltat en qualsevol forma, corrides de toros incloses. La seva moral abasta així mateix la denúncia del maltractament en la cria d’animals per al consum.
Avenços en la consciència humana i obstacles a la tortura d’aquells éssers vius que no poden parlar ni defensar-se però que senten. Qui coneix Mosterín, a quins mitjans de comunicació importa, quin espai ocupa a les xarxes socials? Frivolitat versus substància. I així va el món, ara per ara.                                             

       ¿Conoces a Jesús Mosterín?

Parafraseo la película ¿Conoces a Joe Black?, interpretada por Brad Pitt, para dedicar unas líneas al recién fallecido Jesús Mosterín. Antropólogo y filósofo, murió el pasado 4 de octubre sin que obtuviera en los medios de comunicación en general la resonancia que merecía. Ni prensa, ni radio, ni televisión se esmeraron mayoritariamente en mencionar su óbito, por lo cual cabe preguntarse si ellos y nosotros le conocemos. Utilizo el presente porque las personas cuya obra deja huella en la sociedad permanecen más allá de su desaparición física.
Filosofía, antropología, naturaleza, derechos de los animales conforman un corpus que desarrolla tanto la lógica como la ética. Su filosofía política propugna un mundo sin ejércitos y un sistema planetario de justicia que garantice los derechos humanos sin excepción. Aspiración ambiciosa, como todas las que han hecho que la humanidad mejore paso a paso a partir de lo que en principio era ilusorio.
Defensor contumaz del bienestar animal, a través del Proyecto Gran Simio impulsa los derechos de los primates no humanos como chimpancés, orangutanes o gorilas, oponiéndose a la crueldad en cualquier forma, corridas de toros incluidas. Su moral abarca asimismo la denuncia del maltrato en la cría de animales para el consumo.

Avances en la consciencia humana y obstáculos a la tortura de aquellos seres vivos que no pueden hablar ni defenderse pero que sienten. ¿Quién conoce a Mosterín, a qué medios de comunicación importa, qué espacio ocupa en las redes sociales? Frivolidad versus enjundia. Y así va el mundo, por ahora.

divendres, 6 d’octubre de 2017

El exceso de información según Harari - L’excés d’informació segons Harari

                   L’excés d’informació segons Harari

L’historiador i escriptor Yuval Noah Harari es va fer famós en publicar Sapiens, i ara ha tornat a encertar-la amb Homo Deus. Una breu història del demà. Analític i reflexiu a la vegada que amè i fins i tot ocurrent, retrata un futur força factible que alhora es capaç de posar-nos en bona part el pèls de punta.
El darrer capítol el dedica al que anomena “dadisme”, a l’univers que consisteix en un flux de dades que determina el valor de qualsevol fenomen i qualsevol entitat. Considera que el poder de les dades, convertides en informació, ja és incommensurable. A les darreres pàgines de l’obra sosté que, si bé “antigament la censura funcionava obstruint el flux d’informació”, a l’actualitat, “la censura funciona inundant la gent amb informació irrellevant”. Brillant sentència, complementada amb una altra: “en temps antics tenir poder significava tenir accés a les dades. Avui tenir poder significa saber què ignorar”.
Valgui afegir que a la dificultat d’esquivar dades i informacions aclaparadores enviades des dels grups de poder, el clau es rebla per la banda dels propis manipulats. És així atès que les xarxes socials constitueixen un immens caldo de cultiu de comunicacions irrellevants que fan difícil la concentració, la tria, la salvaguarda d’un mateix. Fan molt difícil aquest poder que  Harari  veu desitjable, el de saber ignorar.

El exceso de información según Harari

El historiador y escritor Yuval Noah Harari se hizo famoso al publicar Sapiens, y ahora ha vuelto a acertar con Homo Deus. Una breve historia del mañana. Analítico y reflexivo a la vez que ameno e incluso ocurrente, retrata un futuro bastante factible que al mismo tiempo es capaz de ponernos en buena medida los pelos de punta.
El último capítulo lo dedica a lo que denomina “datismo”, al universo que consiste en un flujo de datos que determina el valor de cualquier fenómeno y cualquier entidad. Considera que el poder de los datos, convertidos en información, ya es inconmensurable. En las últimas páginas de la obra sostiene que, si bien “antiguamente la censura funcionaba obstruyendo el flujo de información”, en la actualidad, “la censura funciona inundando a la gente con información irrelevante”. Brillante sentencia, complementada con esta otra: “en los tiempos antiguos tener poder significaba tener acceso a los datos. Hoy tener poder significa saber qué ignorar”.

Valga añadir que, a la dificultad de soslayar datos e informaciones abrumadoras enviadas desde los grupos de poder, se remacha el clavo por el lado de los propios manipulados. Es así dado que las redes sociales constituyen un inmenso caldo de cultivo de comunicaciones irrelevantes que hacen difícil la concentración, la selección, la salvaguarda de uno mismo. Hacen muy difícil este poder que Harari ve deseable, el de saber ignorar. 

divendres, 29 de setembre de 2017

La revista “Lecturas” ya es centenaria - La revista “Lecturas” ja és centenària

              La revista “Lecturas” ja és centenària

Sí, “Lecturas” es troba als quioscos espanyols des de fa cent anys, que no és pas poc temps. Amb tot, d‘allò que era a l’inici al que és actualment hi ha un abisme encara més gran.
El seu nom ho diu tot, o ho hauria de dir, o ho va dir. Al principi de la seva existència va respondre a allò que la capçalera prometia. La hemeroteca, inestimable font d’informació i de coneixement, ho certifica.
Durant els primers anys, fins als voltants dels ’60 del segle passat, la gent comprava “Lecturas” justament per llegir. Narracions d’autors -i autores-, estrangers o autòctons, consagrats o novells. Bones il·lustracions i relats per passar-s’ho bé a les tardes o els vespres, entre setmana o els dies de festa. En aquells números es poden descobrir, per exemple, els contes curts d’O. Henry, l’escriptor nord-americà mort al 1910 considerat un mestre de les històries breus. Entre elles, aquella en què una noia molt malalta va veient des de la finestra del seu dormitori com una planta enfiladissa del mur d’enfront va perdent fulles cada dia. És la tardor, i quan només en queda una, li diu a un ancià pintor amic seu que està segura de que l’endemà, quan ja no en quedi cap, ella també es morirà. De nit i de matinada, l’artista s’afanya a substituir la fulla, que realment ha caigut, per una de pintada. Exacta, amb la perfecció que l’afecte empeny. Quan al matí la noia obra els ulls i veu que la fulla persisteix en mig de la pluja i el vent, se sent reviure, sent que té suficients forces per vèncer la malaltia.
Des de fa temps, ni aquest deliciós relat ni altres de semblants tenen cabuda a “Lecturas”. Ara és una revista d’aquestes que en diuen del cor. El seus compradors no troben, ni busquen, lectures plaents sinó tafaneries, bajanades, frivolitats. Potser seria hora de que li canviessin el nom.

La revista “Lecturas” ya es centenaria

Sí, “Lecturas” se encuentra en los quioscos españoles desde hace cien años, que no es poco tiempo. Sin embargo, de lo que fue al inicio hasta lo que es actualmente hay un abismo todavía más grande.
Su nombre lo dice todo, o lo debería decir, o lo dijo. Al principio de su existencia respondió a aquello que la cabecera prometía. La hemeroteca, inestimable fuente de información y de conocimiento, lo certifica.
Durante los primeros años, hasta alrededor de los '60 del siglo pasado, la gente compraba “Lecturas” justamente para leer. Narraciones de autores -y autoras-, extranjeros o autóctonos, consagrados o noveles. Buenas ilustraciones y relatos para pasárselo bien por las tardes o las noches, entre semana o los días de fiesta. En aquellos números se pueden descubrir, por ejemplo, cuentos cortos de O. Henry, el escritor norteamericano muerto en 1910 considerado un maestro de las historias breves. Entre ellas, aquella en que una chica muy enferma va viendo desde la ventana de su dormitorio cómo una enredadera del muro de enfrente va perdiendo hojas cada día. Es otoño, y cuando sólo queda una, le dice a un anciano pintor amigo suyo que está segura de que al día siguiente, cuando ya no quede ninguna, ella también morirá. Durante la noche y la madrugada, el artista se apresura a sustituir la hoja, que realmente ha caído, por una de pintada. Exacta, con la perfección a la que empuja el afecto. Cuando por la mañana la chica abre los ojos y ve que la hoja persiste en medio de la lluvia y el viento, se siente revivir, siente que tiene suficiente fuerza para vencer la enfermedad.

Desde hace tiempo, ni este delicioso relato ni otros de parecidos tienen cabida en “Lecturas”. Ahora es una revista de estas que llaman del corazón. Sus compradores no hallan, ni buscan, lecturas placenteras sino chismorreos, tonterías, frivolidades. Quizás ya va siendo hora de que le cambien el nombre.

diumenge, 24 de setembre de 2017

Medios de comunicación públicos o privados - Mitjans de comunicació públics o privats

                Mitjans de comunicació públics o privats

Un dilema freqüent rau en preguntar-se: on són més lliures els periodistes, als mitjans de comunicació públics o als privats?
Vist que el funcionament dels públics depèn dels respectius Parlaments, es pot donar la circumstància de que es governi amb majoria absoluta o bé en minoria. En el primer cas, la informació pot estar esbiaixada a favor del partit governant, especialment a la TV i a la ràdio però també en publicacions escrites. Pel que fa a quan es governa en minoria o amb el suport d’altres partits, la contraposició de las diverses forces polítiques presents al Parlament garanteix en bona mesura que la informació no serà manipulada en pro d’uns o d’altres. És obvi que per a la llibertat periodística aquest és l’escenari desitjable.
Quant als mitjans de comunicació privats, malgrat una creença generalitzada de que són més lliures, no s’hauria de passar per alt la ideologia de les empreses propietàries. Factor al qual s’hi ha de sumar el paquet publicitari. No és insòlit que s’excloguin de la graella de notícies les cròniques o els articles que esdevindrien perjudicials per a un anunciant de pes.
Que els periodistes sovint es veuen condicionats per unes i altres distorsions és una lamentable realitat. Tot i que, encara hi ha un rengle més fosc en el sí del periodisme. Es tracta dels mitjans de comunicació i els professionals que utilitzen la morbositat, la tergiversació, la mentida o la difamació. Constitueixen les clavegueres del periodisme, l’antítesi d’una professió que per definició ha d’estar al servei d’una informació veraç.
L’única defensa de la ciutadania rau en la pluralitat de mitjans i en la confrontació de notícies i opinions per part de cada persona. Donant per suposat que aquesta estarà prou formada per entendre, conèixer i destriar.

Medios de comunicación públicos o privados

Un dilema frecuente radica en preguntarse: ¿dónde son más libres los periodistas, en los medios de comunicación públicos o en los privados?
Dado que el funcionamiento de los públicos depende de los respectivos Parlamentos, puede darse la circunstancia de que se gobierne con mayoría absoluta o bien en minoría. En el primer caso, la información puede estar sesgada a favor del partido gobernante, especialmente en la TV y en la radio pero también en publicaciones escritas. En cuanto a si se gobierna en minoría o con el apoyo de otros partidos, la contraposición de las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento garantiza en buena medida que la información no será manipulada en pro de unos o de otros. Es obvio que para la libertad periodística este es el escenario deseable.
Respecto a los medios de comunicación privados, pese a una creencia generalizada de que son más libres, no deberíamos pasar por alto la ideología de las empresas propietarias. Factor al cual hay que sumar el paquete publicitario. No es insólito que se excluyan de la parrilla de noticias las crónicas o los artículos que resultarían perjudiciales para un anunciante de peso.
Que los periodistas a menudo se ven acondicionados por unas y otras distorsiones es una lamentable realidad. Aunque hay todavía un renglón más oscuro en el sí del periodismo. Se trata de los medios de comunicación y los profesionales que utilizan la morbosidad, la tergiversación, la mentira o la difamación. Constituyen las alcantarillas del periodismo, la antítesis de una profesión que por definición tiene que estar al servicio de una información veraz.

La única defensa de la ciudadanía radica en la pluralidad de medios y en la confrontación de noticias y opiniones por parte de cada persona. Dando por supuesto que esta estará lo suficientemente formada para entender, conocer y distinguir.

dimarts, 19 de setembre de 2017

La serie “Merlí” se desboca - La sèrie “Merlí” es desboca

                                                La sèrie “Merlí” es desboca

Ahir, al primer capítol de la nova temporada, es va poder detectar el següent: El renec ‘collons’ va ser usat 5 vegades i el `fill de puta’, 3. Això tant per part del Merlí com dels estudiants. Llenguatge exemplar. Ell ho ensenya, ells ho aprenen.
Mentre que es fan campanyes contra el tabaquisme i altres herbes, els xicots van sortir fumant de tot. També bona lliçó.
Dues parelles de professors van follar a l’institut simultàniament i a cor què vols. Quin centre tan progre!... Quants directors i docents d’institut no s’han posat les mans al cap front la imatge que se’n dóna?
Tot això havent avançat l’hora d’emissió perquè la canalla pugui gaudir de la sèrie. Genial!


La serie “Merlí” se desboca

Ayer, en el primer capítulo de la nueva temporada, se pudo detectar lo siguiente: El reniego ‘cojones’ fue usado 5 veces y el ‘hijo de puta’, 3. Eso tanto por parte de Merlí como de los estudiantes. Lenguaje ejemplar. Él enseña, ellos aprenden.
En tanto se hacen campañas contra el tabaquismo y otras hierbas, los chicos salieron fumando de todo. También buena lección.
Dos parejas de profesores follaron en el instituto simultáneamente y a pedir de boca. ¡Qué centro tan progre!... ¿Cuántos directores y docentes de instituto no se han echado las manos a la cabeza ante la imagen que se da?

Todo esto habiendo avanzado la hora de emisión para que los críos puedan disfrutar de la serie. ¡Genial!

divendres, 15 de setembre de 2017

Más decepciones no - Més decepcions no

                                                Més decepcions no

Al bloc anterior exposava la decepció causada per Suu Kyi, premi Nobel de la Pau i actual líder de Birmània, autoritzant la persecució de la minoria musulmana rohignya. Una dona que continua sorda a qualsevol advertència, sigui per part de l’ONU o d’altres premis Nobel, alguns dels quals fins i tot estan demanant que se li retiri el guardó.
Malauradament, existeixen altres motius de decepció, entre aquests, les acusacions de corrupció contra Lula da Silva, president del Brasil de 2003 a 2010. Tal vegada són difamacions, però també és cert que ha estat objecte de sis demandes per sospites de corrupció i blanqueig de diners, havent estat condemnat  a nou anys i sis mesos de presó, que ha esquivat presentant recurs. Quan va ésser elegit president, vaig aplaudir en un article els seus propòsits d’acabar amb l’endèmic analfabetisme del país, de reduir la pobresa i les faveles, de caminar vers una democràcia econòmica i social. Part d’aquests objectius es van assolir durant el seu mandat, però ara l’ombra de la depravació pesa sobre ell.
Ens queda, no obstant això, un símbol que de moment no ha estat embrutat. Es diu José Mugica,  i mentre va ésser president de l’Uruguay, entre el 2010 i el 2015,  va cedir la seva residència oficial per allotjar indigents durant l’hivern. Ell no la utilitzava sinó que continuava vivint  a la seva modesta granja, reservant la mansió als actes oficials. A més, es va rebaixar el sou de mandatari i va vendre la residència presidencial d’estiu a un banc, emprant els diners en la construcció d’habitatges socials. Això és el que queda, i sisplau, que res no ho enterboleixi. Hem de poder seguir creient en la honestedat.

Más decepciones no

En el bloque anterior exponía la decepción causada por Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y actual líder de Birmania, autorizando la persecución de la minoría musulmana rohignya. Una mujer que continúa sorda a cualquier advertencia, sea por parte de la ONU o de otros premios Nobel, algunos de los cuales incluso están pidiendo que se le retire el galardón.
Desgraciadamente, existen otros motivos de decepción, entre estos, las acusaciones de corrupción contra Lula da Silva, presidente del Brasil de 2003 a 2010. Quizás son difamaciones, pero también es cierto que ha sido objeto de seis demandas por sospechas de corrupción y blanqueo de dinero, habiendo sido condenado a nueve años y seis meses de prisión, que ha sorteado presentando recurso. Cuando fue elegido presidente, aplaudí en un artículo sus propósitos de acabar con el endémico analfabetismo del país, de reducir la pobreza y las favelas, de caminar hacia una democracia económica y social. Parte de estos objetivos se alcanzaron durante su mandato, sin embargo, la sombra de la depravación pesa ahora sobre él.
Nos queda, no obstante, un símbolo que por el momento no ha sido ensuciado. Se llama José Mugica, y mientras fue presidente del Uruguay, entre el 2010 y en el 2015, cedió su residencia oficial para alojar indigentes durante el invierno. Él no la utilizaba sino que seguía viviendo en su modesta granja, reservando la mansión a los actos oficiales. Además, se rebajó el sueldo de mandatario y vendió la residencia presidencial de verano a un banco, utilizando el dinero en la construcción de viviendas sociales. Todo esto es lo que queda, y por favor, que nada lo enturbie. Tenemos que poder seguir creyendo en la honestidad.
divendres, 8 de setembre de 2017

Premio Nobel a ratos - Premi Nobel a estones

Premi Nobel a estones

Suu Kyi, líder de Birmània, autoritza la persecució de la minoria musulmana rohignya i embruta dissortadament el premi que va rebre fa 19 anys.
Des del 1989 al 2010 va ésser víctima de detencions intermitents, amb més períodes d’arrest domiciliari que no pas de llibertat. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comitè noruec li va concedir l’any 1991 el Premi Nobel de la Pau, un guardó que enalteix en primer lloc la promoció de la pau. Tot i que el mèrit autèntic de Suu Kyi consistia en enfrontar-se a un règim totalitari i en pagar-ho amb l’empresonament, que no és poc, els atorgants a més a més deurien d’entreveure en ella l‘esperit de la pau.
Arribat el moment de demostrar que els noruecs no anaven errats, resulta que la Nobel birmana no ho fa. La persecució a mort dels rehignya i l’èxode a Bangla Desh de fins a 270.000 persones deceben per complet. Suu Kyi, que s’escuda al·legant que hi ha hagut atacs terroristes per part dels rehignya,  defrauda com a guardonada i com a budista. Lluitar contra els dirigents terroristes és legítim, no ho és expulsar tot un poble. Practicar el budisme és legítim, no ho és trair la seva prèdica de no fer mal tot permetent una neteja ètnica de musulmans.
La Nobel de la Pau ho deu haver estat només a estones. La condició humana esdevé frustrant una vegada més. Potser el Nobel de la Pau hauria de ser un premi honorífic post mórtem, quan la biografia del personatge ja fos definitiva.  


Premio Nobel a ratos

Suu Kyi, líder de Birmania, autoriza la persecución de la minoría musulmana rohignya y ensucia desdichadamente el premio que recibió hace 19 años.
De 1989 a 2010 fue víctima de detenciones intermitentes, con más períodos de arresto domiciliario que de libertad. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comité noruego le concedió el año 1991 el Premio Nobel de la Paz, un galardón que enaltece en primer lugar la promoción de la paz. Aunque el mérito auténtico de Suu Kyi consistía en enfrentarse a un régimen totalitario y en pagarlo con el encarcelamiento, que no es poco, los otorgantes además deberían de entrever en ella el espíritu de la paz.
Llegado el momento de demostrar que los noruegos no estaban equivocados, resulta que la Nobel birmana no lo hace. La persecución a muerte de los rehignya y el éxodo a Bangladesh de hasta 270.000 personas decepcionan por completo. Suu Kyi, que se escuda alegando que ha habido ataques terroristas por parte de los rehignya, defrauda como galardonada y como budista. Luchar contra los dirigentes terroristas es legítimo, no lo es expulsar a todo un pueblo. Practicar el budismo es legítimo, no lo es traicionar su prédica de no hacer daño permitiendo una limpieza étnica de musulmanes.

La Nobel de la Paz lo debe de haber sido sólo a ratos. La condición humana resulta frustrante una vez más. Quizás el Nobel de la Paz tendría que ser un premio honorífico post mórtem, cuando la biografía del personaje ya fuera definitiva.

divendres, 1 de setembre de 2017

El ruido y la sopa de ajo -El soroll i la sopa d’all

                                                El soroll i la sopa d’all

Heus aquí que es parla de la contaminació acústica ara que l’Organització Mundial de la Salut ha fet públic un estudi que remarca com el soroll massa alt perjudica la salut. Ve a ser com descobrir la sopa d’all. Tot i que, el pitjor és que parlar-ne de ben segur que no servirà de res. Patim un excés de soroll per tot arreu, des de fa anys, i és de témer que així continuarem.  
Soroll provinent del carrer tant a pobles com a ciutats, en especial per part d’unes motocicletes trucades a les quals cap ajuntament no s’ha interessat a posar-hi fre. Es veu que  alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores sordegen. Tant pel que fa als vehicles en sí com a les queixes de la ciutadania. No deixa de ser curiosa tanta desídia.
Soroll a les festes a l’aire lliure, amb la música emesa a uns decibels insuportables, reglamentàriament prohibits. Prohibits, però no impedits per les autoritats que haurien de fer complir el reglament. Més presència de sords a l’Administració.
Soroll fins a altes hores de la nit als hotels de la costa, on es veu que la gent ha de ballar sense dirigir-se la paraula, impedint alhora que la resta de concurrents puguin fer-ho sense esgargamellar-se. Obligant els treballadors a suportar cada nit unes agressions a l’oïda que van contra la salut laboral. Sorprèn que els sindicats, tan curosos en altres temes, deixin a la seva negra sort cambres i cambreres. Tant com als empleats en discoteques, condemnats a portar audiòfons al poc temps.
En fi, la sopa d’all i el més calent a l’aigüera.  

El ruido y la sopa de ajo

Hete aquí que ahora se habla de la contaminación acústica porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho público un estudio que subraya cómo el ruido demasiado elevado perjudica la salud. Viene a ser como descubrir la sopa de ajo. Pese a que, lo peor es que hablar de ello a buen seguro que no servirá de nada. Sufrimos un exceso de ruido por todos lados, desde hace tiempo, y es de temer que así continuaremos. 
Ruido proveniente de la calle tanto en pueblos como ciudades, en especial por parte de unas motocicletas trucadas a las cuales ningún ayuntamiento se ha interesado en poner freno. Por lo visto, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas son sordos. Tanto con respecto a los vehículos en sí como a las quejas de la ciudadanía. No deja de resultar curiosa tanta desidia.
Ruido en las fiestas al aire libre, con la música emitida a unos decibelios insoportables, reglamentariamente prohibidos. Prohibidos, pero no impedidos por las autoridades que deberían hacer cumplir el reglamento. Más presencia de sordos en la Administración.
Ruido hasta altas horas de la noche en los hoteles de la costa, donde al parecer la gente ha de bailar sin dirigirse la palabra, impidiendo a su vez que el resto de concurrentes puedan hacerlo sin desgañitarse. Obligando a los trabajadores a soportar noche tras noche unas agresiones al oído que van contra la salud laboral. Sorprende que los sindicatos, tan cuidadosos en otros temas, dejen a su negra suerte a camareros y camareras. Tanto como a los empleados en discotecas, condenados a llevar audífonos tempranamente.

En fin, la sopa de ajo y todo por hacer.

diumenge, 27 d’agost de 2017

Las niñas sirvientas de Marruecos - Les nenes minyones del Marroc

                                  Les nenes minyones del Marroc

Sovint succeeix que una bona notícia posa al descobert una injustícia anterior de la qual no es donava informació. Comentari aplicable a la revelació apareguda a la premsa sobre una llei aprovada al Marroc que regula, per fi, el treball domèstic. Cal dir per fi, atès que, segons ara se sap, Human Rights Watch ja va alertar el 2013 de que nenes minyones menors de fins a 8 anys patien “abusos físics i treballaven moltes hores per pocs diners”. Aquí, en saber-ho, la gent corrent es queda bocabadada, però resulta que el Marroc està a tocar i endemés és un país ben considerat pel govern espanyol. Moltes nenes han viscut esclavitzades fins al moment, però queda clar que això no era cap impediment diplomàtic ni comercial.
El dia 10 d’agost d’enguany va entrar en vigor l’esmentada llei, però va ésser un any després d’haver estat aprovada al parlament. Què més dóna que es trigui 12 mesos a alliberar les esclaves!...
Ara cal que la llei es compleixi, de manera que l’edat mínima per al servei domèstic sigui de 16 anys, que el contracte establert determini 40 hores setmanals fins els 18 anys, edat en què puja a les 48 hores. També es fixen vacances, un salari mínim i l’alta a la seguretat social. A més, un requisit revelador: un examen mèdic cada sis mesos. Quan de patiment al llarg de molts anys!... Explotació, maltractaments i violacions sense cap mena de persecució, judici, càstig.
Només un petit estret marítim separa Europa del Marroc, nogensmenys, la ceguesa interessada ha estat immensa. Cap sanció de la Unió Europea vers el govern marroquí. Per sort, un parlament més progressista s’ha preocupat de les nenes.  El següent pas consisteix a vigilar que la llei no sigui paper mullat.

Las niñas sirvientas de Marruecos

A menudo sucede que una buena noticia pone al descubierto una injusticia anterior de la cual no se daba información. Comentario aplicable a la revelación aparecida en la prensa sobre una ley aprobada en Marruecos que regula, por fin, el trabajo doméstico. Debemos decir por fin, dado que, según ahora se sabe, Human Rights Watch ya alertó en 2013 de que niñas sirvientas menores de hasta 8 años sufrían “abusos físicos y trabajaban muchas horas por poco dinero”. Aquí, al saberlo, la gente corriente se queda boquiabierta, pero resulta que Marruecos está a un paso y además es un país bien considerado por el gobierno español. Muchas niñas han vivido esclavizadas hasta el momento, mas queda claro que eso no era ningún impedimento diplomático ni comercial.
El día 10 de agosto de este año entró en vigor la mencionada ley, pero fue un año después de haber sido aprobada en el parlamento. ¡Qué más da que se tarde 12 meses en liberar a las esclavas!...
Ahora es necesario que la ley se cumpla, de manera que la edad mínima para el servicio doméstico sea de 16 años, que el contrato establecido determine 40 horas semanales hasta los 18 años, edad en que sube a las 48 horas. También se fijan vacaciones, un salario mínimo y el alta en la seguridad social. Y además, un requisito revelador: un examen médico cada seis meses. ¡Cuando padecimiento a lo largo de muchos años!... Explotación, maltratos y violaciones sin ningún tipo de persecución, juicio, castigo.

Tan solo uno pequeño estrecho marítimo separa Europa de Marruecos, no obstante, la ceguera interesada ha sido inmensa. Ninguna sanción de la Unión Europea hacia el gobierno marroquí. Por suerte, un parlamento más progresista se ha preocupado de las niñas.  El siguiente paso consiste en vigilar que la ley no sea papel mojado.

divendres, 18 d’agost de 2017

Siria y la indiferencia de la ONU - Síria i la indiferència de l’ONU

Síria i la indiferència de l’ONU

Commocionats com estem per l’atemptat a Barcelona, val la pena adonar-nos de que les maldats no sorgeixen del no res. Fa dies que els mitjans no parlen de Síria, no perquè la guerra s’hagi acabat sinó que, segons sembla, va a modes. Les tragèdies bèl·liques a voltes interessen a voltes, no. Una notícia sí que coneixem: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comissió Internacional Independent d’Investigació sobre Síria adscrita a l’ONU.
Del Ponte, entre els anys 1999 i 2007, va estar a càrrec del Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia, el qual va processar Slodoban Milosevic, ex president serbi, acusat de crims de guerra i genocidi. Ara es retira de l’esmentada Comissió sobre Síria perquè “no fa absolutament res”, afirma. L’organisme, creat l’agost de 2011 pel Consell de Drets Humans de l’ONU, es limita a emetre un informe cada sis mesos. Això és tot. Entremig hi ha morts, ferits, violacions, destrucció, misèria, fam, malalties, brutal despesa en armament, i terrorisme.
De fet, les Nacions Unides vénen a ésser un mirall del conjunt del món. A un cantó, el poder econòmic i la política al seu servei; a l’altre, la massa inerme.  Indiferència volguda per part d’uns i induïda vers els altres. Conflictes armats a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà, i Síria com a emblema màxim en aquests moments. En paraules de Carla del Ponte, a Síria, “el govern ha perpetrat crims horribles contra la humanitat i ha fet servir armes químiques. I l’oposició està formada ara per extremistes i terroristes”.
Mentre el flagell no els toca directament, les classes subordinades van a treballar, paguen impostos, fan vacances, procreen. Mentrestant, l’ONU, fundada entre altres motius per a la defensa dels drets humans, continua indiferent.


Siria y la indiferencia de la ONU

Conmocionados como estamos por el atentado en Barcelona, vale la pena darnos cuenta de que las maldades no surgen de la nada. Hace días que los medios no hablan de Siria, no porque la guerra se haya acabado sino que, según parece, va a modas. Las tragedias bélicas a veces interesan a veces, no. Una noticia sí que conocemos: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria adscrita a la ONU.
Del Ponte, entre los años 1999 y 2007, estuvo a cargo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el cual procesó a Slodoban Milosevic, expresidente serbio, acusado de crímenes de guerra y genocidio. Ahora se retira de la mencionada Comisión sobre Siria porque “no hace absolutamente nada”, afirma. El organismo, creado en agosto del 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se limita a emitir un informe cada seis meses. Eso es todo. Entretanto hay muertos, heridos, violaciones, destrucción, miseria, hambre, enfermedades, brutal gasto en armamento, y terrorismo.

De hecho, las Naciones Unidas vienen a ser un espejo del conjunto del mundo. A un lado, el poder económico y la política a su servicio; en el otro, la masa inerme.  Indiferencia deseada por parte de unos e inducida en los otros. Conflictos armados en África, en Oriente Medio, y Siria como emblema máximo en estos momentos. En palabras de Carla del Ponte, en Siria, “el gobierno ha perpetrado crímenes horribles contra la humanidad y ha utilizado armas químicas. Y la oposición está formada ahora por extremistas y terroristas”.
Mientras el azote no les toca directamente, las clases subordinadas van a trabajar, pagan impuestos, hacen vacaciones, procrean. Mientras tanto, la ONU, fundada entre otros motivos para la defensa de los derechos humanos, continúa indiferente.divendres, 11 d’agost de 2017

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902 - Vergonya dels telèfons 901 i 902

         Vergonya dels telèfons 901 i 902

Quan una empresa s’anuncia per ràdio, per televisió o a la premsa i indica que se la truqui a un número telefònic que comença per 902, vostè creu que pot fiar-se’n? Si d’antuvi l’obliga a trucar a un telèfon de tarifació especial en comptes dels que són de tarifa plana, com pot confiar en que tingui bones intencions, en que sigui formal, en que allò que li ofereixi o vengui no sigui un engany?
En lloc de que la trucada li resulti de franc al sol·licitant o al client, aquesta mena de negociants fan que marcant un 901 aquells paguin la meitat del cost, i si és un 902, el paguin sencer. És possible que molta gent ho sàpiga, però no ho sembla, atès que el més lògic seria negar-se a utilitzar aquests números. Algunes persones ho fan, però la majoria passen pel tub i s’avenen a l’estafa.
En aquest joc brut hi entren també algunes companyies de serveis públics, malgrat que la llei determina que les seves línies d’atenció al client han de tenir un número gratuït. Això val per al gas, la llum, etc. L’enganyifa es va fent gran i s’estén, fins el punt que l’organització Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que 18 asseguradores molt importants incompleixen la llei que també els pertoca.
Per una banda, doncs, la picaresca i l’abús més indignes; per un altra, la letargia de les autoritats que han de vigilar que les lleis no quedin en paper mullat; i per últim, la complaença dels usuaris, la manca d’oposició. Si hi hagués una protesta social, aquestes martingales s’acabarien.

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902

Cuando una empresa se anuncia por radio, por televisión o en la prensa e indica que se la llame a un número telefónico que empieza por 902, ¿usted cree que puede fiarse? Si desde un principio le obliga a llamar a un teléfono de tarifación especial en lugar de los que son de tarifa plana, ¿cómo puede confiar en que tenga buenas intenciones, en que sea formal, en que aquello que le ofrezca o venda no sea un engaño?
En vez de que la llamada le resulte gratis al solicitante o al cliente, esta clase de negociantes hacen que marcando un 901 estos paguen la mitad del coste, y si es un 902, lo paguen por entero. Es posible que mucha gente lo sepa, pero no lo parece, dado que lo más lógico sería negarse a utilizar tales números. Algunas personas lo hacen, sin embargo, la mayoría pasan por el tubo y se avienen a la estafa.
En este juego sucio entran también algunas compañías de servicios públicos, pese a que la ley determina que sus líneas de atención al cliente deben tener un número gratuito. Esto vale para el gas, la luz, etc. La artimaña se va haciendo grande y se extiende, hasta el punto que la organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que 18 aseguradoras muy importantes incumplen la ley que también les incumbe.
Por una parte, pues, la picaresca y el abuso más indignos; por otra, la letargia de las autoridades que han de vigilar que las leyes no queden en papel mojado; y por último, la complacencia de los usuarios, la falta de oposición. Si hubiera una protesta social, estos trapicheos se acabarían.