dissabte, 29 de juliol de 2017

Prohibido no matar - Prohibit no matar

                                    Prohibit no matar

Per norma, les regles són positives, a favor del bé. El cinquè manament catòlic mana no matar, i endemés la moral natural va per aquest camí. Malgrat això, resulta que el govern espanyol, d’arrel catòlica per cert, prohibeix que a les Illes Balears es deixi de matar toros. Que l’Executiu balear disposa que a les corrides de braus no hi hagi ni banderilles ni mort i que l’espectacle no duri més de 10 minuts, doncs el Govern central recorrerà la llei. Considera que cal turmentar y exterminar l’animal, i que en cas contrari es vulnera la Llei aprovada per les Corts Generals ara fa quatre anys. El toreig s’ha convertit des de llavors en un patrimoni cultural, tan si vols com si no vols, tant si respectes els animals com si els menysprees, tant si el seu patiment et fa mal com si t’importa un rave.
Aquesta obsessió per mantenir una tradició obsoleta, pròpia d’èpoques en què es desconeixia la sensibilitat dels mamífers, esdevé difícil d’entendre. És manca de sensibilitat per part dels propis humans, dels aficionats taurins? Sí, d’això es deu tractar. Davant d’aquest fet, només val a dir que, cadascú amb la seva consciència, i llàstima, perquè si no se’n té els perjudicats són els altres, en aquest cas, éssers vius com ara els toros.
El que cal combatre sense pal·liatius és un Govern, un  Estat, que fa bandera de la tauromàquia i a més en diu bé cultural. Si us plau, que estem al segle XXI!...

Prohibido no matar

Por norma, las reglas son positivas, a favor del bien. El quinto mandamiento católico manda no matar, y además la moral natural va por este camino. A pesar de todo, resulta que el gobierno español, de raíz católica por cierto, prohíbe que en las Islas Baleares se deje de matar toros. Que el Ejecutivo balear dispone que a las corridas no haya ni banderillas ni muerte y que el espectáculo no dure más de 10 minutos, pues el Gobierno central recurrirá la ley. Considera que hay que atormentar y exterminar al animal, y que en caso contrario se vulnera la Ley aprobada por las Cortes Generales hace cuatro años. El toreo se ha convertido desde entonces en un patrimonio cultural, tanto si quieres como si no quieres, tanto si respetas a los animales como si los desprecias, tanto si su padecimiento te hace daño como si te importa un rábano.
Esta obsesión por mantener una tradición obsoleta, propia de épocas en que se desconocía la sensibilidad de los mamíferos, se hace difícil de entender. ¿Es falta de sensibilidad por parte de los propios humanos, de los aficionados taurinos? Sí, de eso se debe tratar. Ante semejante hecho, solo cabe a decir que, allá cada cual con su conciencia, y lástima, porque si no se tiene los perjudicados son los otros, en este caso, seres vivos como los toros.

Lo que hay que combatir sin paliativos es un Gobierno, un Estado, que hace bandera de la tauromaquia y además la califica de bien cultural. ¡Por favor, que estamos en el siglo XXI!...