divendres, 12 de desembre de 2014
La tortura als Estats Units

                La primera potència mundial ha retrocedit a l’Edat Mitjana amb la pràctica de la tortura. Era una cosa sabuda des del 2006, quan el Senat, a petició del president George W. Bush, va autoritzar les “proves acusatòries obtingudes per coacció”, tot i això, fins al moment no s’ha fet públic un informe que converteix en explícit l’implícit. El sobtat escàndol de l’Administració, amb Barack Obama al capdavant, ha esclatat tan sonora com hipòcritament, i sense possibilitat de retrocedir en el mal causat.
                Fa 8 anys es va legalitzar que les detencions fossin indefinides, com en el cas de Guantánamo; que els presoners no tinguessin dret al habeas corpus (instituït a Anglaterra el 1679 i que permet a un detingut apel·lar a un tribunal ordinari perquè examini la legalitat de l’arrest); que fos el President qui decidís quins mètodes eren tortura i quins no. Tot això embolcallat amb una ordre definitiva: que els procediments es mantinguessin en secret.
No repetirem aquí els horrors perpetrats, ja àmpliament transcrits a la premsa. Del que es tracta és de deixar constància de dos punts rellevants. Primer, des del 2006 era sabut que la tortura s’havia legalitzat, convertint en obvi allò de,”tal faràs tal trobaràs”. Segon, el govern dels Estats Units no acusarà els torturadors, i encara menys al primer responsable de la via lliure a la tortura, el president Bush. En expressió del The New York Times aquell mateix any 2006, es queia en “un dels moments més baixos de la democràcia dels Estats Units”.

La tortura en Estados Unidos

                La primera potencia mundial ha retrocedido a la Edad Media en la práctica de la tortura. Era algo sabido desde 2006, cuando el Senado, a petición del presidente George W. Bush, autorizó las “pruebas acusatorias obtenidas por coacción”, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público un informe que convierte en explícito lo implícito. El súbito escándalo de la Administración, con Barack Obama al frente, ha estallado tan sonora como hipócritamente, y sin posibilidad de retroceder en el daño causado.
                Hace 8 años se legalizó que las detenciones fueran indefinidas, como en el caso de Guantánamo; que los prisioneros no tuvieran derecho al habeas corpus (instituido en Inglaterra en 1679 y que permite a un detenido apelar a un tribunal ordinario para que examine la legalidad del arresto); que fuera el Presidente quien decidiera qué métodos eran tortura y cuáles no. Todo ello envuelto con una orden definitiva: que los procedimientos se mantuvieran en secreto.
                No vamos a repetir aquí los horrores perpetrados, ya ampliamente transcritos en la prensa. Se trata de dejar constancia de dos puntos relevantes. Primero, desde 2006 era sabido que la tortura se había legalizado, convirtiendo en obvio esto de, ”aquellos polvos trajeron estos lodos”. Segundo, el gobierno de los Estados Unidos no acusará a los torturadores, i aún menos al primer responsable de la vía libre a la tortura, el presidente Bush. En expresión del The New York Times aquel mismo año 2006, se caía en “uno de los momentos más bajos de la democracia de los Estados Unidos”.