divendres, 5 de desembre de 2014Millor amb menys?
                 El poeta i pensador estatunidenc Henry David Thoreau (1817-1862) va escriure: “L’home és ric en proporció amb el nombre de coses sense les quals pot viure”. Què pobres que són, doncs, totes aquestes persones, precisament dels EUA, que durant el Black Fryday corrent cap a les botigues que ofereixen rebaixes i, embogides, no s’estan de provocar tumults, baralles, ferits!... Les imatges que s’han divulgat resulten colpidores. Ulls esbatanats, boques obertes cridaneres, empentes i bregues per fer-se amb una mercaderia, i tot plegat aspirant a estendre’s arreu d’Europa, des de Londres fins a la pròpia Barcelona.
                Qualsevol anàlisi sociològic que se’n vulgui fer s’endinsa en l’antagonisme que s’estableix entre creixement econòmic i preservació dels bens naturals. El professor de la UB Joaquim Sempere va publicar l’any 2009 un llibre vigorós: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecològica. (Ed. Crítica). Qui gosa actualment advocar per un consum restringit? L’austeritat, imposada des de d’alt, té mala premsa. El que cal, propugnat contradictòriament també des de d’alt, és consumir per tal de reactivar l’economia. La crisi ha fet minvar el residus, es contamina menys, però això, com que no ha estat volgudament assumit sinó obligat, empobrint tant la classe mitja com la baixa, no satisfà ningú.
                Què potser podem trobar un més gran desconcert que el derivat de la caiguda dels preus i el conseqüent temor suscitat per la deflació? La lògica ens diria que, en època de precarietat, la contenció dels preus afavoreix a la immensa majoria de gent, però no obstant, el sistema posa el crit al cel i s’estira els cabells. Tal vegada no existeix millor exemple de com els camins del capitalisme divergeixen entre els dirigents i els subordinats, entre els que hi treuen profit i els que van a remolc.
                Postula Sempere que “la quantitat de bens de consum finals no pot seguir creixent indefinidament (...) ...cal emprendre processos de decreixement compatibles amb el creixement en els sectors de les necessitats bàsiques insatisfetes”. És obvi que no és aquest l’objectiu que persegueixen els creadors d’iniciatives com ara el Black Fryday, tal com no és l’objectiu dels seus seguidors. Una pregunta a fer-se és, com a subordinats i a remolc, quin benefici en treuen? Parafrasejant Pierre Bourdie, per acabar amb un altre sociòleg i portant a col·lació el seu assaig La dominació masculina, valgui a dir que de la mateixa manera que les dones “apliquen categories construïdes des dels punts de vista dels dominants a les relacions de dominació, categories que fan aparèixer com a naturals”, així la relació entre els interessos del capital per sobre de les masses obedients apareixen a ulls d’aquestes com a naturals.
  ¿Mejor con menos?
                 El poeta y pensador estadounidense Henry David Thoreau (1817-1862) escribió: “El hombre es rico en proporción al número de cosas sin las cuales puede vivir”. ¡Qué pobres que son, pues, todas estas personas, precisamente de EE.UU., que durante el Black Fryday corren hacia las tiendas que ofrecen rebajas y, enloquecidas, no se privan de provocar tumultos, peleas, heridos!... Las imágenes que se han divulgado resultan impactantes. Miradas enfebrecidas, bocas abiertas chillonas, empujones y pugnas para hacerse con una mercancía, y todo ello aspirando a extenderse por toda Europa, desde Londres hasta la propia Barcelona.
                Cualquier análisis sociológico que se pretenda hacer se adentra en el antagonismo que se establece entre crecimiento económico y preservación de los bienes naturales. El profesor de la UB Joaquim Sempere publicó en el año 2009 un libro vigoroso: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica. (Ed. Crítica). ¿Quién osa actualmente abogar por un consumo restringido? La austeridad, impuesta desde de alto, tiene mala prensa. Lo que conviene, propugnado contradictoriamente también desde lo alto, es consumir a fin de reactivar la economía. La crisis ha hecho disminuir los residuos, se contamina menos, pero eso, como no ha sido voluntariamente asumido sino obligado, empobreciendo tanto a la clase media como a la baja, no satisface a nadie.
                ¿Acaso podemos encontrar un mayor desconcierto que el derivado de la caída de los precios y el consecuente temor suscitado por la deflación? La lógica nos diría que, en época de precariedad, la contención de los precios favorece a la inmensa mayoría de la gente, sin embargo, el sistema pone el grito en el cielo y se tira de los pelos. Tal vez no existe mejor ejemplo de cómo los caminos del capitalismo divergen entre dirigentes y subordinados, entre los que sacan provecho y los que van a remolque.
                Postula Sempere que “la cantidad de bienes de consumo finales no puede seguir creciendo indefinidamente (...) ...se hace necesario emprender procesos de decrecimiento compatibles con el crecimiento en los sectores de las necesidades básicas insatisfechas”. Es obvio que no es este el objetivo que persiguen los creadores de iniciativas como el Black Fryday, tal como no lo es el objetivo de sus seguidores. Una pregunta a hacerse es, como subordinados y a remolque, ¿qué beneficio sacan? Parafraseando Pierre Bourdie, para acabar con otro sociólogo y llevando a colación su ensayo La dominación masculina, valga decir que de la misma manera que las mujeres “aplican categorías construidas desde los puntos de vista de los dominantes en las relaciones de dominación, categorías que hacen aparecer como naturales”, así la relación entre los intereses del capital por encima de las masas obedientes aparecen a ojos de estas como naturales.