divendres, 16 de gener de 2015



                                                              El robot como a rival

Robots humanoides capaços de comunicar-se con a ésser humans seran introduïts a les oficines d’un important banc del Japó. Als actuals treballadors de l’entitat financera la primavera no sols els hi durà flors sinó competidors. Nao, que aquest és el nom atorgat a l’androide, atendrà els clients i es comunicarà amb ells utilitzant fins a 19 idiomes diferents. A la firma bancària li costarà 6.800 euros per robot un sola vegada, havent d’afegir-hi només els insignificants costos de carregar les bateries. Negoci rodó. L’humanoide substituirà, com a mínim, l’encarregat de la informació. Al  taulell instal·lat sota la lletra I ja no s’hi trobarà una persona sinó un ninot artificialment intel·ligent.
Per la seva part, Nestlé ha col·locat robots a les seves botigues del Japó, tenint  previst d’estendre el seu ús per tot el món. Quants llocs de feina s’han destruït o es destruiran? Quants se’n han creat a la companyia que fabrica els robots? Si únicament es tracta  d’aritmètica, valgui l’operació. Si furguem més, podem especular sobre quan succeirà que siguin els propis robots els que fabriquin els seus iguals. Podem preguntar-nos si els androides despertaran en els abocats a l’atur el mateix ressentiment que alguns senten vers el immigrants pobres que treballen per quatre xavos. Podem reflexionar sobre la dada de que cada robot substitueix, per terme mig, tres treballadors humans pel mateix treball i calcular com de diferent seria si els beneficis es repartissin entre l’empresa i els assalariats. Menys hores de feina, augment de sou i tot així, suficients guanys empresarials. La imatge ideal dels robots era la de millorar la vida del humans, la de tots els humans.


                                                                       El robot como rival

Robots humanoides capaces de comunicarse con seres humanos serán introducidos en las oficinas de un importante banco del Japón. A los actuales empleados de la entidad financiera la primavera no solo les traerá flores sino competidores. Nao, que tal es el nombre otorgado al androide, atenderá a los clientes y se comunicará con ellos utilizando hasta 19 idiomas distintos. A la firma bancaria le costará 6.800 euros por robot una sola vez, debiendo añadir tan solo los insignificantes gastos de cargar las baterías. Negocio redondo. El humanoide sustituirá, como mínimo, al encargado de la información. En el mostrador instalado bajo la letra I ya no se hallará una persona sino un muñeco artificialmente inteligente.
Por su parte, Nestlé ha colocado robots en sus tiendas de Japón, teniendo previsto extender su uso por todo el orbe. ¿Cuántos puestos de trabajo se han destruido o destruirán? ¿Cuántos se han creado en la compañía que fabrica los robots? Si únicamente se trata  de aritmética, valga la operación. Si hurgamos más, podemos especular sobre cuándo ocurrirá que sean los propios robots los que fabriquen a sus iguales. Podemos preguntarnos si los androides despertarán en los echados al paro el mismo resentimiento que algunos sienten contra los emigrantes pobres que trabajan por cuatro chavos. Podemos reflexionar sobre el dato de que cada robot sustituye por término medio a tres trabajadores humanos para el mismo trabajo y calcular cuán distinto sería si los beneficios se repartieran entre la empresa y los empleados. Menos horas de trabajo, aumento de sueldo y aún así, suficientes ganancias empresariales. La imagen ideal de los robots era la de mejorar la vida de los humanos, la de todos los humanos.