divendres, 11 d’agost de 2017

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902 - Vergonya dels telèfons 901 i 902

         Vergonya dels telèfons 901 i 902

Quan una empresa s’anuncia per ràdio, per televisió o a la premsa i indica que se la truqui a un número telefònic que comença per 902, vostè creu que pot fiar-se’n? Si d’antuvi l’obliga a trucar a un telèfon de tarifació especial en comptes dels que són de tarifa plana, com pot confiar en que tingui bones intencions, en que sigui formal, en que allò que li ofereixi o vengui no sigui un engany?
En lloc de que la trucada li resulti de franc al sol·licitant o al client, aquesta mena de negociants fan que marcant un 901 aquells paguin la meitat del cost, i si és un 902, el paguin sencer. És possible que molta gent ho sàpiga, però no ho sembla, atès que el més lògic seria negar-se a utilitzar aquests números. Algunes persones ho fan, però la majoria passen pel tub i s’avenen a l’estafa.
En aquest joc brut hi entren també algunes companyies de serveis públics, malgrat que la llei determina que les seves línies d’atenció al client han de tenir un número gratuït. Això val per al gas, la llum, etc. L’enganyifa es va fent gran i s’estén, fins el punt que l’organització Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que 18 asseguradores molt importants incompleixen la llei que també els pertoca.
Per una banda, doncs, la picaresca i l’abús més indignes; per un altra, la letargia de les autoritats que han de vigilar que les lleis no quedin en paper mullat; i per últim, la complaença dels usuaris, la manca d’oposició. Si hi hagués una protesta social, aquestes martingales s’acabarien.

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902

Cuando una empresa se anuncia por radio, por televisión o en la prensa e indica que se la llame a un número telefónico que empieza por 902, ¿usted cree que puede fiarse? Si desde un principio le obliga a llamar a un teléfono de tarifación especial en lugar de los que son de tarifa plana, ¿cómo puede confiar en que tenga buenas intenciones, en que sea formal, en que aquello que le ofrezca o venda no sea un engaño?
En vez de que la llamada le resulte gratis al solicitante o al cliente, esta clase de negociantes hacen que marcando un 901 estos paguen la mitad del coste, y si es un 902, lo paguen por entero. Es posible que mucha gente lo sepa, pero no lo parece, dado que lo más lógico sería negarse a utilizar tales números. Algunas personas lo hacen, sin embargo, la mayoría pasan por el tubo y se avienen a la estafa.
En este juego sucio entran también algunas compañías de servicios públicos, pese a que la ley determina que sus líneas de atención al cliente deben tener un número gratuito. Esto vale para el gas, la luz, etc. La artimaña se va haciendo grande y se extiende, hasta el punto que la organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que 18 aseguradoras muy importantes incumplen la ley que también les incumbe.
Por una parte, pues, la picaresca y el abuso más indignos; por otra, la letargia de las autoridades que han de vigilar que las leyes no queden en papel mojado; y por último, la complacencia de los usuarios, la falta de oposición. Si hubiera una protesta social, estos trapicheos se acabarían.