divendres, 6 d’octubre de 2017

El exceso de información según Harari - L’excés d’informació segons Harari

                   L’excés d’informació segons Harari

L’historiador i escriptor Yuval Noah Harari es va fer famós en publicar Sapiens, i ara ha tornat a encertar-la amb Homo Deus. Una breu història del demà. Analític i reflexiu a la vegada que amè i fins i tot ocurrent, retrata un futur força factible que alhora es capaç de posar-nos en bona part el pèls de punta.
El darrer capítol el dedica al que anomena “dadisme”, a l’univers que consisteix en un flux de dades que determina el valor de qualsevol fenomen i qualsevol entitat. Considera que el poder de les dades, convertides en informació, ja és incommensurable. A les darreres pàgines de l’obra sosté que, si bé “antigament la censura funcionava obstruint el flux d’informació”, a l’actualitat, “la censura funciona inundant la gent amb informació irrellevant”. Brillant sentència, complementada amb una altra: “en temps antics tenir poder significava tenir accés a les dades. Avui tenir poder significa saber què ignorar”.
Valgui afegir que a la dificultat d’esquivar dades i informacions aclaparadores enviades des dels grups de poder, el clau es rebla per la banda dels propis manipulats. És així atès que les xarxes socials constitueixen un immens caldo de cultiu de comunicacions irrellevants que fan difícil la concentració, la tria, la salvaguarda d’un mateix. Fan molt difícil aquest poder que  Harari  veu desitjable, el de saber ignorar.

El exceso de información según Harari

El historiador y escritor Yuval Noah Harari se hizo famoso al publicar Sapiens, y ahora ha vuelto a acertar con Homo Deus. Una breve historia del mañana. Analítico y reflexivo a la vez que ameno e incluso ocurrente, retrata un futuro bastante factible que al mismo tiempo es capaz de ponernos en buena medida los pelos de punta.
El último capítulo lo dedica a lo que denomina “datismo”, al universo que consiste en un flujo de datos que determina el valor de cualquier fenómeno y cualquier entidad. Considera que el poder de los datos, convertidos en información, ya es inconmensurable. En las últimas páginas de la obra sostiene que, si bien “antiguamente la censura funcionaba obstruyendo el flujo de información”, en la actualidad, “la censura funciona inundando a la gente con información irrelevante”. Brillante sentencia, complementada con esta otra: “en los tiempos antiguos tener poder significaba tener acceso a los datos. Hoy tener poder significa saber qué ignorar”.

Valga añadir que, a la dificultad de soslayar datos e informaciones abrumadoras enviadas desde los grupos de poder, se remacha el clavo por el lado de los propios manipulados. Es así dado que las redes sociales constituyen un inmenso caldo de cultivo de comunicaciones irrelevantes que hacen difícil la concentración, la selección, la salvaguarda de uno mismo. Hacen muy difícil este poder que Harari ve deseable, el de saber ignorar.