dissabte, 13 de gener de 2018

La catástrofe de la deuda pública - La catàstrofe del deute públic

   La catàstrofe del deute públic

És esgarrifós. El deute públic espanyol ha arribat a un bilió d’euros. Sí, una xifra de deu dígits que genera un pagament d’interessos de 30.000 milions anuals. No té res d’estrany que aquest deute ja equivalgui al 100% del PIB. On anirem a parar?        
Aquesta és una pregunta inevitable, però encara n’hi ha d’altres. A qui se li deuen tants diners? Quins són els creditors? Quins són aquests que en conjunt sobrepassen la riquesa de l’Estat espanyol? Banc Central Europeu (BCE), bancs espanyols, particulars compradors de Bons, Lletres i Obligacions de l’Estat. Tots plegats, els creditors i el deutor, fan allò que se’n diu, “embolica que fa fort”.  Fins a estimbar-se. ¿Es desembocarà en que el deutor ja no podrà continuar demanant préstecs i pagant interessos, demanant préstecs i pagant interessos..., fins a un infinit no factible? Llavors, quins seran els amos de tot un Estat? Manaran els financers més absolutament del que ja ho fan ara?
Mentrestant, la que havia de ser una guardiola garant de les pensions s’ha debolit. Per poder pagar cada mes als que durant anys van estar aportant-hi fons, el govern ja ha de demanar préstecs i ha d’abonar els interessos corresponents.
Quin sistema més injust, més estúpid i més poc transparent!... Perquè encara hi ha més interrogants. En què es gasten tants diners? Ni la sanitat, ni l’educació, ni l’accés a l’habitatge resulten encomiables. On s’entafora, doncs, aquest 100% del PIB? Que ens ho expliquin, exigim que ho facin.

  La catástrofe de la deuda pública

Es escalofriante. La deuda pública española ha ascendido a un billón de euros. Sí, una cifra de diez dígitos que genera un pago de intereses de 30.000 millones anuales. No sorprende que esta deuda ya equivalga al 100% del PIB. ¿Adónde iremos a parar?            
Es esta una pregunta inevitable, pero aún hay otras. ¿A quién se debe tanto dinero? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quiénes son los que en conjunto sobrepasan la riqueza del Estado español? Banco Central Europeo (BCE), bancos españoles, particulares compradores de Bonos, Letras y Obligaciones del Estado. Todos juntos, los acreedores y el deudor, componen aquello de, “menudo lío”.  Hasta despeñarse. ¿Desembocaremos en que el deudor ya no podrá continuar pidiendo préstamos y pagando intereses, pidiendo préstamos y pagando intereses..., hasta un infinito no factible? En este momento, ¿quiénes serán los dueños de todo un Estado? ¿Mandarán los financieros más absolutamente de lo que ya lo hacen?
Mientras tanto, la que debía ser una hucha garante de las pensiones se ha esfumado. Para poder pagar mensualmente a los que durante años estuvieron aportando fondos, el gobierno ya tiene que pedir préstamos y tiene que abonar los intereses correspondientes.

¡Qué sistema más injusto, más estúpido y más poco transparente!... Porque aún hay más interrogantes. ¿En qué se gasta tanto dinero? Ni la sanidad, ni la educación, ni el acceso a la vivienda resultan encomiables. ¿Dónde se agazapa, pues, este 100% del PIB? Que nos lo expliquen, exijamos que lo hagan.