divendres, 24 d’agost de 2018

El diseño de los autobuses - El disseny dels autobusos


El disseny dels autobusos

Barcelona disposa d’uns autobusos peculiars, tan peculiars que, amb una mica de sort, seran els únics al món. El sòl dels tramvies és pla; el dels trens, també; el dels avions, els autocars, no així el de la major part d’autobusos barcelonins.
Saludes el conductor, passes la targeta per la màquina i tires cap endavant a la recerca de seient. Llavors, hala, a escalar!... Com a mínim un esglaó, encara que el més corrent són dos. Fins i tot tres, sí, tres. A més a més, absència d’agafadors. Als nens i nenes els sembla divertit; la resta de passatgers, la gent gran en primer terme, ho jutgen abominable. Equilibris per pujar, equilibris per baixar.
Qui haurà dissenyat aitals nyaps? Qui els haurà fabricat? Qui els ha comprat? Tal cúmul de decisions estúpides no sembla possible, tot i això, ho ha estat. TMB, l’Ajuntament han donat el vistiplau a aquests autobusos i els han posat en circulació. Que potser no hi havia altres models a escollir, per què han hagut de ser aquests, per què s’ha beneït un pèssim disseny?
Existeixen motius espuris o simplement es deu a allò que una persona amb intel·ligència normal va comentar? “És que ells no van mai en autobús”.                       

 El diseño de los autobuses

Barcelona dispone de unos autobuses peculiares, tan peculiares que, con suerte, serán los únicos en el mundo. El piso de los tranvías es llano; el de los trenes, también; el de los aviones, los autocares, no así el de la mayor parte de autobuses barceloneses.
Saludas al conductor, pasas la tarjeta por la máquina y echas hacia adelante en busca de asiento. Entonces, ¡hala, a escalar!... Como mínimo un escalón, aunque lo más corriente son dos. Incluso tres, sí, tres. Por añadidura, ausencia de agarraderos. A los niños y niñas les parece divertido; al resto de pasajeros, la gente mayor en primer término, lo juzgan abominable. Equilibrios para subir, equilibrios para bajar.
¿Quién habrá diseñado tales bodrios? ¿Quién los habrá fabricado? ¿Quién los ha comprado? Tal cúmulo de decisiones estúpidas no parece posible, sin embargo, lo ha sido. TMB, el Ayuntamiento han dado el visto bueno a estos autobuses y los han puesto en circulación. ¿Acaso no había otros modelos a elegir, por qué han tenido que ser estos, por qué se ha bendecido un diseño infumable?
¿Existen motivos espurios o simplemente se debe a lo que una persona con inteligencia normal comentó? “Es que ellos nunca van en autobús”.