divendres, 9 de febrer de 2018

¿Qué les ocurre a nuestros niños? - Què els passa als nostres nens?


Què els passa als nostres nens?

                Són nens, tot i que no ho sembli quan els sens pronunciar paraulotes, els veus subjectes al mòbil, els saps espectadors de sèries i pel·lícules que d’antuvi estan adreçades a adults. Són quatre nens d’entre 12 i 14 anys els presumptes violadors d’un altre, aquest de 9 anys. Què hi tenen al cap i al cor?
                Sembla ser que la víctima patia assetjament des de feia temps, al mateix pati de l’escola, sense que ho digués ni als pares ni als mestres perquè estava amenaçat de rebre encara més si ho feia. Ara aquells quatre han estat expulsats de l’escola, i ja es veurà quin càstig se’ls aplica atès que són menors d’edat. Però, més enllà d’això, el que compta són els sentiments d’uns i altres, del nano violat i dels presumptes agressors. L’un es refarà alguna vegada del trauma? El altres se’n penediran per sempre més?
                Per últim, existeix el paper jugat pel centre escolar. Cal preguntar-se si els mestres tenen ulls a la cara o no. Segur que sí, però no deuen mirar, i si ho fan, no hi veuen. Els patis escolars no són una selva embullada on sigui tan difícil detectar situacions i conductes inadequades. Alhora que, també en hores de classe s’hauria de poder observar actituds reveladores. Potser és que les aules estan tan replenes que els professors i las professores prou feina tenen a mantenir l’ordre i a assolir el compliment d’una part de l‘ambiciós currículum escolar.
                Pel que fa als pares i mares d’una i altra banda, la patacada rebuda és molt forta. Cap d’ells no es va adonar de què passava. A l’època de la constant comunicació, succeeix que ningú sap res de ningú, inclosos els propis fills.


¿Qué les ocurre a nuestros niños?

 Son niños, aunque no lo parezca cuando les oyes pronunciar palabrotas, los ves sujetos al móvil, los sabes espectadores de series y películas que de entrada están dirigidas a adultos. Son cuatro niños de entre 12 y 14 años los presuntos violadores de otro, este de 9 años. ¿Qué tienen en la cabeza y en el corazón?
 Parece ser que la víctima sufría acoso desde hacía tiempo, en el mismo patio de la escuela, sin que lo dijera ni a los padres ni a los maestros porque estaba amenazado con sufrir todavía más si lo hacía. Por el momento, aquellos cuatro han sido expulsados de la escuela, y ya se verá qué castigo se les aplica dado que son menores de edad. Pero, más allá de eso, lo que cuenta son los sentimientos de unos y otros, del crío violado y de los presuntos agresores. ¿El primero se repondrá alguna vez del trauma? ¿El otros se arrepentirán por siempre jamás?
 Por último, existe el papel jugado por el centro escolar. Hay que preguntarse si los maestros tienen ojos en la cara o no. Seguro que sí, pero no deben de mirar, y si lo hacen, no ven. Los patios escolares no son una selva enmarañada donde sea tan difícil detectar situaciones y conductas inadecuadas. A la vez que, también en horas de clase se tendría que poder observar actitudes reveladoras. Quizás es que las aulas están tan repletas que los profesores y las profesoras bastante trabajo tienen con mantener el orden y con alcanzar el cumplimiento de una parte del ambicioso currículum escolar.
                Por lo que respecta a los padres y madres de uno y otro lado, el batacazo recibido es muy fuerte. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que ocurría. En la época de la constante comunicación, sucede que nadie sabe nada de nadie, incluidos los propios hijos.