divendres, 5 d’octubre de 2018

El acomodado Carlos Solchaga - El benestant Carlos Solchaga


                   El benestant Carlos Solchaga

L’ex doblement ministre, en els dos governs de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que els pensionistes no es mereixen el que cobren cada mes. Segons ell, cap no ha pagat ni la meitat del que percep. Per tant, res de tornar a la revalorització de les pensions segons l’IPC.
Dues observacions al respecte. Primera.  El forçosament intel·ligent Solchaga, ja que no s’és ministre d’Indústria i Energia, Economia i Hisenda sense tenir un mínim talent, s’expressa com si la renda que els pensionistes ingressen cada mes quedés captiva en un cofre. Com si no consumissin, paguessin amb això l’IVA inclòs a cada producte o servei, no formessin part de l’engranatge econòmic del país. A més a més, fa cas omís que en la declaració de la renda abonen l’IRPF d’unes quantitats que procedeixen de salaris pels quals ja van pagar a Hisenda. El senyor exministre no aprova l’examen.
Segona. Si actualment Solchaga retreu als pensionistes que cobrin en excés, què passarà en el futur -en boca d’un altre ministre de la seva mateixa traça, és obvi, ja que ningú no viu eternament, - respecte als cotitzant actuals? Quan el 91% de l’ocupació és de caràcter temporal, quan aquest estiu un 21% dels contractes laborals han estat per a menys d’una setmana, quan la gran majoria dels salaris no treuen de la precarietat els treballadors resultarà que aquests pensionistes no hauran pagat ja no la meitat sinó ni la quarta part del que percebin. De ser així, seria culpa d’ells l’haver estat explotats com a treballadors fins al punt de cotitzar quantitats misèrrimes a la Seguretat Social? Caldria deixar-los morir d’inanició?
Els tan ben acomodats com Carlos Solchaga farien bé de gaudir del seu benestar sense obrir la boca.

El acomodado Carlos Solchaga

El ex doblemente ministro, en los dos gobiernos de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que los pensionistas no se merecen lo que cobran cada mes. Según él, ninguno ha pagado ni la mitad de lo que percibe. Por lo tanto, nada de volver a la revalorización de las pensiones según el IPC.
Dos observaciones al respecto. Primera.  El forzosamente inteligente Solchaga, dado que no se es ministro de Industria y Energía, Economía y Hacienda sin poseer un mínimo talento, se expresa como si la renta que los pensionistas ingresan cada mes quedara cautiva en un cofre. Como si no consumieran, pagaran con ello el IVA incluido en cada producto o servicio, no formaran parte del engranaje económico del país. Además, hace caso omiso de que en la declaración de la renta abonan el IRPF de unas cantidades que proceden de salarios por los que ya pagaron a Hacienda. El señor ex ministro no aprueba el examen.
Segunda. Si actualmente Solchaga reprocha a los pensionistas que cobren en exceso, ¿qué ocurrirá en el futuro -en boca de otro ministro de su misma traza, es obvio, ya que nadie vive eternamente, - respecto a los cotizantes actuales? Cuando el 91% de la ocupación es de carácter temporal, cuando este verano un 21% de los contratos laborales han sido para menos de una semana, cuando la gran mayoría de los salarios no sacan de la precariedad a los trabajadores resultará que estos pensionistas no habrán pagado ya no la mitad sino ni la cuarta parte de lo que perciban. De ser así, ¿sería culpa de ellos el haber sido explotados como trabajadores hasta el punto de cotizar cantidades misérrimas a la Seguridad Social? ¿Habría que dejarlos morir de inanición?
Los tan bien acomodados como Carlos Solchaga harían bien en disfrutar de su bienestar sin abrir la boca.