divendres, 26 d’octubre de 2018

Orejeras para los humanos - Orelleres per als humans


                            Orelleres per als humans

Fins ara, les orelleres estaven reservades a les cavalleries, però aviat els éssers humans es podran equiparar als equins. Sabut és que les orelleres són unes peces de cuir que se’ls hi col·loquen als animals de tir per impedir que mirin pels costats. És perquè no s’espantin davant qualsevol incident lateral, perquè no es distreguin, perquè no vegin cap altra cosa que el camí recte pel qual han de marxar. Un adminicle que es preveu també sigui aplicat als oficinistes.
L’estudi de disseny de Panasonic anomenat Future Life Factory està ultimant unes àmplies orelleres amb destinació als caps humans. Les oficines en les quals moltes persones comparteixen espai faciliten la comunicació, les relacions personals, efectes que si bé en sentit ampli poden considerar-se positius en hores de feina entorpeixen la productivitat. En conseqüència, a fi d’evitar distraccions i tertúlies, les previstes orelleres seran grans, contundents. Res de visió perifèrica, tan sols un ordinador enfront en el qual fixar els ulls i la ment. Un ramat de cavalls, bous i d’altres en l’ample camp proveïts d’orelleres; anàlogament, un ramat d’empleats entre les quatre parets de l’oficina. Es tracta de rendir a la feina, encara que sigui a costa d’equiparar bèsties i persones.

 Orejeras para los humanos

Hasta ahora, las orejeras estaban reservadas a las caballerías, pero pronto los seres humanos podrán ser equiparados a los equinos. Sabido es que las orejeras son unas piezas de cuero que se les colocan a los animales de tiro para impedir que vean por los lados. Para que no se asusten ante cualquier incidente lateral, para que no se distraigan, para que no vean otra cosa que el camino recto por el que deben marchar. Un adminículo que se prevé también sea aplicado a los oficinistas.
El estudio de diseño de Panasonic llamado Future Life Factory está ultimando unas amplias orejeras con destino a las cabezas humanas. Las oficinas en las cuales muchas personas comparten espacio facilitan la comunicación, las relaciones personales, efectos que si bien en sentido lato pueden considerarse positivos en horas de trabajo entorpecen la productividad. En consecuencia, a fin de evitar distracciones y tertulias, las previstas orejeras serán grandes, contundentes. Nada de visión periférica, tan solo un ordenador enfrente en el que fijar los ojos y la mente. Una manada de caballos, bueyes y demás en el ancho campo provistos de orejeras; análogamente, una manada de empleados entre las cuatro paredes de la oficina. Se trata de rendir en el trabajo, aunque sea a costa de equiparar bestias y personas.