divendres, 8 de gener de 2016

                               Obama, xèrif segle XXI

El president Obama està entestat a aconseguir un control en la venda d’armes als Estats Units malgrat que el Congrés i el Senat s’hi oposen majoritàriament. La seva actitud ve a ser la del xèrif que s’enfronta a una ciutat sense llei. Pel que es veu, els estatunidencs tenen el tir tan fàcil com els seus avantpassats. Tot i viure entre gratacels, enyoren el far-west de fa més de cent anys, quan les raons es discutien amb pistoles i guanyaven els facinerosos més forts llevat que un xèrif valent fes acte de presència.
Es demostra que l’atavisme que impregna mentalitats, pautes i costums se superposa al present i a la realitat. La xifra de 30.000 morts anuals per armes de foc deixa indiferents a milions de ciutadans. Prefereixen tenir una pistola a la butxaca, com un cowboy, que prevenir matances com les esdevingudes a diverses escoles, de malaurat record. S’atribueix al lobby del rifle l’oposició a la restricció d’armes, i sens dubte és així, però cal no oblidar que els diputats i senadors son escollits democràticament, és a dir, els vots de la gent decideixen la composició d’ambdues cambres. Si consten d’una majoria a favor de la lliure venda d’armes ho deuen als electors.
Des d’aquí ens pot resultar incomprensible en especial que els pares de família exposin les criatures a rebre algun tret. Però no oblidem que molts d’ells no sols posseeixen armes sinó que en regalen als fills. Sembla que l’Obama se’n sortirà per decret, per la força de la llei. Potser serà un primer pas per deslligar el país del brutal oest.

Obama, sheriff siglo XXI

El presidente Obama está empeñado en conseguir el control de la venta de armas en Estados Unidos aunque el Congreso y el Senado se oponen mayoritariamente. Su actitud viene a ser la del sheriff que se enfrenta a una ciudad sin ley. Por lo que se ve, los estadounidenses tienen el tiro tan fácil como sus antepasados. A pesar de vivir entre rascacielos, añoran el far-west de hace más de cien años, cuando las razones se discutían con pistolas y ganaban los facinerosos más fuertes a menos que un sheriff valiente hiciera acto de presencia.
Se demuestra que el atavismo que impregna mentalidades, pautas y costumbres se superpone al presente y a la realidad. La cifra de 30.000 muertos anuales por armas de fuego deja indiferentes a millones de ciudadanos. Prefieren tener una pistola en el bolsillo, como un cowboy, que prevenir matanzas como las ocurridas en varias escuelas, de infortunado recuerdo. Se atribuye al lobby del rifle la oposición a la restricción de armas, y sin duda es así, mas no hay que olvidar que los diputados y senadores son escogidos democráticamente, es decir, los votos de la gente deciden la composición de ambas cámaras. Si constan de una mayoría a favor de la libre venta de armas lo deben a los electores.

Desde aquí nos puede resultar incomprensible en especial que los padres de familia expongan a las criaturas a recibir algún disparo. Pero no olvidamos que muchos de ellos no solo poseen armas sino que las regalan a sus hijos. Parece ser que Obama saldrá adelante por decreto, por la fuerza de la ley. Tal vez será un primer paso para alejar al país de brutal oeste.