divendres, 16 de març de 2018

El poder del mercado - El poder del mercat

                            El poder del mercat

Que el sistema de mercat condiciona el tipus de vida de tots els modestos mortals ja ho tenim assumit. Tot i això, ens agafa de sorpresa comprovar que l’empresariat de productes d’alta gamma no deixi res per verd. És a dir, que pretengui controlar no sols la producció, el consum i l’imaginari social sinó també un sector cultural com és la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituït per propietaris i directius d’indústries de mercaderies d’excel·lència i presidit pel marquès de Griñón, no li agrada gens la definició que la RAE fa del terme “luxe”.
El comú de la gent trobem que qualificar el luxe com a “quelcom reservat als rics”,  i també com a “demesia en l’ornament, en la pompa i al regal”, i com a “abundància de coses no necessàries”, i com a “tot allò que supera els mitjans normal d’algú per aconseguir-ho”, doncs trobem que està molt encertat. I a més ens sembla que els acadèmics espanyols no han escatimat conceptes per determinar què és el luxe. Ara bé, cap d’aquests conceptes plau als que just poden gaudir dels objectes i serveis així definits.
Ignorem què opinen quant a les definicions establertes pel diccionari de l‘Institut d’Estudis Catalans. Potser ni s’hi han fixat, no saben que hi diu, “riquesa que hom desplega en les coses de la vida”, “bé l’adquisició del qual només es fa efectiva en quantitats significatives a partir de determinats nivells d’ingressos relativament elevats”, “cosa supèrflua”. De ben segur que tampoc no els agradaria.
Ensems, no deixa de sorprendre aquesta intervenció del Círculo Fortuny atès que normalment als molt rics els hi agrada l’exclusivitat, “allò que supera els mitjans normals d’algú per aconseguir-ho”. Es veu que, de sobte els ve de gust adoptar un aire més popular, més de companyonia, i per aquest motiu proposen a la RAE que esborri la plana i hi escrigui unes altres paraules:  “una cosa singular en què hi participi l’emoció”. Visca l’ambigüitat. Quina emoció la del coix que corre per agafar l’autobús que se li escapa!...

El poder del mercado

Que el sistema de mercado condiciona el tipo de vida de todos los modestos mortales ya lo tenemos asumido. Sin embargo, nos coge por sorpresa comprobar que el empresariado de productos de alta gama no desperdicia nada. Es decir, que pretende controlar no solo la producción, el consumo y el imaginario social sino también un sector cultural como es la Real Academia Española. Al Círculo Fortuny, constituido por propietarios y directivos de industrias de mercancías de excelencia y presidido por el marqués de Griñón, no le gusta en absoluto la definición que la RAE hace del término “lujo”.
El común de la gente consideramos que calificar el lujo como “algo reservado a los ricos”, y también como “demasía en el ornamento, en la pompa y en el regalo”, y como “abundancia de cosas no necesarias”, y como “todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”, pues consideramos que es muy acertado. Y además nos parece que los académicos españoles no han escatimado conceptos para determinar qué es el lujo. Ahora bien, ninguno de estos conceptos complace a los que justo pueden disfrutar de los objetos y servicios así definidos.
Ignoramos qué opinan en cuanto a las definiciones establecidas por el diccionario del Institut d’Estudis Catalans. Quizás ni siquiera se han fijado, no saben que dice, “riqueza que se despliega en las cosas de la vida”, “bien la adquisición del cual sólo se hace efectiva en cantidades significativas a partir de determinados niveles de ingresos relativamente elevados”, “cosa superflua”. A buen seguro que tampoco les gustaría.
A la vez, no deja de sorprender esta intervención del Círculo Fortuny dado que normalmente a los muy ricos les gusta la exclusividad, “aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. Por lo visto, de súbito les apetece adoptar un aire más popular, más de compañerismo, y por tal motivo proponen a la RAE que borre la plana y escriba otras palabras: “una cosa singular en la cual participe la emoción”. Viva la ambigüedad. ¡Qué emoción la del cojo que corre para pillar el autobús que se le escapa!...