divendres, 25 de maig de 2018

Madres tempraneras y no tardías - Mares primerenques i no tardanes


                    Mares primerenques i no tardanes

L’economista britànica Alison Wolf recomana a les dones ser mares primerenques, no tardanes. Ella mateixa es posa com a exemple relatant que als 20 anys va tenir el primer dels seus tres fills, els va atendre mentre eren petits i més tard va emprendre la seva carrera, per cert, exitosa. La seva experiència i la seva recomanació donen un tomb als actuals criteris sobre la maternitat, comprovables per mitjà de les estadístiques.
Resulta que, entre nosaltres, l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill és de 32 anys, un descendent que sovint es converteix en únic quan algunes embarassades novençanes fins i tot assoleixen els 40 anys d’edat. La taxa de natalitat, en conseqüència, és baixa. Fora d’això, adoptant en general aquest tipus de planificació, ni cosins i cosines, ni oncles i ties no seran el pa nostre de cada dia.
Per regla general, els motius per posposar la maternitat es basen tant en el desenvolupament professional com en la dificultat per trobar una feina estable i prou remunerada. Tot i això, una altra explicació es troba en l’ànsia de viure una joventut lliure de responsabilitats, propícia als viatges i al lleure. Sigui quin sigui el motiu principal, l’escenari del present, i del futur si no es produeix un canvi, el conformen uns nadons amb progenitors madurs i avis molt grans.
A les dones joves potser els convé seguir els consells d’Alison Wolf. Membre independent de la Cambra dels Lords, escriptora i professora al King’s College de Londres, és de suposar que sap el que es diu.            

Madres tempraneras y no tardías

La economista británica Alison Wolf recomienda a las mujeres ser madres tempraneras, no tardías. Ella misma se pone como ejemplo relatando que a los 20 años tuvo el primero de sus tres hijos, los atendió mientras eran pequeños y más tarde emprendió su carrera, por cierto, exitosa. Su experiencia y su recomendación dan un vuelco a los actuales criterios sobre la maternidad, comprobables a través de las estadísticas.
Resulta que, entre nosotros, la edad media en que las mujeres tienen su primer hijo es de 32 años, un descendiente que a menudo se convierte en único cuando algunas embarazadas primerizas incluso alcanzan los 40 años de edad. La tasa de natalidad, en consecuencia, es baja. Por lo demás, adoptando en general este tipo de planificación, ni primos y primas, ni tíos y tías serán el pan nuestro de cada día.
Por lo común, los motivos para posponer la maternidad se basan tanto en el desarrollo profesional como en la dificultad para hallar un trabajo estable y suficientemente remunerado. Sin embargo, otra explicación se halla en el ansia de vivir una juventud libre de responsabilidades, propicia a los viajes y al ocio. Sea cual sea el motivo principal, el escenario del presente, y del futuro si no se produce un cambio, lo conforman unos bebés con progenitores maduros y abuelos muy mayores.
A las mujeres jóvenes quizás les convenga seguir los consejos de Alison Wolf. Miembro independiente de la Cámara de los Lores, escritora y profesora en el King's College de Londres, es de suponer que sabe lo que se dice.