divendres, 8 de juny de 2018

Cuatro mil contra la guerra - Quatre mil contra la guerraQuatre mil contra la guerra

 Google no renovarà la seva participació en els programes de drons del Pentàgon. Serà així perquè 4.000 dels seus treballadors s’oposen a continuar treballant per a negocis relacionats amb la guerra. ¿Semblen poc una sola empresa, uns milers de persones? En absolut. Google és una companyia líder, i que uns empleats es manifestin en contra de col·laborar amb el bel·licisme és un acte tan plausible com inusitat.
 El contracte de Google amb el Pentàgon finalitza el març del 2019, i no continuarà degut els escrúpols de que els conflictes armats es desenvolupin a escala encara més cruenta. No es tracta sols de que la plantilla ha firmat un document de protesta sinó que 12 professionals han dimitit dels seus càrrecs. Conseqüents uns i altres amb un eslògan que identifica Google, Don’t be evil (No siguis pervers), obren camí cap a la conscienciació que no és possible dissociar el producte i les seves conseqüències. Si fabriques per a l’exèrcit, fabriques per matar.
 Hi ha un dilema espuri a què s’enfronten els assalariats de les fàbriques d’armament. Si no tinc feina no menjo, així que, menjaré encara que contribueixi a matar. Diu el refrany que per la vida es perd la vida, però en aquest cas, els qui perden la vida són els altres. Esperem que tard o d’hora, més aviat això últim, tota la gent tingui clar que els humans constituïm un tot, i que desdenyar una ocupació no significa forçosament que no se’n pugui trobar cap altre. I com a últim recurs, seria millor per a nosaltres i per als nostres fills acollir-se a una ajuda pública.
 Per cert, tenint en compte que la despesa militar mundial durant l’any 2017 va assolir els 1.500 mil milions de dòlars, una xifra de vertigen, quin grau de benestar seria possible en un món sense armes?

Cuatro mil contra la guerra

                Google no renovará su participación en los programas de drones del Pentágono. Será así porque 4.000 de sus trabajadores se oponen a seguir trabajando para negocios relacionados con la guerra. ¿Parece poco una sola empresa, unos miles de personas? En absoluto. Google es una compañía líder, y que unos empleados se manifiesten en contra de colaborar con el belicismo es un acto tan plausible como inusitado.
                El contrato de Google con el Pentágono finaliza en marzo de 2019, y no continuará ante los escrúpulos de que los conflictos armados se desarrollen a escala aún más cruenta. No se trata solo de que la plantilla ha firmado un documento de protesta sino que 12 profesionales han dimitido de sus cargos. Consecuentes unos y otros con un slogan que identifica a Google, Don’t be evil (No seas perverso), abren camino hacia la concienciación de que no es posible disociar el producto y sus consecuencias. Si fabricas para el ejército, fabricas para matar.
                Hay un dilema espurio al que se enfrentan los asalariados de las fábricas de armamento. Si no tengo trabajo no como, así que, comeré aunque contribuya a matar. Dice el refrán que por la vida se pierde la vida, pero en este caso, quienes pierden la vida son los demás. Esperemos que tarde o temprano, más bien esto último, toda la gente tenga claro que los humanos constituimos un todo, y que desdeñar un empleo no significa forzosamente que no se pueda encontrar otro. Y como último recurso, sería mejor para nosotros y para nuestros hijos acogerse a una ayuda pública.
                Por cierto, habida cuenta que el gasto militar mundial durante el año 2017 alcanzó los 1.500 mil millones de dólares, una cifra de vértigo, ¿qué grado de bienestar sería posible en un mundo sin armas?