divendres, 30 d’octubre de 2015

                                Trusts sense lleis

El trust més recent és cerveser. Els dos grups més importants del món, AB InBev i SABMiller s’han unit per configurar un immens conglomerat. No és que la cervesa sigui un producte essencial per a l’ésser humà, en aquest sentit un trust com aquest podria deixar-nos indiferents, però sí que constitueix un símbol de la total desregularització del mercat. En una data ja llunyana, 1890, va ser aprovada als Estats Units la Llei Sherman Anti Trust mitjançant la qual es limitaven els monopolis, es preservava la competència, es protegia les empreses més petites i es garantia la llibertat de preus. Més d’un segle després, els monopolis es mouen al seu aire; en el sector industrial, del comerç, de serveis, financer. Es tracta de dominar el mercat, controlar els preus, fixar els salaris. No obstant això, el vocable trust ha desaparegut tant del llenguatge corrent i com de l’expert. No pas els efectes.
A l’àrea financera, els trusts es fan molt evidents. En pocs anys, bancs i caixes d’estalvis han anat dissolent-se per integrar-se a recipients més i més poderosos. Els efectes són diversos, tant per a la clientela, particular o empresarial, com per als empleats. Després d’haver despatxat un terç del personal de les caixes, la resta, sense possibilitat de trobar una altra feina, està destinada a doblegar-se a les condicions que li imposin les grans entitats. Jornada partida, major nombre d’hores, mobilitat geogràfica de fins a 50 km, part del salari variable.
Només és un botó de mostra. Apliquem la vista a tots els trust que manipulen la nostra vida i portem-nos les mans al cap.

                                Trusts sin leyes

El trust más reciente es cervecero. Los dos grupos más importantes del mundo, AB InBev y SABMiller se han unido para configurar un inmenso conglomerado. No es que la cerveza sea un producto esencial para el ser humano, en este sentido un trust como este podría dejarnos indiferentes, pero sí constituye un símbolo de la total desregularización del mercado. En una fecha ya lejana, 1890, fue aprobada en Estados Unidos la Ley Sherman Anti Trust mediante la cual se limitaban los monopolios, se preservaba la competencia, se protegía a las empresas más pequeñas y se garantizaba la libertad de precios. Más de un siglo después, los monopolios se mueven a sus anchas; en el sector industrial, del comercio, de servicios, financiero. Se trata de dominar el mercado, controlar los precios, fijar los salarios. No obstante, el vocablo trust ha desaparecido tanto del lenguaje corriente y como del experto. No los efectos.
En el área financiera, los trusts se hacen muy evidentes. En pocos años, bancos y cajas de ahorro han ido disolviéndose para integrarse en recipientes más y más poderosos. Los efectos son diversos, tanto para la clientela, particular o empresarial, como para los empleados. Tras haber despedido a un tercio del personal de las cajas, el resto, sin posibilidad de encontrar otro empleo, está destinado a plegarse a las condiciones que le impongan las grandes entidades. Jornada partida, mayor número de horas, movilidad geográfica de hasta 50 km, parte del salario variable.

Solo es un botón de muestra. Apliquemos la vista a todos los trust que manipulan nuestra vida y llevémonos las manos a la cabeza.