divendres, 2 d’octubre de 2015

                                            La veritat als mitjans de comunicació

A la xarxa social Dontknwo es pregunta aquesta setmana si podem creure que els mitjans de comunicació diuen la veritat, i el 89% dels opinants argumenta que no. Què podem adduir un restant 11%? Per exemple, que hi ha mitjans de comunicació més adscrits a la veritat que d’altres, que n’hi ha més adscrits a la demagògia que a la veritat. Aquests últims actuen com a servidors d’uns amos o bé econòmics, o bé ideològics. Per contra, els mitjans que aspiren a la credibilitat s’alliberen el màxim possible de pressions espúries i intenten ser objectius, esperant que els lectors, oients o teleespectadors sàpiguen distingir entre la demagògia i la integritat; més exactament, en aquest últim cas, la integritat que se superposa a una inevitable subjectivitat.
Fora d’això, les seccions d’opinió permeten expressar i conèixer moltes “veritats” diferents. Permeten a uns i d’altres obrir la ment, raonar i diferenciar.  Quan un medi ofereix el seu espai a diversos col·laboradors, sens dubte proporciona uns contrastos que ajuden a acostar-se a la veritat.

                                               La verdad en los medios de comunicación

En la red social Dontknwo se pregunta esta semana si podemos creer que los medios de comunicación dicen la verdad, y el 89% de los opinadores argumenta que no. ¿Qué podernos aducir un restante 11%? Por ejemplo, que hay medios de comunicación más adscritos a la verdad que otros, que los hay más adscritos a la demagogia que a la verdad. Estos últimos actúan como servidores de unos dueños o bien económicos, o bien ideológicos. Por el contrario, los medios que aspiran a la credibilidad se liberan lo máximo posible de presiones espurias e intentan ser objetivos, esperando que los lectores, oyentes o telespectadores sepan distinguir entre la demagogia y la integridad; más exactamente, en este último caso, la integridad que se superpone a una inevitable subjetividad.
Por lo demás, las secciones de opinión permiten expresar y conocer muchas “verdades” distintas. Permiten a unos y otros abrir la mente, razonar y diferenciar.  Cuando un medio ofrece su espacio a diversos colaboradores, sin duda proporciona unos contrastes que ayudan a acercarse a la verdad.